Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4595

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 230 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Sustainable development
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 230 next fast forward last
1
Content available remote Ewolucja realizacji zrównoważonego rozwoju w Polsce
100%
XX
Zrównoważony rozwój jest jednym z wyzwań gospodarki globalnej. Zaangażowanie Polski w jego urzeczywistnienie ma wielowymiarowy charakter. Postulaty ZR realizowano w Polsce już w procesie transformacji systemowej. Kolejne zobowiązania i dostosowania w tym zakresie były związane z procesem ubiegania się Polski o członkostwo w UE i negocjowania jego warunków. Instytucjonalne wsparcie w realizacji rozwoju o zrównoważonym charakterze zapewnia działalność Ministerstwa Gospodarki oraz organizacji pozarządowych. Wdrażanie Strategii ZR odbywa się w ramach Strategii Europa 2020.Wyznaczone w krajowym programie reform cele dla Polski kształtuję się poniżej tych dla UE jako całości. Ich konsekwentna realizacja powinna jednak zagwarantować Polsce skuteczne osiągnięcie kolejnego etapu rozwoju łączącego aspekty ekonomiczne, społecznie i ekologiczne. (abstrakt oryginalny)
EN
Sustainable development (SD) is one of the challenges of global economy. The involvement of Poland in its establishment has a multidimensional nature. The postulates of SD were already realized in Poland during the systemic transformation. Subsequent commitments and adjustments in this area were associated with the process of Polish application for the membership in the EU and negotiating its terms. An institutional support in the realization of sustainable development is supported by the activity of the Ministry of Economy and non- governmental organizations such as Fundacja Sendzimira. The implementation of the SD Strategy is currently realized in the EU under the Europe 2020 strategy and within its quantitative goals. Targets set for Poland in the national reform program are below those for the EU as a whole. However, their consistent realization should guarantee Poland an achievement of the next level of SD. (original abstract)
2
Content available remote Wybrane problemy idei zrównoważonego rozwoju
100%
XX
Rozwój nauki, techniki, uprzemysłowienia oraz wzrost liczby ludności obserwowany w XX wieku przyczynił się do wzrostu eksploatacji zasobów naturalnych. Ograniczoność zasobów naturalnych przy nieograniczonych potrzebach społeczeństwa była jednym z powodów stworzenia koncepcji zrównoważonego rozwoju. Przejawia się ona w dążeniu do zachowania równowagi między sferą gospodarczą, społeczną i przyrodniczą. Osiągnięcie wymiernych korzyści wymaga realizacji celów zrównoważonego rozwoju w skali międzynarodowej, krajowej, regionalnej i lokalnej we wszystkich sektorach gospodarki. Podejmowane działania powinny minimalizować wyrządzone już w środowisku szkody oraz przeciwdziałać powstawaniu nowych. Celem artykułu jest ukazanie wybranych problemów idei zrównoważonego rozwoju w świetle współczesnych przemian społeczno-gospodarczych.(abstrakt autora)
EN
The development of science, technology, industrialization and the population growth which could be observed in the twentieth century have contributed to the growth in natural resources exploitation. The limited natural resources and the unlimited needs of the society were one of the reasons to create the conception of sustainable development. The idea of sustainable development manifests itself in striving to retain a balance between the spheres of economy, society and the environment. Reaching notable benefits requires obeying recommended aims on the international, national, regional and local scale, in all economic sectors. The taken actions should minimalize damages which have already been caused and counteract making new ones. The aim of the article is to present the selected issues of sustainable development against the contemporary social and economic changes.(author's abstract)
XX
Artykuł wskazuje na zawiłości terminologiczne związane z dwiema kluczowymi w rozwoju świata koncepcjami: zrównoważonego rozwoju oraz równoważenia rozwoju regionów świata, dla potrzeb ich finansowania na poziomie lokalnym (na przykładzie gmin województwa łódzkiego). Pokazuje znaczenie zrównoważonego rozwoju oraz ewolucję samej koncepcji z uwzględnieniem postanowień Szczytu Ziemi, jaki miał miejsce w Rio de Janeiro w czerwcu 2012 r.(abstrakt oryginalny)
EN
The article shows the complexity of the terminology associated with two key concepts in the development of the world: sustainable development and balancing of development of various regions of the world, for the purpose of their financing at the local level (based on the communes of Łódź Voivodeship). It shows the importance of sustainable development and the evolution of the concept including provisions of the Earth Summit that took place in Rio de Janeiro in June 2012.(original abstract)
EN
