Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1522

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 77 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Eksport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 77 next fast forward last
XX
Artykuł dotyczy Raportu Banku Światowego. Gdyby nie kryzys w Rosji nastąpiłby wzrost naszego eksportu. Wymieniono zjawiska, które wpływają na eksport także do krajów Unii Europejskiej. Podano jego strukturę w latach 1993-1998.
XX
Załamanie polskiego eksportu do krajów b. ZSRR w wyniku kryzysu gospodarczego i finansowego w 1997 r. było tak głębokie, że skłoniło rząd do przygotowania kilka lat temu specjalnego programu odzyskiwania rynków wschodnich. Chodziło zwłaszcza o Rosję, potencjalnie najważniejszy rynek w tym regionie
3
Content available remote Eksport a dynamika produkcji sektorów rolnych krajów UE
80%
XX
Opracowanie ma na celu śledzenie dynamicznego sprzężenia między eksportem a produkcją sektora agrobiznesu w krajach UE. Dokonano tego poprzez badanie oszacowań korelacji między wskazanymi zmiennymi oraz przez obserwację dynamiki wskaźnika relacji produkcja / eksport sektorów rolnych krajów UE w latach 1994-2010. Rezultaty studium wskazują na występowanie zależności między badanymi zmiennymi oraz ukazują szeroki zakres zróżnicowania wzorców relacji między eksportem rolnym a produkcją końcową rolnictwa w badanych krajach. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper attempts to investigate the dynamic causality between exports and output of agribusiness sector of EU countries. This was achieved by examining correlation estimates concerning variables mentioned above and exploring production / exports ratio indicator dynamics in the period of 1994-2010. The study results showed a dependence between variables under investigation and reveled significant patterns differentiation of interde-pendence between agricultural exports and production in EU countries. (original abstract)
XX
Eksport jest ważnym czynnikiem rozwoju gospodarki. Polski eksport rośnie w ostatnich latach bardzo dynamicznie, jednak w porównaniu z innymi krajami jest on nadal znacząco niższy (w przeliczeniu na 1 mieszkańca). W tej sytuacji ważną kwestią staje się odpowiednie wykorzystanie instrumentów wspierania eksportu. Do lepiej znanych i wykorzystywanych finansowych instrumentów wspierania eksportu w Polsce należą ubezpieczenia kredytów eksportowych gwarantowane przez Skarb Państwa. Ważnym zagadnieniem jest więc stwierdzenie, czy ubezpieczenia te są wykorzystywane do wspierania polskiego eksportu w stopniu zadowalającym. Prowadzeniem tych ubezpieczeń zajmuje się w Polsce Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Misją KUKE S.A. jest wspieranie - ubezpieczeniami i gwarancjami - eksporterów i instytucji finansujących eksport krajowych towarów i usług, poprzez stworzenie instytucji przyjaznej polskim eksporterom, sprawnej i elastycznej, dostosowującej działalność do ich potrzeb, a jednocześnie silnej finansowo i wiarygodnej dla partnerów w kraju i za granicą. Działalność Korporacji przez lata była krytykowana przez eksporterów. Uważano (i dalej uważa się), że KUKE w niewystarczającym stopniu wspiera polski eksport a jego, dynamiczny ostatnio, wzrost niewiele zawdzięcza wsparciu Korporacji. W niektórych latach ponad połowa działalności KUKE dotyczyła ubezpieczeń krajowych. Oceniając działalność KUKE S.A. w zakresie wspierania i promocji polskiego eksportu, należy podkreślić, że Korporacja rozszerza gamę produktów ubezpieczeniowych i podnosi ich jakość. Prowadzi też różnorodne działania promocyjno-informacyjne w postaci ogólnopolskich i regionalnych seminariów organizowanych dla eksporterów. KUKE utrzymuje też bieżące kontakty z organizacjami międzynarodowymi, dzięki którym wymienia doświadczenia i informacje związane z ubezpieczaniem kredytów eksportowych. Z drugiej strony należałoby stwierdzić, że skala działalności ubezpieczeniowej Korporacji, pomimo jej znacznego rozszerzenia jest ciągle jeszcze niewystarczająca, a odsetek ubezpieczanego eksportu, pomimo pewnego wzrostu, jest nadal zbyt mały. Strategia działania KUKE, nastawiona, moim zdaniem, ciągle na nazbyt ostrą selekcję ryzyka, pomimo, iż jest racjonalna z punktu widzenia jej własnych interesów, nie przyczynia się w zadowalającym, z punktu widzenia możliwości Korporacji jak i potrzeb eksporterów, stopniu do w pełni efektywnego wspierania polskiego eksportu. Wielu eksporterów nadal też zarzuca KUKE nieuwzględnianie specyfiki działania na niektórych rynkach, zbytni biurokratyzm, brak indywidualnego podejścia do klienta oraz brak elastyczności. (abstrakt oryginalny)
