Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 148

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Zaplecze noclegowe turystyki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
XX
W niniejszym artykule przedmiotem analizy jest rynek apartamentów prywatnych wynajmowanych turystom przyjeżdżającym do Poznania na pobyt krótko- lub długoterminowy. Badanie rynku poznańskich apartamentów prywatnych miało na celu wskazanie specyficznych, odróżniających apartamenty od tradycyjnej bazy hotelowej cech, które mogą być istotne przy dokonywaniu wyboru noclegu przez turystę. Przeanalizowano wszystkie 104 apartamenty prywatne znajdujące się w Poznaniu, ogłaszające w 2012 r. swoją ofertę na portalu Booking.com. W badaniu dotyczącym zagospodarowania uczestniczyła zbiorowość generalna, czyli całość populacji próby. W ankiecie udział wzięło 59 kwater. Wyniki wykazały, ze apartamenty prywatne stanowią doskonałe uzupełnienie bazy noclegowej w miejscowości turystycznej i mogą stanowić alternatywne dla hoteli miejsce zakwaterowania, ale adresowane są przede wszystkim do turystów indywidualnych. Pomimo że mają bardzo dobrą, śródmiejską lokalizację, co ułatwia dostęp do głównych atrakcji i miejsc turystycznych, a cena za nocleg jest zdecydowanie niższa niż hotelach o tym samym standardzie, nie mogą się one poszczycić dodatkowymi, wyszukanymi udogodnieniami oraz usługami, które gwarantują hotele.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject under scrutiny in this research paper is renting private apartments to tourists arriving to Poznań for short- or long-term stay. A survey was conducted to clarify whether the apartments can be an alternative to a traditional hotel room, for which they are the best solutions, how these establishments operate, how many private apartments there are in Poznań, how they are equipped, what services they provide and where they are located. There were analyzed all 104 private apartments located in Poznań and announcing their offer in 2012 at Booking.com. In the development study a general population was involved - the whole population sample. Questionnaire survey was attended by 59 apartments. The results of this study show that private apartments are the perfect complement of accommodation in the tourist destination and certainly are alternative to hotels especially for individual tourists. Despite the fact they have a very good, downtown location, which provides easy access to major tourist attractions and the price for a night is much lower than in hotels of the same standard, they cannot boast additional, sophisticated amenities and services that provide hotels
EN
The aim of the study was to determine the size of agritouristic accommodation base as well as its utilization in agritouristic farms located in communities with lands belonging to Białowieża National Park and Biebrza National Park. The study was conducted in 2010 and 2011 in 52 agritouristic farms (27 farms - Białowieża National Park, 25 farms - Biebrza National Park). The source data were collected via direct interview technique. The questionnaire form sent to the farms owners was used as the research tool. The data obtained in the study allow us to conclude that the accommodation base utilization indicator in analyzed farms was highly differentiated and was in communities of Białowieża National Park in the range between 1,64%-27,40%, and in communities of Biebrza National Park between -0,68%-40,55%. The average value of this indicator in both analyzed regions was similar and amounted to 8,1% in Białowieża National Park, 8,9% in Biebrza National Park. The real participation of accommodation places in analyzed market - "market penetration" - in more than a half of farms was negative. The percentage of farms with negative value of this indicator was the same in both analyzed regions and amounted to 56%. (original abstract)
|
|
tom 13
|
nr nr 350
65-78
XX
Artykuł przedstawia aktualny poziom rozwoju łódzkiego rynku nieruchomości hotelowych na tle innych miast wojewódzkich. Wskazano obszary potencjału turystycznego Łodzi, a następnie przeprowadzono analizę w zakresie liczby obiektów i miejsc noclegowych, stopnia ich wykorzystania oraz rozmieszczenia przestrzennego. W dalszej kolejności podjęto próbę oceny bliższych i dalszych perspektyw rozwoju rynku, a także wskazano na potencjalne zagrożenia.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the current level of Łódź hotel market development in comparison to other regional cities. The author points out areas that create tourism potential of Łódź, she analyses the number of hotels and accommodation possibilities in the aforementioned hotels. Occupancy rate and spatial distribution are also taken into account. What is more, the article includes analyses of closer and further perspectives of Łódź hotel market development and informs about potential risks.(original abstract)
|
|
nr nr 827
60-68
XX
W artykule przedstawiono zmiany zachodzące w bazie turystycznej polskiej części Euroregionu Nysa i możliwe kierunki jej rozwoju.
