Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 93

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Współczynnik Giniego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The problem of calculating the Gini index in the presence of negative inputs may be overcome by decomposing the quantity at stake into "positive" and "negative" parts, which, by definition, include only non-negative values. For such constructed sources, concentration indexes may be calculated and their influence on the overall inequality evaluated. In the paper we present the methodology of such an assessment and illustrate it with the example of Italian income data.(original abstract)
EN
In financial analysis rating systems can be applied to divide firms into homogeneous groups. One of these methods is provided by DEA. The method is based on the efficiency optimization for firms described by the set of financial indicators. An important issue is not only estimation of efficiency but also homogeneity of given groups. Within the Hosking- Wallis test one compares variability calculated with respect to L-moments with expected variability for homogeneous groups. The aim of our research was to apply the Hosking-Wallis test to investigate the homogeneity of DEA groups of companies. In the paper we present the results of our research for a set of Polish production companies listed on Warsaw Stock Exchange.(original abstract)
3
Content available remote Badanie nierównomierności odchyleń w kontroli budżetowej
80%
XX
W artykule przedstawiono metodykę badania nierównomierności poziomu odchyleń, wykrywanych podczas kontroli budżetowej w jednostkach gospodarczych. Dotychczasowe podejście polegało na ustalaniu współczynnika zmienności dla określonej grupy odchyleń budżetowych. Ponadto w przypadku mniejszych wartości średniej arytmetycznej oraz przy stałym odchyleniu standardowym zwiększał on swoją wartość. Trudno uznać to za wskaźnik charakteryzujący w odpowiedni sposób poziom odchyleń np. dla centrum odpowiedzialności. Wskaźnik ten nie ukazuje także zróżnicowania poszczególnych wartości odchyleń. Jest to iloraz odchyleń standardowych i średniej arytmetycznej. W celu uniknięcia tych wad zastosowano wskaźnik Giniego. Może on posłużyć do poszukiwania odpowiedzi na pytania: czy odchylenia w danym centrum budżetowym były na ustabilizowanym poziomie, czy dochodziło często do różnorodnych zakłóceń oraz czy występowały znaczne odchylenia z przeciwnymi znakami. Proponowane podejście może zostać wykorzystane głównie przy ocenie dokonań jednostek budżetowych. Artykuł ma charakter normatywny(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the methodology of detecting fluctuation of deviations in budgetary control carried out in business units. The approach in practice and in the literature consisted of determining the coefficient of variation for budgetary deviations. This indicator does not show the diversity of individual deviations between the budget and its implementation, only between the arithmetic mean and standard deviation. To avoid this drawback, the author proposes the use of the Gini index in determining if deviations in the financial center are at a stable level. The proposed approach can be used to measure performance of individual budget units(original abstract)
4
Content available remote Sharing the Growth Dividend: Analysis of Inequality in Asia
60%
EN
This paper focusses on income inequality in Asia, its drivers and policies to combat it. It finds that income inequality has risen in most of Asia, in contrast to many other regions. While in the past, rapid growth in Asia has come with equitable distribution of the gains, more recently fastgrowing Asian economies have been unable to replicate the "growth with equity" miracle. There is a growing consensus that high levels of inequality can hamper the pace and sustainability of growth. The paper argues that policies could have a substantial effect on reversing the trend of rising inequality. It is imperative to address inequality of opportunities, in particular to broaden access to education, health, and financial services. Also, fiscal policy could combat rising inequality, including by expanding and broadening the coverage of social spending, improving tax progressivity, and boosting compliance. Further efforts to promote financial inclusion, while maintaining financial stability, can help. (original abstract)
XX
W artykule wprowadzone zostaną definicje średniej różnicy Giniego oraz rozszerzonego współczynnika Giniego. Omówione zostaną podstawowe własności rozszerzonego współczynnika Giniego. W końcowej części pracy zostanie przedstawiony przykład zastosowania rozszerzonego współczynnika Giniego do analizy ryzyka inwestycyjnego dla danych z GPW w Warszawie. (fragment tekstu)
EN
