Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Handel zagraniczny przedsiębiorstwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Rynki azjatyckie jako kierunki ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw
100%
XX
W artykule podjęto problematykę atrakcyjności krajów Azji jako potencjalnych rynków zbytu dla polskich produktów. Autor zwrócił uwagę na dynamiczny rozwój gospodarczy tego regionu, scharakteryzował polską obecność na tamtejszych rynkach oraz ocenił perspektywy jej rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
Article take the issue of the attractiveness of Asian countries as potential markets for Polish products. Author pointing to the dynamic economic development of the region, makes the characteristics of the Polish presence in Asian markets and to assess the prospects for its development. (original abstract)
2
Content available remote Warunki dostawy w eksporcie przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego
75%
XX
Celem artykułu jest identyfikacja warunków dostawy w eksporcie przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego w latach 2004-2013 oraz próba określenia czynników wyboru rozpoznanych warunków dostawy. W badaniach wykorzystano analizę danych statystycznych Izby Celnej w Warszawie oraz analizę literatury przedmiotu. Z przeprowadzonych badań wynika, że największy udział w wartości eksportu województwa miały transakcje realizowane na warunkach z grupy E i F Incoterms. W świetle prezentowanych w literaturze poglądów, może to wskazywać na relatywnie niską konkurencyjność zachodniopomorskich eksporterów jako czynnik determinujący wybór warunków dostawy w eksporcie. Określenie czynników wyboru warunków dostawy w eksporcie województwa nie jest jednak możliwe bez przeprowadzenia badań zachodniopomorskich eksporterów. (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to identify terms of delivery in export of West Pomeranian Voivodeship enterprises in 2004-2013, and attempt to determine the selection factors of recognized delivery terms. The study used statistical data analysis of the Customs Chamber in Warsaw and analysis of the literature. The study shows that the largest share in the exports of the region had transactions carried out under the delivery terms of Groups E and F Incoterms. In the light of the views presented in the literature, this may indicate a relatively low competitiveness of exporters of West Pomerania as a factor in determining the choice of terms of delivery in exports. The identification of factors to choose the delivery terms is however not possible without testing of West Pomerania exporters. (original abstract)
XX
Aktywność gospodarcza przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych wymaga dużej staranności przy określaniu warunków kontraktu oraz wyborze form płatności i partnera handlowego. Autor podkreśla rolę banków w przygotowaniu warunków kontraktu, problem bezpieczeństwa w sposobie płatności oraz konieczność dokładnej analizy treści kontraktu. Zwraca uwagę, iż dobór partnera handlowego powinien być poprzedzony zgromadzeniem wiarygodnych informacji, w czym pomoc świadczyć mogą banki i wywiadownie gospodarcze.
EN
Enterprises economic activity on foreign markets demands huge precision while qualifying conditions of contract and the choice of form of payment as well as tradesman. The author underlines the role of banks in preparing contract conditions, the problem of security in forms of payments as well as necessity of precise analysis of contents of the contract. The author also pays attention to the correct choice of a tradesman. In that case, we should gain credible information from banks and other points of economic information. (A.Ł.)
XX
Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi handel w większym zakresie, to niezbędny jest podział działu (biura) handlu zagranicznego na mniejsze jednostki organizacyjne. Można go podzielić według sześciu różnych zasad organizacyjnych, omówionych później. (fragment tekstu)
EN
If the share of foreign trade in the activities of an enterprise is significant, it is necessary to reorganise and expand the department of foreign trade. Its structure can be based on six different organisation models, which are classified in the following way:1) functional,2) according to products,3) according to countries or regions,4) according to groups of clients,5) according to projects, and6) multidimentional (matrix or tenor organisation model).Each of the above listed organisation models has its advantages and disadvantages. In order to choose the right model both external and internal conditions in which the enterprise functions must be throughly analysed. (original abstract)
XX
Przeanalizowano zjawiska związane z kształtowaniem się kursu walutowego w oparciu o nowe podejście metodologiczne do kategorii handlu zagranicznego. Podejście to obejmuje tzw. wewnętrzne i zewnętrzne aspekty handlu zagranicznego i jest bardzo pomocne w badaniu zjawisk we współczesnej gospodarce.