EN
The article presents changes that the Polish part of the Nysa Euro-region has been subject to, and the region's most likely development direction.(JW)
XX
Na podstawie badań ankietowych autorzy przedstawili ocenę jakości lokalizacji 23 krakowskich hoteli. Ocenie poddano: jakość bliskiego otoczenia obiektu, jego usytuowanie w stosunku do głównych atrakcji turystycznych, dogodność dojazdu.
|
|
nr nr 395
89-100
XX
W opracowaniu zawarto ocenę turystycznej bazy noclegowej, uchwycono tendencje zmian w jej rozmiarach i strukturze oraz wskazano na zmiany dokonujące się na przestrzeni lat 1987-1990 w rozwoju turystyki w gminach województwa krakowskiego. W analizie uwzględniono wakaźniki atrakcyjności turystycznej środowiska przyrodniczego, ilość miejsc noclegowych oraz osób korzystających z noclegu. Badania przeprowadzono w 38 jednostkach gminnych i miejsko-gminnych województwa krakowskiego. Gminę Kraków potraktowano odrębnie.
EN
The political and economic changes taking place in this country favour the expansion of tourism. Abundant monuments of the past , mainly to be found in Kraków, favourable natural conditions and beautiful landscapes as well as a long tradition of nesting tourist3, are tine factors decisive for the development of tourism in the region. The goal of the present article is to evaluate the accommodation capacity of the region. The author also focused her attention on the changes in tourist traffic in the particular parishes of the voivodship, and made an estimation of its intensity over the years 1987-1990 applying the Di parameter. The value of the parameters was calculated using the Hellwig expansion model, the coefficients of tourist attractiveness of the natural environment, nummber of beds and persons accommodated. The procedure enabled to work but the typology of tourist parishes and reveal changes that occurred in time . A futher expansion of tourism in the Kraków region is conditioned by the increase of the material base of tourism , improvement of its quality and how it is exploited. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest zbadanie czynników determinujących wykorzystanie bazy noclegowej. Autorka przeprowadziła analizę wykorzystania 4 hoteli "Orbis" S.A. w Krakowie w latach 1986-1992. Zwróciła uwagę na szereg czynników obiektywnych, takich jak np. sytuacja polityczna, sezonowość ruchu turystycznego, polityka ekonomiczna państwa, a także subiektywnych, takich jak np. konieczność podjęcia działań propagandowych i reklamowych, poprawy jakości usług i ich bardziej urozmaiconej oferty itp.