EN
Export is an important factor of economy growth. in recent years, polish exports have been growing dynamically; however, in comparison with other countries they remain considerably low per head. in this situation proper use of instruments to support exports is becoming important. Export credit insurance guaranteed by the State treasury is among the better known and more often used financial instruments of supporting exports in poland. therefore it is important to know if this insurance is used to support polish exports to a satisfying extent. in poland this kind of insurance is dealt with by the Export credit insurance corporation, Joint Stock company (kukE S.a.). the mission of kukE S.a. is to support, by insurance and guarantees, exporters and institutions financing export of domestic goods and services by creating an institution that is friendly to polish exporters, efficient and flexible, adjusting its activities to their needs and at the same financially stable and credible for partners in this country and abroad. operations of the corporation have been criticized by exporters for years. it has been believed (and still is) that kukE does not do enough to support polish export, and its recent dynamic growth does not owe much to the corporation's support. there have been years when more than half of kukE operations concerned domestic insurance. Evaluating kukE S.a. activities in the field of supporting and promoting polish exports, it needs to be stressed that the corporation widens its range of insurance products and improves their quality. it also offers various promotional and informative activities in the form of national and regional seminars for exporters. kukE maintains current contacts with international organizations, thanks to which it exchanges experience and information on insurance of export credits. on the other hand it should be said that the range of the corporation's insurance activities remains insufficient and the percentage of the insured exports, despite some growth, is still too low. in my opinion, kukE operational strategy, continually oriented toward too strict risk selection, even though it seems rational from the point of view of its own interests, from the point of view of corporation's possibilities and exporters' requirements does not satisfactorily support polish export. Many exporters continue to blame kukE for not taking into consideration specific conditions on some markets, too much bureaucracy, lack of individual approach to clients and lack of flexibility.(original abstract)
5
Content available remote Eksport jako efektywna forma ekspansji polskich przedsiębiorstw
80%
XX
W opracowaniu przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane ze sprzedażą eksportową jako formą ekspansji polskich przedsiębiorstw. Analizę przeprowadzono na podstawie literatury dotyczącej zagadnień mieszczących się w ramach przedmiotu badań, a także ogólnodostępnych danych statystycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the most important issues connected with export as a effective form of expansion of companies located in Poland. The analysis was based on literature concerning the subject matter and statistical data. (original abstract)
XX
Artykuł odpowiada na pytanie, jakie tempo wzrostu może osiągnąć polski eksport, biorąc pod uwagę oddziaływanie czynnika zewnętrznego popytu. Przedstawiono charakterystykę okresu 1994-1999 w zakresie eksportu z Polski dóbr zaopatrzeniowych, dóbr inwestycyjnych i dóbr konsumpcyjnych oraz tendencje zmian rynków zagranicznych w zakresie produkcji przemysłowej i konsumpcji indywidualnej. Omówiono wskaźnik stopnia wykorzystania koniunktury oraz przewidywane obroty eksportowe z krajami członkowskimi OECD do roku 2005.
