Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 505

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Wydatki gospodarstw domowych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
XX
Stwierdzono, że strukturę wydatków w gospodarstwach domowych można badać przy pomocy opisowych modeli ekonometrycznych, które spełniają warunek sumowalności wydatków na poszczególne agregaty dóbr do wydatków ogółem. Przedstawiono propozycje modeli struktury wydatków. Przykładową analizę przeprowadzono dla żywności.
XX
Przedstawiono przemiany w poziomie i strukturze wydatków gospodarstw domowych oraz podjęto próbę wskazania kierunków zmian w wydatkach w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w ostatniej dekadzie XX wieku i na początku XXI wieku(abstrakt oryginalny)
EN
The study's attempt was to evoluate the changes in household spending in Poland and the other European Union countries at the last decade of XX century and at the beginning XXI century. The article presents the changes in the level and structure of expenditure by households(original abstract)
EN
The authors conduct a critical analysis of the proposal made by H.R. Varian (1990) that the consumption analysis should replace traditional systems of expenditure by single-equation models which compare actual expenses with their theoretically indispensable part, defined by money metric utility. This study shows that such a single-equation approach lacks statistical bases in instances of more than two goods. At the same time, the authors favour the use of consumption effectiveness indices, suggested by Varian, within multi-equation expense systems. They present an empirical illustration for aggregated data pertaining to households in Poland during the 1979-1982 period. (original abstract)
XX
Tak jak w przypadku dochodów można było przyjąć, że o ich poziomie decyduje przede wszystkim poziom wynagrodzeń, tak w przypadku wydatków przyjąć należy, że ich poziom oraz strukturę kształtuje poziom dochodów. Oczywiście taka jest prawdopodobnie ogólna prawidłowość, a odstępstwa od niej mogą zostać wyjaśnione jedynie dochodami pozapłacowymi, w tym nie tylko emeryturami i rentami, ale także pochodzącymi z działalności w tzw. "szarej strefie", zagranicznym transferem środków pieniężnych oraz uzyskanymi kredytami. Tego rodzaju zależności nie można jednak sprawdzić, opierając się na dostępnych danych statystycznych(fragment tekstu)
XX
Artykuł prezentuje oceny koszyków minimum socjalnego - określany jako model uwzględniający minimalny poziom kosztów utrzymania gospodarstw domowych - w cenach z grudnia od 2017 r. W ostatnich trzech miesiącach roku wskaźnik inflacji miał wyższą dynamikę (1,2%). Podczas tego okresu minimum socjalne powiększało się najbardziej w gospodarstwach domowych ze starszymi dziećmi (1,2%), najmniej zaś w gospodarstw domowych emerytów (0,9%). (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents estimates of social minimum baskets - defined as a model allowing the minimum level for social integration of households - in prices of December of 2017. In in the last three months of the year, the inflation rate had slightly higher dynamics (1,2%). During this period, social minimum increased the most, inter alia, in case of households with older children (1,2%). For pensioners' households, the value of social minimum has increased the least (0,9%). (original abstract)
XX
Przedstawiono ważną i ciągle aktualną problematykę kształtowania się wydatków na wybrane artykuły żywnościowe w polskich gospodarstwach domowych pracowników i rolników w latach 1999-2009. Poziom przeciętnych miesięcznych wydatków na żywność na osobę w latach 1999-2009 był wyższy w gospodarstwach domowych rolników w porównaniu do gospodarstw domowych pracowników. W obu grupach społeczno-ekonomicznych średnioroczne tempo zmian analizowanych wydatków wynosiło -0,6%. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper is a continuation of research, which described changes of food expenditures in Polish households. A comparison of employee and farm households was conducted taking into account expenditure level on basic food products. (original abstract)
XX
Artykuł zawiera analizę poziomu i struktury wydatków na wybrane dobra i usługi Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Zmiany, jakie dokonały się w strukturze konsumpcji w tych krajach w latach 1995-2012, wskazują na pozytywne tendencje zachodzące w gospodarstwach domowych oraz unowocześnianie zachowań konsumpcyjnych. Struktury konsumpcji mieszkańców tych krajów stają się podobne do struktur społeczeństw Europy Zachodniej i Północnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article contains an analysis of the level and structure of expenditure on selected goods and services in Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary. The changes that have taken place in the structure of consumption in these countries in the years 1995-2012, show the positive trends occurring in households and consumer behavior modernization. The consumption structure of inhabitants of these countries are similar to the customs of the societies of Western Europe and Northern Europe. (original abstract)
XX
Celem badania było wyodrębnienie względnie jednorodnych grup gospodarstw domowych należących do określonej grupy, ze względu na poziom dochodów do dyspozycji na osobę. Do realizacji celu zastosowano metodę drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych CART. Rozpatrywany problem badawczy został opracowany na podstawie indywidualnych danych z badania budżetów gospodarstw domowych GUS za rok 2006, którym objęto 37508 gospodarstw domowych. Do przeprowadzenia doświadczenia wykorzystano drzewa klasyfikacyjne i regresyjne, które służą do konstrukcji modeli predykcyjnych i eskryptywnych.
