Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strategic alliance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Alianse strategiczne stają się coraz bardziej widoczne w globalnej ekonomii. W rozwijających się sieciach i ekonomii opartej na wiedzy, tradycyjna firma ma dylemat, czy „gonić w pojedynkę", czy też „współpracować". Alianse strategiczne są stosowane do łączenia potrzeb firm z ich możliwościami w niepewnym otoczeniu, a następnie do wykorzystywania specyficznych zasobów i umiejętności. Regulacja poprzez alians zasadniczo pociąga za sobą wybór pomiędzy kapitałowymi i niekapitałowymi formami, określanymi także jako quasi - hierarchie i quasi - rynki. Kreowanie wartości jest rdzeniem tworzenia i utrzymywania aliansów strategicznych. Alianse strategiczne rodzą koszty i korzyści. Artykuł prezentuje istotę, motywy, formy i cechy aliansów strategicznych.
EN
Strategic alliances are becoming morę prominent in the global economy. In the emerging network and knowledge - based economy, the traditional firm dilemma whether "going it alone" or "collaborating". Strategic alliances are used to meet firm' needs and opportunities in uncertain environment while further utilizing firm - specific resources and capabilities. Alliance governance typically involves choosing between equity and non - equity forms, also referred to as quasi - hierarchies and quasi - markets. Value creation is the core of strategic alliances formation and survival. Strategic alliances incur costs and benefits. The article presents the essence, reasons, forms and attributes of strategic alliances.
2
Content available remote Alianse promocyjne szansą rozwoju turystyki w województwie podlaskim
80%
PL
Podstawowym warunkiem funkcjonowania firm turystycznych na rynku jest promocja, poprzez którą dany region komunikuje się z rynkiem. Informuje o swoich walorach, atrakcjach, usługach. Jednocześnie reklama i jej komercyjny sens stały się ozdobą współczesnego życia. Ponieważ koszty ponoszone przez firmy na reklamę są bardzo wysokie, strategia jaką jest alians reklamowy staje się istotną formą konkurowania na rynku.
EN
The basic condition for the proper functioning of the tourism firms on the market is promotion, by means of which every region communicates with the market. The firms inform about their values, attractions, services. Simultaneously, the advertisement and its commercial meaning have become an ornament of contemporary life. Because outlays companies spend on the advertisement are extremly high, the strategy such as an advertisement alliance is becoming a significant and unconventional form of competition on the market.
EN
Partner selection is one of the most discussed issues in strategic alliances literature. However, the majority of research has typically focused on generic partner characteristics and presented conceptual models for alliance partner selection, addressing clan image but only limited pieces of the partner selection puzzle. Rooted in the resource-based view, this paper suggests that partner selection is contingent upon the intended time frame of strategic alliances and presents a new and intensive conceptual framework that examines the appropriate partner capability for strategic alliances, in the case of short/medium-term alliances and long-term ones. Based on empirical evidences from 736 alliances in the CEE region, the findings stress the differences between varied partner capabilities in short/medium-term and long-term alliances. Accordingly, the significance of technological capability increases with the number of year’s alliances endured. Moreover, the importance of market capability decreases significantly when alliances last for a longer time frame.
EN
The aim of this paper is to conduct a sectoral analysis of strategic technology alliances in the years 1980-2006, based on data obtained from the CATI-MERIT database and the National Science Board. The analysis will verify the Triad countries: US, EU and Japan and a group of countries outside the Triad (NT – Non Triad Countries).
5
60%
PL
Celem pracy jest prześledzenie na konkretnym przykładzie warunków zawarcia oraz rozwoju aliansu strategicznego pomiędzy międzynarodowymi podmiotami gospodarczymi. Na przykładzie aliansu pomiędzy spółkami ACCOR Sp. z o.o. i ORBIS S.A. wydzielono korzyści i koszty tego przedsięwzięcia i opisano dalszy rozwój współpracy pomiędzy partnerami.
EN
The purpose of this paper is to examine the conditions of contracting and development of strategic alliance between international economic entities on the particular example. Both costs and benefits of this enterprise were demonstrated on the example of the alliance between ACCOR and ORBIS companies well as the development their cooperation.
6
Content available remote Transfer wiedzy między partnerami aliansu strategicznego
60%
PL
Artykuł prezentuje dyskusję pojęcia alians strategiczny oraz omawia różne formy aliansów. Ponadto wskazuje na rosnącą rolę porozumień nastawionych na uzyskiwanie kluczowych informacji od partnerów czyli tzw. learning allianse. Kolejna część przedstawia istotę transferu wiedzy między partnerami aliansu. Zaprezentowano trzy możliwe podejścia do organizacji transferu wiedzy w aliansie strategicznym i rozwinięto podejście bazujące na koncepcji procesów organizacyjnego uczenia się. Wskazano także na korzyści i zagrożenia transferu wiedzy w aliansach typu "learning".
