Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1600

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 80 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gospodarka wodna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 80 next fast forward last
PL
Gospodarka wodna jest obecna w dokumentach strategicznych, przygotowywanych przez podmioty administracji rządowej i samorządowej. Dotyczy to zarówno strategii rozwoju kraju, Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, strategii sektorowych, strategii rozwoju województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw, gminnych studiów uwarunkowań i kierunków przestrzennych, strategii rozwoju gmin oraz innych dokumentów na poziomie krajowym i regionalnym. Zawarte w tych dokumentach zapisy tematykę gospodarki wodnej podejmują w szerszym aspekcie - rozwoju społeczno-ekonomicznego lub przestrzennego, ewentualnie z punktu widzenia danego sektora, którego dokument strategiczny dotyczy. Celem alertu jest dokonanie analizy istniejącego stanu, tzn. miejsca i znaczenia gospodarki wodnej w tych dokumentach, a także zwrócenie uwagi na sytuacje wymagające zmiany.
4
Content available remote Zaopatrzenie w wodę miasta Bremy
100%
PL
Przedstawiono zagadnienia funkcjonowania zaopatrzenia w wodę miasta Bremy. Jest to przykład nowoczesnego rozwiązania systemowego, eksploatowanego kompleksowo w dość trudnych warunkach.
EN
The problems of water sypply of Brema are presented. It is an example of a modern system solution working in rather difficult conditions.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe determinanty przemian gospodarki wodnej występujące w okresie transformacji systemowej polskiej gospodarki narodowej. Określono też główne kierunki przemian, jakie w związku z tym winny dokonywać się w gospodarce wodnej.
EN
The paper presents the basic determinants of changes in the water management occurring in the period of system transformation of the Polish national economy. It defines also the main directions of changes which in this connection should be made in the water management.
PL
Artykuł uzasadnia potrzebę stosowania silnego interwencjonizmu państwowego w gospodarowaniu zasobami wodnymi w trudnym okresie transformacji polskiej gospodarki narodowej. Przedstawiono też zasadnicze kierunki, sposoby i narzędzia interwencjonizmu, jakie można wykorzystać w gospodarce wodnej w warunkach umacniającej się gospodarki rynkowej.
EN
The pater gives reasons for the need for strong state intervesionism in water management in the difficult period of transformation of Polish national economy. The principal directions, ways and instru- ments of interventionism ehich can be used in water management in conditions of developing free market economy has been also presented.
PL
W numerze 9 'Gospodarki Wodnej' z września 1998 roku ukazał się artykuł p. dr. Mariana Miłkowskiego pt. 'O pilnej potrzebie powołania resortu gospodarki wodnej'. Artykuł ten wywołał wyjątkowo szeroki oddźwięk w kręgach osób związanych z gospodarka wodną w Polsce. Ponieważ Redakcja uznała za stosowne (na szczęście!) zamieścić go z podtytułem 'Artykuł dyskusyjny', otworzyło to pole do głębszej dyskusji nad problemami poruszanymi przez Autora. Pozwala to na wieloaspektowa analizę obecnego stanu i szans rozwoju gospodarki wodnej w Polsce, a jednocześnie na wyjaśnienie wielu działań i zamierzeń.
PL
Autor krytycznie ocenia podział kompetencji w poszczególnych resortach w kwestiach gospodarki wodnej i proponuje powołanie odrębnego resortu zajmującego się tą problematyką na bazie struktur organizacyjnych obecnego MOŚNiL, MRiGŻiA, MG i Urzędu ds.Usuwania Skutków Powodzi.
EN
The Author critically estimates the present distribution of competences in the field of water management among particular departments and proposes to create a separate department to deal with those problems on the basis of organizational structures of the present Ministry of Environmental Protection, Natural Resources and Forestry, Ministry of Agriculture and Food Management, Ministry of Interior Affairs and Administration, Ministry of Economy and the Office for Liquidation of Consequences of the Floods.
PL
Autor przedstawia problemy związane z produkcją, dostawami i zużyciem wody w Niemczech, akcentując bardzo racjonalne użytkowanie wody.
EN
The Author presents problems connected with production, supply and consumption of water in Germany paying special attention to the rational use of water.
PL
Wydaje się, że już wszystko powiedziano, również na tych łamach, o organizacji polskiej gospodarki wodnej. Zachodzą jednak ciągle nowe okoliczności, wymuszające potrzebę stworzenia nowych stwierdzeń i sformułowań, których realizacja powinna przynieść najkorzystniejsze rozwiązania dla tej tak ważnej dziedziny gospodarki narodowej.
EN
The paper presents the origin of the creation of that act and discusses the main purposes of the document and connected with them tasks. The international cooperation is of crucial importance for creation and implementation of the ..Programme...". The paper discusses also matters connected with the cost of realization of the Programme including proposals for sources of financing and presents main problems which condition its realization.
PL
Autor, na tle zmieniającego się na naszych oczach świata, spogląda na poczynania w gospodarce wodnej w sposób wyważony, refleksyjny, przywołując racje zarówno własnych doświadczeń, jak i innych kierunków.