EN
In the paper the phenomena related to the tendencies in the exchange rate have been analysed basing on a new methodological approach to the category of foreign trade. The approach includes the so-called internal and external aspect of foreign trade. The approach proposed in the paper proves to be very helpful in the analysis of the phenomena in today's economy.(original abstract)
EN
In this paper we focused attention on the business problems caused by changes in economic and political system of the country. The impact of these transformations is greater, if the company carries out operations abroad, because apart from the changes taking place in their own country, the company must take into account changes in the country co-operator environment. So the reasons for such changes can be internal and external, and the effects posed by these transformations can be for the company both positive and negative. The negative effects of the changes assumed define the term risk. In this article attention will be focused on those risks that may be most acute for import-export company.
XX
Od kilku, czy nawet kilkunastu lat zainteresowanie Rosją i w ogóle Wschodem przez rządzących naszym krajem jest stosunkowo niewielkie. Fakt ten jest nieco niezrozumiały, ponieważ rynek rosyjski stwarza ogromne możliwości dla polskich eksporterów oraz kapitału zagranicznego, w tym z Polski. Specyfika tego rynku wymaga jednakże dużego zaangażowania ze strony stojących u władzy, gdyż same tylko działania polskich przedsiębiorców, bez odpowiedniego wsparcia, nie przyniosą na pewno oczekiwanych rezultatów. (abstrakt oryginalny)
EN
Our government's interest of Russia and East part of Europe has been quite small for several years or even over. This fact is a bit incomprehensible because the Russian market makes huge possibilities for polish exporters and foreign capital including Polish one as well. The character of this market requires a big engagement of ruling class's side. The Polish contractor's efforts will not bring expected results for sure without an appropriate support. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia ocenę wpływu rodzaju i struktury własności na zaangażowanie przedsiębiorstw w działalność eksportową. Metodą w nim zastosowaną jest wielomianowa regresja logistyczna. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie danych dotyczących eksporterów z Chorwacji, Estonii, Francji, Grecji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Węgier. Unikalnym elementem tej pracy jest wykorzystanie danych finansowych przedsiębiorstw, co w odróżnieniu od badań ankietowych, pozwala na obiektywną ocenę umiędzynarodowienia przedsiębiorstw na próbie o dużej liczebności. W wyniku przeprowadzonych badań pozytywnie zweryfikowana została podstawa hipoteza odnośnie do powiązania rodzaju własności z poziomem intensywności eksportowej przedsiębiorstw. Jednak powiązanie między rodzajem głównego udziałowca nie jest jednoznaczne w ramach poszczególnych grup.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the impact of the type and structure of ownership on the involvement of companies in export activities. The method used in the article is multinomial logistic regression. The study was based on data from exporters from Croatia, Estonia, France, Greece, Germany, Great Britain and Hungary. A unique element of this work is the use of financial data of enterprises, which, unlike surveys, allows for an objective assessment of the internationalization of enterprises on a large sample. As a result of the research, the major hypothesis regarding the influence of ownership type on the level of export intensity of enterprises was positively verified. However, the link between the type of major shareholder is not consistent between the particular groups.(original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie istoty procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w gospodarce światowej, motywów, jakimi kierują się przedsiębiorstwa wychodzące na rynki zagraniczne oraz etapów internacjonalizacji ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji niemieckich w Polsce. W opracowaniu wykorzystano metodę opisu i analizy porównawczej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to show the essence of the process of internationalization of enterprises in the global economy, the motives of enterprises going to foreign markets and the stages of internationalization with particular emphasis on German investments in Poland. The study uses the method of description and comparative analysis.(original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie: jej determinanty wewnętrzne i zewnętrzne i struktura organizacyjna działu handlu zagranicznego jako części przedsiębiorstwa.
EN
The organization of a foreign-trade unit in a company is the means to achieve the company's marketing goals in foreign trade. The unit should be organized fust of all by taking into account the criteria of maximum practicality, efhciency and elasticity of realization of foreign-trade goals. The organization of the unit is largely inftuenced by the kind and volume of production; the adopted strategy of sales; staff qualifications; the volume, structure and urgency of foreign orders; the position on the foreign market and the efforts to strengthen this position; the structure of customers; the legislation; the conditions and risks of export inside the country and abroad. Considering the above factors, the introduction of foreign into the company's organizational structure may be realized by the following units: - Home-Sales Department, - Foreign-Trade Section in the Home-Sales Department, - Contract Export-Management, - independent Foreign-Trade Department. Only the last option enables tbe realization fo the integrated, marketing concept of activity on foreign markets.(original abstract)
XX
Autor omawia pięć różnych zasad organizacyjnych według których można podzielić dział handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie. Są to: organizacja wg sfer działalności, wg produktów lub grup produktów, wg kraju lub grup krajów, wg grup klientów oraz organizacja macierzowa.