EN
The author's purpose was to separate relatively homogenous household groups included to a defined group regarding a level of disposable incomes per capita. The Classification and Regression Trees (CART) method was used to realize the aim. Individual data of the CSO's household budget survey for 2006 were the material of the analysis. The household size as well as the education level of the household head were the most important factors affecting the predilection for remaining in a defined group regarding a level of income in households. The age of the household head had a less importance among analysed variables. Such features as the lower education level of the household head, more persons in a household as well as the higher number of children and localisation in the smallest towns and villages are favorable for remaining in the household group with lower income. Higher education level of the household head and lower person number in a household occur more often in households of the better economic position. (original abstract)
XX
Omówiono zagadnienie komercjalizacji usług społecznych po roku 1990. Przedstawiono zmiany w ochronie zdrowia, edukacji, kulturze i związane z tym zwiększenie wydatków gospodarstw domowych.
EN
The paper is focused on issues of commercialisation of social services after 1990. Show changes in health-care, education, culture and connected with it increase of households expenses.(M.P.)
10
Content available remote Wydatki gospodarstw 50+ na zagospodarowanie czasu wolnego - analiza statystyczna
75%
XX
Celem badań, których wyniki zamieszczono w artykule, jest statystyczna analiza i modelowanie wydatków związanych z zagospodarowywaniem czasu wolnego. Do kwantyfikacji prawidłowości w kształtowaniu się tych wydatków pod wpływem wybranych zmiennych objaśniających wykorzystano model potęgowo-wykładniczy. Badanie dotyczyło 2014 roku, a zintegrowany zbiór danych obejmował 20 607 gospodarstw domowych, w których głowa gospodarstwa miała 50 lat i więcej. Analizę przeprowadzono na podstawie zbioru jednostkowych danych nieidentyfikowalnych o budżetach gospodarstw domowych, które zostały odpłatnie udostępnione przez GUS. W badaniu stwierdzono istotny dodatni wpływ poziomu wydatków ogółem na osobę, a ujemny liczby osób w gospodarstwie. Statystycznie istotne okazały się również wpływ klasy miejscowości zamieszkania, subiektywna oceny sytuacji materialnej gospodarstwa oraz wykształcenie i wiek głowy gospodarstwa domowego(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research presented in the article is the statistical analysis and modeling of expenditures, related to free time managing. To quantify the regularities of these expenses, under the influence of selected variables, the power-exponential model was used. The study refers to 2014 and the data set included 20 607 households in which the head of household was 50 years old and more. The analysis was conducted based on a set of individual, non-identifiable data of household budgets, which have been made available for consideration by the CSO. The study has shown a significant positive impact of the level of total expenditure per capita and negative impact of number of people of a household. Statistically significant was also the impact of class of locality, subjective assessment of the financial situation of a household and the education and age of the head of the household(original abstract)
XX
Autorki twierdzą, że zmiany, jakie dokonują się w otoczeniu gospodarstw domowych, w tym zwłaszcza w ostatnim czasie proces integracji z Unią Europejską wywarł i nadal będzie wywierał wpływ na funkcjonowanie gospodarstw domowych, odczuwane potrzeby, poziom i strukturę konsumpcji. Autorki dowodzą, że znajduje to odzwierciedlenie w gospodarowaniu dochodem, gospodarstwa domowe bowiem, dostosowując się do zmieniających się warunków, zmieniają sposób gospodarowania nim, następują przesunięcia w kierunkach jego wydatkowania.