Sustainable development has been the subject of scientific research for almost half a century. Despite the fact that the term "regional development" was first used in 1972, it still has not been clearly defined. Therefore, various researchers differently perceive the issue of sustainable development, which is still the subject of multiple research articles. On the basis of the Web of Science only, it can be indicated that in 2015, 909 articles were published, which had "sustainable development" in their title, in 2016 there were 1080 of such articles, and in 2017-1039. The subject of this article is to evaluate the importance of sustainable development in Polish regional policy as well as the analysis of its level in comparison with other EU countries in 2016.(author's abstract)
XX
Zasada zrównoważonego rozwoju jest jedną z konstytucyjnych zasad ustroju państwa. Ważnym problemem staje się znajomość wskaźników zrównoważonego rozwoju przez młode osoby, które w przyszłości będą zajmowały stanowiska w placówkach administracji państwowej i samorządowej. Celem badania była analiza znajomości wskaźników zrównoważonego rozwoju dotyczących zdrowia publicznego oraz subiektywny pomiar wybranych elementów jakości życia studentów kierunku zdrowie publiczne. Wiedza dotycząca zdrowotnych wskaźników zrównoważonego rozwoju jest niezadowalająca. Zestawienie wybranych elementów jakości życia ze znajomością zdrowotnych wskaźników zrównoważonego rozwoju wskazuje na potrzebę zwracania większej uwagi na edukację w tym zakresie(abstrakt oryginalny)
EN
The principle of sustainable development is one of the basic constitutional principles of the state system. Indicators of sustainable development are a tool of information and facilitate a diagnostic evaluation and management of a social, economic and environmental sphere at local, regional and national levels. The quality of inhabitants' life should be measured based on the objective data, which are indicators of sustainable development as well as subjective data from the research of inhabitants' opinions. Knowledge of the indicators by young people who will occupy posts in the state administration and local governments in the future becomes a very important problem. The aim of the research was to analyse knowledge of sustainable development indicators concerning public health and a subjective measurement of selected elements of students' majoring in Public Health. The knowledge of sustainable development health indicators is unsatisfactory; the young people said that despite being prepared to implement and coordinate programmes of health education and health promotion, they do not realize their significance in the future life. The basic condition for the success of sustainable development indicators implementation is the active participation of well-informed and educated members of the society, so continuous education is very important. The evaluation of selected elements of the life quality has shown that students are rather satisfied with personal lives, they confirm the high position of health, although compared with their behavior that is not coherent. They manifest the low level of satisfaction with life. They look at the world not very optimistic but they are rather satisfied with the choice of the field of study. The juxtaposition of selected elements of the life quality with knowledge of sustainable development health indicators shows the need to pay more attention to education in this field and to identify factors affecting students' lives.(original abstract)
EN
The origin of sustainable development concept results from and is attributed to a rapid economic growth that - in turn - generates social and ecological problems affecting quality of life on the Earth. The proper definition of sustainable development has been long searched for along with attempts to define its goals and instruments of the development pursuit. In the Brundtland Report three major pillars of sustainable development are mentioned: protection of natural environment, economic growth and social development. The Report postulates have been reflected in all the resolutions approved by the UNO during the SO called major sessions. Concurrently with the attempt to redefine the sustainable development concept and expand its complexity, there is a debate going on concerning the concept implementation. Critics are highlighting too general measures taken to achieve sustainable development targets. They are also critical about unjustified attempts to carry out sustainable development by all means possible. (original abstract)
XX
W gospodarce europejskiej od pewnego czasu występuje tendencja do jej ekologizacji, czyli uwzględniania kwestii środowiskowych w rozwoju społeczno-gospodarczym. Założenia rozwoju zrównoważonego są więc wdrażane do praktyki gospodarczej. Celem artykułu jest próba przedstawienia wybranych mierników zrównoważonego rozwoju dotyczących państw Regionu Morza Bałtyckiego, a na ich podstawie - ocena stanu gospodarek tych państw.(abstrakt oryginalny)
EN
