Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 379

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
EN
The fundamental criterion for the quality evaluation of packaging for dangerous materials makes the protection of packaged products against damage or emission from the package and also the protection of environment against the harmful reaction of the product. This protection has particular significance in packing and transport of dangerous materials. Transit packages for dangerous materials include mainly drums, canisters, boxes, sacks and light metal packaging. Dangerous materials according to the hazard created by them are classified into three packing groups (X, Y, Z) for the appropriate selection of packaging. The laboratory test methods are determined by the packing method and type of applied packaging. The results of these tests should be recognized for positive if packages in the course of tests have kept their tightness and have not undergone damage causing spilling or leakage of the contents or damage to packaged products.
XX
Podstawowym kryterium oceny jakości opakowań towarów niebezpiecznych jest ochrona zapakowanych towarów przed uszkodzeniem lub wydostaniem się z opakowania oraz ochrona środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem produktu. Ochrona ta ma szczególne znaczenie w przypadku pakowania i przewozu towarów niebezpiecznych. Opakowania transportowe do pakowania towarów niebezpiecznych to głównie bębny, kanistry, pudła, worki i opakowania metalowe lekkie. W celu właściwego doboru opakowań, towary niebezpieczne, w zależności od stwarzanego przez nie zagrożenia, zakwalifikowane są do jednej z trzech grup pakowania (X, Y, Z). Od sposobu pakowania oraz od rodzaju stosowanych opakowań zależą metody badań laboratoryjnych. Wyniki tych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli opakowania podczas badań zachowały szczelność i nie uległy uszkodzeniu powodującemu wysypanie lub wyciek zawartości albo uszkodzenie zapakowanych produktów.
Opakowanie
|
2009
|
tom 54
|
nr 10
6-8
PL
Opakowania metalowe lekkie to opakowania wykonane z blachy stalowej o grubości mniejszej niż 0,5 mm. Zawarte w przepisach RID I ADR wymagania dotyczące tych opakowań są nieco niższe od obowiązujących w przypadku innych opakowań metalowych. Wymagania odnoszące się do opakowań dotyczą głównie jakości wykonanych opakowań i ich szczelności oraz odporności na narażenia mechaniczne i klimatyczne. W celu sprawdzenia tych wymagań, przed certyfikacją opakowań wykonać należy badania laboratoryjne: badania odporności na uderzenia przy swobodnym spadku, odporności na nacisk statyczny, szczelności oraz odporności na ciśnienie wewnętrzne wodne. Każde takie opakowanie powinno być trwale i czytelnie oznakowane.
EN
Light metal packages means packages made of a steel sheet below 0.5 mm thick. The requirements on these packages contained in the RID and ADR regulations are somewhat lesser than that mandatory for other metal packages. These demands concern mainly their quality and tightness and also resistance to mechanical and climatic hazards. To check how they meet these demands before the package certification the laboratory tests are to be carried out including the drop resistance, compression resistance, tightness and resistance to hydrostatic (internal) pressure. Each such package should be provided with a durable and readable mark.
PL
Przemyśl opakowaniowy jest jednym z głównych użytkowników tworzyw sztucznych. Są to opakowania najbardziej nowoczesne, zastępujące często opakowania z tradycyjnych materiałów. Największe znaczenie mają obecnie w produkcji opakowań tworzywa poliolefinowe, wzrasta też znaczenie poliestrów. Sądzić należy, że mimo barier powodowanych wzrostem cen surowców i ograniczeniami związanymi z problemem ponownego przetwórstwa opakowań z tworzyw sztucznych, produkcja i stosowanie tych opakowań będzie się w najbliższych latach nadal dynamicznie rozwijać.
EN
Packaging industry is one of the main users of plastics. The most modern packages are made of plastics and laminates and often they are applied as substitutes for those made of conventional materials. Polyolefins play at present the most important role in packaging manufacture. The significance of polyesters is also growing. A guess can be made that in spite of some barriers caused by the advancing prices of raw materials and limitations connected with problems of plastics recycling, a dynamic increases in the production and application of plastics packaging will be still taking place in the forthcoming years.
Opakowanie
|
2003
|
tom 48
|
nr 01
6-7
PL
Odbiorcy maszyn pakujących kładą coraz większy nacisk, nie tylko na ich cenę, ale także na nowoczesność oferty oraz na poziom podanych w niej parametrów technologicznych i użytkowych. Ważnym problemem jest też dostosowanie tych maszyn do wymagań zawartych w dyrektywach Unii Europejskiej, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a także kontroli ilościowej towarów paczkowanych.