8
Content available remote Restrukturyzacja górskiego ośrodka turystyki masowej : przykład Zakopanego
80%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie i ocena działań restrukturyzacyjnych prowadzonych w Zakopanem. Wykazano, iż miasto przyjęło strategię zróżnicowania produktu, starając się przyciągnąć zarówno turystów masowych, dysponujących niskim budżetem, jak i bogatszych. (fragment tekstu)
EN
Zakopane is the most popular mountain resort in Poland. With reference to The Area Life Cycle proposed by Butler, the author claims that Zakopane have already reached the stagnation phase. The further development requires active intervention. The study indicates the town employed mainly product diversification strategy (provision of diversified forms of leasure attractions, improvement of accomodation, introduction of conference tourism). As the vast number of visitors are day excursionists, the town undertook measures to regulate the car traffic. (original abstract)
XX
Baza noclegowa uznawana jest za podstawowy element infrastruktury turystycznej wykorzystywany w obsłudze ruchu turystycznego. Charakter i struktura bazy noclegowej zależy od czynników środowiska przyrodniczego, socjalno-ekonomicznych i funkcjonalnych. Na zróżnicowanie bazy wpływa m.in. typ krajobrazu i warunki klimatyczne, struktura i charakter ruchu turystycznego na danym terenie oraz charakter poszczególnych miejscowości i ich rola w recepcji ruchu turystycznego (miejscowości wypoczynkowe, uzdrowiska) Na bazę noclegową składa się ogół obiektów i miejsc noclegowych znajdujących się na określonym obszarze (np. kraj, region, województwo, gmina), udostępnianych turystom sezonowo lub całorocznie. (fragment tekstu)
EN
Summary The aim of the study was the analysis of the hostel base condition in two Polish seaside provinces - the Pomeranian and West Pomeranian and the strategy development of tourism in this provinces. The material to analyses made up statistical data published by GUS, Institute of Tourism and the strategies of the development explored provinces worked out by PART. Pomeranian and West Pomeranian provinces belong to the best touristic developed regions in Poland. They make up the synonym of the Polish touristic brand in the range of the rest, also active and health or business stays. The West Pomeranian region has the more rest character in the comparison with the Pomeranian region, and less the business. (original abstract)
XX
W pracy przedstawiono analizę porównawczą stanu i wykorzystania bazy noclegowej powiatu buskiego w 2000 i w 2015 roku z uwzględnieniem wpływu dwóch uzdrowisk tj. Busko-Zdrój i Solec-Zdrój. Korzystając z danych Urzędu Statystycznego dotyczących obiektów świadczących usługi noclegowe obliczono wskaźniki charakteryzujące stan zagospodarowania turystycznego (m.in. gęstość obiektów noclegowych, Charvata, Baretje'a i Deferta) i intensywność ruchu turystycznego (Schneidera, Deferta). Przeprowadzona analiza wielkości uzyskanych mierników wskazuje, że powiat buski można zaliczyć do obszarów dobrze rozwiniętych pod względem turystycznym na tle jednostek tej samej rangi w województwie świętokrzyskim, a nawet niektórych w Polsce. Wykazano, że decydujący wpływ na taką ocenę wywierają dwa dynamicznie funkcjonujące tu uzdrowiska.(abstrakt oryginalny)
EN
The presented paper shows the results of a comparative analysis describing the state and occupancy rate of accommodation establishments in Busko county in 2000 and 2015, including the influence of Busko-Zdrój and Solec-Zdrój where two major spas are located. With the use of the data from the Central Statistical Office describing establishments that provide accommodation services, a number of indices characterizing tourist management (i.a. density of the accommodation establishments, Charvat's, Baretje's and Defert's indices) and tourist traffic (Schneider's and Defert's) were calculated. The analysis of the indices values obtained has shown that Busko county can be classified as well-developed touristically in comparison to other counties in the voivodeship, and even in Poland. It has been proved that the two dynamically functioning spas contribute significantly to such an assessment.(original abstract)
XX
Baza noclegowa jest tym składnikiem infrastruktury turystycznej, z której korzystają wyłącznie turyści, a jej wielkość i stan ma bezpośredni wpływ na rozwój turystyki w obszarze lokalnym, tj. miasto. Celem artykułu jest przedstawienie wielkości i struktury bazy noclegowej w Szczecinie oraz zaproponowanie kierunków jej rozwoju na bazie oferowanych przez obszar możliwości uprawiania różnych form turystyki. W opracowaniu zdefiniowano produkt turystyczny obszaru, bazę noclegową. Omawianą bazę noclegową traktować należy jako integralny element produktu turystycznego obszaru.(abstrakt oryginalny)