There has been a tendency to "greening" European economy for some time now. It means that enverinmental issues are a part of socio-economic development. Sustainable development principles are implemented into economy. The article is an attempt of presentation of chosen indices of sustainable development in case of the Baltic Sea Region countries and on their basis an estimation of their economies.(original abstract)
XX
Prowadzone przez ostatnich kilkanaście lat obserwacje praktyki gospodarczej pokazują, iż coraz większą popularnością, szczególnie wśród największych światowych korporacji, cieszą się plany zrównoważonego rozwoju. W pierwszej części artykułu przedstawiono istotę tego rodzaju planów, w drugiej zaś scharakteryzowano przykładowe plany zrównoważonego rozwoju: Road to Zero Grupy Sony i Unilever Sustainable Living Plan. (abstrakt oryginalny)
EN
The increasing interest and popularity of the plans for sustainable management within global enterprises have been noticed and presented in a lot of research and observations of economic practices in companies all over the world. The first part of this article presents the essence of that kind of plans while the second part characterizes the profile of the example plans of sustainable management in two companies: Sony Group and Unilever. (original abstract)
9
Content available remote Poziom zrównoważonego rozwoju w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
100%
XX
Nadrzędnym celem zrównoważonego rozwoju i tworzenia instrumentarium realizacji tej koncepcji jest podnoszenie jakości życia społeczeństwa przez zapewnianie godziwych warunków życia i modyfikację wartości społecznych. Jakość życia jest zarówno celem, jak i efektem zrównoważonego rozwoju. Unia Europejska, w tym Polska, przyjęła za fundamentalne założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego. Celem artykułu jest zatem przedstawienie Polski na tle pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej w świetle realizacji celów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych zrównoważonego rozwoju. Do realizacji tego celu wykorzystano wybrane syntetyczne wskaźniki pomiaru różnych aspektów zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of sustainable development and the creation of instruments to implement this concept is to improve the quality of life of the society by providing decent living conditions and modification of social values. Quality of life is both target and the result of sustainability. The European Union, including Poland, the assumptions of the concept of sustainable development adopted as a fundamental in the process of socio-economic development. Therefore, the aim of the paper is to present Poland compared to other Member States of the European Union in the light of the objectives of social, environmental and economic sustainability. In article were used selected synthetic indicators to measure different dimensions of sustainable development.(original abstract)
EN
In Poland, the need to implement regional policy by local government units in accordance with sustainable development principles results directly from the rules of law. Taking into account specific environmental and economic conditions in individual regions, local authorities, having the right to give preference to different aspects of socio-economic development when creating regional strategies of regional development, are obliged to implement the concept of sustainable development in those strategies. The aim of the article is to specify the degree of changes in the level of sustainable development in individual provinces in Poland in the years 2005-2016 in general and in the area of social, economic, environmental as well as institutional and political order.(author's abstract)
11
Content available remote Will the Real Sustainable Development Please Stand Up - an Introduction
100%
EN
A practical application of sustainable development (SD) is unfeasible without being guided by a logical framework and suitable mechanism. Popular conceptions of SD are various, and non-rigorous, so that they do not offer a viable point of departure for any practical programme, that Engineers could follow. There is an urgent need to return to the basis provided by the form of words of the Our Common Future (OCF) definition of SD to rediscover the true meaning of the concept. In OCF the context for the SD definition is set. The key ideas of environment and development are refocused giving these words a specific meaning framing the Brundtland definition which consequently should never be quoted out of context. SD is a non-negotiable unambiguous principle, a restatement of the 'Hicksian' principle of income that is the foundation of sound and wise household management. This paper proposes a mechanism for practical SD that allows the ordering of the popular vocabulary of the subject and leads to useful insights into the nature of SD itself not just for Engineers but for sustainability practitioners in all walks of life.(original abstract)
XX