XX
Napływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski ma wpływ na poziom eksportu naszego kraju. W artykule przedstawiono wyniki badań udziału sprzedaży eksportowej spółek z udziałem zagranicznym oraz udziału największych eksporterów (podmiotów z kapitałem zagranicznym) w polskim eksporcie w latach 2004-2012. Kryzys finansowy 2007-2012 spowodował zauważalny spadek udziału eksportu badanych podmiotów w całości polskiego eksportu, niemniej jednak jest to stały, istotny statystycznie i utrzymujący się przez kilka lat poziom około 2/3 w przypadku wszystkich spółek z udziałem zagranicznym i nieco mniej niż 1/5 w przypadku największych podmiotów.(abstrakt oryginalny)
EN
The inflow of capital in the form of foreign direct investment to Poland affects the level of exports. The article presents an analysis for the years 2004-2012 of the share of export sales by companies with foreign participation and the participation of the largest exporters (companies with foreign capital) in Polish exports in the same period. The financial crisis (2007-2012) caused a noticeable drop in the share of exports of the entities in the whole Polish exports, but it is a level which is solid, statistically significant and sustained for several years at around 2/3 of all companies with foreign participation and a little less than 1/5 for the largest companies.(original abstract)
XX
Biznes koński stanowi istotną część gospodarki wielu krajów, zarówno jako element systemu wewnętrznego, jak i pozycji międzynarodowej. Na przestrzeni wieków zmieniał się profil potrzeb związanych z użytkowaniem koni, który wpływał na działalność hodowców i podmiotów z nimi powiązanych. Miało to i ma nadal znaczący wpływ na międzynarodowy handel tymi zwierzętami. Z uwagi na to, że na wielkość obrotów handlowych wpływają, poza preferowaną przez nabywców formą użytkowania koni, także chów i hodowla, celem artykułu jest przedstawienie wielkości pogłowia koni oraz ich eksportu i importu, z uwzględnieniem zmian otoczenia technicznego i gospodarczego. Artykuł powstał na podstawie analizy dostępnej literatury, a analiza obrotów międzynarodowych została przeprowadzona na podstawie danych z lat 1961-2011, pochodzących z zasobów Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).(abstrakt oryginalny)
EN
For many countries, the horse industry is an important part of the economy, both as a component of the internal and international position. Over the centuries, changed the profile of the needs related to the use of horses, which affect the activities of farmers and entities associated with them. This was and it is still, a significant impact on international trade in these animals. Taking into consideration, the volume of business affected, except for the preferred form for use by the purchasers of horses, also including aquaculture, the aim of this article is to present the size of their stocks of horses and exports and imports, taking into account changes in economic and technical environment. The article was based on analysis of the available literature, and analysis in international trade was based on data from the years 1961-2011, from the resources of the Organization of the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO).(original abstract)
XX
Omówiono zmiany w strukturze geograficznej i towarowej eksportu i czynniki zmian eksportu krajów Europy Środkowej i Wschodniej po stowarzyszeniu tych krajów ze Wspólnotami Europejskimi.
EN
The changes in geographical and commodity structure of export are presented, as well as factors changing export of Central and Eastern Europe countries after associating these countries with the European Communities.(MN)
10
Content available remote Estimation of Export Specialization : Lithuanian Case
80%
Equilibrium
|
2015
|
tom 10
|
nr nr 3
129-138
EN
This paper investigates the nature and pattern of export specialization in Lithuania. The aim of this paper is to estimate the nature and pattern of Lithuanian export specialization under the existing conditions. Seeking to define the nature and pattern of export specialization, the basic methods of export specialization measurement and the nature and pattern of export specialization in trade between Lithuania and the EU are determined. For measurement of the pattern of export specialization in Lithuania two approaches are adopted. The index of export specialization is used to determine the pattern of comparative advantage. Secondly, trade dissimilarity index is used to predict structural changes in Lithuanian exports. Using these methods of measurement and standard international trade classification (SITC), the nature and pattern of Lithuanian export specialization was determined. It was found that the biggest flows from Lithuania to the EU are in the following groups: food, drink and tobacco; raw materials; mineral fuels, lubricants and related materials. These calculation results show the main directions of nature and pattern of export specialization. This research could be useful for preparing and forecasting the possibilities of Lithuanian export development. (original abstract)
XX
