Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trade balance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This study, aimed to determine the competitive position of the forest products industry in Turkey between 2001 and 2017 using the revealed comparative advantage approach. One of the three product sectors of the forest products industry (wood and articles of wood, wood charcoal;sector 21) was examined at the level of product subgroups. This sector was found to be far from the desired position in terms of competition. When the sector was analysed by sub-group, especially the product subgroups 4411, 4413 and 4415 had a competitive position. Moreover, it was found that the trend in Turkey's imports of wood and wooden articles was not high. However, imports under specified product groups were above the general level of imports in Turkey.
EN
The objective of the article was to define and assess the tendencies in the foreign trade of the West Pomeranian Voivodship in 2004–2013. The first part presents the size and the dynamics of the turnover, the second and third ones – the geographical and goods structure of the turnover, and the fourth – the fluctuations of the balance of the turnover. The general conclusion of the research is that the West-Pomeranian Voivodship did not play a significant role in the foreign trade of Poland, but in the whole decade that was analysed it had a positive balance in its foreign exchange contributing thus to a decrease of Poland’s overall deficit.
EN
An assessment of current demand for mineral raw materials in the domestic economy as well possibilities to satisfy the needs of the industry has been performed for the period 2011–2015 on the basis of estimated values and volumes of their consumption, as well as indices of the share of importation in the consumption and percentage of production sold abroad. Domestically consumed mineral raw materials have been assigned to groups corresponding to the main way of their usage, distinguishing: fuels, metallic, ceramic, chemical, construction, and others. Complementary to the presented demand-supply relations are trade balances of selected commodities. Analysis of available statistical data showed that the demand for substantial number of mineral raw materials in Poland has been met by imports and this probably will be continued in future. The reasons for Poland’s sustained import dependency of mineral raw materials is the lack or insufficient reserve base, as well as low quality of raw materials available from deposits occurring in the country. The exceptions are construction raw materials and some ceramic ones, as well minerals exported in significant qualities (e.g.: refined copper, silver, zinc, sulphur, lead raw materials, or selenium), for which it can be stated that their domestic supplies may fully satisfy the demand of the national economy. On the other hand, the scale of utilization of such fuels as hard coal and lignite, which represent very significant item in Poland’s total energy mix, may be greatly reduced in the light of EU directives aimed at restricted use of these fossil fuels. The possible alternative is development of the use of renewable energy sources, while in the case of metals - improved recycling of scrap and metal-bearing wastes.
PL
Ocenę obecnych potrzeb surowcowych gospodarki krajowej oraz możliwości ich zaspokojenia przeprowadzono dla okresu 2011–2015 na podstawie analizy wielkości i wartości zużycia, a także wskaźnika udziału importu w zapotrzebowaniu oraz odsetka produkcji przeznaczanej na eksport. Poszczególne surowce mineralne będące przedmiotem krajowej konsumpcji przyporządkowano do grup odpowiadających ich głównemu kierunkowi użytkowania, wyróżniając surowce: energetyczne, metaliczne, ceramiczne, chemiczne, budowlane oraz inne. Uzupełnienie przedstawionych relacji popytowo-podażowych stanowią salda obrotów wybranymi surowcami mineralnymi. Analiza danych statystycznych wykazała, że zapotrzebowanie na znaczną część surowców mineralnych w Polsce jest i przypuszczalnie będzie musiało być zaspokajane importem. Powodem utrzymującego się uzależnienia od zagranicznych dostaw jest brak lub niewystarczająca baza zasobowa, a także niska jakość kopalin w złożach występujących na terenie kraju. Jedynie w przypadku większości surowców budowlanych i części ceramicznych, a także surowców stanowiących przedmiot znaczącej sprzedaży zagranicznej (np. miedź elektrolityczna, srebro, cynk, siarka, surowce ołowiu, czy selen), można stwierdzić, że ich rodzima podaż w pełni zaspokaja potrzeby krajowej gospodarki. Natomiast skala użytkowania surowców energetycznych, takich jak węgiel kamienny i brunatny, które zajmują istotną pozycję w tzw. miksie energetycznym Polski, w świetle unijnych dyrektyw zmierzających do ograniczania stosowania paliw stałych, może ulec ograniczeniu. Alternatywą jest rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a w przypadku metali – intensyfikacja recyklingu złomów i odpadów metalonośnych.
