Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 248

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelowanie komputerowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
EN
The paper presents design and properties of the system for measuring of the magnetoresistance of multilayers and thin films. The measurement is automated using a computer with LabVIEW programming environment. labVIEW is a commercial high level praphical programming language that is designed for data acquisition and control. This paper discusses the applicability of LabVIEW in programming data acquisition systems in the physical experiments and demonstrates its utility in magnetoresistance measurements.
PL
Przedstawiono system komputerowy oparty na oprogramowaniu CAD-owskim umożliwiającym modelowanie stanowiska pracy o najwyższym ryzyku wypadkowym. Zaprezentowane narzędzie umożliwia projektantowi budowanie sparametryzowanych, przestrzennych stanowisk pracy (3D) z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa oraz generowanie kinematyki w układzie operator - maszyna. Tworzenie takich komputerowych modeli pozwala na podejmowanie stosownych działań profilaktycznych mających na celu ograniczanie zagrożeń mechanicznych.
EN
The paper presents d computer system based on CAD software allowing modelling a workstation with the highest accident risk. The presented tool enables the designer to construct parametrised, three-dimensional workstations, taking into account safety requirements and to generate kinematics in the operator - machine system. Creation of such computer models facilitates taking appropriate preventive actions aimed at limiting mechanical hazards.
5
Content available remote Computer modelling of cable reinforced membranes
80%
EN
This paper is intended to summarise the actual work in the area of large deformations of tension systems. The previously conducted research adds significant contributions to the understanding of the response characteristics of pneumatics and suspended membranes with wrinkling allowed. Here the attention will be focused on the applications of the one-dimensional tensioned cable systems. Two- and three-dimensional tensile structures, will be forced to work with compressed members. Since cables can not transmit any compressive forces a verified numerical algorithm, based on the monitoring of the load displacement path is proposed. The special computer code NAFDEM (Nonlinear Analysis by Finite Difference and Element Methods) was adapted to solve undertaken highly nonlinear problems. Calculated results were verified numerically and compared with the solutions obtained by the numerical integration technique.
EN
This article provides information about the software package DEFORM 2D/3D, used for the simulation of metal forming processes. Describes the various models developed by this program.
PL
Artykuł zawiera informacje o pakiecie oprogramowania DEFORM 2D/3D wykorzystywanego do modelowania procesów obróbki ciśnieniowej metali. Opisano realizacje modeli opracowanych z pomocą tego pakietu.
7
Content available remote Komputerowa symulacja i wirtualna optymalizacja procesów obróbki
80%
PL
Od czasu wprowadzenia do praktyki przemysłowej obrabiarek sterowanych numerycznie modele komputerowe są powszechnie stosowane do opisu zarówno geometrii przedmiotów (CAD), jak i ruchów oraz czynności wymaganych przy ich obróbce (CAM-CNC).
PL
Podstawowym problemem w projektowaniu i eksploatacji systemów kanalizacyjnych było i jest określenie miarodajnych odpływów wód opadowych. Zjawisko opad-odpływ doczekało się mnóstwa opracowań teoretycznych i modeli w różnym stopniu upraszczających to zjawisko, co umożliwia praktyczne zastosowania.
EN
The article presents some calculation results of dynamic characteristics of the single – phase series – excited commutator motors and magnetic field analysis. Single – phase commutator motors in up – to – date literature are called universal motors, because they can be used in both alternating current (AC) and direct current (DC) systems. The single – phase AC small power commutator motors are widely used in different vacuum cleaners, electric tools, drives of household, electrical, medical and hygienic equipments and portable electrical hand tools. However, the principal defect of those motors is worse commutation with sparkling between brushes and the collector, and high enough level of radio interferences on wide frequency range. In this article obtained expressions compounds the mathematical model of the single – phase series – excited commutator motor. The model of the dynamic processes of the motor and its block diagram are compiled according to the differential equations which were derived from the equations of voltage balance. The software of Matlab/Simulink is applied here which has integrated the methods of the solution of differential equations for the motor. For modeling the magnetic field of a AC series – excited commutator motor there was used the software JMAG. The program is complied by means of finite elements, by attaching on the computer separate geometric figures their titles and character- ristics. Since the magnetic field in the air gap between the salient poles and armature is not homogeneous, so the density of the grid has to be the highest. The obtained results of modeling describe a very complicated structure of a magnetic field of a commutator motor for the analysis of which are required new and comparatively accurate mathematical models.
