Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 67

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Przyłączanie małej elektrowni wodnej do sieci
100%
PL
Analizowano zjawiska towarzyszące włączaniu małej elektrowni wodnej z generatorami indukcyjnymi do sieci niskiego napięcia. Sprawdzono czy zmiany napięć i prądów w układzie zasilającym nie doprowadzą do przekroczenia dopuszczalnej obciążalności elementów sieci lub do pogorszenia jakości dostarczanej energii poniżej wymaganego poziomu. Rozważono proces rozruchu i pracy ustalonej generatorów elektrowni. Oceniono pracę układów zabezpieczeń. Wskazano czułe miejsca w układzie zasilającym wymuszające konieczność zachowania specyficznych warunków pracy lub wymiany krytycznych elementów.
EN
Examined the phenomena accompanying switching on small hydroelectric power station with inductive generators to low-voltage network. Checked whether changes in currents and voltages in supply network will not lead to permissible electrical load of network elements or to the deterioration of the supplied energy quality below the required level. The starting process and steady work of power generators were considered. Evaluate the work of the system protection. Indicate sensitive places in power network that enforce the need to provide the specific working conditions or the exchange of critical elements.
PL
W artykule przedstawiono proste zależności pozwalające wyliczyć przybliżone wartości parametrów projektowanej prądnicy tarczowej bez rdzenia w stojanie. Zależności zilustrowano przykładem obliczeniowym, wykonanym dla prądnicy o mocy ponad 3 kW i prędkości 200 obr./min. Wyniki obliczeń zweryfikowano pomiarami na wykonanym fizycznym modelu prądnicy. Różnice miedzy obliczonymi i zmierzonymi wartościami napięć i mocy nie przekraczają kilkunastu procent wartości pomiarowych.
EN
Simple equations that enable calculation of the approximate values of the parameters of the designed disc generator without a core in the stator were presented. Dependencies were illustrated by an computational example, made for a generator with a power of more than 3 kW and a speed 200 rpm. The calculation results were verified by measurements made on a physical model of the generator. Differences between calculated and measured values of voltage and power does not exceed ten percent of the measured values.
PL
W artykule przedstawiono analizą pracy elektrowni wiatrowych o niewielkiej mocy (do kilku kW). Podano zależności umożliwiające wyznaczenie mocy zawartej w strudze wiatru o zadanym przekroju. Dla różnych typów turbin określono moc przejmowaną z wiatru przez turbiną. Kolejne kroki to wyznaczanie mocy wyjściowej na zaciskach elektrowni oraz ilości energii produkowanej w okresie rocznym. Wzory zilustrowano przykładami obliczeniowymi. Pokazano dobór podstawowych parametrów malej elektrowni wiatrowej.
EN
The article presents an analysis of the small power wind turbines work (up to several kW). Relations enabling definition of power contained in the stream of wind at a given cross-section are given. For different types of turbines specified power take over by turbine from wind. The next step is determination of power on output terminals and quantities of energy produced in the year. Formulas are illustrated examples of calculation. Shown selection of basic parameters small wind power plant.
4
Content available remote Wyznaczanie częstotliwości prądu wirnika silnika klatkowego
100%
PL
Przedstawiono przebiegi częstotliwości prądów stojana i wirnika ruszającego silnika klatkowego, wyznaczone z przebiegów tych prądów. Do obliczania prądów wykorzystano obwodowy model silnika. Dokonano wstępnej oceny metod wyznaczania częstotliwości prądu wirnika.
EN
Frequency courses of the stator and rotor currents obtained from courses of these currents are presented. For currents estimate, circuital model of induction motor was used. Provisional opinion of calculating the rotor current frequency methods is shown.
PL
W artykule opisano dwie wersje modelu maszyny indukcyjnej występujące w programie ATP/EMTP. Wersja pierwsza jest przystosowana do ręcznego wprowadzania wartości początkowych zmiennych opisujących pracę silnika lub generatora (Initialization Manual). W wersji drugiej program automatycznie wylicza parametry początkowe (Initialization Automatic). W przypadku analizowania współpracy 3 maszyn zasilanych ze wspólnej rozdzielni, wersja druga umożliwia uzyskanie wyników zgodnych z logiką. Wymaga to jednak spełnienia szeregu dodatkowych warunków.
EN
The article describes two versions of the induction machine occurring in the ATP/EMTP program. The first version is designed for manually entering the initial values of variables describing the operation of the motor or generator (Initialization Manual). In the second version, the program automatically calculates the initial parameters (Automatic Initialization). In the case of analyzing cooperation 3 machines fed from a common distribution, second version provides results consistent with the logic. However, this requires the fulfillment of a number of additional conditions.