Grupy partnerskie stanowią trójsektorowe partnerstwo przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i lokalnych przedsiębiorców. Przedstawione zostały zasady działania grup partnerskich, źródła finansowania grupy partnerskiej "Wrzosowa Kraina", projekty zrealizowane przez partnerów tej grupy, a także wpływ efektów i rezultatów projektów na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Wnioskowano, że lokalne problemy, postawy i instytucje dzięki ewaluacji partnerstwa stają się wartościami globalnymi.(abstrakt oryginalny)
EN
Partnership Groups are a three-sector partnership between local government units, non-governmental organizations and local businesses. The article presents the action principles of Partnership Groups, funding sources of Partnership Group "Heather Land", projects carried out by partners of this group, as well as the impact of the effects and outcomes on the sustainable development of rural areas. It is concluded that owing to partnership evaluation local issues, attitudes and institutions become global values.(original abstract)
13
Content available remote Realizacja celów Strategii Europa 2020 - Polska na tle wybranych krajów UE
100%
XX
Zrównoważony rozwój jako strategia rozwojowa UE jest obecnie realizowany w ramach Strategii Europa 2020. Koncepcja ta określa kierunek zmian, których konsekwentna realizacja powinna zapewnić, wynikający z jej priorytetów, wzrost innowacyjności i konkurencyjności, wysoki poziom zatrudnienia, spójność gospodarczą społeczną i terytorialną oraz rozwój gospodarki bardziej przyjaznej środowisku. Analiza wartości monitorowanych wskaźników strategii w wybranych krajach UE wskazuje na konieczność podjęcia zdecydowanych działań dla poprawy pozycji Polski jako podmiotu realizującego jej cele.(abstrakt oryginalny)
EN
Sustainable Development as a EU development strategy is currently being realized within the Europe 2020 strategy. This concept defines the direction of changes, which consistently implemented, should provide the growth of innovativeness and competitiveness, high level of employment, economic, social and territorial cohesion as well as the development of an environment friendly economy, all of which derive from the strategy priorities. An analysis of monitored indicators of strategy in selected EU countries indicates the necessity of taking more decisive actions for improving the position of Poland as a subject realizing its goals.(original abstract)
XX
O zasadach i społecznej woli realizacji rozwoju zrównoważonego dyskutuje się, a nawet podejmuje się próby ich wdrażania już od ponad trzydziestu lat. Dotychczasowe działania w tym zakresie można rozpatrywać w wymiarze międzynarodowym (globalnym), europejskim i krajowym. (fragment tekstu)
EN
Rules of sustainable development have been launched for over 30 years. Firstly in USA but now it is the best developed in the EU. In Poland all changes in spatial policy are determined by adjusting this type of development. (original abstract)
EN
In the years that have passed since the Club of Rome published the report Limits to growth in 1972, the issue of sustainable development has steadily increased in importance on the agendas of both national, and International actors. As evidenced by the outcome of the World Summit on Sustainable Development that was held in Johannesburg in 2002, the need to incorporate sustainable development into the policies of national governments and International organisations is by now widely recognised [Hens and Nath, 2005]. However, this is not to say that the transition from the phase of policy-on- paper into that of policy-in-practice has necessarily been an easy one. On the contrary, many national and International actors have so far been either unwilling or unable (or both!) to take into consideration in the design and implementation of their policies the long-term social and environmental conseąuences that come with the pursuit of short-term economic growth. Judged by its current track record in the field of sustainability, Ukraine seems to be no exception to this rule [Vovk, 2003a], While this may not come as a surprise, it does give rise to a number of serious concerns. Given the fact that in April 1986 the country witnessed the worst nuclear accident the world had ever seen, one might expect the issue of sustainable development to be more pressing in Ukraine than anywhere else. What is more, in view of the high degree of involvement from International organisations with regard to the incorporation of sustainable development into Ukrainian national policies, one might expect the translation from words into deeds to have proceeded more smoothly. (fragment of text)
XX
W artykule omówiono współpracę rozwojową między Unią Europejską a Unią Afrykańską pod kątem wsparcia udzielanego przez Unię Europejską dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju krajów afrykańskich. Poddano krytycznej analizie osiągnięcia i porażki z zakresu współpracy między Unią Europejską a Unią Afrykańską dotyczącej wzajemnego zrównoważonego rozwoju między tymi ugrupowaniami regionalnymi. Szczególną uwagę zwraca brak transferu technologii z UE do krajów afrykańskich. (abstrakt oryginalny)