EN
Buyers of packaging machinery and equipment lay ever more emphasis not only on their prices but also on novelty of the offer and on the level of technological and usable parameters presented in it. A very important problem makes the adjustment of these machines to the requirements contained in the directives of the European Union concerning industrial safety and quantity inspection of prepackaged goods.
PL
Wymagania dotyczące materiałów opakowaniowych i opakowań przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością określają krajowe przepisy prawne oraz przepisy Unii Europejskiej. Celem tych przepisów jest zapewnienie ochrony zdrowia konsumentów. Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością powinny być produkowane zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną. Pakowanie produktów spożywczych jest często działaniem skomplikowanym. Wymagania higieniczno-sanitarne dotyczą oddziaływania opakowań na zapakowane w nie produkty spożywcze. Opakowania powinny zabezpieczać umieszczone w nich produkty przed zanieczyszczeniem lub skażeniem bakteryjnym.
EN
Demands concerning packaging materials and packages destined to direct contact with food are determined in national legislation and regulations of the European Union. The purpose of these regulations is to assure the protection of consumers' health. Materials and products destined to contact with food should be produced according to Good Manufacturing Practice. The packing of food makes often a complicated operation. The sanitary requirements concern the impact of packaging upon the food products packaged in it. Packaging should protect products contained in it against contamination and bacterial infection.
Opakowanie
|
2006
|
tom 51
|
nr 02
6-8
PL
Opakowania spełniają nie tylko funkcje logistyczne i ochronne. Duże znaczenie mają też ich walory promocyjno-reklamowe. Coraz większego znaczenia nabiera obecnie eksponowanie tzw. przyjazności dla środowiska, zarówno produktów, jak też i ich opakowań. Opakowania powinny być nośnikiem marki producenta i informacji o produkcie. Wszystkie te czynniki powinny stanowić ważne wymagania marketingowe.
EN
Packaging performs not only logistics and protective functions but of great importance are also its promotion-advertising qualities. So-called environmental friendliness both of products and their packages that has been emphasizing now acquires ever more significance. Packaging should be the manufacturer’s brand and product information carrier. These all factors should make important marketing requirements.
PL
Dyrektywy Unii Europejskiej wytyczają podstawowe kierunki działania mające ograniczyć obciążenie środowiska odpadami opakowaniowymi. Poziom wdrożenia tych działań jest w Polsce jeszcze niski. Problemy organizacyjno-prawne związane z tą działalnością, mimo zaawansowanych prac w tym zakresie, nie doczekały się dotychczas zadowalających rozwiązań legislacyjnych. Podstawowe działania umożliwiające racjonalne zagospodarowanie zużytych opakowań to ich skup, selektywna zbiórka oraz segregacja.
EN
The Directives of the European Union mark out the main directions of activities aimed at the reduction of environmental impact of post- consumer packaging waste. The level of its implementation in Poland is stil low. In the organization and legislative problems connected with these activities in spite of some advanced works in this field, as yet any satisfactory legislative solutions have been reached. The fundamental activities which enable a rational packaging waste management comprises its purchase, selective collection and segregation.
Opakowanie
|
2003
|
tom 48
|
nr 09
35-37
PL
Kontenery chłodzone to kontenery izotermiczne przystosowane do długotrwałego chłodzenia swej zawartości. Stosuje się je w celu ograniczenia zmian jakościowych przewożonych produktów spożywczych i umożliwienia dostawy tych produktów w stanie świeżym. Zalecane paramety kryptoklimatu wewnątrz kontenera uzależnione są od rodzaju przewożonych produktów.
EN
Refrigerated containers are isothermal containers adapted for long- lasting cooling of their content. They are applied to reduce quality changes in transported food products and make possible the delivery of these products in fresh condition. The recommended microclimate parameters inside the container depend upon the type of transported product.
Opakowanie
|
1999
|
tom 44
|
nr 04
6-8
PL
Na rynku wyrobów lakierowych zaobserwować można ostrą konkurencję pomiędzy opakowaniami metalowymi i opakowaniami z tworzyw sztucznych. Opakowania metalowe są bardziej odporne na narażenia mechaniczne, szczególnie w warunkach działania niskich temperatur, ale blacha biała, z której są najczęściej wytwarzane jest mało odporna na korozję. Opakowania metalowe stosuje się obecnie do pakowania farb rozcieńczalnikowych, ftalowych, chlorokauczukowych, epoksydowych itp., a także do pakowania rozcieńczalników i żywic epoksydowych.