PL
Przedstawiono próbę zdefiniowania pojęcia modelowania komputerowego, pokazano ograniczenia związane z modelowaniem (szczególnie w odniesieniu do zagadnień krystalizacji i stygnięcia odlewów, a także przepływu metalu w formie), ponadto przeanalizowano znaczenie metod obliczeniowych i języków programowania. Opisano istotę i znaczenie eksperymentu numerycznego oraz rozważano opłacalność stosowania modelowania komputerowego w odlewni. Przestawiono kilka przykładów, ilustrujących użyteczność modelowania komputerowego.
EN
In the article an attempt to define the conception of computer modelling was presented, the limitations connected with modelling (especially regarding the problems of cooling and crystallization of castings as well as these of metal flow in the mould) were shown; moreover, the significance of calculation methods and programming languages was discussed. The conception and significance of the numerical experiment was described and the profitability of utilizing the computer modelling in foundries was considered. Some examples of the usefulness of computer modelling was presented.
15
Content available remote Komputerowe modelowanie zagrożeń zdrowotnych dla wybranych prac chodnikowych
80%
PL
W prowadzeniu wyrobisk ścianowych w trudnych warunkach górniczo-geologicznych szczególną uwagę należy poświęcić kształtowaniu warunków pracy. Komputerowe modele maszyn i sylwetek ludzkich pozwalają na identyfikację czynników wpływających na warunki pracy już we wczesnych fazach projektowania robót górniczych. Przy stałej tendencji spadkowej liczby ścian zmechanizowanych, na stałym poziomie utrzymuje się odsetek ścian wywołujących postawy ciała szkodliwe dla zdrowia. Czynnikiem poważnie wpływającym na warunki pracy jest pole widzenia. Obowiązujące zasady określania pól widzenia nie uwzględniają warunków, w jakich pole widzenia jest osiągane. Prowadzi to często do wymuszonych pozycji ciała podczas obsługi maszyn samojezdnych. W artykule przedstawione zostały sposoby identyfikacji i komputerowego modelowania warunków pracy ujemnie wpływających na zdrowie.
EN
Special attention should be paid in shaping the work conditions in longwall driving in difficult mining-and-geological conditions. The computer models of machines and human silhouettes enable identification of the factors influencing the work conditions at early stages of designing the mining operations. With the constant decrease in the number of longwall faces, the percentage of longwalls causing postures harmful to health have been kept at a constant level. The factor which seriously influences the work condition is the field of view. The rules of determination of the field of view, being in force, do not include the circumstances in which the field of view is achieved. This leads very often to awkward body positions, when operating self-propelled machines. Methods of identification and computer modelling of work conditions which have a negative influence on health, have been presented in the paper.
EN
The paper presents the results of computer modelling of sanitary sewerage networks in selected towns of the Podlasie Voivodship. The calculation process of the design and operation of the sewerage network is labor-intensive and time-consuming, and it becomes necessary to use information technologies in the design process. Computer-aided design streamlines the entire process and enables a more accurate analysis of the work of the designed system. Nowadays, there is a growing interest in computer modelling. The concept of computer modelling is the construction and study of models that map reality or only a fragment of it. In practice, this is the main procedure used for research seeking to determine the behaviour of operational reality in given conditions. Computer models give the possibility to verify design assumptions and network operating conditions. Thanks to them, there is an opportunity to control real flows during operation.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie programu CFAST do modelowania rozwoju pożaru mieszkania, który miał miejsce 9 czerwca 2010 roku w Bytomiu. Konsekwencją szybkiego rozwoju pożaru były tragiczne skutki tego zdarzenia. Uzyskane wyniki są w znacznym stopniu zbieżne z faktycznym przebiegiem pożaru. Przedstawiony tok obliczeń jest przydatny w trakcie modelowania przebiegu pożarów w pomieszczeniach mieszkalnych. W przeprowadzonych badaniach odnotowano dobrą zgodność obliczonego położenia warstwy gorącej ze stanem faktycznym zarejestrowanym na zdjęciu kamienicy w czasie pożaru. Obliczenia wykazały obniżenie się warstwy gorącej w pokoju do poziomu 2,18 m, natomiast zdjęcie obrazuje wydobywanie się dymu na wysokości górnej części okna. Dostępne materiały fotograficzne przebiegu pożaru i śladów popożarowych (okopcenia, stopienia i nadpalenia materiałów wyposażeniowych i wykończeniowych) stanowią dobrą bazę do weryfikacji założonego scenariusza pożaru i wprowadzonych danych wejściowych. Nie osiągnięto zgodności obliczonego stężenia tlenku węgla w pokoju ze stwierdzoną przyczyną zgonu znajdującego się w tym pomieszczeniu lokatora. Użyty model pożaru nie został zaprojektowany z przeznaczeniem do badania pożarów z początkową fazą w postaci spalania bezpłomieniowego tak, jak miało miejsce w przypadku przedmiotowego pożaru.
