Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 154

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Handel hurtowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
Market managers need to recognize and understand the particular role their market is expected to play in the economy at any point in time. They must be aware of the changes taking place in the society (e.g. privatization of government enterprises) being served by the particular market and the likely impact of these changes on retail distribution and sales, and subsequently on wholesalers. As already indicated, this could require major changes such as a shift in location to more appropriate facilities, changes to the produce range traded, different approaches to wholesaling, product handling, transport, storage, packaging, and all aspects of sales and distribution. It may require changes to quality standards and their administration, to the way market quantities and prices are recorded and used, and to the support services required in the market. (fragment of text)
XX
Omówiono hurt prasowy jako system, cele hurtu prasowego jako systemu wyróżniające go od innych podobnych systemów, cele hurtu prasowego jako kryterium zasadności istnienia i odrębności wobec innych systemów. Na zakończenie przedstawiono działalność "RUCH-u" S.A. w systemie hurtu prasowego.
EN
Discussed press whole sale as a system and goals of press whole sale as a system. In closing shows activity of "RUCH" S.A. in system of press wholesale.(M.P.)
XX
Artykuł omawia strukturę handlu hurtowego przemysłowymi artykułami konsumpcyjnymi w Polsce.
XX
Analiza i ocena przemian zachodzących w sieci magazynowej handlu oparta na danych liczbowych pochodzących z przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż 5 osób.
XX
Pierwsze inicjatywy konsolidujące krajowych hurtowników pojawiły się na początku lat 90., miały one jednak charakter nieformalny i dotyczyły wyłącznie wspólnych zakupów towarów u producentów. Od 1994 r. obserwuje się rozwój nowych inicjatyw integracyjnych, mających charakter zinstytucjonalizowany. Polegają one na formalizowaniu współpracy i tworzeniu struktur organizacyjnych, w skład których wchodzą niezależne firmy hurtowe powiązane ze sobą kapitałowo.
XX
Artykuł omawia przeobrażenia strukturalne dokonujące się w polskim handlu hurtowym od połowy lat 90-tych.
XX
Artykuł omawia wyniki badań dotyczących procesów integracyjnych, dokonujących się w polskim handlu hurtowym. Badania przeprowadzono w II kwartale 1998 r. Objęto nimi hurtownie, których przedmiotem obrotu są artykuły żywnościowe, wyroby chemii gospodarczej i kosmetyki.
XX
Artykuł omawia proces konsolidacji polskiego handlu hurtowego jako odpowiedź na rozwój sieci zagranicznych o zasięgu regionalnym bądź ogólnopolskim. Przedstawiono zamierzenia rozwojowe integratorów, rozwój procesów integracyjnych w ocenie hurtowników oraz czynniki warunkujące intensyfikację procesów integracyjnych.
XX
Przedstawiono systemowe uwarunkowania rozwoju rynków hurtowych. Omówiono funkcje rynków hurtowych i przystosowawcze działania na rynku.
EN
The development of wholesale markets in Poland is foreordained by many factors. The most important of them are: a globalization process, system transformations processes and processes of EU integration. The ewolution of market activities should tend to extension of branch market structure and stricter interrelation between production and consumption. The logistic systems have very important role in it. (original abstract)
XX
Przedstawiono i zdefiniowano pojęcie - hurtownie typu "cash and carry". Przeanalizowano czynniki atrakcyjności dla klientów w handlu hurtowym "cash and carry" oraz przedyskutowano jego przyszłość.
