Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2053

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 103 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Rynek kapitałowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 103 next fast forward last
1
Content available remote Global Capital Flows in the Form of FDI in Contemporary World
100%
XX
Współczesna gospodarka światowa w szybkim tempie stała się gospodarką globalną opartą na wewnątrzgałeziowym podziale pracy, w którym dominującą rolę zajmują korporacje międzynarodowe (KTN) pełniące rolę międzynarodowych kanałów, przez które przepływają dobra, usługi, technologie, ludzie i kapitał zwłaszcza w postaci inwestycji bezpośrednich. Cechą odróżniającą BIZ od innych form międzynarodowych przepływów kapitałowych jest to, że powodują przeniesienie części lub całości praw do zarządzania przedsiębiorstwem bezpośredniego inwestowania.(fragment tekstu)
EN
The modern world economy rapidly became a global economy based on intra-industry division of labour, in which transnational corporations play the dominant role, simultaneously acting as international channels, through which goods, services, technologies, people and capital flow, especially in the form of direct investment. The feature that distinguishes FDI from other forms of international capital flows is that they cause the transfer of some or all the rights to manage the direct investment enterprise.(original abstract)
2
Content available remote Fundusze kapitału podwyższonego ryzyka w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
100%
XX
Przedsiębiorstwa, aby w sposób niezakłócony mogły prowadzić działalność gospodarczą, muszą być wyposażone w odpowiednią wielkość kapitału. Pozostawiony do dyspozycji przedsiębiorstwa kapitał powinien zostać wykorzystany w sposób optymalny. Zakres artykułu obejmuje rozważania, które koncentrują się wokół zagadnienia, jakim jest kapitał podwyższonego ryzyka. W pracy dokonano analizy rynku kapitału podwyższonego ryzyka w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Ponadto poddano ocenie stan oraz potencjał rozwoju polskiego rynku private equity oraz venture capital.(abstrakt oryginalny)
EN
Corporations, in order to be able to run business activities, must be provided with enough capital. The capital at the disposal of the company needs to be used in the best possible way. The article focuses on the notion of the private equity and venture capital market. The text analyses the private equity and venture capital market in the Central and East European countries. Moreover, the condition and the potential of the Polish private equity along with the venture capital is evaluated in the article. (original abstract)
3
Content available remote Wpływ uruchomienia systemu KDPW_STREAM na rozwój polskiego rynku kapitałowego
100%
XX
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) pełni w Polsce rolę centralnego depozytu papierów wartościowych oraz izby rozliczeniowej1. Od 3 sierpnia 2009 roku obsługa rozliczeń i rozrachunku dla szerokiej gamy instrumentów finansowych dokonywana przez KDPW odbywa się w oparciu o nowy system kdpw_stream. Nazwa ta, będąca akronimem angielskich słów: safe, transparent, rapid, effective, advanced, modern (czyli bezpieczny, przejrzysty, szybki, zaawansowany i nowoczesny), zgodnie z zamierzeniami twórców miała budzić skojarzenia z zapewnianym przez system szybkim przepływem informacji. Wdrożenie systemu wymagało nie tylko poniesienia znaczących nakładów finansowych, ale okazało się także niezwykle skomplikowanym przedsięwzięciem organizacyjnym. Było jak dotąd największym projektem informatycznym zrealizowanym na polskim rynku kapitałowym, którego przeprowadzenie wymagało pełnego zaangażowania 80 podmiotów będących uczestnikami KDPW (a tym samym także dostawców ich oprogramowania) oraz aktywnego wsparcia wszystkich działających na tym rynku instytucji. (fragment tekstu)
EN
This paper determines the effects of implementation of new clearing and settlement system used by KDPW - kdpw_stream. Modification of the rules referring to functioning of capital market infrastructure is presented as a stage to create full single market. In this context activation of advanced operating system turns out to be a prerequisite to cope with more intense competition on the market. Analysis of strengths of kdpw_stream leads to conclusion, that bigger effectiveness and safety offered by new technological solutions should result in gradual building of KDPW's competitive advantage, but capability of the system is still used inadequately. (fragment of text)
Bank
|
2008
|
nr nr 6
28-30
XX
Rezerwy walutowe służą bezpieczeństwu wymiany międzynarodowej i stabilizacji kursu własnej waluty. Gwałtowny ich wzrost świadczy o niezdolności systemu absorpcji dewiz, które z braku lepszego pomysłu odsprzedaje się do banku centralnego. Autor opisuje sytuacje jaką mamy w Polsce i w innych nowych krajach Unii. Dynamicznie rosną aktywa rezerwowe Czech, Słowacji, Bułgarii, Litwy i Estonii. Zjawisko to nie występuje na Węgrzech.