12
Content available remote Instrumenty wsparcia polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
63%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie wniosków z analizy możliwości stosowania narzędzi wsparcia dla przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce i planujących lub prowadzących działalność międzynarodową. Szczególna uwaga została zwrócona na małe i średnie przedsiębiorstwa jako potencjalnych beneficjentów takiego wsparcia. Rozpatrywane były finansowe i niefinansowe działania instytucji publicznych, które mają na celu zwiększenie eksportu i ułatwienie dokonywania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ważnym elementem tego artykułu jest konfrontacja polskich działań z przykładami z innych gospodarek.(abstrakt oryginalny)
EN
This article has been devoted to the presentation of the official support for Polish companies in their foreign operations. Particular attention was paid to small and medium-sized enterprises as potential beneficiaries of such support. Both financial and non-financial instruments provided by public institutions were analysed. The instruments were aimed at increasing exports and facilitating foreign direct investment. An important part of this article was analysis of the effectiveness of supporting tools offered by various economies.(original abstract)
13
63%
XX
Artykuł ma na celu przedstawienie, w oparciu o literaturę przedmiotu i dane statystyczne, wyników dyskusji na temat znaczenia kapitałowych i niekapitałowych form ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. Odrzuca hipotezę, że w warunkach kryzysu gospodarczego lepsze dla przedsiębiorstw będą niekapitałowe formy ekspansji. Wskazuje, że biorąc pod uwagę długie okresy, wzrost wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest bardzo szybki, mimo że w krótszych okresach może nastąpić zmniejszanie średniorocznego ich napływu. Również i przekonanie o zmniejszeniu znaczenia inwestycji typu greenfield nie jest prawdziwe, o czym świadczą dane statystyczne. Kryzys zmniejsza raczej ilość i wartość transakcji fuzji i przejęć. (abstrakt oryginalny)
EN
Based on subject literature and statistical data, paper shows the results of discussion concerning importance of equity and non - equity forms of international expansion in modern economy. Author rejects the hypothesis assuming that during the crisis non - equity expansion forms are better. It is indicated that in long - term perspective, growth of foreign direct investment value is very fast despite in short - term period the average flows are lower. In contrast to statistical data, convincing that level of greenfield investment is still not big enough in world economy, Author shows that the economy crisis depreciate the number and value of M&A transactions. (original abstract)
XX
Cel - Prezentacja opinii mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową na temat wykorzystania ubezpieczeń jako metody zarządzania ryzykiem. Metodologia badania - Analiza literatury przedmiotu, danych wtórnych (dane Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Banku Pekao) oraz badanie empiryczne przeprowadzone metodą CAWI wśród mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową. Wynik - Informacja dotycząca wykorzystaniu ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem przez mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność eksportową, a także informacja o zaletach tejże metody zarządzania ryzykiem. Oryginalność/wartość - Artykuł ukazuje ubezpieczenia jako formę zabezpieczenia działalności mikroprzedsiębiorstw przez ryzykiem, oczami podmiotów prowadzących działalność eksportową. Badania pozwalają odpowiedzieć na pytanie, jaki procent eksportujących przedsiębiorstw korzysta z tej metody zarządzania ryzykiem, a także dlaczego, zdaniem mikroprzedsiębiorców, jest to skuteczna i dobra metoda. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - Presentation of the opinion of microenterprises engaged in export activity about insurance as a way of risk management. Design/methodology/approach - Analysis of the literature and secondary data (data of Main Stactistial Office, State Business Development Agency and Pekao Bank), and empirical study, with use of CAWI method, carried out through exporting microenterprises. Findings - Information about the use of insurance in risk management, by exporting microenterprises, and about benefits of this method of risk management. Originality/value - The article presents insurance as a form of security from risk, for microenterprises, from the point of view of exporting entities. Research allow to answer on the question, what percent of exporting microenterprises are using this method of risk management, and also why, in opinion of exporting microenterprises, this is effective and good method? (original abstract)
15
Content available remote Zabezpieczenie ryzyka działalności eksportowej MSP
63%
XX