EN
In the paper there is presented a discussion on strategic alliance meaning and different forms of alliances described. The author points out the rising role of learning agreements – the settlements directed towards gaining the key information from the partners. The following part is on the nature of the knowledge transfer between the partners. There are listed three possible approaches to organization of knowledge transfer in strategic alliances. The approach based on the concept of organizational learning processes is developed. The benefits and threats of knowledge transfer in alliances of learning type are also listed.
7
60%
PL
Celem niniejszego artykułu jest systematyzacja wiedzy na temat aliansu strategicznego jako formy kooperacji oraz identyfikacja czynników go determinujących. W realizacji celu posłużono się metodą case study. Przedmiotem rozważań jest kooperacja w postaci aliansu strategicznego oraz prezentacja tej formy współpracy jako działania umożliwiającego poprawę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki hiperkonkurencyjnej.
EN
The aim of the article is to analyse reasons for the business cooperation in strategic alliance between two companies. Under consideration are taken theoretical matters of cooperation in strategic alliance and presentation this form of cooperation as a practical solution which allows increasin of enterprises’ competitivness under hypercompetitive conditions market economy.
PL
Zagadnienia związane z strategiczną współpracą między przedsiębiorstwami są szeroko analizowane w literaturze przedmiotu, wskazując coraz częściej na istotne znaczenie aliansów strategicznych w praktyce gospodarczej. W tym kontekście można wskazać na dwa główne nurty: jeden z nich dotyczy warunków i motywacji sprzyjających tworzeniu sojuszu, drugi zaś koncentruje się głównie na jego efektach a w szczególności na ich wpływie na firmy partnerskie. Celem artykułu jest analiza dynamiki sojuszu, łącząca wskazane wcześniej nurty. Rozważania koncentrują się na powiązaniach między warunkami powstawania i wynikami aliansów orasz ich wpływie na dynamiczny rozwój aliansów. W oparciu o badania empiryczne przedstawiono charakterystykę oceny efektów zawarcia aliansów strategicznych przez przedsiębiorstwa. Dokonano także analizy motywów prowadzenia współpracy między przedsiębiorstwami w kontekście oczekiwanych efektów. Biorąc to pod uwagę można założyć, że źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa wynikają z preferencyjnego dostępu do idiosynkratycznych zasobów w tym technologii, innowacji i wiedzy, szczególnie związanych z wiedzą ukrytą.
EN
Issues related to the strategic cooperation between enterprises are widely analyzed in the literature, indicating more and more the importance of strategic alliances in business practice. In this context, two main trends ca be pointed: one of tchem concerns the conditions and incentives, conducive to the creation of thr Alliance, while the second focuses mainly on its effectts, and in particular their impact on the partner companies. This article aims to analyze the dynamics of the Alliance, which comines indicated earlier trends. Considerations focus on the dynamic development of alliances. An empirical researcch focuses on the characteristics of the conclusions effects of strategic alliances by companies. There ha salso been analyzing the motives for cooperation between undertakings allies in the context of expected results. Taking this into account, it is assumed that the source of the competive advantage arising from preferntial acces to the idiosyncrating resources, including technology, innovation and knowledge, especially related to tacit knowledge.
PL
Alianse strategiczne stają się coraz bardziej widoczne w globalnej ekonomii. W rozwijających się sieciach i ekonomii opartej na wiedzy, tradycyjna firma ma dylemat, czy „gonić w pojedynkę", czy też „współpracować". Alianse strategiczne są stosowane do łączenia potrzeb firm z ich możliwościami w niepewnym otoczeniu, a następnie do wykorzystywania specyficznych zasobów i umiejętności. Regulacja poprzez alians zasadniczo pociąga za sobą wybór pomiędzy kapitałowymi i niekapitałowymi formami, określanymi także jako quasi - hierarchie i quasi - rynki. Kreowanie wartości jest rdzeniem tworzenia i utrzymywania aliansów strategicznych. Alianse strategiczne rodzą koszty i korzyści. Artykuł prezentuje istotę, motywy, formy i cechy aliansów strategicznych.
EN
Strategic alliances are becoming more prominent in the global economy. In the emerging network and knowledge - based economy, the traditional firm dilemma whether "going it alone" or "collaborating". Strategic alliances are used to meet firm' needs and opportunities in uncertain environment while further utilizing firm - specific resources and capabilities. Alliance governance typically involves choosing between equity and non - equity forms, also referred to as quasi - hierarchies and quasi - markets. Value creation is the core of strategic alliances formation and survival. Strategic alliances incur costs and benefits. The article presents the essence, reasons, forms and attributes of strategic alliances.