EN
Accommodation as a component of the tourism infrastructure is used by tourists only. Its size and condition has a direct impact on the development of tourism in the whole region, or the city, i.e. in Szczecin. The aim of this article is to show size and structure of the Szczecin's accommodation as well as to present possibilities of its development - based on types of tourism on this territory. This paper describes the tourism product of area and accommodation facilities. Accommodation described in the article should be treated as an integral part of the tourism product of area.(original abstract)
12
Content available remote Lokalizacja usług noclegowych w otoczeniu Rynku Starego Miasta w Warszawie
80%
|
|
nr z. 152
55-66
XX
Celem artykułu jest charakterystyka bazy noclegowej w otoczeniu Rynku Starego Miasta w Warszawie z punktu widzenia lokalizacji, struktury rodzajowej oraz cen za usługi noclegowe. Zasięg przestrzenny badań objął teren wyznaczony przez ekwidystantę o promieniu 1 km od środka Rynku Starego Miasta. Inwentaryzacja usług noclegowych na Starym Mieście dotyczyła wszystkich typów zakwaterowania, bez względu na ich oficjalny status, w tym mieszkania na wynajem. Została ona przeprowadzona w listopadzie i grudniu 2016 r. z wykorzystaniem serwisów internetowych udostępniających informacje na temat świadczonych usług noclegowych. Badania wykazały, że badany obszar dysponuje ok. 1,5 tys. miejsc noclegowych zgromadzonych w 225 obiektach. Znaczna część tych miejsc oferowana jest w mieszkaniach i apartamentach na wynajem, udostępnianych w dużej mierze na portalu Airbnb. Choć ok. 43% obiektów noclegowych mieści się w odległości nie większej niż 300 m od środka Rynku Starego Miasta, nie zaobserwowano wyraźnej relacji między odległością od rynku a liczbą mieszkań na wynajem. Wykazano natomiast, że najdroższe mieszkania znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to characterize the accommodation base in the vicinity of the Warsaw's Old Town from the point of view of its location, category structure and prices for accommodation services. Although this area is the only tourist precinct in Warsaw ('tourist district'), for many years accommodation establishments were scarce here. The situation has changed since the development of sharing economy was launched. The study conducted in October and November of 2016 showed that on the area within a radius of 1 km from the centre of the Old Town Market Square there were as many as 225 establishments with about 1,500 beds. An important part of these places were apartments to rent from the website provided by the Airbnb. Although about 43% of accommodation establishments were located up to 300 m from the centre of the market, no clear relationship between a distance from the market and a number of apartments to rent was identified. This, however, might have been caused by a relatively small area chosen for the research. Finally, the study shows that the most expensive apartments to rent are located in the surroundings of the Old Town Market Square. (original abstract)
XX
Turystyka to prężna dziedzina gospodarki w Polsce i na świecie. Jako korzystne dla polityki ekonomicznej zjawisko odgrywa coraz bardziej istotną rolę w gospodarkach większości państw świata. Turystyka pomaga w zwalczaniu takich negatywnych zjawisk ekonomicznych jak bezrobocie czy recesja. Wywołuje przy tym niewspółmiernie niższe zagrożenia dla środowiska naturalnego w porównaniu do przemysłu. Celem niniejszej publikacji było przedstawienie stanu przedsiębiorczości na przykładzie branży turystycznej. Analizie poddano jeden z najciekawszych i jednocześnie mało popularnych regionów w Polsce - województwo lubuskie. W pracy dokonano prezentacji potencjału gospodarczego i turystycznego ziemi lubuskiej. Dokonano charakterystyki najważniejszych walorów turystycznych, dostępności komunikacyjnej oraz infrastruktury turystycznej. Dokładnej analizie poddano stan rozwoju bazy noclegowej, gastronomicznej oraz liczbę udzielonych noclegów. Ukazane dane porównano z danymi z innych regionów Polski. W artykule dokonano również próby ukazania przyszłości przedsiębiorczości w turystyce w województwie lubuskim oraz wskazano na obszary koniecznych do dokonania zmian. Tezą postawioną w pracy było założenie, że turystyka może stanowić ważny obszar rozwoju przedsiębiorczości w regionie lubuskim. Konieczne są jednak dalsze działania w celu wykorzystania istniejącego potencjału. Artykuł powstał na podstawie zwartych materiałów książkowych, czasopism, jak również informacji netograficznych i danych statystycznych. Metoda badawcza zastosowana w publikacji to krytyka piśmiennicza i analiza danych zastanych. Wyniki badań pozytywnie weryfikują postawioną tezę. (abstrakt oryginalny)
