Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Efektywność sieci MANET w dużej mierze uzależniona jest od funkcjonowania w niej routingu. Mechanizm ten rozpoznaje topologię sieci, a następnie zestawia trasy do wezłów, często w warunkach dużej dynamiki zmian topologii. Prowadzi to do częstych przerw łączności, a w efekcie do opóźnien i strat danych. W artykule przedstawiona została koncepcja routingu z predykcją powiązań pomiędzy węzłami sieci. Rozwiązanie to pozwoli na wcześniejszą reakcję routingu na zmiany topologii oraz podjęcie działań utrzymania ciągłości tras. W artykule przedstawiono równieżwyniki testów symulacyjnych pomiarów czasów powiązań.
EN
The MANET network efficiency largely depends on the routing mechanism. This mechanism recognizes network topology, and than sets the routes to nodes, often under high topology changes. It leads to communication interruptions and consequently to delays and data loss. The article presents the concept of routing with nodes connection prediction. This solution allows for early response to topology changes and to take action to maintain routes continuity. In article also are presented the results of the connections time measurements’ simulation tests.
PL
Efektywność sieci MANET uzależniona jest od funkcjonowania w niej mechanizmu routingu rozpoznającego topologię sieci, a następnie zestawiającego trasy do węzłów, często w warunkach dużej dynamiki zmian topologii. Prowadzi to do częstych przerw łączności, a w efekcie do opóźnień i strat danych. W artykule przedstawiona została koncepcja routingu z estymacją powiązań pomiędzy węzłami sieci. Rozwiązanie to pozwoli na wcześniejszą reakcję routingu na zmiany topologii oraz podjęcie działań utrzymania ciągłości tras. W artykule przedstawiono również wyniki testów symulacyjnych.
EN
The MANET network efficiency largely depends on the routing mechanism. This mechanism recognizes network topology, and than sets the routes to nodes, often under high topology changes. It leads to communication interruptions and consequently to delays and data loss. The article presents the concept of routing with nodes connection prediction. This solution allows for early response to topology changes and to take action to maintain routes continuity. In article also are presented the results of the connections time measurements’ simulation tests.
PL
W artykule dokonano oceny wpływu metryki łącza na efektywność mechanizmu routingu w mobilnej sieci ad-hoc z protokołem OLSR. Badania przeprowadzono w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem węzłów na bazie laptopów z kartami Wi-Fi oraz protokołem OLSRv2. Przedstawiono wyniki badań z uwzględnieniem zależności między szybkością transmisji, metryką łącza i metryką trasy. Zaproponowano modyfikację metody szacowania metryki łącza w taki sposób, aby mechanizm routingowy preferował trasy z łączami o większej przepływności.
EN
This paper presents the evaluation of the link metric influence on the routing mechanism performance in mobile ad-hoc networks based on the proactive Optimized Link State Routing (OLSRv2) protocol. The experiments were carried out in real environment with radio nodes based on Wi-Fi equipment and OLSRv2 implementation. The results were discussed and a new approach to the link metric assessment was presented. In our proposal the link metric includes the data rate and the number of the packets received, although fast links are preferred.
PL
Przedstawiono metodę QoS opartą na mechanizmach płaszczyzny sterowania opracowaną w ramach projektu badawczo-rozwojowego MNiSW (PBR nr O ROO 0024 06) pt.: Metoda gwarantowania jakości usług w taktycznym systemie łączności wykorzystującym technikę sieciową IPv6 i integracji systemów bazujących na IPv4. Przedstawiono usystematyzowaną przez międzynarodową organizację standaryzacyjną ITU-T architekturę QoS, na podstawie której sprecyzowano obszar oraz funkcjonujące w nim mechanizmy stanowiące przedmiot artykułu. Dokonano szczegółowej specyfikacji mechanizmów płaszczyzny sterowania proponowanych do zastosowania w ruterze sieci IPv6 taktycznego systemu łączności STORCZYK 2010, będącego obiektem implementacji proponowanych rozwiązań.
EN
In this paper was presented QoS method (based on the control plane mechanisms) developed within the Research and Development Project (PBR nr O 0024 ROO 06): "Quality of service method in tactical Communications system using the IPv6 network technology and system integration based on the IPv4". In the introduction is presented QoS architecture systematized by the international organization of standardization - ITU-T Basing on this architecture was specified the area and mechanisms which are the subject of this article. In the next part of article the detailed specification of control plane mechanisms arę presented. This mechanisms arę proposed for use in an IPv6 network router of tactical Communications system STORCZYK 2010, which is the object of implementation of proposed solutions.
PL
W Wojskowym Instytucie Łączności w Zegrzu zostat opracowany nowoczesny system łączności - szerokopasmowy system łączności wojsk lądowych. Głównym przeznaczeniem systemu jest budowa mobilnej sieci teleinformatycznej dla Wojsk Lądowych SZ RP oraz świadczenie nowoczesnych usług teleinformatycznych na rzecz użytkowników takiej sieci. Rozwiązania przyjęte przy projektowaniu SSŁ WLąd cechuje duża uniwersalność, dlatego oprócz swojego podstawowego przeznaczenia system ten może być wykorzystany również w innych sytuacjach. W artykule przedstawiono praktyczne aspekty wykorzystania jego infrastruktury teleinformatycznej oraz potencjału usługowego.
EN
In Military Communication Institute was developed modern Communications system called Broadband Communications System for Land Forces. The main systenrYs purpose is the construetion of mobile telecommunication network for Land Forces and to providing advan-ced services for the systems's users. The flexible Solutions were es-tablished in designing process provide apart from its main aim, possibility of using the system in the different situations and sizes of the network. The article presents practical aspects of using the telecommunication infrastructure and services.
PL
Scharakteryzowano problemy współpracy technik ISDN i ATM. Wskazano na potrzebę zapewnienia efektywnej współpracy tych technik w szerokopasmowym systemie łączności wojsk lądowych SZ RP. Dokonano analizy standardów ITU-T oraz ATM Forum opisujących powyższą współpracę. Przedstawiono również opis trzech dostępnych komercyjnych rozwiązań technicznych tego problemu, które zostały praktycznie przetestowane w laboratorium WIŁ.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.