In the traditional Markowitz's approach to determining optimal portfolio, a variance (or the standard deviation) is being accepted as the measure of risk. Beside the variance, there exist many different quantities which are applied as the risk measures. One of such measures was proposed by Yitzhaki, who used Gini's mean difference as a risk measure. Yitzhaki is also the author of the model, in which the risk is measured by the so-called extended Gini's mean. This coefficient is a modification of the Gini's mean difference, which considers the level of risk aversion. In this paper the author will show more significant properties of the extended Gini's mean. This measure will be applied in determining optimal portfolios for companies listed on the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
XX
Praca jest bezpośrednia kontynuacją serii prac autorów, dotyczących konstrukcji nowych wskaźników koncentracji. W niniejszej pracy rozważono mierniki zróżnicowania struktur. W pracy na przykładzie struktur gospodarstw rolnych krajów Unii Europejskiej w roku 2003 i roku 2010, względem grup obszarowych, dokonano oceny zmian tych struktur, ze względu na liczbę, powierzchnie użytków rolnych, typu produkcyjnego, skalę chowu bydła i skalę chowu trzody chlewnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is a direct continuation of the series of authors articles concerning the construction of new indicators of concentration. In this paper it was considered measures of structures diversity. In the work on the example of structure of agricultural holdings in the European Union in 2003 and 2010, with respect to area groups, an assessment of changes in these structures, due to themnumber, the agricultural area, the type of production, the scale of cattle and pig breeding was made. (original abstract)
PL
W artykule starano się ocenić stopień zróżnicowania gmin i powiatów województwa śląskiego ze względu na poziom ich dochodów ogółem, dochodów własnych oraz wydatków majątkowych. Jako miernik dysproporcji zastosowano współczynnik Giniego. Na podstawie danych z lat 2006-2015 wykazano, że tylko w przypadku wydatków poniesionych na inwestycje można mówić o dużych kontrastach.
EN
The article attempts to assess the degree of differentiation of municipalities and districts of the province of Silesia. As a measure of disproportion is used Gini coefficient. Based on data from the years 2006-2015 author demonstrated that only in the case of expenditure for investments we can talk about the big contrasts between the different municipalities.
XX
Jednym z podstawowych zadań banków jest udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych. Z punktu widzenia kredytodawcy w procesie kredytowaniem niezwykle istotna jest ocena ryzyka zaniechania płatności zobowiązań potencjalnego kredytobiorcy. W celu selekcji klientów, obok oceny ich zdolności kredytowej, coraz częściej wykorzystuje się modele scoringowe wchodzące w skład metodologii tzw. scoringu kredytowego ( creditscoring ). W podejściu tym z punktu widzenia kredytodawcy kluczowa jest jakość doboru jednostek, którym kredyt zostanie przyznany. To, czy klasyfikacja dokonywana na podstawie modelu scoringowego jest dobra, może być opisane za pomocą statystycznych miar oceny jakości. Mimo coraz większej popularności metod scoringowych w praktyce gospodarczej literatura dotycząca statystycznych metod oceny ich jakości jest w dalszym ciągu stosunkowo uboga. Ponadto w publikacjach na ten temat często występują rozbieżności w zakresie nazewnictwa oraz konstrukcji poszczególnych miar. W artykule przedstawiono charakterystykę najczęściej stosowanych statystycznych miar oceny jakości modelu scoringowego (m.in. indeksu pseudo Giniego, statystyki Kolmogorova-Smirnova, krzywej koncentracji), a także podjęto próbę standaryzacji nazewnictwa oraz postaci samych miar jakości modelu scoringowego. Ponadto przedstawione zostało studium przypadku, w którym dokonano analizy porównawczej trzech modeli scoringowych w kontekście ich jakości klasyfikacyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Granting a credit product has always been at the heart of banking. Simultaneously, banks are obligated to assess the borrower's credit risk. Apart from creditworthiness, to grant a credit product, banks are using credit scoring more and more often. Scoring models , which are an essential part of credit scoring, are being developed in order to select those clients who will repay their debt. For lenders, high effectiveness of selection based on the scoring model is the primary attribute, so it is crucial to gauge its statistical quality. Several textbooks regarding assessing statistical quality of scoring models are available, there is however no full consistency between names and definitions of particular measures. In this article, the most common statistical measures for assessing quality of scoring models, such as the pseudo Gini index, Kolmogorov-Smirnov statistic, and concentration curve are reviewed and their statistical characteristics are discussed. Furthermore, the author proposes the application of the well-known distribution similarity index as a measure of discriminatory power of scoring models. The author also attempts to standardise names and formulas for particular measures in order to finally contrast them in a comparative analysis of credit scoring models. (original abstract)