PL
Lata 2004-2009 były okresem szybkiego wzrostu handlu artykułami rolno-spożywczymi zarówno w Polsce, jak i w pozostałych nowych państwach członkowskich. Ogólna pozycja nowych państw członkowskich, jako eksporterów artykułów rolno-spożywczych, jest na rynku UE nadal słaba. Wprawdzie udział nowych państw członkowskich w handlu artykułami rolno-spożywczymi na Jednolitym Rynku Europejskim podwoił się w okresie 2000-2009, ale wciąż wynosi zaledwie 10 %, natomiast udział Polski - 4 %. Potencjalne możliwości eksportu rolno-spożywczego nowych państw członkowskich nie są wykorzystywane. Polska gospodarka żywnościowa ma wciąż jeszcze możliwości wzrostu eksportu na rynki innych państw członkowskich i możliwości te systematycznie coraz lepiej wykorzystuje.
EN
The years 2004 - 2009 were a period of rapid growth in trade of agri-food products in Poland, as well as in other new Member States. The general position of new member states, as exporters of agri-food products, is on the EU market still weak. Although the share of new Member States in trade of agri-food products on the Common European Market doubled during the period 2000-2009, but still is only 10 % while Polish - 4 %. The potential for agri-food exports of the new Member States is not used enough. Polish food economy still has the possibilities of increased exports to the market of other Member States, and uses these possibilities systematically better and better.
EN
The changing situation in the world economy is connected with growing competition on global markets. This new situation creates growing possibilities for some, for others loss of gains. The goal of the European Union is to be more competitive on the world market and to keep the leading position in world trade. The article focuses on an assessment of the EU trade strategy "Global Europe: Competing in the world", that was carried out in the period 2006 - 2010. The analysis is provided in three steps. First of all, changes in the world economy as a factor influencing trade policy are shown. Secondly, the main priority areas of trade strategy are described. Finally, the progress achieved in the Global Europe strategy is analysed. Conclusions are based on method of deduction and calculation of changes in the EU's market share, trade integration and trade balance in 2006 - 2010. The results of trade analysis showed that preferential trade agreement is not a sufficient instrument for increasing trade and that more trade opportunities do not always have to mean lower unemployment.
EN
This paper studies specialization and competitive performance of the Russian agricultural sector through analysis of “revealed” comparative advantage of country’s agricultural and food exports over the period 1998–2010. The aim of this analysis is to identify the main segments of the Russian agricultural export from the two points of view: international competitiveness and country’s trade balance. For the purpose of detailed analysis all commodities exported and imported by the Russian Federation can be divided into separate groups according to two parameters: the revealed comparative advantage (RSCA index by Dalum et al. [1998] and Laursen [1998]) and domestic trade-balance (trade balance index by Lafay [1992]). This analytical tool is named “products mapping”. In accordance with this methodology, we distinguished four groups of products. In the first group products have a comparative advantage and positive trade balance (5% of the exported goods, about 50% of the value of total agricultural exports). There was also identified an opposite group: all items have comparative disadvantage and negative trade balance (80% of items account for only about 30% of total exports, but 95–99% of the total imports). Further we identified one controversial group where products have comparative disadvantages, but have a positive trade balance. In most cases the products have comparative advantages in relations to the CIS, EU or Asian countries, while trade in these products in relation to countries located in Africa and Americas in most cases does not exist.