W pracy dokonano analizy polskiego eksportu w latach 1999-2014 w ujęciach ilościowym, branżowym i geograficznym. W tym celu przedstawiono wartość obrotów towarowych handlu zagranicznego Polski, zobrazowano udział eksportu Polski w eksporcie światowym, obliczono udział eksportu w PKB, udział eksportu w produkcji sprzedanej przemysłu Polski oraz dynamikę wzrostu wartości eksportu Polski i świata. Ponadto dokonano analizy działalności eksportowej prowadzonej w Polsce przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego. Dalej zaprezentowano strukturę geograficzną i branżową eksportu Polski. Później przedstawiono jeden z problemów polskiego eksportu - brak marek własnych, barierę wizerunkową. Celem artykułu jest ukazanie kluczowych tendencji w polskim eksporcie w badanym okresie. Przedmiotem badań jest handel zagraniczny Polski - szczególnie eksport - w wąskim znaczeniu. W pracy przedstawiono wartości odnoszące się do eksportu i importu w sensie obrotu towarowego (tylko wywóz i przywóz towarów).(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to identify key trends of Polish export in the period considered. The foreign trade is understood here in the narrow sense of selling and buying material goods abroad. The analysis covers Polish trade (in particular export) with all the countries of the world during the years 1999-2014. The article presents: the value of turnover of Polish foreign trade, the share of Polish export in the world export, the share of export in GDP, the share of export in the Polish industrial production sold, the dynamic of Polish export and the world export, the export activity conducted in Poland by entities with foreign capital, the geographical structure of Polish exports and the composition of exports by sections according to SITC nomenclature, one of problems of Polish export - lack of own brands, image-building barrier. The article is based on the statistical data published by the Central Statistical Office and the Trade Map.(original abstract)
EN
The aim of this paper is to point out the characteristics of Forfaiting as it is applied the Greek economy and to investigate the reasons of its underperformance. The conclusions are linked with the dominant role of transactions with free shipping documents instead of time letters of credit.(original abstract)
13
80%
XX
Artykuł poświęcono problematyce grup producenckich, a jego głównym celem jest przedstawienie zasad ich działania oraz wskazanie, jak włączenie grup producenckich do łańcucha dostaw może pomóc w rozwoju firm. W opracowaniu zaprezentowano dane z badań naukowców na temat działania grup producenckich oraz wyniki krótkiego badania ankietowego przeprowadzonego w branży meblarskiej mającego za zadanie wskazać zainteresowanie firm przedmiotowymi strukturami. Na podstawie uzyskanych danych ustalono, że istnieje potencjalne zainteresowanie przystąpieniem do grup producenckich oraz zidentyfikowano towarzyszące temu bariery. (abstrakt oryginalny)
EN
The present article is devoted to the question of a role of producer groups, demonstrates basic principles of their activities and shows how inclusion of producer groups into the supply chain can contribute to a business growth. The discussion combines the outcomes of already published academic research conducted into producer groups with results of a survey carried out by the Author in the furniture production sector (which was designed to evaluate the interest of furniture manufacturers in the topical business organizations). As a result, the Author has determined existence of a potential interest in respect to participation in producer groups and enumerated main obstacles on the way.(original abstract)
XX
Na działalność eksportową przedsiębiorstw wpływa wiele czynników, takich jak: specyfika produktu, zasoby przedsiębiorstwa, dotychczasowa obecność na rynkach zagranicznych, regulacje prawne, kursy walut itp. Równocześnie coraz częściej możliwość sprzedaży na określonych rynkach oraz zainteresowanie ze strony potencjalnych nabywców zależą do spełniania wymagań ekologicznych. Zachodzi zatem pytanie o związek między ekologizacją działalności przedsiębiorstwa a wielkością jego eksportu. W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane wyniki badania zależności strategii środowiskowej przedsiębiorstwa i intensywności eksportu. Wskazują one, że zależność taka występuje, przy czym jej siła zależy od restrykcyjności regulacji środowiskowych w kraju importującym.(abstrakt oryginalny)
EN
Many factors (specificity of the product, regulation, exchange rates) affect on the export activities of enterprises. At the same time more and more opportunities to sell in certain markets and interest from potential buyers are associated with the level of "greening" product. Therefore, there is the question about the relationship between the pro-ecological activities of the company and the size of its export. In the article the results of a research based on the company's environmental strategy and intensity of exports was presented. They indicate that the relationship exists. Its strength depends on the stringency of environmental regulations in the importing country.(original abstract)
XX