5
Content available remote Perspektywy rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie
80%
XX
Warszawska Giełda Papierów Wartościowych SA (GPW) jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków obrotu instrumentami finansowymi. Podczas jej dwudziestoletniej historii (powstała po przemianach ustrojowych z 1989 roku) można zaobserwować rosnące zainteresowanie giełdą ze strony coraz większej liczby inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Tendencja ta sprzyja postrzeganiu warszawskiej giełdy jako elementu globalnego rynku finansowego. Celem artykułu jest próba oceny przyszłej roli GPW w regionie i na globalnym rynku finansowym w perspektywie proponowanych zmian właścicielskich. (fragment tekstu)
EN
The article describes Warsaw Stock Exchange and takes up a subject of its privatization. After specifying few prospective investors, there are shown chances and threats that could be the effects of intercepted WSE by foreign investors. There are also best solutions shown. (author's abstract)
XX
Zakres działalności banków komercyjnych na rynku kapitałowym w danym kraju zależy od obowiązujących tam uregulowań prawnych. W Polsce uregulowania takie zawarte są w Ustawie "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, z późniejszymi zmianami" z dn. 2 marca 1991 r. (ma ona wkrótce ulec nowelizacji), a także w Ustawie o obligacjach z dn. 29 czerwca 1995 r. Przyjęte rozwiązania zbliżone są do koncepcji banku uniwersalnego, która przewiduje, że zakres działalności banków na rynku kapitałowym jest w praktyce ograniczony ich możliwościami operacyjnymi (kadrowymi i kapitałowymi) oraz zgodnością z obraną przez nie strategią, nie ma natomiast zewnętrznych ograniczeń nakazujących, na przykład, zgodność działań z obraną specjalnością. Banki komercyjne mogą podejmować następujące działania na pierwotnym rynku kapitałowym: - emisja własnych papierów wartościowych; - organizowanie emisji obcych; - dystrybucja emisji obcych; - lokowanie emisji obcych na rynku; - działalność subskrypcyjna. (fragment tekstu)
XX
Kapitał wysokiego ryzyka (venture capital) jest definiowany jako kapitał własny wnoszony na ograniczony okres przez inwestorów zewnętrznych przedsiębiorstw (zazwyczaj małych i średnich), dysponujących innowacyjnym produktem, metodą produkcji lub usługą, które nie zostały jeszcze zweryfikowane przez rynek. (fragment teksu)
EN
Private equity and venture capital funds are the financial source for enterprises (generally small and medium enterprises) that have innovative product, service or production method. These funds are very convenient financial source for SMEs and in many cases the only one possible form to raise capital. At present there are several dozen prospering venture capital funds in Poland. Majority of these funds are legal entities registered abroad. The reason of such a situation is lack of the essential tax privileges for the participants of venture capital funds market. In Poland there is an increase of average value of single high risk investment and predominant engagement of funds in two sectors: processing industry and IT services. Main barriers in gaining capital from funds by SMEs in Poland are mental ones, low level of the economic awareness of companies' owners and the level of lower limit of funds investing in one project. Polish market of venture capital funds is in the dynamic development stage and there are forecasts of its further development. The additional factor that supports the development of venture capital funds is the opportunity of gaining public funds from EU grants that are assigned for that purpose. Due to many promotional and educational activities run by the institutions which act at the market of venture capital funds, the increase of interest in that financial source is foreseen. Preparation and implementation of legal simplifications and tax preferences for the individual and institutional investors at the venture capital funds market are necessary in order to accelerate the development of venture capital funds.(original abstract)
XX
Opisano przemiany dokonujące się na rynkach kapitałowych oraz omówiono różne podejścia do zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem rynkowym, cenowym, kredytowym i operacyjnym.
XX
Scharakteryzowano główne obszary zagrożeń występujących na polskim rynku kapitałowym: zagrożenia ekonomiczne, zagrożenia funkcjonalno-instytucjonalne, zagrożenia prawne oraz zagrożenia psychospołeczne.
