Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 82

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  srodowisko rolnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
3
Content available Badanie wplywu pestycydow na srodowisko rolnicze
100%
9
88%
EN
Heavy metals migrate in thc environment in different forms (free ions, labile inorganic and organic complexes). Most of the heavy metals create a potential threat to organisms. Their harmfulness is connected not only with biological, biochemical properties, but also depends on forms in which heavy metals appear in the environment, so-called speciation. The chemical term speciation has several meanings and can be defined as analysis, distribution, bioavailability and transformation. In the presented paper the occurrence of heavy metals and possibilities of their determination are discussed. Using anodic stripping voltammetry (DPASV) it was found that 1 gram of humic substances (HS) dissolved in surface water bound to 13.7 μg Cu/g HS and 7.1 μg Pb/g HS. Stronger complexing properties were observed for HS isolated from groundwater: 27 μg/g HS in the case of Cu and 46 μg/g HS for Pb.
13
Content available Zaklad Badan Srodowiska Rolniczego i Lesnego PAN
75%
PL
Woda odgrywa istotną rolę w różnicowaniu środowiska przyrodniczego i rolniczego, zarówno w różnych strefach klimatycznych kształtowanych przez różnicę między opadem a ewapotranspiracją, jak też w poszczególnych strefach. Zróżnicowanie wewnątrzstrefowe jest związane z rozrządem wody kształtowanym przez geomorfologię terenu. Zasadnicze zróżnicowanie warunków wodnych wyraża się powstawaniem siedlisk autogenicznych i hydrogenicznych. Szczególnie istotna jest działalność w zakresie gospodarki wodnej w siedliskach hydrogenicznych. Gospodarka ta musi być dostosowana do zróżnicowań, określanych mianem warunków hydroekologicznych, występujących w tych siedliskach. Warunki te mają ścisły związek z typami hydrologicznego zasilania, zależnymi od geomorfologii terenu, co odzwierciedla się w prawidłowościach widocznych w krajobrazie. Siedliska hydrogeniczne wpływają na środowisko rolnicze przez czynniki abiotyczne (warunki mikroklimatyczne) i biotyczne (elementy flory i fauny). Przyczyniają się do zwiększenia bioróżnorodności środowiska, a tym samym zachowania w nim równowagi ekologicznej. Są istotnym elementem waloryzacji środowiska prowadzonej pod kątem gospodarczym oraz jego ochrony. W siedliskach hydrogenicznych istotne znaczenie ma bilans glebowej masy organicznej, na podstawie którego wyróżnia się fazy akumulacji i decesji w rozwoju tych siedlisk. Rodzaje powstających utworów hydrogenicznych są podstawą podziału siedlisk na torfowe, mułowe i madowe. Ich geneza ma ścisły związek z dynamiką wód gruntowych i powierzchniowych w środowisku. Zadania gospodarki wodnej w siedliskach hydrogenicznych muszą być ściśle dostosowane do ich zróżnicowań, kształtowanych przez warunki hydroekologiczne i typy hydrologicznego zasilania. Łączenie hydrologicznych charakterystyk siedlisk z charakterystykami glebowymi, wyrażanymi pojęciem prognostycznych kompleksów wilgotnościowo-glebowych, prowadzi do różnicowania siedliska na potencjalnie hydrogeniczne siedliska wilgotnościowe, którym na podstawie wyników badań są przypisane określone wartości liczbowe, pozwalające na planowanie i projektowanie gospodarki wodnej na zasadzie modelowania matematycznego.
EN
Water plays an important role in differentiating natural and agricultural environment, both in various climatic zones shaped by the difference between precipitation and evapotranspiration as well as within particular zone. Within-zone differentiation is coupled with water distribution dependent on the geomorphology of the area. Basic differentiation of water conditions reflects in the formation of autogenic and hydrogenic habitats. Water management in hydrogenic habitats is of special importance. This management must be adopted to variations of the so called hydro-ecological conditions that occur in the habitats. Hydro-ecological connditions are closely connected with the type of geomorpho- logy related hydrologie alimentation, which is reflected by the landscape properties. Hydrogenic habitats affect the agricultural environment through abiotic (microclimate) and biotic (elements of flora and fauna) factors. They enhance environmental biodiversity stabilizing thus ecological equilibrium. They are an important element of environmental evaluation done for the economic and conservation reasons. Budget of the soil organic matter is important in the hydrogenic habitats. Basing on this budget one can distinguish accumulation and decession phase in the habitat development. Types of the produced hydrogenic formations serve for the division of habitats into peat, mud and alluvial types. Their origin is closely connected with the dynamics of ground and surface waters in the environment. Water management in hydrogenic habitats must be closely adopted to their differentiation shaped by the hydro-ecological conditions and by the types of hydrologie alimentation. Coupling of hydrologie characteristics of the habitats with the soil properties (expressed in terms of prognostic soil-moisture complexes) leads to differentiating the habitat into the potentially hydrogenic moisture sites of the prescribed numerical values, which enable planning and designing mathematically modeled water management.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.