PL
W artykule zanalizowano zagadnienia handlu zagranicznego Rosji produktami rolnymi w latach 1998–2010. Wszystkie eksportowane produkty podzielono na grupy według dwóch parametrów: ujawnionych przewag komparatywnych (wskaźnik RSCA) oraz krajowego bilansu handlowego. W ten sposób uzyskano cztery grupy produktów: cechujące się przewagą komparatywną i dodatnim bilansem handlowym (5% eksportowanych produktów; około 50% wartości eksportu produktów rolnych), charakteryzujące się ujemnym bilansem handlowym i brakiem przewagi komparatywnej (w tej grupie 80% produktów ujętych ilościowo stanowi zaledwie 30% wartości eksportu, a jednocześnie 95–99% importu), produkty bez przewagi komparatywnej, a jednocześnie zachowujące dodatni bilans handlowy oraz produkty z przewagą komparatywną i ujemnym bilansem handlowym. Na podstawie analiz można wywnioskować, że w przypadku większości produktów Rosja ma przewagę komparatywną nad krajami WNP, UE oraz azjatyckimi, chociaż wobec krajów afrykańskich i z obu Ameryk ta przewaga nie występuje.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie pozycji Polski w handlu międzynarodowym i znaczenia rozwiązań we wspólnej polityki handlowej UE w zwiększeniu roli Polski w wymianie handlowej. W artykule omówiono czynniki określające obroty handlu międzynarodowego Polski: zmianę koniunktury w gospodarce światowej, rosnący protekcjonizm niektórych państw, konkurencyjność gospodarki Polski, zwiększenie liczby nowych umów o wolnym handlu zawartych przez Unię Europejską, a tym samym przez Polskę. W pracy zastosowano metodę jakościową i ilościową. Przyszłość wymiany handlowej Polski będą warunkować dążenia do liberalizacji handlu zagranicznego Unii Europejskiej, wyjście Wielkiej Brytanii z UE, jednostkowe nakłady pracy oraz konkurencyjność polskiego handlu zagranicznego.
EN
The aim of the article is to present Poland’s position in international trade and the importance of the solutions applied in the common EU trade policy in increasing the role of Polish trade in international commercial exchange. The article discusses the factors determining the turnover of Poland’s international trade: a change in the global economy, growing protectionism of some countries, competitiveness of the Polish economy, an increase in the number of new free trade agreements concluded by the European Union, and thus by Poland, as one of the Member States. The article presents the findings of qualitative and quantitative analyses. The future of Polish trade will be conditioned by the pursuit of liberalization of the European Union’s foreign trade, the exit of the United Kingdom from the EU structures, individual labour inputs and the competitiveness of Polish foreign trade.
EN
The purpose of this elaboration was to evaluate the diversity of competitive results of the food industry in the ‘old’ and ‘new’ EU countries in 2004, 2011 and 2018. The indicators of export market share, trade coverage and revealed comparative advantages of the food industry were used. Next the chosen descriptive statistics (arithmetic mean, coefficient of variation, lower and upper quartile, median, range, interquartile range), the box-plot figures and the Mann-Whitney U test, were applied. The conducted research proved the visible disparities between the ‘old’ and ‘new’ EU members in the range of all the evaluated indicators of competitive position, mainly in the case of export market share. The evaluation of the competitive results in the selected years demonstrate that there is a gradual process of reducing the gap within the competitive position of the food industry of the ‘old’ and ‘new’ countries of the EU.
PL
Celem opracowania była ocena zróżnicowania wyników konkurencyjnych przemysłu spożywczego w krajach „starej” i „nowej” UE w latach 2004, 2011 i 2018. Obliczono wskaźniki udziału w wewnątrzunijnym eksporcie, pokrycia importu eksportem oraz ujawnionych przewag komparatywnych przemysłu spożywczego, a następnie zastosowano wybrane statystytyki opisowe (średnia arytmetyczna, współczynnik zmienności, dolny i górny kwartyl, mediana, rozstęp, rozstęp kwatylowy), wykresy–ramka wąsy oraz test Manna-Whitneya U. Z przeprowadzonych badań wynika, że występują wyraźne dysproporcje między krajami „starej” i „nowej” UE w zakresie wszystkich ocenianych wskaźników pozycji konkurencyjnej, głównie w przypadku udziału w eksporcie. Ocena wyników konkurencyjnych w kolejnych latach wskazuje, że ma miejsce stopniowy proces niwelowania luki w zakresie pozycji konkurencyjnej przemysłu spożywczego krajów ,,starej” i ,,nowej” UE.
EN
Subject and purpose of work: The study attempts to examine the trade unfairness and transboundary bottlenecks between Bangladesh and India with a view to prosper a balanced trade and sustained water cooperation. Materials and methods: The study is based on secondary data and statistical information. Mixed research methods such as qualitative, quantitative and data visualization techniques are adopted in this study to assess the political economy of river basin management, loss and damage assessment and trade situation assessment. Results: Due to upstream intervention, the North-Western region of Bangladesh has lost 4254218 metric tons of rice production during 2006-2014 cropping years which value is $1036 million. During the same period, the trade deficit of Bangladesh stood at $5.58 billion with India due to the diverse tariff and non-tariff barriers which triggers tension between this close neighbor. Conclusions: The trade and water co-operation should be extended among the South Asian countries including India and Bangladesh without delay to obtain the maximum benefit and economic prosperity.