EN
The author attempts to explain the essence, features and developmental conditions of cash and carry wholesale as a popular, innovative institutional form of this level of trade intermediary. In the article, several basic definitions of cash and carry wholesalers are presented, emphasising their main features such as sale to institutional clients, performance by the client of assembly and transport, cash purchases, and admission of clients on the basis of formal confirmation of running a business. Special attention is paid to those features that affect the attractiveness of cash and carry wholesalers to clients - mainly small-scale buyers, caterers and owners of service companies. Identification of the external and internal development factors of this type of wholesale is treated separately in this article. The competitive environment (i.e., other institutional forms of wholesale) is characterised, as well as the direction and nature of changes in retail itself. This allows the author to cast light on the future of cash and carry wholesalers and also possible means of their long-term transformation.(original abstract)
11
Content available remote Znaczenie analizy kosztów w przedsiębiorstwie handlu hurtowego
60%
XX
Istotnym miernikiem dla oceny działalności przedsiębiorstwa jest wynik finansowy, czyli różnica między przychodami ze sprzedaży, przychodami finansowymi i przychodami operacyjnymi, a kosztami uzyskania tych przychodów. W dużej mierze na wielkość wyniku finansowego ma wpływ wielkość kosztów uzyskania przychodów, które świadczą o gospodarności przedsiębiorstwa. Gospodarność przejawia się w odpowiednim zarządzaniu przedsiębiorstwem, w taki sposób, aby ograniczać i minimalizować zbędne koszty. Skuteczne zarządzanie kosztami powinno opierać się na rzetelnej analizie poszczególnych kosztów, według wybranych kryteriów, poprzez określenie struktury kosztów oraz obliczenie wybranych wskaźników. Dla pełnego obrazu ważna jest analiza porównawcza porównywalnych ze sobą okresów z uwzględnieniem zmieniających się warunków na rynku (m.in. inflacji), wyciągnięcie wniosków, a następnie przyjęcie odpowiednich metod ograniczania i eliminowania kosztów. Celem opracowania jest podkreślenie znaczenia analizy kosztów oraz możliwości jej wykorzystania dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa handlu hurtowego. Omówione zostaną wybrane metody analizy kosztów oraz ich znaczenie w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa. Opracowanie zawiera wyniki analizy kosztów w wybranym przedsiębiorstwie handlu hurtowego przy wykorzystaniu takich metod, jak: struktura kosztów, zmienność kosztów. W artykule zostaną również wskazane obszary wykorzystania analizy kosztów, takie jak: ustalanie cen i marż handlowych, ustalanie progu rentowności przedsiębiorstwa, oraz ustalenie poziomu kosztów. (fragment tekstu)
EN
The objective of the study is to underline significance of financial analysis for cost management, taking a wholesale company as an example. In the paper an attention will be drawn to the essence of cost analysis and its use for efficient operations of an enterprise. Chosen methods of cost analysis and their significance in making management decisions in an enterprise will be discussed. The study includes results of cost analysis in a chosen wholesale enterprise with the use of such methods as: costs structure, cost variability. Areas of utilising cost analysis will be indicated, such as: determining prices and trade margins, determining enterprise's profitability threshold, and determining level of costs. (original abstract)
XX
Rynki hurtowe odgrywają dużą rolę w dystrybucji towarów nietrwałych, takich jak: owoce, warzywa, kwiaty, produkty mięsne, ryby, itp. Ich znaczenie obecnie maleje, co wynika z rozwoju supermarketów i hipermarketów, które tworzą bezpośrednie powiązania z producentami. W artykule przedstawiono proces dystrybucji produktów rolno- spożywczych w oparciu o rynki hurtowe oraz opisano funkcjonowanie polskich rynków hurtowych.
EN
Wholesale markets are of great importance in perishable goods like flowers, fruits or meats distribution. But their importance decrease because of supermarkets and hypermarkets development. In this paper farm and food goods distribution process was described together with functioning of Polish wholesale markets.