EN
Tourism is a vibrant economy in Poland and in the world. As a positive economic policy phenomenon, it plays an increasingly important role in the economies of most countries of the world. Tourism helps in combating such negative economic phenomena as unemployment or recession. It also causes disproportionately lower environmental risks compared to industry. The purpose of this publication is to present the state of entrepreneurship on the example of the tourism industry. One of the most interesting and least popular regions in Poland-Lubusz Voivodeship was analyzed. The work presents the economic and tourist potential of the Lubusz Voivodeship. The characteristics of the most important tourist values, transport accessibility and tourism infrastructure were characterized. The development of accommodation, catering and number of nights were accurately analyzed. The data shown are compared with data from other regions of Poland. The article also attempts to show the future of entrepreneurship in tourism in the Lubusz Voivodeship and points out the areas needed to make changes. The thesis set out in the paper was the assumption that tourism can be an important area for entrepreneurship development in the Lubusz Voivodeship. However, further efforts are needed to exploit the existing potential. The article was created using compact book materials, periodicals, as well as netographic information and statistics. The research method used in the publication is a literary critique and analysis of existing data. The results of the study positively verify the thesis. (original abstract)
14
Content available remote Baza noclegowa i gastronomiczna w rejonie Kanału Augustowskiego
60%
|
|
nr nr 4(46)
116-122
XX
Kanał Augustowski to bezcenne, unikatowe w skali europejskiej dzieło budownictwa wodnego z pierwszej połowy XIX wieku. Stanowi świadectwo wysokiego kunsztu technicznego i realizatorskich umiejętności polskich inżynierów wojskowych i cywilnych. Ta wodna arteria miała połączyć Wisłę - przez rzeki: Narew, Biebrzę, Nettę i Czarną Hańczę - z Niemnem, a następnie przez rzekę Windawę - z portem nadbałtyckim Windawą. Ponieważ projektowany Kanał Windawski nie został zbudowany - Kanał Augustowski łączy się z Bałtykiem przez Niemen. Kanał Augustowski bez wątpienia jest jednym z najciekawszych obiektów zabytkowych o charakterze drogi wodnej. Jest związany z rejonami Natura 2000 oraz zawiłą historią. Celem pracy było zbadanie pod względem jakościowym i ilościowym stanu bazy noclegowej i gastronomicznej Augustowa i rejonu Kanału augustowskiego. Do przeprowadzenia badań zebrano informacje o bazie noclegowej i gastronomicznej na całym polskim odcinku Kanału, ankietyzacji poddano 200 osób. Wyliczono średni pobyt, określono jakość bazy noclegowej i gastronomicznej. Całość zilustrowano w tabelach. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
The Augustów Canal is a priceless, unique in the European scale creation of hydro engineering from the first half of the 19th century. It is an evidence of the high technical art and realising skills of Polish military and civil engineers. This water artery had to join the Vistula River - by the Narew, Biebrza, Netta, and Czarna Hańcza Rivers - with the Niemen River, and then, through the Windawa River, with the Baltic Sea port Windawa. As the projected Windawski Canal has not been constructed, the Augustów Canal is connected with the Baltic Sea by the Niemen River. The Augustów Canal is undoubtedly one of the most interesting listed buildings of the waterway nature. It is connected with the Natura 2000 regions as well as with tingled history. An aim of this article was to investigate in terms of quality and quantity the state of accommodation and catering base of Augustów and the region of Augustów Canal. For the purpose of research the authors collected information on the accommodation and catering base across the entire Polish section of Canal and interviewed 200 people. They computed the average stay, determine the quality of accommodation and catering base. The whole study is illustrated with tables. The article is of the research nature. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano województwo świętokrzyskie jako region potencjalnie atrakcyjny pod względem turystyki. Silną stronę regionu stanowią walory przyrodnicze, uzdrowiskowe i kulturowe, zaś słabą stroną jest promocja oraz baza noclegowa.