EN
A strong competition between metal and plastics packaging can be observed on the market of lacquer rpducts. Metal packages are more resistant to mechanical hazards particularly in lower temperatuires but tinplate of which they are most often produced, has low corrosion resistance. Metal packages are at present applied for packing paints such as diluent, phthalic, chlorinated rubber, epoxide, etc. and also for packing solvents and synthetic resins.
Opakowanie
|
2009
|
tom 54
|
nr 08
44-45
PL
Modernizacja to unowocześnienie polegające na odpowiednim doborze rodzaju opakowań, wprowadzeniu nowych sposobów projektowania i technologii produkcji opakowań. Postęp techniczny i wzrastające wymagania odbiorców oraz konkurencja powodują często potrzebę modernizacji i poprawy jakości opakowań transportowych. Podstawowym zadaniem opakowania transportowego jest zabezpieczenie zapakowanych w nie produktów. Przy projektowaniu opakowań transportowych należy brać pod uwagę zarówno własności pakowanych produktów, jak też warunki transportu, składowania i przeładunków. Przy modernizacji opakowań transportowych należy brać pod uwagę wszystkie wymagania, jakie powinny one spełniać.
EN
Modernization means updating consisting in a correct selection of package type, introduction of new packaging designing and production technologies. The technical progress and growing demands of package users and also competitions bring about often the necessity of modernization and improvement of transit packaging quality. The basic task of a transit package is to protect packaged products. The properties of packaged products and conditions of transport, storage and handling should be taken into consideration when designing transit packages. In the modernization of transit packaging all demands that they have to fulfill should be taken into account.
PL
Opakowania do owoców i warzyw podzielić można na transportowe i jednostkowe. Stosowane najczęściej do owoców i warzyw opakowania transportowe to: skrzynki drewniane, skrzynki z tworzyw sztucznych, pudła tekturowe i worki, a opakowania jednostkowe to: pudełka, tacki, torebki i woreczki bawełniane. Stosowanie właściwych opakowań ma duże znaczenie praktyczne, ponieważ wpływa na zachowanie jakości zapakowanych owoców i warzyw oraz ułatwia ich sprzedaż
EN
Packaging for fruits and vegetables can be classified into transit and consumer packages. Transit packages most often used for fruits and vegetables include wooden and plastics boxes, fibreboard boxes and sacks. Consumer packages include cartons, trays, pouches and cotton bags. The application of suitable packaging has considerable practical significance because it influences upon the quality protection of packaged fruits and vegetables and facilitates their sale.
Opakowanie
|
1999
|
tom 44
|
nr 11
24-26
PL
Stosunkowo duża wydajność procesu spalania powoduje, że jest on w wielu przypadkach jedynym efektywnym rozwiązaniem problemu utylizacji narastającej w coraz szybszym tempie ilości odpadów. Spalanie pozwala na bardzo dużą redukcję ich objętości. Jako wady tego rozwiązania wymienić można konieczność stałego monitoringu spalin, brak dostatecznie pewnych metod pomiaru ich toksyczności oraz zagrożenia ekologiczne mogące powstać w wyniku odstępstw od wymaganego reżimu spalania.
EN
The quantity of post-use packaging waste is growing in an ever faster rate. Taking into consideration the relatively big yield of the incineration process often the incineration with energy recovery makes the sole effective solution for waste disposal. The incineration permits to reduce cdonsiderably the volume of waste. As disadvantages of this solution may be mentioned the necdessity of a permanent monitoring of emissions, the lack of sufficiently reliable methods for measurement of their toxicity and ecological hazards that might occur in the result of the departures from the required incinerating plant regime.
PL
Opakowania powinny zabezpieczać zapakowane w nich produkty żywnościowe przed narażeniem mechanicznym lub klimatycznym. Opakowania transportowe produktów spożywczych podzielić można na opakowania bezpośrednie i opakowania, w których umieszcza się zapakowane już produkty. Opakowania bezpośrednie to skrzynki bezprzegrodowe z tworzyw sztucznych, skrzynki drewniane, beczki i konwie oraz worki. Opakowania, w których umieszcza się zapakowane produkty to skrzynki przegrodowe z tworzyw sztucznych oraz pudła z tektury falistej. Skrzynki z tworzyw sztucznych to jedno z najnowocześniejszych opakowań transportowych. Pudła z tektury falistej to często opakowania stosowane do produktów spożywczych. Tektura falista to materiał opakowaniowy powstały przez sklejanie za sobą na przemian płaskich i pofalowanych warstw papieru lub kartonu.