EN
Deliberations in the article are focused on presentation of changes in income management in households in the selected countries of Central and Eastern Europe (Lithuania, Latvia, Poland and Ukraine) after enlargement of the European Union. The author refers to the way of income management, changes in expenditure on the basic groups of goods and services, directions of spending additional pecuniary means in case of a considerable growth in income. The grounds for presentation of those changes are results of empirical research carried out in the mentioned countries in 2006. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest zbadanie zależności między wydatkami na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe a pozostałymi wydatkami konsumpcyjnymi gospodarstw domowych w 27 krajach Europy w latach 2000-2010. Wybór krajów i przedziału czasowego podyktowany został dostępnością i kompletnością danych pochodzących z Eurostatu. Nowością zaprezentowaną w tej pracy jest rozpatrywanie lat łącznie, a nie każdego roku oddzielnie. Stało się to możliwe dzięki przekształceniu danych pierwotnych na wielowymiarowe dane funkcjonalne oraz skonstruowaniu korelacji i zmiennych kanonicznych dla danych przekształconych. Z badania wynika, że wydatki na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe są bardzo silnie skorelowane z pozostałymi wydatkami konsumpcyjnymi (współczynnik korelacji kanonicznej między dwiema pierwszymi funkcjonalnymi zmiennymi kanonicznymi wynosi 0,99). Wydatki na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe mają prawie jednakowy wkład w budowę funkcjonalnej zmiennej kanonicznej Ui, natomiast największy udział w budowie funkcjonalnej zmiennej kanonicznej Vi przypada wydatkom na artykuły żywnościowe i napoje bezalkoholowe oraz wydatkom na odzież i obuwie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to examine the relations between expenditure on alcoholic beverages and tobacco and other consumer expenditure of households in 27 European countries within 2000-2010. The choice of countries and time series was determined by the availability and completeness of Eurostat data. The years were analysed collectively not separately, which is a novelty presented in this paper. Such an approach was possible due the transformation of primary data into multivariate functional ones, and then the construction of correlations and canonical variables for transformed data. The study shows that expenditure on alcoholic beverages and tobacco is strongly correlated with other consumption expenditure (the canonical correlation coefficient between the two first functional canonical variables is 0.99). The expenditure on alcoholic beverages and tobacco has almost the same contribution to the construction of the functional canonical U1 variable, while the expenditure on food and non-alcoholic beverages and expenditure on clothing and footwear has the largest impact on the development of the functional canonical V1 variable. (original abstract)
XX
Przedmiotem badań przedstawionych w artykule są długookresowe zmiany modelu konsumpcji na Śląsku, czyli w trzech województwach przygranicznych - śląskim, opolskim i dolnośląskim, a także identyfi kacja ważniejszych czynników warunkujących zróżnicowanie realizowanych przez gospodarstwa domowe modeli konsumpcji. W oparciu o dane z panelowych badań GUS budżetów gospodarstw domowych w latach 2004-2015 przeprowadzono ekonometryczną analizę wpływu na poziom i strukturę wydatków gospodarstw domowych oraz takich ich cech, jak poziom oraz główne źródło dochodów, miejsce zamieszkania, wiek czy wykształcenie osoby odniesienia (głowy domu). Przyjęto przy tym założenie, że o modelu konsumpcji można wnioskować na podstawie wydatków konsumpcyjnych gospodarstwa domowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The research presented in this chapter focuses on long-term changes in consumption patterns in Silesia, which covers three border provinces of Poland - Silesia, Opole Voivodeship and Lower Silesia. The investigation concerns also identifi cation of the most important factors determining differentiation of consumption patterns implemented by households in that region. Based on data of the Central Statistical Offi ce in Warsaw coming from the panel research on households' budgets in 2004-2015 there was conducted an econometric analysis of few characteristics of households (such as: the level and the main source of income, place of residence, age or educational level of reference person (leader of a household) and their impact on the level and structure of household spending. There was assumed that the model of consumption can be inferred on the basis of consumer spending of a household.(original abstract)
14
Content available remote Analiza wydatków konsumpcyjnych rolniczych gospodarstw domowych
75%
XX