EN
Development cooperation between the European Union and the African Union as regards of the support from the EU for the sustainable development of African countries was analysed. Critical analysis of the achievements and failures in the scope of cooperation between the European Union and the African Union concerning the mutual sustainable development between the two regional organizations was carried. Lack of technology transformation from the EU to African countries is striking. (original abstract)
XX
Zadaniem środowiskowych wskaźników zrównoważonego rozwoju jest dostarczenie możliwie najpełniejszej informacji o stanie i zagrożeniach środowiska, a także informacji o tym, jakie decyzje i działania są podejmowane zarówno przez decydentów, jak i społeczności w odpowiedzi na zachodzące zmiany. Kompleksowe określenie zależności przyczynowo-skutkowych, czyli podział wskaźników na pięć grup, nie daje gotowych odpowiedzi, ale umożliwia lepsze zrozumienie całokształtu relacji człowiek-środowisko. Trudności w jednoznacznym określeniu charakteru danego wskaźnika nie powinny być argumentem przemawiającym za zaniechaniem podziału wskaźników zgodnie z układem D-P-S-I-R. Stanowi on bowiem, obok zasad zrównoważonego rozwoju, podstawę opracowania zestawów wskaźników zrównoważonego rozwoju. Zasady zrównoważonego rozwoju nie tylko identyfikują samo pojęcie, ale również weryfikują zgodność celów strategicznych zawartych w różnego rodzaju dokumentach planistycznych z istotą kategorii zrównoważonego rozwoju. (fragment tekstu)
EN
The paper presents cause-effects relationships P-S-R, its particular modifications and sustainable development rules as a pillars of sustainable development indicators system. Another structure of indicators were presented in this study. The example of air quality indicators are included. (original abstract)
18
Content available remote Szczyt Ziemi Rio +20 - jaka przyszłość zrównoważonego rozwoju?
100%
XX
Celem artykułu jest próba oceny znaczenia postanowień szczytu Ziemi Rio +20 dla realizacji celów Zrównoważonego Rozwoju (ZR) w gospodarce globalnej XXI w. Zasadniczą tezą jest stwierdzenie, że dalsza realizacja postulatów rozwoju o zrównoważonym charakterze stanowi niezwykle trudne wyzwanie dla gospodarki globalnej, zwłaszcza w okresie kryzysu finansowego. Uwarunkowania współczesnej gospodarki światowej wymagają bowiem uwzględnienia interesów różnorodnych uczestników globalnego systemu. Taka sytuacja nie ułatwia jednomyślności w istotnych kwestiach, zwłaszcza tych, których realizacja wymaga zaangażowania znacznych środków finansowych.(fragment tekstu)
EN
On another Earth Summit in Rio de Janeiro in 2012, "The Future We Want" statement has been adopted, expressing the desire to renew the commitment to the SD and promoting the idea of sustainable future on the economic, social and environmental level. The content of this document indicates the domination of declarations and assurances over specific commitments. The most important, however, is to consistently take action in favor of SD, despite the scale of the challenges faced by the modern world, being much greater than means that respective entities are willing to spend to deal with global problems. In this case, we should hope that the results of the last Earth Summit will prove to be a good starting point for the formulation of subsequent SD objectives. Their accurate identification and systematic implementation will ensure sustainable development of the word economy.(original abstract)
EN
On another Earth Summit in Rio de Janeiro in 2012, "The Future We Want" statement has been adopted, expressing the desire to renew the commitment to the SD and promoting the idea of sustainable future on the economic, social and environmental level. The content of this document indicates the domination of declarations and assurances over specific commitments. The most important, however, is to consistently take action in favor of SD, despite the scale of the challenges faced by the modern world, being much greater than means that respective entities are willing to spend to deal with global problems. In this case, we should hope that the results of the last Earth Summit will prove to be a good starting point for the formulation of subsequent SD objectives. Their accurate identification and systematic implementation will ensure sustainable development of the word economy.
XX
Ogólnie edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju ma na celu podkreślenie potrzeby respektowania godności ludzkiej, poszanowania różnorodności, ochrony środowiska naturalnego i zasobów naszej planety. Poza typowym działaniem z zakresu przekazywania wiedzy oraz kształtowania umiejętności powinna także realizować działalność wychowawczą. Chodzi tu zwłaszcza o kreowanie postaw, zachowań oraz promocję wartości, które prezentują znaczenie historii i tradycji, kapitału społecznego i współpracy międzyludzkiej, przyrody i piękna krajobrazu oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 230 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.