PL
Przedmiot i cel pracy: Praca ma na celu przedstawienie stanu stosunków gospodarczych między Bangladeszem i Indiami w kontekście wykorzystania transgranicznych zasobów wodnych. Szczególną uwagę poświęcono zachowaniu równowagi w handlu między tymi krajami oraz potrzebie rozwijania współpracy bilateralnej. Materiały i metody: W pracy wykorzystano dane i informacje wtórne zaczerpnięte ze statystyk i opracowań instytucji krajowych i międzynarodowych oraz literatury problemu. Zastosowano mieszane metody badawcze o charakterze jakościowym i ilościowym oraz techniki wizualizacji. Ocenie ekonomicznej poddano procesy i metody zarządzania zasobami gospodarczymi w dolinach rzek oraz potencjalne straty wynikające z niezrównoważonych stosunków handlowych. Wyniki: Badania wykazały, że niezrównoważone relacje transgraniczne sę niekorzystne dla Bangladeszu, który utracił w latach 2006-2014 możliwość wyprodukowania 4 254 218 ton ryżu o wartości 1036 mln USD. W tym samym czasie deficyt Bangladeszu w handlu z Indiami wyniósł 5579 mld USD. Wnioski: Z przeprowadzonej analizy wysunięto wniosek o potrzebie rozwoju współpracy w gospodarowaniu transgranicznymi zasobami wody oraz intensyfikacji stosunków handlowych poprzez ograniczanie i znoszenie barier handlowych.
PL
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej spowodowało wzrost polskiego handlu artykułami mleczarskimi z państwami Unii Europejskiej. Poprawa pozycji eksportowej polskich artykułów mlecznych była możliwa dzięki intensywnej restrukturyzacji sektora oraz rozszerzeniu asortymentu. Polska, mając w 2009 r. szóstą co do wielkości kwotę dostaw do przemysłu, znajdowała się wśród eksporterów UE na ósmej pozycji. Podstawowym rynkiem eksportowym polskich artykułów mlecznych, podobnie jak innych państw członkowskich, jest rynek europejski, którego udział kształtuje się na poziomie ok. 80%. Jeszcze większy jest udział rynku unijnego w imporcie – ok. 90%. Warunkiem zachowania konkurencyjności polskich artykułów mlecznych na jednolitym rynku europejskim, zwłaszcza w przypadku zniesienia kwot mlecznych, będzie poprawa wskaźników techniczno-ekonomicznych polskiego przemysłu mleczarskiego.
EN
Polish accession to the European Union has increased the Polish trade in dairy products with other European Union countries. The intensified restructuring process in the sector leading to extend the range of production caused the improvement of the Polish position as the one of the main exporters of dairy products among the EU countries. In 2009, Poland had the sixth largest industrial milk quotas among EU countries and had the eighth value of export among the EU exporters. The main export market for Polish dairy products, as well as for other Member States, is the Common European Market – it is equal to ca. 80%. Even greater is the share of the EU market in imports - about 90%. The competitiveness of Polish dairy products in the Common European Market, especially in case of abolition of milk quotas, is determined by the improvement of the technical-economic indicators of Polish dairy industry.
UK
Євроінтеграційні процеси в Україні актуалізують значення збалансованого розвитку її зовнішньоторговельних зв’язків з країнами Європи, основним партнером серед яких є Польща. Дослідження проведене з метою окреслення напрямів розвитку зовнішньої торгівлі між Україною та Польщею на сучасному етапі реформаційних перетворень економіки України та з урахуванням можливих соціальноекономічних загроз глобального та регіонального характеру. В дослідженні застосовано методи спостереження, співставлення, причинно-наслідкового зв’язку. Перспективним напрямами співпраці України та Польщі у сфері зовнішньої торгівлі визначено удосконалення нормативної бази щодо уникнення подвійного оподаткування, спрощення митного регулювання і введення спеціальних митних режимів, впровадження сучасних методів транспортно-експедиційного обслуговування для інтенсифікації двосторонніх відносин, забезпечення збалансованості структури експорту та імпорту товарів і послуг з урахуванням рівня розвитку національних економік, регіональних ризиків для захисту торговельних інтересів обох держав.
