Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Strukturalizacja zestawień materiałów
100%
PL
Tradycyjna funkcja zestawienia materiałów (Bill-of-Material- BOM) polega na określaniu struktury produktu z punktu widzenia jego konstrukcji. W przypadku stosowania systemów MRP II (Manufacturing Resource Planning) zestawienia materiałów winny przedstawiać strukturą produktu, także z punktu widzenia procesu jego wytwarzania oraz planowania produkcji i zbytu. W wielu przypadkach konstrukcyjne zestawienia materiałów nie są w stanie wspomagać takich krytycznych funkcji systemu MRP II, jak planowanie potrzeb materiałowych, czy operatywne planowanie produkcji. Zagadnienie określania struktur produktów dla celów zarządzania, określane jako strukturalizacja zestawień materiałowych, ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw, oferujących szeroki asortyment produktów finalnych, montowanych stosownie do zamówień poszczególnych klientów. W artykule przedstawiono dwa podejścia do strukturalizacji zestawień materiałowych w produkcji montowanej na zamówienie, a mianowicie zestawienia modułowe oraz ogólne. Modulowanie polega na przekształceniu zestawień materiałowych rodziny produktów w moduły planistyczne, które w różnych kombinacjach określają konkretne konfiguracje wyrobu finalnego. Koncepcja zestawień ogólnych daje możliwość bardziej logicznego tworzenia zestawień dla wszystkich wariantów określonej rodziny wyrobów.
EN
Traditional function of a bill-of-material is the definition of a product from the design point of view only. When enterprise want to used MRP II system bill-of material must represent product structure not only from design point of view, but also include bill of material structures based on the way the product is make and sold. The traditional engineering bill of material can't support some critical management activities such material requirements planning and master production scheduling. The objective of the paper is provide insight into the problem structuring bill of materials in assembly to order environments and present two solutions for representing bill of material in these kind of production environments; modular and generic bills of material. Modularizing the bill-of- material involves breaking down products into "modules", which in various combinations, determine the final product. A generic bill of material concept provide more possibilities to model product date in comprehensible way for all for all variants of a product family.
2
Content available remote Zarządzanie produkcją zorientowane na środowisko
100%
PL
Zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym stają się coraz ważniejsze dla zarządzających produkcją. Występuje coraz większa presja, aby dostarczane produkty były "przyjazne dla środowiska". Spełnianie tych dodatkowych wymagań stwarza nowe wyzwania, jak i nowe wymagania. W referacie przedstawiono kształtujące się podejścia i inicjatywy zorientowanego na środowisko systemu zarządzania produkcją. System ten integruje działania, obejmujące projektowanie i sterowanie produkcji, w celu redukowania negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko naturalne, przy jednoczesnej poprawie efektywności wykorzystania zasobów w całym łańcuchu dostaw.
EN
Environmental issues are becoming increasingly important to productions managers. There is growing pressure to deliver "environmentally friendly" products. Meeting those additional demands has created a new challenge as well as a new requirements. This paper present some evolving approaches and initiatives in environmentally orientated production management system. This system integrates product and process design with issues of production control in order to reducing production impact on environment while trying to improve resource utilisation efficiency in entire supply chain.
PL
Słoma, jako poważne, powszechnie występujące źródło energii odnawialnej, nie jest wciąż jeszcze doceniana w naszym kraju, zarówno przez samych rolników, posiadaczy tego źródła energii, jak i przez specjalistów z zakresu ogrzewnictwa.
4
Content available remote Silicon Valley, technologiczne supermocarstwo
100%
6
Content available remote Customizacja produktu na masową skalę
100%
PL
Koncepcja masowej customizacji (Mass Customization) - oferowania indywidualnie dostosowanych produktów na masową skalę budzi w ostatnich latach duże zainteresowanie. W artykule przedstawiono istotę koncepcji, różne jej formy i operacyjne procesy, które stanowią podstawę masowej customizacji. Szczególną uwagę poświęcono modularności, jako krytycznemu aspektowi pozwalającemu uzyskać powtarzalność wytwarzania.
EN
The concept of mass customization - offering individually tailored products for large scale -has received considerable attention in recent years. This paper present mass customization concept, different forms and operational processes that is fundamental to mass customization. Special attention was spent on modularily as critical aspect allowing for repetitive manufacturer.