XX
Celem artykułu jest zidentyfikowanie cech raportowania zintegrowanego w procesie budowania wartości dla inwestorów na rynku kapitałowym. Na gruncie teoretycznym przeanalizowano podstawy koncepcyjne tworzenia wartości w raporcie zintegrowanym, w tym ujawnianie jej w sześciu kapitałach: finansowym, intelektualnym, rzeczowym, ludzkim, relacyjnym i naturalnym. W opracowaniu wykorzystano wyniki badania własnego oraz badań wtórnych. Badane spółki, notowane na GPW w Warszawie, w większości potwierdziły, że realizowanie działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu przyczynia się do budowy wartości spółki. Z punktu widzenia inwestorów raport zintegrowany odpowiada potrzebie szerszego monitoringu oraz oceny działalności spółek(abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of the article is to identify the characteristics of integrated reporting in the process of value creation for investors on the capital market. On the theoretical level, the paper analyzes the conceptual basis of creating value in the integrated report, including its disclosure in six capitals: financial, intellectual, manufactured, human, natural, social and relationship. The study uses the results of own research and secondary research. The surveyed companies, listed on the Warsaw Stock Exchange, mostly confirmed that the implementation of activities in the area of corporate social responsibility contributes to building the value of the company. From the investors' point of view, the integrated report responds to the need for broader monitoring and evaluation of companies' activities.(original abstract)
XX
Autor polemizuje z poglądem sprowadzającym rynek kapitałowy do rynku papierów wartościowych. Podkreśla, że takiego kryterium nie stosowała ani jedna szkoła ekonomiczna, nie stosują go także współczesne autorytety z głównego nurtu ekonomii ani teoretycy pracujący w instytucjach akademickich. Przez kapitał rozumieją oni tytuł od dochodu, który może wystąpić w postaci papierów wartościowych, ale mogą nim być również maszyny, budynki i kapitał pieniężny angażowany na dowolny okres.
EN
The author argues with view, which reduce capital market to securities market. Such criterion wasn't found application in economical theory and authorities in economy. (M.P.)
XX
Test CAPM przeprowadzony dla polskiego rynku kapitałowego nie pozwolił na jednoznaczne stwierdzenie faktu, czy model ten należycie opisuje relacje pomiędzy ryzykiem a stopą zwrotu. Na podstawie porównania wyników testu na rynkach polskim i amerykańskim można jednak stwierdzić, że opisana przez CAPM zależność jest słabiej obserwowalna w naszych warunkach. Na podstawie przeprowadzonych badań nie sposób jednoznacznie określić przyczyn tej rozbieżności. Być może zależność opisana przez model obserwowalna jest jedynie w długim okresie i czas funkcjonowania polskiego rynku kapitałowego jest jeszcze zbyt krótki, co znalazłoby potwierdzenie w znacznie gorszych rezultatach uzyskanych w badaniach przeprowadzonych w 1997 roku. Inną przyczyną rozbieżności może być niska efektywność naszego rynku kapitałowego, która powoduje, że zależność opisana przez CAPM nie występuje na tym rynku. Być może wreszcie przeprowadzony test, stanowiący zaledwie jeden z możliwych wariantów badania CAPM, nie jest właściwy do zastosowania w polskich warunkach. Niewątpliwie więc istnieje potrzeba przeprowadzenia dalszych testów CAPM dla stwierdzenia, na ile zasadne jest stosowanie tego modelu przy wykorzystaniu danych z naszego rynku kapitałowego. (fragment tekstu)
XX
Omówiono wzrost znaczenia rynku kapitałowego w Unii Europejskiej oraz przedstawiono przyczyny tych zmian, do których należą: globalizacja, deregulacja i zmiany regulacyjne w ramach planu działań w zakresie usług finansowych, wzrost znaczenia inwestorów instytucjonalnych oraz innowacje. Scharakteryzowano przyczyny oraz proces konsolidacji giełd oraz demutualizacji giełd (zmiana struktury własnościowej giełdy z modelu "członkowskiego" na model "akcjonarialny").
EN
The goal of the paper is presentation of main changes taking place on the European capital market during last decades. Following reasons of changes are presented: globalization, deregulations, increasing importance of institutional investors and innovations. Te main attention is paid to importance of institutional investors. The research concentrates on the UCITS market in 2002-2006. The author as well paid attention on selected changes on the capital market like stock exchanges consolidations and demutualization. The paper concentrates mainly on the EU financial market. (original abstract)
XX
Międzynarodowe instytucje regulacyjne koncentrują się na obszarach ryzyka, które wiąże się bezpośrednio z praktyką zarządzania na międzynarodowych rynkach finansowych. Jednakże dla tego obszaru funkcjonowania rynków finansowych nie jest obojętne to, co dzieje się na poziomie tworzenia stabilności finansowej i makroekonomicznej poszczególnych krajów czy regionów świata. Istnieje ścisła współzależność tych dwóch obszarów.