PL
Analizowano pracę układu napędowego hutniczej klatki walcowniczej z silnikiem obcowzbudnym prądu stałego podczas krótkotrwałego obniżenia napięcia zasilającego i po odbudowaniu się napięcia. Do wyznaczenia niektórych danych układu wykorzystano zarejestrowane przebiegi pomiarowe charakterystycznych wielkości dotyczących silnika. Ze względu na cel analizy, jakim było określenie maksymalnych wartości obniżeń nie wymagających wyłączania silnika, zastosowano uproszczony matematyczny model układu.
EN
The subject of the analysis was the work of the metallurgical rolling stand drive equipped with a separate-excitation D.C. motor during and after momentary voltage reductions. In order to find some of the data concerning the drive, recorded measurements of the motor's characteristics were used. A simplified mathematical model of the drive was employed, as the purpose of the analysis was to determine only the maximum voltage reduction values that did not require the motor to be switched off.
7
Content available remote Wpływ regulacji prędkości na pobór mocy przez silniki przenośnika taśmowego
100%
PL
Badano zmiany poboru mocy przez silniki napędowe przenośnika taśmowego przy zmniejszaniu jego prędkości. Analizowano wpływ regulacji prędkości na pracę przenośnika poziomego i transportującego urobek dość stromo w górę. Obliczono wartości oporów ruchu i momenty obciążenia silników przy pełnej prędkości i przy połowie prędkości. Pobór mocy z sieci wyznaczono dwoma metodami. W pierwszym wariancie wykorzystano proste zależności statyczne. W wariancie drugim posłużono się dynamicznym modelem silnika zaimplementowanym w programie ATP/EMTP.
EN
The changes of the power consumption by the drive motors of the belt conveyor in case of reducing the speed were studied. The influence of the speed control on the work of two conveyors: horizontal and transporting excavated material quite steeply up were analyzed. Values of the resistances of motion and motor’s load torque at full speed and at half speed were calculated. The power consumption of the supply network was determined by two methods. In a first variant according to uses simple static patterns. In the second variant a dynamic model of the engine implemented in the ATP / EMTP program was used.
8
Content available remote Modelowanie więzów łączących elementy układu napędowego
100%
PL
Napęd elektryczny potraktowano jako układ złożony z szeregu mas, połączonych elastycznymi więzami. Podano zależności opisujące zachowanie różnych rodzajów takich więzów: wałów, sprzęgieł sprężystych, podatnych i poślizgowych - hydrokinetycznych i śrutowych - oraz członów przekładni mechanicznych z uwzględnieniem tłumienia i nieliniowości oraz zmienności parametrów. Wzory te pozwalają uwzględnić wpływ elementów przenoszących moment napędowy pomiędzy silnikiem a maszyną obciążającą na przebieg tego momentu.
EN
The electric drive system has been treated as a system consisting of a number if weights connected by elastic constraints. Relations are given determining the behaviour of various kinds of such constraints: shafts, flexible and lipping couplings - hydrokinetic and shot ones - and also members of mechanical transmissions including suppression and nonlinearity and variability of parameters. The relations permit to take into account the influence of the elements transferring the drive torque between a motor and a loading machine upon the run of that torque.
PL
Przedstawiono kierunki rozwoju transportu taśmowego w kopalni węgla brunatnego i współpracującej z nią elektrowni. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość zmniejszenia zużycia energii przez wprowadzenie regulacji prędkości taśmy. Wskazano propozycje rozwiązań technicznych, które nadają się do realizacji tego zadania. Na etapie projektowym można porównywać, oceniać i optymalizować warunki pracy przenośnika stosując symulację komputerową. Aby symulacja pozwalała uwzględnić dynamikę zachodzących w układzie zjawisk i prawidłowo odwzorowywać pracę jego poszczególnych elementów, należy wykorzystać rozbudowany matematyczny model przenośnika taśmowego. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń, ilustrujące możliwości, jakie daje zastosowanie takiego modelu.
EN
The work presents directions of development for conveyor transportation in a lignite mine and cooperating power plant. Particular attention is drawn to the possibilities of reducing the electricity usage by the means of belt speed regulation. The article shows suggestions for technical Solutions which are suitable for the task. At the design stage the conditions of work of the conveyor can be compared, eveluated and optimizes using computer simultations. A comprehensive mathematical model of the belt conveyor has to be applied for the simulation to take into account the dynamics of the whole system and its elements work. Exemplary results of calculations which illustrate the possibilities of using such a model are presented.