PL
W artykule poruszona została problematyka zawierania aliansów pomiędzy firmami na przykładzie co-brandingu. Co-branding wyraża się w strategicznej współpracy dwóch firm, uwzględniającej ich interesy, a efektem co-brandingu jest stworzenie nowego produktu/usługi, wykraczającego poza indywidualny obszar działania, kompetencje i możliwości partnerów. W artykule przedstawione zostały wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w 2009 roku wśród międzynarodowych firm realizujących strategię co-brandingu. Przeanalizowane zostały zarówno motywy i efekty realizacji co-brandingu, jak również problematyka doboru partnerów, ich współpracy oraz wzajemnej oceny.
EN
Nowadays, brands management is the basis of a company's marketing activities. An effective brand must reach consumers and be accepted by them. Co-branding is a cooperation of two or more brands in one product or service which is supported by partners brands. Co-branding allows reinforcement of two brands through their cooperation. In the paper the results of empirical research concerning the reasons and effects of the ingredient co-branding strategy by selected companies are presented. This paper presents also the results of empirical studies on the characteristic of cooperation between co-branding partners as well on the evaluation of teamwork.
11
Content available remote Konkurencja w strategii firmy
51%
PL
Konkurencja jest niewątpliwie siłą napędową postępu technicznego i innowacyjności w różnych sferach życia gospodarczego. Jednak jej nadmierne nasilenie może doprowadzić do wielu negatywnych zjawisk, takich jak podporządkowanie człowieka wymaganiom technologii, zniszczenia środowiska naturalnego, nadmierne ryzyko gospodarowania itd. Opracowanie to porusza problem natężenia kokurencji między przedsiębiorstwami oraz przedstawia podstawowe rodzaje strategii konkurowania i współpracy.
EN
This article presents basic kinds of competitive strategy and of strategie alliances. Firms can compete on a market, but they also can cooperate. Many of them cooperate because an excessive competition causes many negative consequences, for example devastation of natural environment or excessive risk of market activity. The competition is necessary but it can't be too strong.
PL
W artykule przedstawiono alianse strategiczne jako formę wspierania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Na wstępie odniesiono się do istoty innowacji. Następnie przedstawiono typologię aliansów strategicznych oraz zidentyfikowano ich rolę wbudowaniu potencjału innowacyjnego współdziałających przedsiębiorstw. W ostatniej części zaprezentowano studium przypadków potwierdzające przydatność aliansów strategicznych w działalności innowacyjnej.
EN
The article presents the strategic alliances as a form of support for innovation activities of enterprises. The first point refers to the essence of innovation. Then a typology of strategic alliances and identification their role in building innovative capacity is presented. The final section presents case studies proving the usefulness of strategic alliances in innovative activity.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie roli, jaką odgrywają alianse strategiczne w rozwoju zewnętrznym przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki modyfikacji łańcucha wartości przedsiębiorstwa w celu podniesienia jego pozycji konkurencyjnej na rynku. Niniejsze opracowanie zawiera część teoretyczną, w której przedstawiono objaśnienia terminów „alians strategiczny”, „łańcuch wartości”, „wartość dodana”. Ponadto artykuł posiada walory praktyczne, gdyż prezentuje wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród 215 przedsiębiorstw produkcyjnych w zakresie: - identyfikacji podstawowych celów realizowanych przez badane firmy, - wskazania charakteru działań strategicznych podejmowanych przez firmy, - określenia typu aliansu zawieranego przez badane firmy, - wskazania rodzaju osiąganych korzyści z tytułu zawarcia aliansu strategicznego, - oceny poziomu uzyskanej wartości dodanej przez badane firmy z tytułu współpracy z aliantami, - wskazania najważniejszych powodów rezygnacji firm z udziału w aliansie strategicznym. W badaniach empirycznych zastosowano kwestionariusz wywiadu skierowany do właścicieli i naczelnego kierownictwa przedsiębiorstw funkcjonujących w dziesięciu sektorach.
EN
The article presents the role of strategic alliances in the development of external companies, with special focus on the modification of the value chain enterprises to improve their competitive position in the market. This paper contains a theoretical part, which presents the explanation of the terms "strategic alliance", "value chain", “value added”. Furthermore, the article has a practical value, it presents fragments of empirical results conducted among 215 manufacturing enterprises in the range: - identification the main objectives performed by the surveyed enterprises, - determination the type of alliance concluded between the surveyed enterprises, - indication the type of achieved benefits from the conclusion of the strategic alliance, - assessing of the level of added value obtained by surveyed enterprises from cooperation with the partners, - indication the main reasons of resignation the surveyed enterprises from participate in a strategic alliance. In empirical studies we used a questionnaire addressed to owners and top management of companies operating in ten sectors.