EN
An article presents Świętokrzyski Voivodeship as attractive tourist region. Strong points of the region are nature, healthy and cultural virtues but weak points are promotion and accomodation sector. (A.Ł.)
XX
Celem pracy jest przedstawienie zróżnicowania rozmieszczenia bazy noclegowej, która zaraz obok dostępności transportowej odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu wielkości ruchu turystycznego. Celem pobocznym jest przestawienie największych pod względem wielkości międzynarodowych holdingów zrzeszających obiekty noclegowe oraz prowadzonej przez nich polityki w zakresie świadczonych usług oraz ich dynamiki rozwoju. Ponadto, autorzy podjęli próbę analizy zmian wielkości bazy noclegowej UE w ujęciu krajowym. Następnie podjęto próbę oceny jakości świadczonych usług w relacji do ich ceny na podstawie badań przeprowadzonych za pomocą danych dostępnych na stronie www.hotel.info. Całość pracy kończą wnioski, w których autorzy podejmują próbę określenia zależności pomiędzy standardem oferowanych usług a subiektywną oceną klientów z nich korzystających.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this paper is to present the diversity of accommodation arrangement which next to transport accessibility has a key role in shaping the level of tourist traffic. The secondary aim of paper is to present the biggest holdings of international accommodations and policies pursued by them in terms of provided services with their rate of growth. Additionally, authors attempted to analyze changes in the availability of accommodation in EU countries. Then they attempt to compare the quality of provided services in relation to prices according to research conducted by the data available on the website www.hotel.info. Work is ended by conclusions with attempt to determine the relation between the quality level of services and subjective marks given by customers.The main aim of this paper is to present the diversity of accommodation arrangement which next to transport accessibility has a key role in shaping the level of tourist traffic. The secondary aim of paper is to present the biggest holdings of international accommodations and policies pursued by them in terms of provided services with their rate of growth. Additionally, authors attempted to analyze changes in the availability of accommodation in EU countries. Then they attempt to compare the quality of provided services in relation to prices according to research conducted by the data available on the website www.hotel.info. Work is ended by conclusions with attempt to determine the relation between the quality level of services and subjective marks given by customers.(original abstract)
XX
Zaprezentowano stan usług noclegowych i żywieniowych w województwach nadmorskich (Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdańsk, Elbląg) w oparciu o publikację GUS-u "Turystyka w 1994 r." i badania terenowe przeprowadzone w 1995 r. Autor podejmuje ocenę możliwości recepcyjnych badanego obszaru oraz zmian form własności. Jakościowy stan potencjału noclegowego dla wypoczynku pobytowego na polskim wybrzeżu jest wysoce niezadawalający, mimo znacznie większego natężenia podaży usług niż na pozostałym obszarze kraju. Radykalnie zmienił się sposób funkcjonowania i system zarządzania w powiązaniu z formą własności. Najbardziej istotną zmianą jest wejście wszystkich obiektów na otwarty, ogólnodostępny rynek usług turystycznych.
XX
Około 14 procent społeczeństwa polskiego stanowią osoby niepełnosprawne i liczba ta wciąż wzrasta. Jednym ze skuteczniejszych sposobów rehabilitacji osób niepełnospranych jest turystyka. Autorzy przeprowadzili badania dostępności (udogodnienia architektoniczne) tak obiektów turystycznych jak i przystosowania hoteli do potrzeb gości z różnego rodzaju inwalidztwem.