EN
Packaging should protect a food product packaged in it against mechanical or climatological hazards. Transit packages of food can be classified into direct packages and packages in which prepackaged products are placed. Direct packages include plastics partition free carriers, wooden boxes, barrels, milk churns and sacks. Packages in which prepackaged products are inserted include plastics bottle crates and corrugated board boxes. Plastics carriers make one of the most modern transit packages. Corrugated board boxes are often applied for packing food products. Packaging material produced by gluing together by turns flat and fluted plies of paper or cardboard make the corrugated board.
PL
Rozwój produkcji opakowań zależy w dużym stopniu od aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, ale jest on różny w przypadku różnych rodzajów produkowanych opakowań. Aktualna sytuacja gospodarcza kraju stwarza korzystne warunki rozwoju krajowego przemysłu opakowaniowego, ale powoduje też wzrost wymagań dotyczących jakości opakowań oraz konieczność dostosowania ich do wymagań zawartych w dyrektywach Unii Europejskiej.
EN
The development of packaging production to a considerable extent depends upon the current economic situation of the country but it is different for various types of produced packages. Current economic situation in this country creates advantageous conditions for the development of home packaging industry but at the same time calls out a growth of demands concerning packaging quality and necessity do adapt it to the requirements contained in the EU Directives.
Opakowanie
|
2003
|
tom 48
|
nr 07
8-9
PL
Ostatnio zaobserwować można wyraźną poprawę jakości i konkurencyjności opakowań z papieru i tektury, które w wielu przypadkach nie ustępują już produkowanym w krajach Europy Zachodniej. Jakość ta jest jeszcze jednak dosyć zróżnicowana, a ocena jej powinna być dokonywana na podstawie wielu różnych czynników.
EN
A distinct improvement in quality and competitiveness of Polish made paper and board packages can be recently observed. In many aspects they do not yield the field to those manufactured in Western European countries. However, the quality is still fairly differentiated and the evaluation of it should be made taking into account many different factors.
Opakowanie
|
2009
|
tom 54
|
nr 08
14-17
PL
Wraz z rozwojem produkcji i zużycia dóbr materialnych wzrasta znaczenie jakości opakowań, ale także zmieniają się trochę dotyczące ich wymagania logistyczne, ekonomiczne, marketingowe i ekologiczne. Rozwój przemysłu opakowaniowego i jego ukierunkowanie zależy od wielu czynników. Wielkość produkcji opakowań zależy od liczby przedsiębiorstw produkcyjnych, ich wielkości i wydajności, od sytuacji na krajowym rynku oraz struktury i wielkości eksportu i importu opakowań. Rozwój produkcji opakowań zależy też w dużym stopniu od sytuacji gospodarczej i społecznej kraju.
EN
With the development of production and consumption of consumer goods the significance of packaging quality is growing but also the logistic, economic, marketing and ecological requirements concerning them are changing a bit. The expansion of packaging industry and its orientation depend upon many factors. The size of packaging production depends upon the number of production sites, their size and capacity, the situation on the domestic market and also the structure and size of packaging export and import. The development of packaging manufacture depends also to a considerable extent upon the economic and social situation in the country.
PL
Zmiany w strukturze rynku, tak po stronie podaży, jak i popytu, nasilająca się konkurencja i rozwój sprzedaży samoobsługowej powodują, że opakowania stają się coraz bardziej cenionym czynnikiem marketingu. Wymagania dotyczące opakowań wzrastają wraz z rozwojem rynku i zaostrzającą się na nim konkurencją. Wymagania te dotyczą: ochrony zapakowanych produktów, funkcjonalności opakowania, walorów promocyjno-reklamowych i ekologicznych oraz czynników demograficznych.
EN
Changes in the market structure both on the supply and demand sides, growing competition and development of the self-service sales involve packaging to be the ever more high appreciated marketing factor. The demands on packaging increase with the market development and sharpening competition on it. These demands concern protection of packaged goods, packaging functionality, promotional-advertising and ecological values and demographic factors.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.