PL
Ważne zmiany społeczno-gospodarcze zachodzące na Ukrainie wymagają umacniania międzynarodowej współpracy gospodarczej Ukrainy z partnerami europejskimi. Polska jest traktowana jako najbardziej obiecujący partner dla Ukrainy ze względu na wspólną przeszłość historyczną, kulturową i ekonomiczną. W artykule wskazano ogólne trendy w rozwoju handlu zagranicznego między Polską i Ukrainą, dokonano analizy głównych wskaźników struktury i dynamiki ukraińsko-polskich obrotów handlu zagranicznego, potwierdzających strategiczny charakter stosunków między obu krajami, jak również określono przesłanki zwiększenia wzajemnej współpracy. Biorąc pod uwagę wyniki badania, ustalono główne kierunki stosunków handlowych między Polską a Ukrainą, w szczególności współpracę transgraniczną, umacnianie innowacyjnego komponentu produkcji krajowej Ukrainy mające na celu zapewnienie konkurencyjności produktów ukraińskich, wzmożenie kontroli celnej towarów i modernizację pracy służb celnych. Wyniki podkreślają problemy i perspektywy stosunków handlowych między Ukrainą i Polską na podstawie decentralizacji zagranicznych relacji gospodarczych. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
Important social and economic changes, which are taking place in Ukraine, require the strengthening of the international economic cooperation of Ukraine with the European partners. The Republic of Poland is referred to as the most promising partner for Ukraine due to the common historical, cultural and economic past. The general trends in the development of the foreign trade between the Republic of Poland and Ukraine have been disclosed, the main indexes of the structure and dynamics of the Ukrainian-Polish foreign trade turnover have been analyzed, certifying the strategic nature of the relations between the mentioned countries, as well as the prerequisites for enhancing the mutual cooperation have been defined. Taking into consideration the research results the main directions of the trade relations between the Republic of Poland and Ukraine have been stated, in particular, cross-border cooperation, strengthening of the innovation component of national production of Ukraine aimed at ensuring the competitiveness of the Ukrainian products, tightening of the control over the customs clearance of goods and movement of modernization of customs authorities. The results substantiated the problems and the prospects of the trade relations between Ukraine and the Republic of Poland on the basis of the foreign economic relations decentralization.
RU
Важные социально-экономические преобразования, происходящие в Украине, требуют усиления международного экономического сотрудничества нашего государства с европейскими партнерами. Наиболее перспективным партнером для Украины является Польша в связи с общим историческим, культурным и экономическим прошлым. В статье раскрыты общие тенденции развития внешнеторговых операций между Польшей и Украиной, проанализированы основные показатели структуры и динамики украинско-польского внешнеторгового оборота, свидетельствующие о стратегическом характере отношений между указанными странами, определены предпосылки усиления сотрудничества между ними. На этой основе сформулированы основные направления торговых отношений между Польшей и Украиной, в частности, трансграничное сотрудничество, усиление инновационной составляющей национального производства Украины для обеспечения конкурентоспособности украинской продукции, усиление контроля за таможенным оформлением движения товаров и модернизация работы таможенных органов. В выводах обоснованы проблемы и перспективы торговых отношений между Украиной и Польшей на основе децентрализации внешнеэкономических связей.