9
Content available remote The Gini Coefficient as a Measure of Disproportionality
60%
EN
Measures of inequality, properly adapted, often tend to be used as a tool to address the issue of disproportionality. The most popular of them, such as the Gini or Atkinson coefficient, or entropy coefficient can, under certain circumstances, act as measures of disproportionality. However, one must specify precisely what is to be measured and interpret the results consistently. In this paper we analyze what confusion or outright errors can be committed when using inequality coefficients. The presented analysis is aimed at the Gini coefficient, however, the problem also applies to the rest of the coefficients.(original abstract)
XX
Celem badań była ocena struktury agrarnej w Polsce na przykładzie wybranych województw z trzech byłych zaborów: województwa wielkopolskiego z zaboru pruskiego, województwa małopolskiego z zaboru austriackiego oraz województwa świętokrzyskiego z zaboru rosyjskiego. Ocenie zmian w strukturze agrarnej posłużyło jej porównanie dla lat 1921 oraz 2002. Do analizy struktury agrarnej wykorzystano współczynnik Giniego oraz współczynnik urolnienia. Wskazano, że struktura agrarna, pomimo upływu lat oraz przekształceń ją determinujących, uległa podobnym zmianom w obrębie trzech zaborów. Oznacza to, że w badanych województwach struktura agrarna ma silne uwarunkowania historyczne. Różnice w strukturze agrarnej pomiędzy obszarami trzech zaborów zostały zachowane do obecnych czasów, pomimo wspólnej polityki rolnej, gospodarczej i ekonomicznej prowadzonej na tym terytorium przez prawie 100 lat. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper is to analyse agrarian structure in Poland in 1921 and 2002 based on the examples of the following selected provinces from the former three annexed territories: the Greater Poland Province from the Prussian partition, the Lesser Poland Province from the Austrian partition and the Świętokrzyskie Province from the Russian partition. The subject of evaluation of changes in agrarian structure is based on comparisons of 1921 and 2002. The Gini coefficient and the arable coefficient were applied in the analysis of agrarian structure. As shown in the paper, changes in agrarian structure, despite the flow of many years and the transformations determining it, were much alike within the three annexed areas. This means that agrarian structure, within the three annexed areas, is strongly conditioned by history. (original abstract)
EN
Research background: A lot of research has been directed at describing empirical distributions by using a theoretical model. In the literature there are proposals for various types of mathematical functions. In 2010 Zenga proposed a new three-parameter model for economic size distribution which possesses interesting statistical properties which can be used to model income, wealth and financial variables. Purpose: The aim of this paper is to apply the Zenga model to income distributions in Poland by voivodeship. Research methodology: The basis for the calculations presented in the paper has been based on the individual data coming from a random sample obtained within a Household Budget Survey conducted by the central Statistical Office in the year 2014. The parameters estimates of the Zenga distribution were obtained by means of the D'Addario's invariants methods, mainly with the Pietra index. Results: The results of the conducted approximations, presented in the paper confirmed the good consistency of the Zenga distribution with the empirical income distribution in Poland, both in total and for households. Novelty: The study contributed to the application of a new three-parameter income distribution model to describe income distributions in Poland. (original abstract)
XX
