Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 158

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dochodowosc
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W opracowaniu podjęto ważny dla doradztwa problem dochodowości produkcji, który odniesiono do produkcji owczarskiej prowadzonej w warunkach górskich. Prze­prowadzono analizę i ocenę dochodowości trzech modelowych gospodarstw rolnych różniących się organizacją produkcji owczarskiej i co za tym idzie uzyskujących różny poziom i odmienną strukturę produkcji finalnej. Założono, że rozpatrywane trzy modele gospodarstw są adekwatne do obszarów górskich i południowej Polski. Model pierwszy reprezentowało gospodarstwo utrzymujące 40 owiec - matek i dwie krowy, które posiada 11,5 ha ziemi rolniczej przeznaczonej na produkcję pasz dla całorocznie utrzymywanych zwierząt. W gospodarstwie tym produkowane są jagnięta lekkie i oscypki. W modelowym gospodarstwie nr 2, 40 sztuk owiec matek utrzymywane jest na powierzchni 5,3 ha, ja­gnięta lekkie są sprzedawane na rzeź a owce - matki oddawane na sezon letni do wypasu. Podobne założenia poczyniono dla gospodarstwa trzeciego: 100 sztuk owiec matek, pro­dukcja 150 sztuk jagniąt ciężkich, a łączna powierzchnia gospodarstwa wynosi 27,1 ha. Przeprowadzona ocena ekonomiczna trzech modeli drobnostadnego chowu owiec w gó­rach wskazuje na ogólnie niską opłacalność produkcji. Dodatni dochód rolniczy (bez środków publicznych) generuje tylko gospodarstwo modelowe sprzedające jagnięta lekkie i produkujące oscypki. Zarówno gospodarstwa oddające owce na wypas jak też i produ­kujące jagnięta ciężkie osiągają ujemny dochód rolniczy. Wielkość i struktura środków pozyskiwanych w ramach WPR sprawia, że dochód rolniczy powiększony o dopłaty jest jednak dodatni. W sytuacji pełnego korzystania z różnych form płatności gospodarstwo największe obszarowo (model III) generuje dochód ponadparytetowy.
EN
This analysis touches upon the problem of profitability in production, which has been related to sheep production carried out in mountainous conditions. The profitability of three model farms, which focus on sheep production for three different technologies, has been both analyzed and evaluated. By conducting their production for three diffe­rent technologies, these farms gain diverse level of and structure of their final production. It has been established that the discussed models of farms are adequate to both moun­tainous areas and Southern Poland. The first model represents a farm with 40 ewes and 2 cows. This farm covers the area of 11,5 ha of arable land aimed at the production of feed­stuff for animals fed all year round. The production in this farms is based on lambs and the so-called oscypek (smoked ewe's milk cheese made in the Tatra Mountains). In contrast, the second model describes a farm, which covers the area of 5,3 ha, with 40 ewes and 1 cow. In this farm light lambs are sold for cutting, whereas ewes are put out to pasture during the summer season. The third farm covers the area of 27,1 ha with 100 ewes and 150 heavy lambs. The results of economic evaluation of the presented models of sheep breeding in mountains show low profitability of production. Only the first farm, which sells light lambs and produces oscypek, shows positive agricultural income. Negative agri­cultural income is achieved by farms that either put their sheep out to pasture or produce heavy lambs. The structure as well as the size of transfers acquired from the CAP show that the agricultural income, increased by extra money, is positive. The third-farm model, which is the largest and takes advantage of various payment forms, generates the highest income.
PL
Na podstawie danych empirycznych określono, że większość gospodarstw nie jest w stanie wygenerować dochodów, które zagwarantowałyby utrzymanie się na rynku. Przeciętna wartość dochodu rolniczego osiągniętego w badanych gospodarstwach wy­niosła 23 tys. zł, z czego udział dopłat z programów rolno-środowiskowych stanowi aż 65%. W badanej zbiorowości odnotowano wysoki odsetek gospodarstw nietowarowych oraz o towarowości nie przekraczającej 20%. Analiza wyników ekonomicznych pozwoli­ła na oszacowanie rzeczywistej wartości rynku produktów ekologicznych w Polsce, któ­ry wynosi około 330 mln zł. Powstaje więc konieczność stworzenia mechanizmu, który wprowadziłby na rynek te produkty rolnictwa ekologicznego, które sprzedawane są jako produkty konwencjonalne.
EN
Based on empirical data set that most organic farms are not able to generate income that would guarantee the continuation of the market. The average value of agricultural income earned in those farms surveyed was 23 thousand zl. The share of payments from the agri-environmental programs is up 65%. In the study population there was a high per­centage of subsistence and of the commodity does not exceed 20%. Analysis of financial results allowed us to estimate the actual value of the organic products market in Poland, which is about 330 million zl. We must prepare for a mechanism that would introduce to the market the organic products that are sold as conventional products.
EN
This paper presents the issue of productivity and profitability of agricultural holdings. It particularly focuses on selected sustainable farms’ groups, that provide environmental benefits. The following groups of farms were analysed: ecological, agri-environmental, norfolk and sustainable. Farms specialised in cereal production were also the subject of analysis – the contrasting group to sustainable ones. The research was conducted using agricultural accountancy data – FADN 2012. The purpose of this paper is to present the economic efficiency of selected farms’ groups characterised by different influence on natural environment.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.