15
Content available Effects of Money Demand on Trade Balance in Nigeria
58%
PL
Prowadzone przez różnych autorów badania koncentrują się na wpływie deprecjacji waluty na bilans handlowy oraz politykę makroekonomiczną, podczas gdy związek między popytem na pieniądz a bilansem handlowym jest słabo udokumentowany w literaturze. W niniejszym artykule przeanalizowano wpływ popytu na pieniądz na bilans handlowy w Nigerii. Do analizy wykorzystano szeregi czasowe dla danych rocznych z okresu od 1986 do 2018 roku oraz autoregresyjny model o rozłożonych opóźnieniach (ARDL). Długookresowy współczynnik popytu na pieniądz miał znak dodatni i był statystycznie istotny na poziomie 5%. Pozytywne skorelowanie współczynnika popytu na pieniądz w dłuższej perspektywie miało znaczący wpływ na bilans handlowy. Oznaczało to, iż wzrost popytu na pieniądz o 1,57% prowadził do znacznego wzrostu bilansu handlowego o 1,57%. W konsekwencji można stwierdzić, iż popyt na pieniądz miał znaczący wpływ na bilans handlowy, prowadząc do zwiększenia produkcji towarów i promowania inwestycji, co zaowocowało zwiększonym wzrostem. Artykuł zawiera rekomendację, aby Bank Centralny Nigerii, za pośrednictwem Komitetu Polityki Pieniężnej, zmienił jakościową i ilościową politykę kontroli kredytowej tak, żeby usprawnić akcję kredytową i zwiększyć przepływ kredytów do eksportującego sektora gospodarki, w celu uzyskania pożądanego wpływu na bilans handlowy.
EN
Previous studies appear to have concentrated on the effects of currency depreciation on trade balance and macroeconomic policy, while the relationship between money demand and trade balance is scantly documented in the literature. This paper therefore examines the effects of money demand on trade balance in Nigeria. For the analysis conducted, annual time series data covering the period ranging from 1986 to 2018 were used along with the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) estimation technique. The long‑run coefficient of money demand was positively signed and statistically significant at 5% level. The positive relationship exhibited by the coefficient of money demand in the long run had a significant influence on trade balance. Thus, this implied that a unit percent increase in money demand would lead to a 1.57% significant increase in trade balance. The implication of this finding was that money demand had significantly influenced trade balance, enhancing the production of goods and fostering investment, which had led to increased growth. The paper recommends that the Central Bank of Nigeria through the Monetary Policy Committee should amend qualitative and quantitative credit control policies with the aim of improving lending to enhance the flow of credit to the real and exporting sector of the economy in order to bring about the desired effect on trade balance. However, the study is limited to an analysis of the existence of the relationship between money demand and trade balance using the Nigerian data set.
PL
Przenoszenie zmian w koniunkturze zewnętrznej (światowej) do polskiej gospodarki w okresie międzywojennym dokonywało się zarówno poprzez mechanizm międzynarodowego rozprzestrzeniania się zmian cen, jak i mechanizm międzynarodowego rozprzestrzeniania się zmian dochodu, przy czym znacznie istotniejsze było działanie tego pierwszego. Zmiany cen zewnętrznych pociągały za sobą zmiany poziomu zysków i płac w dziedzinach realizujących część produkcji na rynkach zewnętrznych, a poprzez to zmiany popytu globalnego na rynku wewnętrznym. Zmiany wielkości zatrudnienia i produkcji za granicą wywierały na gospodarkę Polski wpływ generalnie słabszy niż zmiany cen. Reakcje poszczególnych elementów struktury gospodarczej Polski na cykliczne zmiany popytu i cen zewnętrznych były niejednakowe. W przypadku Polski mieliśmy do czynienia zarówno z reakcjami przystosowawczymi typu cenowego i mnożnikowego (dochodowego) to jednak reakcje te nie występowały w czystej postaci. Czynnikiem komplikującym był przede wszystkim sektor na wpół naturalnej gospodarki rolnej. Zmiany koniunktury zewnętrznej nie prowadziły w tym przypadku do zmian poziomu produkcji i zatrudnienia. Z drugiej jednak strony przenoszenie koniunktury poprzez cykliczne zmiany cen zewnętrznych i zmian ich relacji do cen wewnętrznych nie przebiegało w Polsce w sposób całkowicie zgodny z wyjaśnieniem cenowym. Spadek cen zewnętrznych nie pociągnął za sobą w sposób automatyczny i bezpośredni obniżenia się poziomu cen wewnętrznych (krajowych i importowanych). Czynnikiem to powodującym był przede wszystkim wysoki stopień zmonopolizowania kluczowych gałęzi polskiej gospodarki.