Cel - Próba przekrojowego zaprezentowania różnych metod zabezpieczenia ryzyka działalności eksportowej, dostępnych na rynku, a także wskazania metod najczęściej stosowanych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Metodologia badania - Studia literaturowe oraz badania własne wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorców województwa zachodniopomorskiego, przy wykorzystaniu metody CAWI. Wynik - Badania potwierdzają, że przedsiębiorcy z sektora MSP wykorzystują bardzo różne metody zabezpieczania działalności gospodarczej, które w najlepszy sposób pozwalają im na ochronę interesu ekonomicznego. Różnorodność metod oferowanych na rynku pozwala więc w sposób całkowity odpowiedzieć na potrzeby przedsiębiorców, potrzebna jest jednak edukacja co do korzystania z owej oferty. Oryginalność/Wartość - Badania własne, pozwalające na aktualną ocenę wykorzystania metod zabezpieczenia działalności przedsiębiorstw sektora MSP przed ryzykiem. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - An attempt to cross-present various methods of securing the risk in export, available on the market, as well as identify the most common methods used by micro, small and medium-sized enterprises. Design/Methodology/approach - Literature studies and own research among micro, small and medium-sized enterprises in West Pomeranian Province, using CAWI method. Findings - Research confirms that entrepreneurs from the SME sector are using very different methods of securing business, which best allow them to protect the economic interest. The variety of methods available on the market allows to answer to the needs of entrepreneurs, but the education about the use of this offer is needed. Originality/value - Own research, that allows to make current judgment about the use of methods to protect business of SME enterprises against the risk. (original abstract)
XX
Zmiana, przeobrażenie się istniejącego stanu rzeczy w pożądany jest procesem złożonym, a skoro tak, to wymaga zwiększonej uwagi i analizy. W rzeczywistości gospodarczej mamy nieustannie do czynienia ze zmianami. Nie budzą one w nikim sprzeciwu, jeśli ich kierunek jest korzystny. Nie zawsze jednak tak jest, gdyż na działalność zarówno handlową, jak i usługową ma wpływ wiele czynników. O ile te wewnętrzne można w miarę na bieżąco korygować, o tyle te zewnętrzne, np. zmiany systemowe, wywołują u podmiotów gospodarujących większy niepokój. Jest to związane z faktem ograniczonego wpływu na ich powstawanie i koniecznością poszukiwania złożonych rozwiązań, które pozwolą zahamować ewentualne negatywne skutki takich przemian. Otoczenie w jakim funkcjonuje podmiot jest niczym "tor przeszkód", który należy pokonać zbierając jak najmniej "punktów karnych". Firmy, które starają się poszerzyć swoje horyzonty o działalność zagraniczną, do "krajowego pakietu" zmian systemowych dorzucają "pakiet" przemian z kraju, w którym znalazły kooperanta. W takim "pakiecie" znaleźć się mogą m.in. polityka gospodarcza kraju, polityka celna, koniunktura gospodarcza, konkurencja czy w końcu wahania kursów walutowych. Wahania kursów walut mogą mieć istotny wpływ na planowanie, prognozowanie przepływów oraz rentowność inwestycji w każdym przedsiębiorstwie prowadzącym działalność eksportowo-importową. Przemiany systemowe mają niebagatelny wpływ na działalność takich właśnie firm. W samych przedsiębiorstwach fluktuacja kursów powoduje, że narasta niepewność i wzmaga się świadomość podejmowanego ryzyka. Jeśli uwaga podmiotu skupi się na wahaniach kursów walutowych, to w ramach analizy sytuacji rynkowej powinien on rozważyć wpływ ryzyka walutowego na prowadzoną przez siebie działalność. Sama świadomość, że takie ryzyko istnieje nie jest jednak gwarancją sukcesu. Najtrudniejszymi krokami, które powinno podjąć przedsiębiorstwo są: dobór odpowiednich środków zaradczych i umiejętne ich wykorzystanie. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na złożoność tych kroków. Do narzędzi, które zostały stworzone m.in. do transferu ryzyka walutowego należą instrumenty pochodne. To one pozwalają przedsiębiorcom na aktywne zarządzanie ryzykiem, a w konsekwencji na prowadzenie skutecznej walki z niekorzystnymi zmianami systemowymi. Umiejętne zarządzanie ryzykiem pozwala bowiem na stabilizację zamierzonej efektywności niezależnie od rozwoju sytuacji na rynku. Postaramy się tu postawić hipotezę, że istnieje bezpośredni związek między sukcesem ekonomicznym firmy a poziomem umiędzynarodowienia jej działalności z zastosowaniem właściwie dobranych instrumentów zabezpieczających. Analiza ogólnodostępnych źródeł literatury oraz matematyczna analiza problemu wybranego podmiotu gospodarczego pomoże w ustaleniu prawdziwości opisanej wyżej hipotezy. (fragment tekstu)
EN
In this paper we focused attention on the business problems caused by changes in economic and political system of the country. The impact of these transformations is greater, if the company carries out operations abroad, because apart from the changes taking place in their own country, the company must take into account changes in the country co-operator environment. So the reasons for such changes can be internal and external, and the effects posed by these transformations can be for the company both positive and negative. The negative effects of the changes assumed define the term risk. In this article attention will be focused on those risks that may be most acute for import-export company. (original abstract)