Celem przewodnim pracy jest przedstawienie zmian zachodzących w poziomie życia polskich gospodarstw domowych na tle pozostałych krajów UE. Punktem wyjścia rozważań jest przedstawienie definicji stanowiących podstawę rozróżnienia między poziomem a jakością życia. Następnie zaprezentowano metody pomiaru poziomu życia przyjęte w UE. Kolejna część opracowania prezentuje poziom życia gospodarstw domowych w latach 2008-2018. Ostatnia część artykułu przedstawia zmiany w popycie na żywność w Polsce na tle pozostałych krajów UE na przestrzeni ostatniej dekady według współczynników elastyczności dochodowej. W konkluzji zwrócono uwagę na zróżnicowanie poziomu życia w krajach UE jako rezultat wielu czynników, w szczególności różnic w poziomie rozwoju, a także uwarunkowań technologicznych i edukacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The primary aim of the article is to present changes in the standard of living in Polish households against the background of other EU countries. It starts with definitional approaches that distinguish the standard of living category from the quality of life category. The methods of measuring the standard of living of households in the European Union are presented. Next, the living standards of households in EU countries in 2008-2018 are presented. The last part of the study refers to the demand for food - Poland against the background of other EU countries - over the last decade. Quantitative research of income elasticity is also presented. The conclusions show that inequalities in the standard of living in various EU countries result from many factors, especially differences in the level of their development, and their technological and educational opportunities. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie nierównowagi społecznej w Polsce jako jednej z przyczyn zagrożenia gospodarki polskiej pułapką średniego dochodu. Przedstawiono w nim pojęcie pułapki średniego dochodu oraz przesłanki przemawiające za tym, że gospodarka wpadła lub jest zagrożona taką pułapką. Następnie wskazano na działania, których realizacja, zgodnie z literaturą przedmiotu, sprzyja przezwyciężeniu zagrożenia pułapką średniego dochodu. Część pracy opracowano na podstawie dogłębnych studiów literatury. W kolejnej części przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki polskiej, tj.: nierówności redystrybucji dochodu narodowego oraz wybranych wskaźników ekonomiczno- -społecznych, które sprzyjają wpadnięciu Polski w tę pułapkę. Przedstawione dane i wyniki analiz wskazują, że Polska obecnie nie znajduje się w takiej pułapce, ale realnie jest zagrożona spowolnieniem rozwoju gospodarczego(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present the social imbalances in Poland as one of the causes of a risk of a middle-income trap in the economy. It presents a concept of a middleincome trap and the indications whether the economy has fallen into this trap or is at risk of this trap. Then, the authors have indicated some actions, the implementation of which, according to the literature on the subject, is conducive to overcoming the risk of a middle-income trap. This part of the paper was prepared on the basis of in-depth studies of the literature. The second part of the paper presents selected issues related to the Polish economy, e.g.: imbalance in the distribution of the national income as well as some economic and social indicators that promote the fall into this trap by Poland. Data presented and the results of our analysis indicate that there is currently no middle-income trap in Poland but there is a real risk of an economic slowdown(original abstract)
XX
Celem opracowania jest identyfikacja i ocena poziomu nierówności dochodowych w gospodarstwach domowych rolników. Zastosowanymi metodami badawczymi były studia literaturowe oraz analiza danych statystycznych udostępnionych przez GUS za lata 2012-2017. Przedmiotem badania były dochody rozporządzalne per capita rolniczego gospodarstwa domowego. Przyjęto hipotezę badawczą zakładającą, że w latach 2010-2017 w rolniczych gospodarstwach domowych następował systematyczny wzrost nierówności dochodowych. Stwierdzono, że w analizowanych latach w gospodarstwach domowych rolników nastąpił wzrost dochodów rozporządzalnych per capita. Oceniając poziom nierówności dochodowych w tej grupie gospodarstw zauważono spadek rozwarstwienia dochodowego mierzonego poziomem współczynnika Giniego, miarą Schutza-Pietry, chociaż zmiany te były bardzo małe. Porównując poziom współczynnika Giniego pomiędzy wszystkimi grupami gospodarstw domowych, wyodrębnionymi ze względu na główne źródło utrzymania, to grupa gospodarstw rolniczych charakteryzowała się najwyższym poziomem nierówności dochodowych. Ponadto w porównaniu z pozostałymi grupami zawodowymi nierówności dochodowe rolników charakteryzowały się największą zmiennością. Sytuacja ta może być spowodowana charakterem dochodu gospodarstwa rolnego, który uwarunkowany jest m.in. wielkością i produktywnością gospodarstwa, stopniem jego specjalizacji, a także warunkami pogodowymi.