EN
In the process of the spreading of knowledge about new solutions in production management and adaptation of innovation by given enterprises there are three interdependent domains that are involved: new solutions, suppliers of innovations, and the users. Critical elements in implementation of computerized production management system can be broken into three fundamental categories: technical, date, and personnel. The purpose of this paper is to present such aspects of this later category as change plan, education plan, staff plan and job design, which have close links with people.
EN
The traditional, accounting based investment justification methods often fail to measure proper value of Advanced Manufacturing Technology, mainly because of strategic, intangible nature of the benefits involved. The paper examines new approaches to justification such modern systems, namely analytic and strategic appraisal methods. Special attention is given to using Activity-Based Costing (ABC) to justification of integrated production management systems.
9
Content available remote Ewolucja systemów zarządzania produkcją
100%
PL
Przedstawiono przyczyny zmian oraz fazowy model ewolucji systemów zarządzania produkcją. Szczególną uwagę poświecono rozwojowi zintegrowanych systemów zarządzania klasy MRPII/ERP oraz systemowi szczupłej produkcji. Dla każdego systemu wskazano główne fazy rozwoju, cechy charakterystyczne oraz zalety i wady. Zaprezentowano wizję przyszłych systemów zarządzania produkcją.
EN
Reasons of change and stage model of the evolution of production management system are presented. A particular attention is paid to evolution of integrated production planning and control systems (MRPII/ERP) and lean production systems. For each system major stage of evaluation, characteristics, advantages and shortcomings are pointed. Vision of future production management systems were presented.
10
Content available remote Dr inż. Edward Zawada, ojciec rafinerii nafty w Gdańsku (1922-2006)
100%
PL
Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania wiatru jako źródła alternatywnego dla nowoczesnej energetyki.
PL
Przedstawiono podstawowe nurty badawcze w zakresie operacyjnego zarządzania produkcją i wykształcone w ich ramach klasyczne paradygmaty, charakterystyczne dla naukowego zarządzania: optymalizacyjny, cybernetyczny i informatyczny. Scharakteryzowano, wywodzące się z nich , współczesne kierunki i koncepcje operacyjnego zarządzania produkcją fazy industrialnej: komputerowo zintegrowanego i szczupłego (odchudzonego) wytwarzania. Opisano przesłanki zmian dotychczasowych paradygmatów zarządzania produkcją. Przedstawiono założenia i cechy kreowanych postindustrialnych koncepcji zarządzania działalnością wytwórczą: zwinnego oraz holistycznego wytwarzania.
EN
In Production/Operations Management three paradigms may be distinguished: optimization, information processing and cybernetics. The paper presents modern production management concepts based on these paradigms. Special attention was paid to Computer Integrated Manufacturing and Lean Production concepts. Shortcomings and change premises industrial stage concepts are presented. There shown assumptions and attributes new (post-industrial) production management concepts: Agile and Holonic Manufacturing, which are based on new paradigm.
PL
W artykule przedstawiono sposób produkcji energii elektrycznej ze słomy.
EN
Reproductive performance of gulls depends on a variety of factors, but food abundance and its availability are among the most important. Clutch and egg sizes in gulls are found to be strongly influenced by food availability, thus better reproductive performance in the colony with greater fish availability (near fish ponds) was expected in that study. We compared the reproductive traits (clutch size, volume of eggs in the full clutch, relative volume of the C-egg (the third egg in gull's clutches) and hatching success) of Caspian Gull Larus cachinnans in five inland colonies in Poland located at a gravel pit, a lake, a river and two dam reservoirs. Differences in the clutch size between sites were found, with the lowest at a lake. We found similar clutch volume in all studied colonies. C-eggs were slightly smaller than A- and B- eggs, in all colonies and all study years, but the relative volume of C-egg in colonies located near fish ponds (<10 km) was significantly greater compared to colonies located far away. This may be explained by high fish availability in fishponds in comparison to other habitats. However hatching success (the ratio of the number of hatched chick to the number of eggs laid) was highest in the colony at the lake. This indicates that both inland habitats a gravel pit and a lake offered good food conditions for large gulls when fish ponds are nearby.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.