EN
The paper presents the application of CFAST to model the apartment fire spread that occurred on 9th June, 2010 in Bytom. The consequences of the rapid growth of fire were tragic. The results obtained are largely consistent with the real fire spread. The presented calculation procedure is useful in dwelling fire modeling. Good agreement of the calculated position of the hot layer with the field observations is achieved. Calculations have shown the hot layer decreasing in the room to the level of 2.18 m, while the picture of the building during fire shows the extraction of smoke at the top of the upper window, Available photographic materials and traces of fire spread (fume stains, melt of dwelling equipment) are a good basis for the verification of the assumed fire scenario and assumed input data. There has been no compliance of the calculated concentrations of carbon monoxide with a known cause of death occupant found in the room. The reason is that applied fire model was not designed for initial phase of fire in the form of flameless combustion simulation, as in the case of the presented fire.
PL
W czerwcu bieżącego roku odbyło się trzecie seminarium poświęcone komputerowemu modelowaniu w praktyce odlewniczej. Po poprzednich udanych spotkaniach, które odbyły się w ośrodkach naukowych w Warszawie i Częstochowie, tym razem uczestnicy seminarium skorzystali z gościnności firmy Asmet w Regułach k/Warszawy - firmy, która zakupiła w Ursusie nieczynną odlewnię aluminium. Ponownie uruchamiając produkcję prezes Andrzej Sajnaga przekonał się o potrzebie i korzyściach płynących ze stosowania komputerowych symulacji, dlatego szybko zdecydował też o poparciu idei seminariów. Do Reguł przyjechało ponad pięćdziesięciu uczestników z dwudziestu siedmiu odlewni, firm komputerowych i ośrodków naukowych. Rosnąca frekwencja i przebieg spotkań świadczą, że tego typu imprezy są potrzebne. Ideą seminariów jest popularyzacja komputerowych narzędzi projektowania, wymiana doświadczeń między przemysłem, nauką i firmami komputerowymi. Z toczonych dyskusji, obok walorów poznawczych, wynikają praktyczne wnioski, związane z realiami polskich odlewni. Zapraszając prelegentów organizatorzy przyjęli zasadę unikania wielokrotnego omawiania tych samych zagadnień. Poprzednio koncentrowano się na programach symulacyjnych Vulcan, Magma i Procast. W tym roku nowością były między innymi sieci neuronowe. W seminariach uczestniczą renomowane firmy światowe obok naukowców i odlewników z kraju. Swoje doświadczenia omawiali goście z Teksidu z Turynu i Alstom Power z Elbląga. W Regułach po raz pierwszy była rozdawana płyta CD, prezentująca sprzęt komputerowy, oprogramowanie CAD i symulacyjne, badania naukowe i doświadczenia z produkcji. Podstawowym problemem jest określenie sposobu upowszechnienia w polskich odlewniach projektowania komputerowego. Opracowana została ankieta, którą przed spotkaniem czerwcowym rozesłano do większości odlewni w kraju. Zarówno z wyników ankiety jak i z dyskusji na seminariach wynika, że główną barierą są koszty komputerów oraz programów CAD-owskich i symulacyjnych, a w drugiej kolejności problem kadry. Wygodną formą staje się wykonanie symulacji komputerowych przez specjalistów - tych można spotkać na seminariach. Z takiej pomocy korzystał też prezes A. Sajnaga. W 2003 roku odbędzie się kolejne spotkanie, a ambicją utworzonego Komitetu Organizacyjnego jest, by seminarium stało się interesującą, coroczną imprezą.
