Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  all-optical networks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Deflection routing in an all-optical network in 2D grid : performance evaluation
100%
EN
In this work, we study a deflection routing strategy for the emerging generation of networks, all-optical networks. This investigation is made in order to evaluate the performance of a heuristical deflection routing strategy, known as "Scale Routing", on a synchronous network in a ID grid. We have used this routing strategy to attempt to find the optimal route, even though the packet were deflected. In this case, optimal route does not mean the shortest path, (although in many cases it comes near to it), nor the path with the minimum number of deflections. But it means the route that provides in each slot, in every node, the largest number of selection possibilities. This algorithm is known as the "scale routing algorithm". Furthermore, we add some heuristics to choose the packet(s) to be deflected. The first one is based on the rcmaining distance until its destination node, and the second one is based on the number of deflections that it has already had. Then we have modified the destination given to the packets. At first, it has been a uniform distribution, then a non uniform distribution directed towards a corner and at last a non uniform distribution directed towards the center of the grid. Finally some statistics and curves are presented to be analyzed and to compare the performances of this strategy with the different heuristics and the variation on the traffic. We have got all this results by simulation. For this work, we have used QNAP II modelling tool [14] to design the simulator.
PL
W artykule omawiana jest strategia trasowania z wymuszoną zmianą drogi (Deflection routing), zwaną w artykule odbiciem dla pojawiającej się nowej technologii sieci, jaką są sieci w pełni optyczne. Wymuszona zmiana drogi wynika z braku możliwości kolejkowania pakietów w węzłach optycznych. Jeśli do węzła przychodzi więcej pakietów, niż może być wysłane w prawidłowym dla nich kierunku, niektóre muszą być wysłane (odbite) w innym kierunku, aby nie uległy zniszczeniu. W artykule, dla synchronicznych sieci typu siatka 2D, badano wydajność heurystycznej metody takiego routingu, znanej routingiem ze skalowaniem (scale routing). Strategia ta została wypróbowana dla znajdowania optymalnej ścieżki dla pakietów, które mogły zostać po drodze odbite. W przypadku odbicia pakietu ścieżka optymalna nie oznacza ścieżki najkrótszej (choć w wielu przypadkach przebiega blisko takiej ścieżki) ani ścieżki z najmniejszą liczbą odbić. Oznacza ścieżkę, która dla każdego węzła znajdującego się na drodze pakietu zapewnia największą możliwą liczbę kolejnych ścieżek do wyboru. Taki algorytm nazywa się algorytmem routingu ze skalowaniem. Ponadto dodane zostały pewne heurystyki wybierania, który pakiet (pakiety) zostaną w weźle odbite. Pierwsza z nich opiera się na pozostałym do pokonania dystansie do węzła docelowego, druga bierze pod uwagę liczbę odbić, którą pakiet doświadczyłjuż w sieci. Modyfikowany byłsposób wyboru węzłów docelowych dla pakietów. Na początku miał on rozkład równomierny, następnie zbadano rozkłady nierównomierne. Pakiety zostały skierowane do jednego z rogów siatki węzłów, następnie pakiety kierowane były do środka siatki. Zostały zaprezentowane i przeanalizowane określone statystyki i wykresy oraz porównano wyniki z zastosowanymi heurystykami i różnymi rodzajami ruchu pakietów. Wszystkie wyniki zostały uzyskane za pomocą badań symulacyjnych, z wykorzystaniem narzędzia QNAPII.
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące sieci optycznie przezroczystych. Krótko omówiono sieci typu single-hop i multi-hop, typu broadcast and select oraz sieci z trasowaniem długości fali. Podano wybrane przykłady takich sieci.
EN
Selected topics concerning optically transparent networks are treated in the paper. Single- and multi-hop networks together with broadcast and select and optically routed networks are described. Selected examples of such networks are given.
EN
The article presents a diffusion approximation model applied to investigate the process of filling a large optical packet by smaller and coming irregularly electronic packets. The use of diffusion approximation enables us to include the general distributions of interarrival times, also the self-similarity of representing the end of the filling the buffer due to arrival of too large packets and we give the transient solution to this process. The model allows us to study the distribution of interdeparture times and the distribution of the space occupied in the optical packet.