Innowacyjność produktów eksportowych stanowi obecnie jeden z najważniejszych czynników konkurencyjności pozacenowej poszczególnych gospodarek na rynkach międzynarodowych. Często wykorzystywanym w tym zakresie wskaźnikiem jest udział dóbr wysokiej techniki w eksporcie ogółem. Ze względu jednak na dużą intensywność procesów globalizacyjnych w kategoriach obejmujących produkty high-tech, wskaźnik ten powinno się analizować przez prymat procesów internacjonalizacji współczesnych przepływów handlowych. Udział produktów high-tech w eksporcie poszczególnych gospodarek zależy od wielkości nakładów na badania i rozwój w sektorze przedsiębiorstw oraz napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Analiza eksportu krajów Unii Europejskiej wskazuje, że relatywnie wysokie udziały produktów high-tech w eksporcie charakteryzują dwie grupy krajów. Pierwsza z nich odznacza się stosunkowo wysokim poziomem inwestycji, zwłaszcza przedsiębiorstw, w badania i rozwój, druga - dużą importochłonnością eksportu branż związanych z dobrami wysokiej techniki. Prawdopodobnie jest ona wynikiem napływu kapitału zagranicznego związanego z delokalizacją procesu produkcji. Udział dóbr wysokiej techniki w polskim eksporcie jest niższy niż średnio w Unii Europejskiej i niższy w porównaniu z większością państw członkowskich UE. Mimo obserwowanego do 2015 r. szybkiego wzrostu sprzedaży dóbr wysokiej techniki, udział ich w polskim eksporcie kształtuje się poniżej średniego poziomu unijnego. Podobnie jak w większości gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej, wzrost udziału produktów high-tech w polskim eksporcie był związany z importem zagranicznych części i komponentów.(abstrakt oryginalny)
EN
The innovation of export products is now one of the most important factors in the non-price competitiveness of individual economies in the international markets. The share of high technology goods in total exports is often used in this area. However, due to the high intensity of globalisation processes in terms of high-tech products, this indicator should be analysed by the primacy of the processes of internationalisation of modern trade flows. The share of high-tech products in exports of individual economies depends on the size of R&D investment in the corporate sector and the inflow of foreign direct investment. An analysis of EU exports shows that the relative high share of high-tech products in exports is noted in two groups of countries. The first one is characterised by relatively high levels of investment, especially in research and development, while the other one - by the large import-export sector of high technology goods. Probably it is the result of the inflow of foreign capital associated with relocation of the production process (Ireland, Hungary and the Czech Republic). The share of high technology goods in Polish exports is lower than the average in the European Union and lower than in most EU member states. Despite the rapid growth of sales of high-tech goods by 2015, the share of Polish exports is below the EU average. As in most CEE economies, the increasing importance of high-tech products in Polish exports was based on the imports of foreign parts and components.(original abstract)
16
Content available remote Wybrane aspekty handlu międzynarodowego na przykładzie Polski i Niemiec
80%
XX
Handel międzynarodowy stanowi ważny aspekt we współczesnej gospodarce światowej. Liberalizację handlu oraz postęp technologiczny zaliczać należy do ważniejszych czynników mających wpływ na wzrost dynamiki handlu międzynarodowego. Polski handel zagraniczny wykazuje relatywnie silną koncentrację wokół niewielu państw partnerskich, bez wątpienia jednak najważniejszym partnerem handlowych w zakresie eksportu i importu są Niemcy. Celem niniejszego opracowania jest analiza ważniejszych aspektów handlu międzynarodowego z uwzględnieniem jego miejsca we współczesnej gospodarce. Autor przedstawi czynniki determinujące rozwój handlu międzynarodowego, zwróci również uwagę na współczesne koncepcje handlu zagranicznego. (abstrakt oryginalny)
EN
International trade is an important aspect in present global economy. Trade liberalization and technological progress must be treated as most important factors affecting the growth rate of this kind of trade. Polish foreign trade shows a relatively high concentration around few of the partner countries, but without any doubt the most important trading partner in terms of export and import are Germany. The objective of this dissertation is to analyze selected aspects of the international trade on the example of Poland and Germany. The purpose of this paper is to analyze the most important aspects of international trade taking into consideration its place in the modern economy. The author will present the determinants of the development of international trade, and will also draw attention to the modern concepts of foreign trade. (original abstract)
EN
The majority of academics and practitioners agree that the international activities of companies are very important for the companies themselves as well as for their countries. However, only a rather small part of Lithuanian companies sell their products abroad. Export is influenced by a number of factors, all of which can be grouped into three categories: external factors, company-related factors and manager-related factors. These groups of factors were researched by the survey of Lithuanian companies that were engaged in export in 2006. The questionnaire included 70 questions that dealt with possible barriers for development of export activity. The survey identified the most important groups of factors as well as individual factors that limit the willingness of companies to be engaged in export activities. According to the survey, shortage of qualified workers appears to be the most important individual factor. Other important factors included a shortage of qualified employees with specific skills – qualified export managers and sales agents, as well as a lack of qualified managers. The following two important factors were low awareness of the company’s brands in foreign markets and