EN
In the interwar period the fluctuations in the external (global) business cycle were being transmitted to the Polish economy via both the mechanism of international propagation of price changes and the mechanism of international propagation of income changes, with the former mechanism playing a much more important role. Changes in external prices were leading to changes in the level of profits and wages in the branches placing part of their output on external markets, and consequently to changes in global demand on the internal market. The impact of changes in the size of foreign employment and production on the Polish economy was generally weaker than that of the price developments. The reactions of individual elements of Poland’s economic structure to the cyclical changes in demand and in external prices were uneven. In the case of Poland both prices’ adjustments and adjustments via multiplier (income) effect were observed; however the said adjustments did not occur in their pure form. The agriculture, a sector which possessed the characteristics of semi-natural economy, constituted the main factor complicating the adjustment mechanisms. In the case of the said sector business cycle changes abroad did not translate into changes in output and employment. On the other hand, in case of Poland the transmission of business cycle fluctuation through changes in foreign prices and changes in their relation to internal prices did progress in complete accordance with the price based transmission mechanism. The decline in external prices did not automatically and directly translate into reduction internal prices (on both domestic and imported goods). The reason behind such an outcome was mostly high degree of monopolization of the key branches of the Polish economy.
PL
Przenoszenie zmian w koniunkturze zewnętrznej (światowej) do polskiej gospodarki w okresie międzywojennym dokonywało się zarówno poprzez mechanizm międzynarodowego rozprzestrzeniania się zmian cen, jak i mechanizm międzynarodowego rozprzestrzeniania się zmian dochodu, przy czym znacznie istotniejsze było działanie tego pierwszego. Zmiany cen zewnętrznych pociągały za sobą zmiany poziomu zysków i płac w dziedzinach realizujących część produkcji na rynkach zewnętrznych, a poprzez to zmiany popytu globalnego na rynku wewnętrznym. Zmiany wielkości zatrudnienia i produkcji za granicą wywierały na gospodarkę Polski wpływ generalnie słabszy niż zmiany cen. Reakcje poszczególnych elementów struktury gospodarczej Polski na cykliczne zmiany popytu i cen zewnętrznych były niejednakowe. W przypadku Polski mieliśmy do czynienia zarówno z reakcjami przystosowawczymi typu cenowego i mnożnikowego (dochodowego) to jednak reakcje te nie występowały w czystej postaci. Czynnikiem komplikującym był przede wszystkim sektor na wpół naturalnej gospodarki rolnej. Zmiany koniunktury zewnętrznej nie prowadziły w tym przypadku do zmian poziomu produkcji i zatrudnienia. Z drugiej jednak strony przenoszenie koniunktury poprzez cykliczne zmiany cen zewnętrznych i zmian ich relacji do cen wewnętrznych nie przebiegało w Polsce w sposób całkowicie zgodny z wyjaśnieniem cenowym. Spadek cen zewnętrznych nie pociągnął za sobą w sposób automatyczny i bezpośredni obniżenia się poziomu cen wewnętrznych (krajowych i importowanych). Czynnikiem to powodującym był przede wszystkim wysoki stopień zmonopolizowania kluczowych gałęzi polskiej gospodarki.
EN
In the interwar period the fluctuations in the external (global) business cycle were being transmitted to the Polish economy via both the mechanism of international propagation of price changes and the mechanism of international propagation of income changes, with the former mechanism playing a much more important role. Changes in external prices were leading to changes in the level of profits and wages in the branches placing part of their output on external markets, and consequently to changes in global demand on the internal market. The impact of changes in the size of foreign employment and production on the Polish economy was generally weaker than that of the price developments. The reactions of individual elements of Poland’s economic structure to the cyclical changes in demand and in external prices were uneven. In the case of Poland both prices’ adjustments and adjustments via multiplier (income) effect were observed; however the said adjustments did not occur in their pure form. The agriculture, a sector which possessed the characteristics of semi-natural economy, constituted the main factor complicating the adjustment mechanisms. In the case of the said sector business cycle changes abroad did not translate into changes in output and employment. On the other hand, in case of Poland the transmission of business cycle fluctuation through changes in foreign prices and changes in their relation to internal prices did progress in complete accordance with the price based transmission mechanism. The decline in external prices did not automatically and directly translate into reduction internal prices (on both domestic and imported goods). The reason behind such an outcome was mostly high degree of monopolization of the key branches of the Polish economy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.