PL
Metoda aproksymacji dyfuzyjnej została wykorzystana do opisu pracy węzła brzegowego, leżącego na granicy sieci elektronicznej i sieci całkowicie optycznej, zajmującego się formowaniem dużych pakietów optycznych o stałej wielkości z pakietów elektronicznych - mniejszych, nadchodzących nieregularnie i charakteryzujących się zmienną wielkością. Zastosowanie aproksymacji dyfuzyjnej umożliwia uwzględnienie w modelu dowolnego charakteru strumienia wejściowego pakietów, w tym samopodobieństwa tego strumienia oraz badania stanów nieustalonych, wywołanych zmiennym w czasie natężeniem strumienia napływających pakietów. Zaproponowano proces dyfuzji ze skokami, które odzwierciedlają zakończenie napełniania bufora pakietu optycznego w całości lub w momencie nadejścia Pakietu elektronicznego, który już nie mieści się w pozostałej wolnej części bufora. Model pozwala analizować stopień wypełnienia pakietów optycznych, a także rozkład odstępów czasu pomiędzy wysłaniem kolejnych pakietów, a więc zbadać, czy samopodobieństwo obserwowane w strumieniach wejściowych jest przenoszone w strumieniu w strumieniu pakietów optycznych. Pozwala również określić stopień wypełnienia pakietów optycznych.
4
Content available Control Mechanism for All-Optical Components
80%
EN
In this article, we give a brief overview of security and management issues that arise in all-optical networks (AONs). Then we present an outline of the multiple attack localization and identification (MALI) algorithm that can participate in some of the tasks for fault management in AONs. Consequently, we discuss a hardware-based control unit that can be embedded in AON nodes to accelerate the performance of the MALI algorithm. We conclude the article with a discussion concerning the applicability and implementation of this device in AON management systems.
PL
W sieciach całkowicie optycznych, które powstaną w najbliższych latach, sygnał optyczny nie będzie konwertowany na postać elektroniczną w węzłach pośrednich. Trzeba zorganizować komutację przesłanych w niej pakietów optycznych. Przyjęty standard przewiduje, że będą to pakiety o stosunkowo dużej stałej objętości. W artykule przedstawiono model formowania tych pakietów z pakietów internetowych IP, analizując wpływ procesu formowania na własności ruchu sieciowego
EN
In all-optical networks which will be deployed in the nearest future, the optical signal will not be converted to electronic form in intermediate nodes, hence commutation of optical packets should be designed. According to the established standard, these packets will be of fixed and comparatively large volume. The article presents a model of forming such packets from internet IP packets and studies the influence of this process on statistical features of traffic.
PL
Przedstawiono ewolucję współczesnych sieci telekomunikacyjnych w kierunku sieci czysto optycznych. Omówiono techniki transmisyjne umożliwiające zwiększenie przepływności sieci światłowodowych.
EN
This paper presents evolution of a telecommunications networks towards a full optical networks. The high-capacity lightwave transmission technologies for the new transport networks are described.
PL
Przeprowadzono dyskusję na temat właściwości sieci optycznie przezroczystej i sieci całkowicie optycznej i wskazano na części wspólne oraz różnice tych dwu pojęć. Przedstawiono nową koncepcję ewolucji sieci w kierunku sieci pakietowej, w której usługi czasu rzeczywistego są realizowane przez podsieć z dynamicznie przyporządkowaną liczbą kanałów WDM, podczas gdy pozostałe dostępne pasmo jest wykorzystywane do realizacji ruchu pakietowego. Obydwie sieci są odseparowanie w dziedzinie długości fali, funkcjonują więc niezależnie obok siebie.
EN
Characteristics of transparent optical networks and all-optical networks have been discussed, and overlaps and differences of the two concepts have been pointed out. New way of network evolution towards hybrid real-time and optical packet network has been presented, with separation of real-time services in a dynamically allocated WDM sub-network, while the whole remaining allowable bandwidth resources are used by packet network. Both networks are separated in wavelength domain, so they operate independently.
PL
Opisano i porównano wybrane sposoby detekcji i lokalizacji uszkodzeń w sieciach w pełni optycznych (AON). Sposoby detekcji są podzielone na grupy, pierwsza z nich opiera się na monitorowaniu urządzeń, druga na koncepcji ścieżek monitorujących, trzecia na pobudzeniach testowych, kolejne są związane z sieciami neuronowymi i systemami eksperckimi. Zaprezentowane metody koncentrują się na uszkodzeniach twardych, poruszono również problem lokalizacji uszkodzeń miękkich. Wyodrębniono parametry umożliwiające porównanie opisanych metod oraz dokonano tego porównania.
EN
The paper describes and compares various approaches to detection and localization of failures in all-optical networks (AON). They are classified into several groups. The first one is based on monitoring of optical devices, the second one on monitoring trails, the third one on probing schemes, next groups are related to neural networks and expert systems. The methods presented in this paper focus on hard failures, however, the problem of soft failures is also addressed. The methods are described by a set of common parameters and compared with each other.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.