EN
One cannot currently analyse various elements of the functioning of international financial markets in isolation from the highly complex process of economic globalisation. The operations of international regulatory institutions extend beyond the scope of those, whose aim is to promote international financial and macroeconomic stability. Such institutions as the International Monetary Fund (IMF), the World bank (WB), to some extent the European Bank of Reconstruction and Development (EBRD), the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), and the summit of the leaders of the world's most industrialised countries (G-7), influence monetary, fiscal and currency policies on an international scale. (short original abstact)
XX
W artykule podjęto problematykę zależności współczynnika skupienia od stopnia relacji w sieci przedsiębiorstw powiązanych wspólną dyrekcją (interlocking directorates). Badaniem objęto 479 przedsiębiorstw, dla których stopień relacji jest większy od jedności, spośród łącznie 902 przedsiębiorstw notowanych na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynku NewConnect pod koniec 2014 r. Oceny relacji współczynnika skupienia i liczby połączeń dokonano z wykorzystaniem jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA) oraz porównaniem relacji dwóch sieciowych współczynników skupienia (1) w sensie Wattsa-Strogatza (CCWS) oraz w sensie przechodniości (C). Wyniki badania wykazały, że spółki o wysokim współczynniku skupienia mają niski stopień relacji w sieci powiązań przedsiębiorstw na polskim rynku kapitałowym.(abstrakt oryginalny)
EN
The article looks at the relation of the clustering coefficient and degree in the network of interlocking directorates. The study covered 479 enterprises which degree is over 1 out of 902 companies listed on the main market at the Warsaw Stock Exchange and on the NewConnect at the end of 2014. The relation of the clustering coefficient and degree was assessed using the one-way analysis of variance (ANOVA) and a comparison of two network clustering coefficients, (1) in the sense of Watts-Strogatz (CCWS) and in the sense of transitivity (C). The analysis led to the conclusion that a company with a high clustering coefficient has low degree in the board network on the Polish capital market.(original abstract)
XX
Finansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem dłużnych instrumentów finansowych zyskuje na znaczeniu, zwłaszcza przy poszukiwaniu przez nie możliwości pozyskania kapitału w celu realizacji inwestycji finansowych ze środków Unii Europejskiej. W Polsce JST mają do wyboru uplasowanie emisji obligacji na rynku zorganizowanym lub rynku niezorganizowanym. Celem niniejszego opracowania jest określenie stopnia urynkowienia obligacji komunalnych w Polsce w latach 2009-2015 poprzez ocenę wielkości rynku, porównanie wartości emisji na rynku zorganizowanym i niezorganizowanym, analizę płynności oraz ocenę struktury inwestorów. Wyniki badań wskazują na słaby stopień urynkowienia obligacji komunalnych w Polsce, niską płynność walorów oraz dominację banków wśród obligatariuszy.(abstrakt oryginalny)
EN
Financing with the use of municipal bonds is gaining in importance, especially regarding implementation investment projects financed from European Union funds. Local government units have the choice of emissions on the market organized and unorganized market. The aim of the article is to examine the degree of marketization of municipal bonds in Poland in the years 2009-2015 by comparing the emissions markets, liquidity analysis and evaluation of the structure of investors. The results indicate a low level of marketization of municipal bonds in Poland, low illiquidity and the dominance of banks among the bondholders. . (original abstract)
XX
W artykule została określona pewna relacja porządkująca rynek akcji. Zaprezentowana relacja ma silny związek ze współczynnikiem korelacji.
EN
In the paper the authors present a certain relation ordering the stock market, called the risk steady unit price ralation. (short original abstract)
XX
Przedstawiono syntetyczne ujęcie projekcji rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, analityczne ujęcie roli tego rynku w rozwoju gospodarczym kraju i perspektywy włączenia się do wspólnotowego rynku kapitałowego.
EN
In this study, a projection of Polish capital market development by the year 2002 with some remarks on its role in social and economic transformation occuring in Poland are presented. The study also discusses chances for integrating Poland with European capital market. (A.P.)
XX
Żaden fundusz inwestycyjny nie może funkcjonować na rynku kapitałowym bez wsparcia innych podmiotów. Sprawne działanie i rozwój tego sektora zapewniają: towarzystwa funduszy inwestycyjnych, depozytariusz, agent transferowy, dystrybutor jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych oraz podmioty zarządzające aktywami funduszy. Funkcjonowaniu tych podmiotów, na przykładzie wszystkich funduszy inwestycyjnych występujących w Polsce, poświęcona jest treść artykułu.
EN
The investment funds can not function correctly on the financial market without other institutions. This article aims at approaching knowledge of these entities. These institutions are: investment companies that establish investment funds; depositary (custodian) banks that keep the investment funds assets; transfer agents that lead investors register; distributors that take part in selling units and certificates of investment funds; institutions that mange investment funds assets. The most important are investment company and depositary bank, their existence is regulated by The Act of Investment Founds dated 28th August 1997. The others take part only in functioning of the investment funds market and have an influence on the development of this market. The author describes basis of functioning of these entities by the example of the Polish Financial Market. Moreover, the author presents institutions that existed in January 2002. (original abstract)
first rewind previous Strona / 103 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.