limited financial resources for advertising its products. The management of the companies admitted that “insufficient support from Lithuanian government” and “ineffective program for export support” were also two significant factors which did not help companies to cope with the aforementioned problems. In addition, lack of relevant information was indicated as a serious problem for export development. The survey was performed during a period of stable economic development and growth. However, currently the situation is the opposite – the country is in a recession or even in a crisis. Companies lack working capital; they are under the necessity to reduce a number of employees. Wakasugi Ryuhei from the Institute of Economic Research, Kyoto University noticed that the financial crisis has widened from monetary and financial issues to problems in the real economy – notably reduced consumer spending and private investment outlays. All this is spilling over into the labour market. A weak employment market tends to induce protectionist actions as government seeks to shield the domestic market from foreign competition. C. Fred Bergsten, director of the Peterson Institute for International Economics, predicted a risk that the world trade would fall sharply and produce a downward spiral of global growth. That could create all types of trade distortions: increased import barriers, higher export subsidies, domestic subsidies that discriminate against foreigners, structures on international lending. According to Dr. Vo Dai Luoc, the former Head of the Economics and Politics Research Institute, in a crisis exporters compete with each other mostly in terms of prices, while brand name, quality, design, and distribution networks become less important at this moment. Therefore, one of the big barriers might be the foreign exchange rate. It is obvious that Lithuanian companies will face all or some of the problems in their attempts to export their products during the nearest period. Though extensive research data from the current time period is not yet available, the findings from the previous research can be put against theoretical and practical evidence of recession, which makes it possible to develop some scientific propositions.(original abstract)
18
Content available remote Złożoność koszyków eksportowych krajów : zarys problematyki
80%
XX
Współczesne, światowe badania nad teorią handlu międzynarodowego skupiają się na wzbogaceniu rozważań o kolejne aspekty: jakościowe, strukturalne czy instytucjonalne. Jednym z coraz częściej poruszanych tematów jest zagadnienie złożoności koszyków eksportowych państw, jej uwarunkowań i wpływu na pozostałe sfery gospodarki. Tej, wciąż niepopularnej na polskim gruncie, problematyce poświęcono niniejszy artykuł. Część pierwsza tekstu stanowi wprowadzenie do rozważań. W części drugiej na podstawie przeglądu literatury opisano znaczenie złożoności eksportu dla gospodarki narodowej, zwłaszcza dla wzrostu gospodarczego i zmian strukturalnych. W trzeciej części zaprezentowano determinanty złożoności, a w czwartej przedstawiono współczesne trendy rozkładu złożoności między krajami i grupami produktowymi. Ostatnia część to podsumowanie pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary research into the theory of international trade focuses on introducing new qualitative, structural and institutional aspects. One of the topics that seems to be gaining popularity is the issue of the complexity of bundles of exported goods, its determinants, and the effects it has on other elements of national economies. This paper is devoted to the problem because it is still unexplored by the Polish literature. The first section serves as an introduction. The second one contains a survey of literature on the significance of complexity for the economy, especially economic growth and structural transformations. The third section presents the determinants of complexity. The fourth one presents modern trends of complexity distribution among countries and groups of goods. The final section provides a conclusion to the discussion. (original abstract)
XX
Handel zagraniczny to jeden z czynników wpływających na wzrost i rozwój gospodarczy danego kraju. W celu pobudzenia wymiany międzynarodowej niezbędne jest stosowanie odpowiednich instrumentów polityki handlowej. W gospodarce polskiej wykorzystuje się różnego rodzaju rozwiązania promujące rodzime produkty. Oferowane przez KUKE S.A. ubezpieczenia i gwarancje są gwarantowanymi przez Skarb Państwa instrumentami ograniczania eksportowego ryzyka. System ubezpieczeń kredytów eksportowych to jeden z programów wspierania eksportu w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
Foreign trade comprises one of the factors influencing the economic growth and development of a given country. It is necessary to apply appropriate instruments of trade policy in order to stimulate international exchange. Different kinds of solutions promoting domestic products are applied in the Polish economy. The insurances and guarantees offered by KUKE S.A. are instruments to limit export risk guaranteed by the State Treasury. The system of export credits insurance is one of the programmes to support exports in Poland.(original abstract)
XX
Artykuł omawia sytuację w handlu zagranicznym województwa podlaskiego oraz analizuje obroty tego handlu na tle pozostałych województw w kraju.
first rewind previous Strona / 77 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.