XX
Celem artykułu jest identyfikacja zmian zachodzących w strukturze i funkcjach polskiego handlu hurtowego. Analizą objęto różne formy organizacyjne hurtu oraz działania usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstw hurtowych związane z zacieśnianiem relacji między firmami w łańcuchu dostaw towarów i kształtowaniu sieciowej struktury handlu. W artykule przyjęto następujące hipotezy badawcze: -w warunkach silnej konkurencji przedsiębiorstwa hurtowe rozwijają różne formy organizacyjne; -przedsiębiorstwa hurtowe podnoszą swoją konkurencyjność poprzez zwiększanie zakresu i podwyższanie jakości świadczonych usług, a także wykorzystują czynniki pozamaterialne, takie jak własna marka i dobre relacje z partnerami biznesowymi; -działania podejmowane przez hurtowników zwiększają konkurencyjność ich partnerów w wymianie (producentów i detalistów). Do określenia znaczenia przedsiębiorstw hurtowych w dystrybucji artykułów codziennego zapotrzebowania wykorzystano różne metody badawcze, w tym analizę źródeł wtórnych oraz wyniki badań empirycznych ilościowych i jakościowych. (fragment tekstu)
EN
The development of supermarkets and hypermarkets in Poland gave rise to new distribution ways of consumer goods, especially goods of daily demand, which have become a strong competitor to traditional distribution including wholesale. The purpose of this article is to review the operation ofthe wholesale business in Poland and to provide activities that enhance their service functions for manufacturers and retailers. The analysis deals with changes in the size structure of wholesale enterprises and their organization forms. Strengthening relationships with business partners and expanding the scope of services provided to customers and creating its own brand was considered as significant trends ofincreasing competitiveness in the wholesale until 2020. (original abstract)
XX
Artykuł omawia zmiany w strukturze producentów przemysłowych artykułów konsumpcyjnych w latach 1994-1999. Następnie przedstawia strukturę podmiotową hurtowników i przedsiębiorstw detalicznych.
XX
W artykule zaprezentowano kategorie pośredników hurtowych wyodrębnionych na zasadzie specjalizacji funkcjonalnej, które wykształciły się w Polsce na przestrzeni lat 90-tych. Podkreślono, że większość reguł i zasad działania tych pośredników oparta jest na wzorcach obowiązujących w tym zakresie w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej.
XX
Podano wyniki finansowe Węglokoksu SA za 2000 rok. Firma zajęła drugie miejsce w rankingu Gazety Bankowej. Podano, iż ponosi ona znaczne nakłady na inwestycje oraz utrzymuje wysoką płynność.
17
60%
XX
Wstęp: W ostatnich latach wzrasta rola handlu, jako integratora kanałów dystrybucji w Polsce. Przedsiębiorstwa handlu detalicznego, uzyskały przewagę konkurencyjną zarówno w relacjach z dostawcami, jak i w relacjach z odbiorcami. Powstaje pytanie, jak w tym kontekście wygląda sytuacja handlu hurtowego i jakie są perspektywy dalszego rozwoju tego segmentu działalności handlowej. Głównym celem pracy była identyfikacja i określenie wpływu nowych uwarunkowań rozwoju handlu hurtowego, jako elementu łańcucha dostaw. Autor przyjął hipotezę, że rozwój handlu hurtowego jest zdeterminowany przez procesy koncentracji przedsiębiorstw handlowych, które są zauważalne w Polsce w ostatnich latach. Metody: Na podstawie literatury oraz wcześniejszych badań zidentyfikowano podstawowe procesy koncentracji w polskim handlu. Następnie, w oparciu o wyniki badań ankietowych oraz dane GUS, dokonano oceny wpływu tych trendów na rozwój handlu hurtowego oraz wskazano kierunki dalszych przemian w polskim handlu hurtowym. Badania empiryczne przeprowadzono metodą wywiadu bezpośredniego na losowo dobranej próbie 108 przedsiębiorstw handlu hurtowego. Zakres podmiotowy badania, obejmował zarówno hurtownie niezależne jak i hurtownie sieciowe. Przedmiot badań stanowiły opinie hurtowników dotyczące tendencji rynkowych oraz procesy integracyjne zachodzące w polskim hurcie. Zakres przestrzenny badań obejmował obszar RP, a zakres czasowy obejmował lata 2014 - 2015. Wyniki: Wyniki badań prezentują kluczowe procesy rynkowe, związane z koncentracją w handlu. Jak wynika z przeprowadzonych badań, największym zagrożeniem dla rozwoju handlu hurtowego, są procesy koncentracji poziomej na szczeblu detalu. Koncentracja firm detalicznych prowadzi do skracania się kanałów dystrybucji i bezpośrednich zakupów dokonywanych przez sieci handlowe u producentów, z pominięciem szczebla hurtu. Kolejnym istotnym zagrożeniem dla hurtu jest rozwój handlu internetowego. Pomimo tych zagrożeń, hurtownicy oceniają aktualną sytuację swojej firmy, jako dobrą, co z kolei znajduje potwierdzenie w danych GUS. Wnioski: Zidentyfikowane procesy rynkowe muszą zostać uwzględnione w strategiach działania przedsiębiorstw handlu hurtowego w Polsce. Zdaniem autora, jednym z rozwiązań, które firmy hurtowe powinny zastosować może być