Gospodarstwa domowe rolników są grupą konsumentów o szczególnym charakterze. Ze względu na prowadzona działalność rolniczą mają możliwość wykorzystania wyprodukowanych przez siebie produktów na konsumpcję. Niezależnie od tego celem gospodarstwa domowego jest zaspokojenie potrzeb nie tylko żywnościowych jego członków. Cel ten jest realizowany poprzez osiąganie dochodów i gospodarowanie nimi (zaspokajanie potrzeb członków gospodarstwa, inwestycje, oszczędności). Analizując strukturę dochodów i wydatków gospodarstw domowych rolników w latach 1993-2011 możemy zauważyć, że wraz ze wzrostem dochodu rozporządzalnego udział wydatków na dobra podstawowe takie jak żywność, odzież, mieszkanie w wydatkach ogółem maleje. W tym samym czasie wzrasta procentowy udział wydatków na rekreację i kulturę oraz hotele i restauracje, a także na zdrowie w wydatkach ogółem. (abstrakt oryginalny)
EN
Farmers' households are consumers of a specific nature. Due to the agricultural activities carried on are able to use the products they produced for consumption. Regardless of the household in order to meet the needs of its members. This is accomplished by achieving revenue and management (meeting the needs of household members, investments, savings). Analyzing the structure of revenue and expenditure of households of farmers in the years 1993-2011 we can see that with the increase in disposable income, the share of spending on basic goods such as food, clothing, housing in total expenditure decreases. At the same time increasing the percentage of expenditure on recreation and culture, hotels and restaurants, and on health in total expenditure. (original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę oceny wpływu cech społeczno-demograficznych gospodarstw domowych determinujących poziom wydatków żywnościowych, uwzględniających również wydatki dokonywane w punktach gastronomicznych. Oceny wpływu takich cech gospodarstw, jak przynależność do grupy społeczno-ekonomicznej, typ biologiczny, klasa miejscowości zamieszkania oraz poziom wykształcenia członków gospodarstwa domowego, na kształtowanie się wydatków żywnościowych dokonano za pomocą modelu ekonometrycznego (ze zmiennymi zero-jedynkowymi) oszacowanego na podstawie indywidualnych danych budżetów gospodarstw domowych w Polsce w 2009 roku (około 37 tysięcy budżetów). Społeczno-demograficzne uwarunkowania determinują kształtowanie się wydatków żywnościowych przez wpływ na sytuację dochodową gospodarstw domowych, a także przez oddziaływanie na system preferencji konsumpcyjnych. Poziom i struktura wydatków żywnościowych w gospodarstwach domowych o różnym profilu społeczno-demograficznym będzie odmienna nawet przy jednakowym poziomie siły nabywczej tych gospodarstw. (abstrakt oryginalny)
EN
There was an attempt in the article to assess the influence of social and demographic features of households determining the level of food expenses with taking into account expenses made in gastronomical shops as well. Assessment of the influence of such household features as affiliation to social & economic group, biological type, class of place of residence and educational level of household members on formation of food expenses was made with the use of econometric model (with zero-one variables) estimated on the basis of individual data of household budgets in Poland in 2009 (data of Central Statistical Office - about 37 thousand budgets). Social & demographic conditionings determine formation of food expenses through influence on income situation of households as well as effects on a system of consumer preferences. Level and structure of food expenses in households with a various social & demographic profile will be different even in case of the same level of purchasing power of those households. (original abstract)
XX
W Polsce aż 30% finansowania ochrony zdrowia pochodzi bezpośrednio od gospodarstw domowych, co wpływa negatywnie na ekonomiczno-społeczne aspekty ich funkcjonowania. Niezbędne jest badanie zarówno bieżących jak i przyszłych wydatków indywidualnych na świadczenia medyczne. Narzędziem wspomagającym prognozowanie wartości zmiennych z zakresu ekonomiki zdrowia mogą okazać się mikrosymulacje. Celem badania jest zastosowanie eksperymentu mikrosymulacyjnego do analizy przyszłych udziałów prywatnych bezpośrednich wydatków farmaceutycznych w dochodzie gospodarstw domowych w Polsce. Uzyskane wyniki posłużą do przeprowadzenia przestrzennych analiz według województwach w latach 2010-2018. (abstrakt oryginalny)
EN
In Poland 30% of healthcare expenditures are directly covered by households. This high fraction has a negative impact on households' socioeconomic status. Analyzing current and future individual expenditures on healthcare is crucial and microsimulation may be useful for forecasting health economic variables. The aim of this research was to apply a microsimulation to analyze the proportion of direct pharmaceutical expenditures in household income in Poland in the years 2010-2018. The results were used to perform a spatial analysis over provinces in Poland. (original abstract)
XX
Omówiono zróżnicowanie struktur wydatków na żywność pomiędzy grupami społeczno-ekonomicznymi oraz zmiany struktur w czasie. Przedstawiono wpływ dochodu na strukturę wydatków żywnościowych gospodarstw domowych.