EN
The Author looking in a well-considered and reflexive manner at the undertakings in the field of water management on the background of the changing under our eyes world recalls the reasons of his own experience as well as of other directions.
PL
3 marca, w Pałacu Prezydenckim, odbyło się spotkanie poświęcone problemom gospodarki wodnej w Polsce. Podczas spotkania, zorganizowanego z inicjatywy prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, przedstawiono raport pt. „Woda jako strategiczny czynnik rozwoju obszarów wiejskich", opracowany przez profesorów: Tomasza Boreckiego, Edwarda Pierzgalskiego i Jana Żelazo z SGGW w Warszawie. Autorzy przedstawili główne tezy raportu (patrz tekst w ramce). Do raportu ustosunkowali się Krzysztof Szamałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Daria Oleszczuk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiając ocenę stanu gospodarki wodnej z punktu widzenia zainteresowanych resortów oraz perspektywy na najbliższe lata. Dyrektor Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych - Janusz Dawidziuk przedstawił informacje o realizacji i planach rozwoju małej retencji na terenach leśnych. Dyskusję podsumował prezydent Aleksander Kwaśniewski, który wyraził poważne zaniepokojenie aktualnym stanem gospodarki wodnej w Polsce. Zwrócił się do przedstawicieli resortów o podjęcie działań zmierzających do przyspieszenia realizacji prowadzonych inwestycji hydrotechnicznych, nadania właściwej rangi inwestycjom służącym ochronie przed powodziąi regulacji stosunków wodnych w rolnictwie, a także działań prowadzących do usprawnienia zarządzania i finansowania gospodarki wodnej.
EN
On the 3rd of March, in the Presidential Palace, was held a meeting devoted to the problems of water management in Poland. During that meeting which was organized on the initiative of the President Aleksander Kwaśniewski professors Tomasz Borecki, Edward Pierzgalski and Jan Żelazo presented elaborated by them report „Water as a strategic agent in the development of rural areas". The Authors presented the main points of the report (see the text in the box). The Secretary of state in the Ministry of Environment Krzysztof Szamałek and Undersecretary of state in the Ministry of Agriculture and Development of the Country Daria Oleszczuk assumed theirattitude to the report and presented opinion on the state of water management from the point of view of interested departments and perspective on the years to come. Director of the General - Management of State Forests - Janusz Dawidziuk presented information on realization and development plans of small retention reservoirs on forests areas. The discussion was recapitulated by the President Aleksander Kwaśniewski who gave expression to his concern about the actual state of water management in Poland. He asked the representatives of the departments to undertake actions aiming at acceleration of realization of being carried on hydrotechnical investments, to give the proper rank to investments of flood control and regulation of water conditions in agricultural areas as well as to undertake activity aiming at improvement of management and financing of water management.
PL
Autor przedstawia te problemy gospodarki wodnej, które bezpośrednio w terenie są trochę inaczej widziane. Stara się patrzeć globalnie na problemy gospodarki wodnej i przekonać zarówno do sprawdzonych, aczkolwiek zarzuconych wzorców działania, jak i proponuje pewne rozwiązania wynikające z analizy stanu obecnego.
EN
The Author presents problems of water management which directly from outside of the circles of central authorities are seen in a somewhat different manner. He seeks to look on problems of water management as a whole and to argue for the abandoned models of activity as well as presents some proposals of solution based on results of analysis of the present state.
PL
Jednym z najbardziej newralgicznych problemów współczesnego świata jest problem wody - wody w ujęciu kompleksowym, od źródła do oczyszczalni ścieków. Wody jako środka transportu, jako problemu naukowego i gospodarczego we wszystkich możliwych zastosowaniach. Wody czystej, koniecznej do życia - której jest coraz mniej oraz wody zanieczyszczonej - której jest coraz więcej i którą musimy uzdatniać aby dalej egzystować. Znaczenie strategiczne wody wzrasta tym bardziej im częściej jej brakuje.
EN
One of the most neuralgic problems of the contemporary world is the problem of water in its complex approach - from the source to the treatment of wastewaters. Water as means of transport, as scientific and economic problem in all the possible applications. Clean water indispensable for life the available amount of wnich is smaller and smaller and polluted water the amount of which is larger and larger and which we must treat to make our farther existence possible. The more sever is the scarcity of water the greater is its strategic meaning.
PL
W artykule omówiono główne zagadnienia związane z gospodarowaniem zasobami wodnymi i realizacją projektów hydrotechnicznych w stolicy Chin w ostatnim 1000-leciu. Wskazano ponadto na główne problemy wodnogospodarcze, z którymi obecnie boryka się Pekin, jak również na środki podejmowane w celu ograniczenia pogłębiających się w mieście deficytów wody.
EN
The article discusses main issues related to water resources management and hydrotechnical projects realisation in the capital of China in the last millennium. It also indicates main water and economic problems faced currently by Beijing, as well as measures taken in order to reduce increasing water deficits in the city.
first rewind previous Strona / 80 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.