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the study was to identify and assess the level of income inequality in farm households. The research methods applied were literature studies and analysis of statistical data provided by the Central Statistical Office for the period 2012-2017. The subject of the study was the disposable income of a farm household per capita. A research hypothesis was adopted whereby, over the years 2010-2017, a systematic increase in income inequality in farm households took place. It was found that during the analysed years, there was an increase in disposable income per capita in farm households. When assessing the level of income inequality in this group of households, a decrease in income stratification measured by the level of the Gini coefficient, by the Schutz-Pietra measure, was noticed, although these changes were very small. Comparing the level of the Gini coefficient among all groups of households distinguished with regard to the main source of income, it was the group of farms that was characterised by the highest level of income inequality. In addition, income inequalities among farmers were characterised by the highest variation compared to other professional groups. This situation may be caused by the nature of farm income, which is conditioned, among others, by the size and productivity of the farm, its degree of specialisation, as well as weather conditions.(original abstract)
15
Content available remote Inequalities in Agricultural Subsidies in European Union
60%
EN
The paper constitutes an attempt at comparison of subsidies level in relation to utilised agricultural area, labour force and value of production throughout EU-25 member states in years 2005 - 2013. The main objective of the paper was assessment of the level of inequalities in agricultural subsidies in European Union and evaluation of their potential trends. Using FADN data aggregated at country level the Gini coefficient was calculated for mentioned dimensions of subsidies level. Additionally sigma and beta convergence analysis were carried out for subsidies and productivity levels. The general conclusion from performed analysis was that famers in EU-10N should now perceive the subsidies level throughout EU quite fair in contrast to 2005, it is especially true in case subsidies per utilised agricultural area with drop of Gini coefficient from 0.23 to 0.15, that is by 35%. On the other hand the productivity levels are converging on much slower pace than subsidies level, for both measures of productivity the beta coefficients in convergence analysis where negative but not significant at standard 5% significance level. (original abstract)
16
Content available remote Procesy koncentracji w hodowli roślin w Polsce
60%
XX
Celem opracowania jest określenie stopnia koncentracji na polskim rynku nasiennym. Posłużono się wskaźnikami koncentracji CRn, HHI oraz Giniego. Analizą objęto okres 1994-2008. Stwierdzono, że konkurencja na rynku nasiennym wzrasta ze względu na rosnąca liczbę odmian w doborze, ale zmiany w koncentracji uwzględniające udziały odmian w rynku były małe. Poziom koncentracji polskiego rynku nasiennego według gatunków uwzględniający udziały poszczególnych hodowców także malał, ale w polskiej hodowli roślin zachodziły procesy koncentracji, które doprowadziły do dominacji pojedynczych firm w hodowli określonego gatunku. Wzrost konkurencji na rynku wiązał się więc z koncentracją i specjalizacją w polskiej hodowli roślin. Mimo to udział polskich firm w rynku malał ze względu na znaczne ograniczenie popytu na nasiona. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents results of estimates of concentration changes on Polish seed market in 19942008. Series of CR4, Herfindahl and Gini indices were employed to ascertain the level of concentration. The results gained shows that the concentration was significantly lower for important agricultural species such as wheat, barley and potato. For other crops concentration level do not decrease significantly in spite of that the number of varieties rose twice during last 15 years. The concentration of the breeders also lower significantly, but only in important agricultural species. In Polish breeding sector it was observed that it becoming be strongly concentrated in last years, with two dominating breeders groups. Though concentration in Polish breeding sector is much higher, the economic strength of the Polish breeders weakened because of limitation of certified seed use in Polish agriculture and competition of foreign breeders. (original abstract)
17
Content available remote On the Link Between Silber and Dagum Decompositions of the Gini Index
60%
EN