XX
Celem pracy jest przegląd teorii przedsiębiorstwa międzynarodowego pod względem ich przydatności do wyjaśnienia specyfiki organizacji i działania przedsiębiorstwa globalnego. Dla realizacji celu autor posłużył się literaturą polską i zagraniczną z przełomu XX i XXI wieku. W pracy wykorzystana została metoda analizy literaturowej. W pierwszej części autor krótko charakteryzuje przedsiębiorstwo globalne. Kolejna część to przegląd teorii przedsiębiorstwa międzynarodowego w perspektywie poszukiwania implikacji globalnych. Ostatnia część to syntetyczne ujęcie wniosków wynikających z analizy oraz wskazanie kierunku dalszych badań. (fragment tekstu)
EN
Companies operating in the international environment may run their activities in different ways. One of them is a worldwide activity executed by a global company. One may find different aspects of theoretical explanation for the behavior of the global company in many theories. As regards the subject of this research, the author focuses on the theories of international company, reviewing them from the viewpoint of usefulness to justify organizational structure and activities of the global company. The analysis of different theoretical approaches to the subject let the author treat the problem in a positive way. The new theory of international company includes many aspects, explaining the model of the global company. The directions of further research on the theoretical explanation of the global company's operations are defined. (original abstract)
XX
Niniejsze opracowanie poświęcone jest problematyce działalności międzynarodowej przedsiębiorstw polskich. Zaprojektowano i przeprowadzono badania ankietowe mające na celu stwierdzenie, czy przedsiębiorstwa prowadzą działalność międzynarodową, jaka jest forma tej działalności i jak sobie radzą z ryzykiem towarzyszącym tej działalnością. Wstępne badania wykazały, że jedyną formą działalności międzynarodowej jest handel zagraniczny; dlatego w dalszej części opracowania zajęto się tylko tą formą. (fragment artykułu)
EN
International activity of Polish enterprises grew up after Poland became a member state of the European Union. Import/export is considered to be a basic international activity. This type of activity is always accompanied by risk. A research done among Polish enterprises shows that import/export risk is noticed by small as well as by big companies. It appeared that goods risk is recognized as the most important one while country risk has the lowest meaning for Polish firms. The most popular method used to manage trade risk is collecting and analysing informations (details) about the client. (original abstract)
XX
Przedstawiono dynamikę handlu zagranicznego sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz omówiono główne jego kierunki. Zaprezentowano sposoby podnoszenia roli sektora MSP w handlu zagranicznym.
EN
In the introduction, the author defines foreign trade and the events that contributed to its development in the 1990s. In the first part, he discusses the dynamics of the sector's foreign trade, i.e., the share of SMEs in export, import and the foreign trade deficit generated by those enterprises from 1993 to 2002 in Poland. The next section of the article discusses SMEs' foreign trade structure, i.e., the share in foreign trade of micro-enterprises employing up to 9 persons, small enterprises with 10-49 employees, and medium enterprises with 50-249 employees. In subsequent sections, the author presents the main foreign trade trends of the SME sector and methods for improving the sector's role in foreign trade. In the summary, the author reviews the measures that should be undertaken to ensure the sector's continued development, particularly in light of Poland's accession to the European Union. (original abstract)
XX
Artykuł zawiera ocenę przygotowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Polsce do działania w Unii Europejskiej. Ocenę poprzedza przedstawienie skutków Jednolitego Rynku UE dla warunków działania przedsiębiorstw. Autorka prezentuje dwa scenariusze dostosowawcze MSP. Są to scenariusze budowane na bazie analizy otoczenia i wewnętrznej analizy sektora. Analizę wewnątrzsektorową autorka ograniczyła do tych typów działalności, w których MSP odgrywają decydującą lub istotną rolę pod względem podatności na program Rynku Wewnętrznego oraz konkurencyjność firm.
EN
The article contains the evaluation of the SMEs sector in Poland in terms of its ability to carry out business activities within the EU. The EU single market impact on the conditions for the enterprise activity has been presented prior to the evaluation. The author has presented two SMEs adjustment scenarios based on the analysis of environment and internal research of the sector. The intra-sector analysis has been limited to those types of activity in which SMEs play essential or, at least, important role in terms of their internal-market-plan-adjustment related qualities and competitiveness. (J.W.)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.