Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki oceny gotowości rolników do zmian w organizacji gospodarstw. Badaniami objęto 721 towarowych gospodarstw rodzinnych z powierzchnią użytków rolnych przekraczającą 7 ha. Stwierdzono, że ponad 50% rolników deklaruje chęć powiększenia obszaru gospodarstw. Istnieje też tendencja do zwiększania skali produkcji zwierzęcej i specjalizacji. W gospodarstwach z najmniejszą liczbą zwierząt przeważająca część rolników wyraża chęć zmniejszenia pogłowia, a nawet rezygnacji z chowu zwierząt. Przeciwne proporcje występują w gospodarstwach z większymi liczebnie stadami.
EN
In the paper results of the survey focused on analyses of the readiness of farmers to change organisation of farms is presented. The study was conducted on the sample of 721 commercial family farms, with the area of agricultural land exceeding 8 ha. It was found, that more than 50% of farmers declares willingness of increasing the farm size. Also the tendency towards increasing the scale of animal production and specialisation exists. In farms with the smallest herds of livestock prevailing group of farmers would reduce number of animals, or even resigned from continuing animal production. The opposite proportion characterises clusters of farms with larger herds.
EN
The fundamental condition of the development of agriculture in Poland is making farmers aware of the inevitable changes and perfection needs. Some farmers, however, perceive them as yet another 'harm' that is being done to farmers and agriculture. Yet they should be regarded as another stage of the Polish agriculture development, at which the old models do not match the current standards and requirements of the more and more competitive market.
19
Content available Scenariusze Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku
63%
PL
Dynamiczny charakter zmian w otoczeniu rolnictwa oraz różne wizje polityki rolnej w krajach członkowskich Unii Europejskiej powodują, że na ogół kształt wspólnej polityki rolnej jest wypadkową wielu sił i czynników. Mają one zarówno charakter egzogeniczny, związany z sytuacją na rynkach światowych, polityką gospodarczą w skali globalnej i w skali Unii Europejskiej, a także endogeniczny, w związku z przemianami w sektorze rolnictwa i w jego bezpośrednim otoczeniu. W aktualnie trwającej dyskusji na temat przeglądu WPR ujawniło się wiele kontrowersyjnych zagadnień i poglądów, które będą wpływać na ostateczny kształt WPR w kolejnej perspektywie budżetowej po 2020 roku. Celem niniejszego opracowania jest krytyczny przegląd ewolucji polityki rolnej oraz określenie możliwych scenariuszy jej zmian w nowej perspektywie budżetowej po 2020 roku. Przystępując do przedstawienia możliwych scenariuszy przyszłej polityki rolnej, autorzy zwracają uwagę na pewne dylematy jej kształtowania, takie jak m.in: przewidywany wzrost globalnego popytu na żywność, ograniczanie poziomu intensywności produkcji w UE, racjonalność poziomu i alokacji wsparcia, problem kapitalizacji subsydiów w cenach ziemi, sprzeczne cele WPR, zróżnicowane oczekiwania krajów członkowskich czy konsekwencje brexitu dla WPR w kolejnej perspektywie budżetowej. Zasadnicze reformy WPR dokonały się w latach 90. XX wieku w reakcji na presję międzynarodową i wyniki negocjacji GATT, a później WTO. Obecna reforma WPR musi zmierzyć się z innego rodzaju siłami zewnętrznymi, takimi jak kryzys strefy euro, ruchy dezintegracyjne (brexit) oraz integracyjne w strefie euro, napływ emigrantów, zagrożenie terroryzmem, a także pogłębiające się niekorzystne zmiany klimatyczne. Autorzy, na podstawie przeglądu literatury i własnych przemyśleń, przedstawiają sześć możliwych scenariuszy rozwoju WPR po 2020 roku. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że kształt przyszłej WPR będzie wynikiem politycznego kompromisu między krajami członkowskimi, co może wskazywać, że w najbliższej perspektywie budżetowej nie dokonają się radykalne zmiany WPR. W dłuższej perspektywie polityka rolna będzie poddawana kolejnym przeobrażeniom wymuszonym między innymi prawdopodobną rewolucją technologiczną, w obliczu której staje rolnictwo XXI wieku, zmianami demograficznymi na wsi, zmianami klimatu czy też potrzebą wspierania rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem ich różnorodności w krajach członkowskich.
EN
The dynamic nature of changes in the macroeconomic environment and various views of Member States on the future of the Common Agricultural Policy in the European Union cause that its shape is usually a result of various forces and factors. They are both, exogenous, related to the situation on global markets, economic policy on a global scale and European Union, as well as endogenous, connected to the changes in the agricultural sector and its direct environment. The on going discussion revealed many controversies which will have an impact on the decisions shaping the CAP for the next budget perspective after 2020. The aim of this study is to critically review the evolution of agricultural policy and to identify possible scenarios for its changes in the new budgetary perspective after 2020. Before identifying possible scenarios of the future agricultural policy of the EU, the authors draw attention to some dilemmas such as: predicted increase in global demand for food, limiting production intensity in the EU, rationality of the level and allocation of support, problem of capitalization of subsidies in land prices, conflicting objectives of the CAP, diverse expectations of Member States, and consequences of Brexit for the CAP in the next budgetary perspective.
PL
W opracowaniu oszacowano ryzyko niskich dochodów w wybranych typach gospodarstw rolniczych dla różnych scenariuszy polityki rolnej w perspektywie 2013 roku. Analizę przeprowadzono za pomocą symulacji metodą Monte Carlo z wykorzystaniem modelu symulacyjnego gospodarstwa. Scenariusze polityki rolnej zróżnicowano głównie wielkością płatności bezpośrednich (dwa poziomy modulacji i całkowita eliminacja dopłat). Wyniki symulacji wykazały, że płatności bezpośrednie oprócz znaczącego wpływu na wielkość dochodu rolniczego, silnie oddziałują na obniżenie poziomu ryzyka niskich dochodów. W scenariuszu „bez dopłat" zmienność dochodu i ryzyko strat były znacząco wyższe we wszystkich analizowanych typach gospodarstw.
EN
In the paper the risk of low Farm Incomes in the selected farm types for different direct payments rates for the year 2013 was assessed. The analysis was performed with the use of Monte Carlo simulation method. Policy scenarios were differentiated mainly by the amount of direct payments (two modulation levels and a complete removal of payments). The simulation’s results show that direct payments, apart of constituting a significant part of farm incomes, have a strong impact on the risk of low income reduction. In the “no payments” scenario variability of incomes and risk of financial losses were much higher than in the base 2004 scenario for all analyzed farm types.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.