EN
In July this year, the third seminar concerning computer modelling in foundry practice took place. After the previous successful meetings which were held in the scientific centres in Warsaw and Częstochowa, this time the participants of the seminar took advantage of the hospitality of the firm ASMET at Reguły near Warsaw, i.e. the firm which had bought the inactive aluminium foundry at Ursus. The President, Andrzej Sajnaga, setting the production in motion again, became convinced of the need and advantages coming from the application of computer simulation, therefore he quickly decided in favour of the seminars. More than fifty participants from twenty-seven foundries, computer firms and scientific centres came to Reguły. The growing frequency and course of meetings testify to the necessity of such events. The idea of the seminars is the popularisation of computer tools of designing, exchange of experience among industry, science and computer firms. From the discussions, beside their recognised values, practical conclusions result. They concern the realities of the Polish foundries. Inviting the lecturers, the organisers accepted the principle of omitting the repeated discussions on the same problems. Previously the participants of the seminar were concentrated on the simulation programmes: Vulcan, Magma and Procast. This year the novelty was, among others, the neural net. In the seminars beside scientific workers and foundrymen from Poland participated the famous world firms, the guests from TEKSID in Turin and ALSTOM POWER from Elbląg. A CD, presenting the computer equipment, CAD software and simulation, scientific research and production experience, was for the first time distributed among the participants of the seminar at Reguły. The basic problem is to define the way of propagating computer designing in Polish foundries. Before the meeting in July, a questionnaire had been elaborated and sent to the majority of the Polish foundries. From both the questionnaire and the discussion it has resulted that the chief barriers are the costs of computers, CAD and simulation programmes and then there are staff problems. A convenient form is when computer simulation is made by specialists, who can be met at the seminars. The President, Mr A. Sajnaga, took advantage of such help. Next year the successive meeting will take place, and the ambition of the chosen Organising Committee is that the seminar should become an interesting annual event.
PL
W artykule przedstawiono sposób teoretycznego określania kształtu wykrojów oraz technologicznych parametrów walcowania prętów i kształtowników. Opracowano matematyczny model procesu trójwymiarowego płynięcia metalu podczas walcowania na podstawie rozwiązania niestacjonarnego termo-lepko-plastycznego brzegowego zagadnienia z zastosowaniem metody elementów skończonych. Matematyczny model obejmuje obliczenie stanu naprężeń i odkształceń pasma z uwzględnieniem bieżącego rozkładu temperatury podczas walcowania. Matematyczny model zrealizowano w postaci oprogramowania SortRoll. Na przedstawionych w pracy przykładach komputerowego modelowania procesu walcowania nierównoramiennych kątowników pokazano efektywność tego oprogramowania dla projektowania kalibrowania walców.
EN
In the paper the theoretical method of defining of a shape and technological parameters during rolling metal in the shape grooved rolls are presented. The mathematical model of three dimensional flow of metal have been developed on the base of solving of non stationary problem thermo- visco-plastic flow with using of the finite element method. The mathematical model involves the calculation of strain and stress distributions into a deformed volume with taking into account the temperature field during rolling. The model was realized as the FEM code, called SortRoll, written for metal forming simulation. The example of the computer simulation of rolling of the angle steel, presented in the article, illustrates the program possibilities for roll pass design.
20
Content available remote Przestrzeń – miejsce. Percepcja modelowanych cyfrowo przestrzeni miejskich
80%
PL
Głównym obszarem zainteresowania prezentowanej pracy jest zastosowanie mediów komputerowych w nauczaniu kreacji przestrzeni/miejsc miasta. Rozważany problem koncentruje się na znalezieniu odpowiedzi na pytanie: jak technologie CAD mogą zostać wdrożone do projektowania urbanistycznego w celu zapewnienia lepszego zrozumienia estetycznych i emocjonalnych aspektów tworzenia miasta i jego percepcji. Tezą pracy jest konieczność integracji metod modelowania komputerowego z kreacją i percepcją miasta wykorzystującą prace R. Kriera i G. Cullena.
EN
In this paper, we take an interest in the creation of the urban space/place by using computer media. This approach is focusing on the question: How can CAD technology be integrated with urban design to provide better (deeper) understanding of aesthetic and emotional aspects of city creation and perception? This paper argues for the current need for an integration of computer modelling and approaches developed from the work of R. Krier and G. Cullen.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.