10
Content available remote Rozwiązywanie modeli obwodowych symetrycznych silników indukcyjnych
100%
PL
Przedstawiono dwa dynamiczne modele symetrycznego silnika indukcyjnego w ujęciu komputerowym. Podano zestawienie kompletu konkretny zależności oraz algorytm postępowania, umożliwiający napisanie programu obliczeniowego do symulowania pracy silnika potraktowanego jako element układu elektromechanicznego lub jako aktywny odbiornik energii z elektroenergetycznego systemu zasilającego. Uwzględniono matematyczny opis silnika w postaci równań wyrażonych w naturalnym układzie współrzędnych fazowych a-b-c, przekształconych do postaci strumieniowej oraz model w wirującym układzie współrzędnych x-y. Wyniki przykładowych obliczeń ilustrują wpływ różnych sposobów uwzględniania zmian parametrów wirnika na uzyskiwane przebiegi.
EN
Two dynamic. computer-aimed models of the symmetric induction motor are presented. A complete equation set is provided, as well as an algorithm I simulating motor operation, with the motor being an element of an electromechanical system or an active receiver powered by an electrical power system, Mathematically, the motor is modelled in the natural system of phase coordinates a-b-c, with the equations transformed in to the flux form, or in the rotating system of coordinates x-y. Sample simulation results illustrate the influence of the way the changes in rotor parameters are taken into account.
11
Content available remote Symulowanie pracy wyspowej sieci zakładowej
100%
PL
Symulowano zjawiska występujące w sieci zakładu przemysłowego wyposażonego we własną elektrownię po odłączeniu od systemu zasilającego. Wykorzystano program do modelowania pracy systemu z grupy EMTP. Model sieci zweryfikowano w trakcie poprzednich badań zwarciowych. Analizowano przypadki przywrócenia połączenia z systemem po 2 i po 3 s. Pokazano zależność przebiegu zjawisk w układzie od stopnia obciążenia sieci oraz od przyczyny odłączenia sieci zakładowej od systemu.
EN
Phenomena occurring in the industrial supply network equipped with own electrical power station after disconnecting from the supply system was simulated. Program from the EMTP group was used to model the system. Network model was verified in previous short-circuit studies. Cases of restoring connection to the system at 2 and 3 sec were analyzed. The dependence of phenomena in the system to the degree of network load, and to the reason for disconnection of the company network from the system were shown.
PL
W artykule przedstawiono modelowanie pracy generatora synchronicznego o stosunkowo niewielkiej mocy, obciążonego rezystorami. Pokazano sposób wprowadzania danych I wyniki uzyskane z wykorzystaniem programu ATP oraz EMTP-RV Zamodelowano pracę na biegu jałowym, wzrost obciążenia do znamionowego i zwarcie trójfazowe na zaciskach. Wyniki uzyskane z wykorzystaniem obu programów są zbliżone, co świadczy o poprawności pracy obu opisanych modeli. Oba programy można wykorzystać do modelowania pracy odnawialnych źródeł energii.
EN
The paper presents modelling of work of the synchronous generator with a relatively low power, load by resistors, Shows how to Input data and results obtained with application of ATP and EMTP-RV programs. Were modeled work on idle run, the load Increase to the nominal load and three-phase short circuit at the terminals. The results obtained using the two programs are similar, which indicates proper operation of both these models. Both programs can be used to model the work of renewable energy sources.
13
Content available remote Rozruch silnika zasilanego z sieci zakładowej
100%
PL
Wykorzystano schemat przykładowej sieci zakładowej i model tej sieci wykonany przy zastosowaniu programu EMTP-RV. Symulowano rozruch silnika indukcyjnego o dużej mocy. Wykazano wpływ przebiegu rozruchu silnika na pracę generatora i innych urządzeń elektrycznych podłączonych do badanej sieci.
EN
Diagram of example industrial supply network and model of this net made with the assistance of program EMTP-RV was used. The starting of induction motor about large power was simulated. The influence of motor work conditions on different electric devices connected to studied net was showed.
14
Content available remote Tworzenie modelu sieci zakładowej w programie EMTP
100%
PL
Przyjęto przykładowy układ rozbudowanej sieci zakładowej, zasilanej z systemu oraz przez 4 własne generatory. Opisano sposób tworzenia modelu tej sieci z wykorzystaniem pakietu EMTP-RY i podstawowe zasady posługiwania się programem. Podano przyjęte sposoby modelowania poszczególnych elementów układu. Przedstawiono uzyskany model całej badanej sieci.
EN
The example of industrial network system, supply from system and through 4 own generators was accepted. Creating of this net model from using the packet the EMTP-RV and basic principles of the programme service was described. The received ways of modelling the individual elements of the system were passed. The model of whole supply net was presented.