wdrożenie opisanej w artykule koncepcji sprzedaży wielokanałowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: The increasing role of trade as the integrator of distribution channels has been observed in Poland recently. Retail companies have gained a competitive advantage in relationships with both suppliers and recipients. The natural questions are, how the situation of the wholesale trade looks at present in such a situation and what prospects it has for the future. The main aim of this paper is to identify and describe the influence of new conditions on the development of the wholesale trade as part of the supply chain. The hypothesis was assumed that this development is determined by processes related to the concentration of trade companies, which were also visiblerecently in Poland. Methods: The main concentration processes in Polish trade were identified based on a literature review and previous research. Then, based on the results of a survey and data obtained from the Central Statistical Office, the influence of these trends on the development of wholesale trade was evaluated. The further directions of changes in Polish wholesale trade were also indicated. Empirical research was conducted by the use of a direct interview with a random sample of 108 wholesale companies, both independent and as part of chains. The research focused on wholesalers' opinions of market trends and integration processes in Polish wholesale trade and cover the years 2014-15. Results: The results show the key market processes with regard to trade concentration. The biggest threats to the development of the wholesale trade are the processes of the horizontal concentration in retail. The concentration of retail companies leads to a shortening of the distribution channels and direct purchases from producers omitting the wholesale stage. Despite these threats, wholesalers describe their situation as good, and their opinion can be confirmed in data provided by the Central Statistical Office. Conclusions: The market processes identified must be taken into consideration in formulating the strategies of wholesale companies in Poland. The author believes that one of possible solutions which should be implemented by wholesalers is multichannel sales, as described in this paper. (original abstract)
18
Content available remote Przemiany w handlu hurtowym produktami żywnościowymi w Polsce
60%
XX
Przedstawiono strukturalne i organizacyjne zmiany zachodzące w sferze handlu hurtowego produktami rolnymi i żywnościowymi w Polsce. Szczególną uwagą zwrócono na określenie zmian w obrotach hurtowych produktami żywnościowym, zmiany w strukturze podmiotowej sektora hurtowego oraz na wskazanie dalszych kierunków rozwoju tego sektora gospodarki żywnościowej(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the structural and organizational changes that occured in the wholesale of agri-food products in Poland. The article discusses in particular the changes in in sales of goods, business structure and probable directions of the sector development.(original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest próba przybliżenia stanu obecnego i perspektyw rozwoju giełd towarowych i rynków hurtowych w Polsce coraz silniej powiązanych z rynkami w krajach Unii. Ewolucję i funkcjonowanie giełd polskich pokazano na przykładzie najbardziej rozwiniętych - Warszawskiej Giełdy Towarowej i Giełdy Poznańskiej. W artykule poddano ocenie wpływ uwarunkowań ekonomicznych, prawnych, finansowych i infrastrukturalnych na efektywność funkcjonowania badanych rynków. Odwołując się m.in. do wyników badań ankietowych, sformułowano i oceniono alternatywne scenariusze rozwoju zorganizowanych rynków towarowych w Polsce. Scenariusze te uwzględniaj ą procedury funkcjonowania giełd towarowych w krajach Unii i uwarunkowania współkształtujące proces integracji giełd polskich z tymi rynkami. (fragment artykułu)
EN
The paper is an attempt of bringing close some problems of organization and functioning the market institutions in integration process in the European Union. Thanks to their importance in the international trade, commodity exchange will have in this matther a particular part to play. The purpose of this paper is thus evaluation of the present state of commodity exchanges in Poland as projected against the background of experiences gathered during the operation of commodity exchanges in the member countries of the European Community. Finally, the required reconstructuring directions of Polish commodity exchanges are given, which will favour a fast integration of Polish economy into the structures of the European Union. (original abstract)
XX
Omówiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w hurtowniach miasta Lublina. Badania dotyczyły posiadanego kapitału, zatrudnienia, źródeł zaopatrzenia i współpracy z producentami oraz możliwości rozwojowych.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.