EN
The paper deals with food expense structures of households In the years 1980-1988, The carried out analysis was concerned with: a) the differentiation of these structures depending on social-professional groups of households, b) the changes which occurred over the analysed period in the individual types of households, c) the differentiation of the structures depending on the affluence level of a house-hold. The accepted measure of the structure differentiation is as follows: ε i j = 1 2 ∑ 𝕢 = 1 k β 𝕢 𝕚 - β 𝕢 𝕛 where βqi , βqj stand for the participation of the "q" component of a structure in the "i" and "3" types of households respectively (in the case of studies on the differentiation of households' structures) or in the years "i" and "j" (in the case of studies on the differentiation of the structures in time).(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono poziom wydatków na mieszkanie w budżetach polskich ​​gospodarstwach domowych w 2011 roku. Analizę przeprowadzono m.in. według: grup społeczno-ekonomicznych, liczby osób, miejsca zamieszkania. Przedstawiono również zmiany poziomu i udziału wydatków na mieszkanie w latach 2000-2011 oraz porównano wydatki na mieszkanie w Polsce z innymi krajami.
EN
The article presents the level of expenditure on housing in households in 2011. The analysis of housing expenditures is conducted by socio-economic households and by the number of people in the household, income status, as well as on a regional basis. The dynamics of changes in the years 2000-2011 is presented, too. (original abstract)
19
75%
XX
Celem pracy była próba identyfikacji różnych stopni zamożności gospodarstw domowych w Polsce na podstawie struktury wydatków konsumpcyjnych oraz charakterystyka poziomu, struktury i zróżnicowania wydatków w tak wyodrębnionych klasach gospodarstw domowych. Przedstawiona dwustopniowa procedura pozwoliła na ustalenie relatywnych granic zamożności na poziomie 150%, 230% i 450% mediany wydatków wyróżniając, obok niezamożnej, trzy klasy gospodarstw domowych nazwane dostatnią, zamożną i bogatą. Stanowiły one odpowiednio 16%, 6% i 1% gospodarstw domowych i prezentowały bardzo zróżnicowaną strukturę konsumpcji. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was an attempt at identifying various levels of affluence of Polish households by their consumption structure as well as description of the volume, structure, and disparities in expenditures of the identified classes of affluence. A two-step procedure was conducted to determine relative affluence lines of 150%, 230%, and 450% of the median expenditures defining three classes labelled as affluent, wealthy, and rich. Comprising respectively 16%, 6%, and 1% of the population, these classes showed very diverse consumption structure. (original abstract)
20
Content available remote Overrepresentation Maps as a Tool to Analysis of Expenditure Structure
75%
XX
W pracy podjęto próbę wykorzystania narzędzi gradacyjnej analizy danych do analizy struktury wydatków konsumpcyjnych. Materiałem badawczym były dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1999-2015. Gradacyjna analiza danych jest zaliczana do metod wielowymiarowej analizy danych i można ją wykorzystywać jako technikę wizualizacji danych umożliwiającą klarowne pokazanie ich współzależności. W tym celu wykorzystano tzw. mapy nadreprezentacji. Analizę przeprowadzono z uwzględnieniem czasu, klasy miejscowości zamieszkania oraz grupy społeczno- ekonomicznej. Przeprowadzone badania wskazały kierunek zmian w przeciętnej strukturze wydatków konsumpcyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article we made an approach to use tools of the grade data analysis to scrutinize structure of the consumer expenditures. Research material was taken from the Central Statistical Office of Poland database concerning expenditure of Polish households in the period of 1999-2015. Grade data analysis is treated as one of the multivariate data analysis methods and can be perceived as a method that is focused on fine visualization of the data in order to better understanding the interdependence that is contains. To do so, we used so-called overrepresentation maps. The analysis was conducted with taking into account time, class of the locality and socio-economic group. Conducted research showed the direction of changes in the average structure of the consumer expenditure. (original abstract)
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.