15
Content available remote Czy alians "Star" uchroni LOT przed "szokiem integracyjnym"?
51%
PL
Podjęte w ostatnich kilku latach działania PLL LOT i całego polskiego sektora lotniczego, które ułatwią naszym operatorom istnienie i funkcjonowanie w warunkach "otwartego nieba". Znaczenie partnerstwa strategicznego. Nadzieje i obawy związane z członkostwem w Star Alliance. Wyzwania stojące przed polskim przewoźnikiem we wspólnej Europie.
EN
The activities of LOT - Polish Airlines and the whole Polish air sector facilitating the existence and functioning of our operators in the 'open sky' conditions. The importance of the strategic partnership. Hopes and fears concerning the membership in 'Star Alliance'. Challenges to be faced by Polish carriers in the European Union.
EN
Some organizations acquire new opportunities to learn through knowledge transfer based on strategic alliances. It is not so easy, because guicker partners can dominate in such economic unions. Formulating the matrix of interchange between knowledge resources in consideration of 2 partners, will be more effective to achieve better results, commonly. Here is it possibly to use VRIO-model (valuable, rare, inimitable, well organized) and competitive SWOT analysis. Integrating knowledge for its effective application is just now very needed skill in building of better strategy for further development and progress.
19
Content available Alians strategiczny – dylematy wyboru
41%
PL
Celem rozważań jest ocena przydatności aliansów strategicznych dla przedsiębiorców działających w sferze handlu w okresie słabej koniunktury gospodarczej. Na podstawie krytycznej analizy literatury tematu oraz własnego doświadczenia z zakresu doradztwa gospodarczego autor rozważa, czym powinni kierować się przedsiębiorcy podejmując decyzję o wyborze formuły współpracy z innymi uczestnikami rynku i jakie mają w tym względzie możliwości wyboru. Zidentyfikowane konfiguracje obejmują – zgodnie z podejściem zaproponowanym przez Y. Doza i G. Hammela – alianse polegające na łączeniu sił, alianse polegające na łączeniu kompetencji i alianse polegające na przejmowaniu umiejętności. Mogą być one zawierane zarówno wewnątrz branży handlowej, jak i wzdłuż łańcucha tworzenia wartości dla ostatecznego nabywcy, w ramach własnego łańcucha tworzenia wartości lub pomiędzy różnymi łańcuchami tworzenia wartości. Decyzje dotyczące formy organizacyjno-prawnej są wtórne wobec decyzji merytorycznej: w jakim celu i z kim zawrzeć alians.
EN
The objective of deliberations is to assess usefulness of strategic alliances for enterprises operating in the sphere of trade during an economic downturn. Based on the critical analysis of the literature on the topic and his own experience in the area of business consulting, the author deliberates what should guide entrepreneurs in making their decision on choice of the formula of cooperation with other market participants and what possibilities of choice they have in this regard. The identified configurations comprise – according to the approach proposed by Y. Doz and G. Hammel – alliances consisting in joining forces, alliances consisting in joining expertise and alliances consisting in taking over skills. They may be concluded both within the trade branch and along the chain of creation of value for the final customer, within the framework of own value-creating chain or between various value-creating chains. Decisions on the organisational and legal form are secondary compared with the substantial decision: for what purpose and with whom to conclude an alliance.
RU
Цель рассуждений – оценка пригодности стратегических альянсов для предприятий, действующих в сфере торговли во времена экономического спада. На основе критического ана- лиза литературы по теме и собственного опыта из области экономической консультации автор рассуждает, чем должны руководствоваться предприниматели, принимая решение о выборе формулы сотрудничества с другими участниками рынка и каковы у них в этом отношении возможности выбора. Выявленные конфигурации охватывают – в соответствии с подходом, предложенным авторами Y. Doz и G. Hammel – альянсы, заключающиеся в объединении сил, альянсы, заключающиеся в объединении компетенций, и альянсы, заключающиеся в перенятии умений. Они могут заключаться как внутри торговой отрасли, так и вдоль цепочки создания ценностей для конечного покупателя, в рамках собственной цепочки создания ценностей или между различными цепочками создания ценностей. Решения насчет организационно-правовой формы – вторичны по отношению к решению по существу: для чего и с кем заключить альянс.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.