PL
Przedstawiono zależności opisujące zachowanie układu przewijakowego barwiarki zwrotnej w dynamicznych stanach pracy. Rozwiązywano te zależności przy założeniu, że prędkość liniowa i naciąg tkaniny na bębnie pomiarowym zmieniają się liniowo podczas rozruchu i zatrzymywania układu oraz są stałe w czasie pracy ustalonej. Wyznaczono przykładowe przebiegi zmian prędkości kątowych i średnic bębnów oraz sił w tkaninie i wymaganych momentów napędowych silników typowej barwiarki.
16
100%
PL
Zamodelowano wycinek systemu zasilającego, do którego jest przyłączona mała elektrownia wodna z generatorami indukcyjnymi. Do modelowania i symulacji wykorzystano program ATP. Wyznaczano spadki napięć na poszczególnych elementach układu zasilającego. Analizowano wpływ załączania elektrowni na zmiany napięć w układzie. Wyznaczono wartości prądów zwarciowych. Wyniki symulacyjne porównano z uzyskanymi kalkulatorowo, z wykorzystaniem tradycyjnych metod obliczeniowych.
EN
Was modelled segment of the supply system, to which is attached a small hydroelectric power plant with induction generators. For modelling and simulation was used software ATP. Voltage drops on the components of the supply system was determined. Analysis of the effect switching on power voltage changes in the system were done. Values of short-circuit currents were determined. The simulation results were compared with those obtained using static calculation methods.
PL
Turbiny małych elektrowni wiatrowych - zwłaszcza w przypadku osi pionowej - pracują z niewielkimi prędkościami obrotowymi, więc ich połączenie z generatorem o tradycyjnej konstrukcji wymaga stosowania przekładni mechanicznej o dużym przełożeniu. Wiele zalet posiadają prądnice wolnobieżne. Ich zastosowanie pozwala wyeliminować lub zmniejszyć przełożenie przekładni mechanicznej. Obniża to poziom hałasu, zmniejsza koszt układu oraz powiększa jego sprawność. Podejmowane są próby konstruowania prądnic wolnobieżnych w wykonaniu zarówno cylindrycznym, jak i tarczowym. Istnieje wiele różnych wykonań prądnic tarczowych, lecz brak pełnego rozeznania wad i zalet poszczególnych wariantów. Opis działania prądnic stosowanych w elektrowniach wiatrowych przedstawiono np. w artykułach [1], [2], [3], [4], [5], a wyniki badań modeli prądnic w [6], [7].
PL
Przedstawiono proces oceny wpływu małej elektrowni wodnej na istniejącą sieć niskiego napięcia.
EN
The paper presents a process of assessment of small hydroelectric power plant influence on existing LV network.
19
Content available remote Badanie wolnoobrotowej prądnicy przeznaczonej do małych elektrowni wiatrowych
100%
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów parametrów bezrdzeniowej prądnicy tarczowej z okrągłymi cewkami, zakupionej w serwisie aukcyjnym ALLEGRO. Prądnice takie przeznaczone są do małych elektrowni wiatrowych. Podane przez producenta wartości parametrów są znacznie zawyżone. Możliwa do uzyskania moc prądnicy okazała się kilkukrotnie niższa od deklarowanej. Główną przyczyną słabych parametrów jest za mała grubość tarcz wirnika.
EN
Measurements of parameters of coreless disc generator with circular coils, bought in auction service ALLEGRO were presented. Generators such are assigned for small wind power stations. Given by producer value of parameters are considerable inflated. Power of generator possible to obtainment is lowest than declared many times. Small thickness of shield of rotor is main reason of weak parameters.
20
Content available remote Modelowanie zwarcia w sieci zakładowej z wykorzystaniem programu EMTP-RV
100%
PL
Przedstawiono model przykładowej sieci dużego zakładu przemysłowego, sformułowany z wykorzystaniem programy EMTP-RV. Wykonano obliczenia przebiegów prądów w jednym z punktów sieci po wystąpieniu zwarcia jednofazowego i trójfazowego. Wyniki porównano z przebiegami zarejestrowanymi w analizowanej sieci. Rezultaty porównania świadczą o poprawności modelu, co stanowi podstawę jego wykorzystania do dalszych badań.
EN
The model of a large example network of the industrial plant, which is formulated using the EMTP-RV program. Taken calculate current waveforms in one of the points of the network after a single-phase and three phase short circuit. The results were compared with the waveforms recorded in the analyzed network. The results of comparison show the correctness of the model, which is the basis of its use for further research.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.