XX
W artykule przedstawiono zmiany w strukturze przestrzennej turystycznej bazy noclegowej w Polsce. Baza ta jest bardzo słabo rozwinięta w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej. Polska zajmuje ostatnie miejsce, gdy uwzględnia się liczbę miejsc hotelowych w stosunku do liczby mieszkańców. Dystans ten ulega powolnemu zmniejszeniu na skutek budowy nowych obiektów, zwłaszcza o wyższym standardzie. Największą dynamiką przyrostu takich miejsc charakteryzowały się województwa świętokrzyskie i małopolskie, a najniższą śląskie i opolskie. Rozmieszczenie bazy noclegowej jest nierównomierne, bowiem połowa miejsc noclegowych koncentruje się w czterech województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, małopolskim i dolnośląskim. Potwierdzają to wskaźniki nasycenia miejscami noclegowymi w stosunku do ludności i powierzchni, bowiem skrajne wartości różnią się ponad dziesięciokrotnie. Generalnie duże nasycenie miejscami noclegowymi charakteryzuje regiony o wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych. Nie odnosi się to jednak do województw o niskich wartościach PKB na jednego mieszkańca. W artykule przedstawiono także zróżnicowanie przestrzenne struktury bazy noclegowej w województwach, a także stopień podobieństwa tej struktury między poszczególnymi województwami. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents changes in the spatial structure of the tourist accommodation base in Poland. In comparison with other European Union states, its development is poor: Poland occupies the last place in terms of hotel beds per inhabitant. The distance keeps diminishing slowly owing to the construction of new, especially higher-standard, facilities. Their highest growth dynamics could be recorded in Świętokrzyska Land and Małopolska, and the lowest, in the voivodeships of Silesia and Opole. The distribution of sleeping facilities is uneven, as half of them are concentrated in only four voivodeships: West Pomerania, Pomerania, Małopolska, and Lower Silesia. This is corroborated by the beds/population and beds/area rates where the extreme figures differ more than ten times. The rates are generally high in regions offering great natural and cultural attractions, but not in those with low per capita GDP indices. The article also presents spatial differences and similarities in the structure of the accommodation base among the voivodeships. (original abstract)
XX
W procesie kreowania zintegrowanych produktów turystycznych o charakterze przestrzennym spośród wielu uwarunkowań o zróżnicowanym charakterze kluczowe znaczenie mają czynniki wewnętrzne w postaci posiadanych zasobów. Wśród nich, obok walorów i atrakcji turystycznych, podstawowe znacznie ma baza noclegowa, której liczba, jakość i rodzaj mogą stymulować lub utrudniać kreowanie produktu turystycznego. Droga Świętego Jakuba to jeden ze szlaków tematycznych Europy, którego częścią jest Pomorska Droga św. Jakuba przebiegająca wybrzeżem południowego Bałtyku od Litwy do Niemiec (przez Polskę), gdzie łączy się z drogami ze Skandynawii i prowadzi przez Francję do Hiszpanii - włączając się w europejską sieć Dróg Jakubowych. W województwie zachodniopomorskim projektowana Droga św. Jakuba (o długości ok. 400 km) obejmuje przede wszystkim obszary nadmorskie, łącząc blisko sto miejscowości. Baza noclegowa w tej części województwa ma zróżnicowany charakter zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym. W połączeniu z walorami turystycznymi wytyczonego szlaku, mimo miejscowych niedoskonałości, może stanowić podstawę do wykreowania zintegrowanego produktu turystycznego. Jednakże ze względu na jej sezonowy charakter może stanowić także barierę w procesie rozwoju produktu turystycznego Pomorska Droga św. Jakuba w województwie zachodniopomorskim. (abstrakt oryginalny)
EN
In the process of creating integrated spatial tourist products between many various determinants the internal factors in the form of the region's resources are of key importance. Among them, next to tourist values and attractions, accommodation is the most significant. It's quantity, quality and nature can stimulate the creation of tourist products - or make it harder. The Way of St. James is one of Europe's theme trails, part of which is The Pomeranian Way of St. James. It runs along the southern shore of the Baltic Sea, from Lithuania to Germany (through Poland), where it is integrated in the trails from Scandinavia. It then leads through France to Spain and joins the European network of the Ways of St. James. In the West Pomeranian Voivodeship the designed Way of St. James (about 400 km long) covers mainly seaside areas, connecting almost a hundred towns. Accommodation in this part of the voivodeship is diversified in both the quantity and quality aspects. In combination with tourist values of the marked out trail, in spite of the local imperfections, it can be a base for the creation of an integrated tourist product. However, due to its seasonal character, it can also become a barrier in the development of the Pomeranian Way of St. James tourist product in the West Pomeranian Voivodeship. (original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.