In this paper, we combine two alternative procedures for decomposing the Gini index: the Silber matrix approach and the Dagum technique based on Gini mean difference. This combined decomposition can be used for overlapping as well as no overlapping population subgroups. The presented decomposition procedure derives the within-group, the between-group, and the overlapping inequalities by exploiting all of the information on income distribution contained in one matrix accounting for pair wise disparities between per capita income shares. Moreover, this matrix approach can serve the scope of counting the frequency of overlapping, providing new insights for a more complete analysis of overlapping. The suggested methodology is applied to survey data on Italian employee incomes in 2000 and 2008. (original abstract)
XX
Zachodzące zmiany w umieralności według wieku oraz systematycznie notowane wydłużanie trwania życia w krajach zachodnich w drugiej połowie XX wieku spowodowało zainteresowanie demografów szerszym pomiarem zachodzących procesów. (...) Celem artykułu jest zaprezentowanie miar stosowanych w analizie zróżnicowania wieku w momencie zgonu wyznaczanych na podstawie tablic trwania życia oraz ich oszacowanie i analiza dla Polski w odniesieniu do procesu kompresji umieralności. Analizą objęto następujące miary i wskaźniki: krzywą Lorenza i współczynnik koncentracji, absolutny wskaźnik koncentracji (AID), normalne trwanie życia (M), odchylenie standardowe powyżej modalnej (SD(M+)), rozstęp kwartylowy (IQR), utracone lata życia, wskaźnik entropii tablic trwania życia (Keyfiz H). Do analizy empirycznej wykorzystano przekrojowe tablice trwania życia dla Polski dla lat 1958-2014 pochodzące z międzynarodowej bazy danych The Human Mortality Database (HMD) opracowanej przez Departament Demografii Uniwersytetu w Kalifornii, Berkeley (USA) oraz Instytut Maxa Plancka Badań Demograficznych w Rostoku (MPIDR, Niemcy). (fragmenty tekstu)
EN
The article presents the life-table dispersion measures and analysis results for Poland with special regard to the process of mortality compression. The following measures were analysed: Gini coefficient, average inter-individual difference in age at death, modal age at death, inter-quartile range, standard deviation above the modal age at death, person-years lost (e-dagger) and index of mortality entropy. The empirical analysis employed data for the years 1958-2014 derived from the Human Mortality Database (HMD). The observed tendency towards reduction in the dispersion of age at death was not uniform during the 50 year span analysed and actually stagnated in certain periods. In particular, the results for the male population do not indicate a definite trend towards reduction in mortality dispersion. The results for the female population demonstrate a reduction in age dispersion at death among women over time with regard to all measures, with the modal age at death advancing towards progressively older age groups. The dispersion measures utilised in this study and the results can be used in further research on mortality compression in Poland. (original abstract)
19
Content available remote Badanie dobrobytu społecznego na podstawie wskaźników opartych na PKB
60%
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie głównych wyzwań, jakie niesie za sobą stosowanie PKB, jako miernika dobrobytu społecznego oraz wskazanie alternatywnych wskaźników ilościowych, które mierzą dobrobyt społeczny.(fragment tekstu)
EN
The economic changes we have been facing with creates new challenges for economist as well as statistician. Global economy has changes itself, however economic activity measures are not in line with it. Author is trying to outline how current economic measures are applied nowadays and how those measures reflect changes in a society as a social welfare measure. Moreover, the article shows how the growth in GDP per capita has an impact on Gini coefficient.(original abstract)
20
Content available remote SMEs and Human Resource Management in Liberec Region
60%
EN
Purpose: The main aim of this article is to study the Gini index before and after taxes and social transfers and to analyse the impact of taxes and social transfers on the income inequalities in a selected sample of the European Union countries. Design/methodology/approach: critically analysis of the literature. Findings: The main findings comprise of the result that the redistribution of income can reduce income inequalities. The most efficient way of reducing the income disparity in the period of 2008-2013 was observed in Ireland, Finland and Belgium and this was achieved by the means of taxes and social transfer. The lest efficient countries in reducing the income disparity were Spain and Netherlands. This paper concludes that the efficiency of minimization of the income disparity depends upon the government regulations, fiscal policies, as well as, the overall economic system of a particular country.(original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.