Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Import usług
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie na podstawie dostępnych, najbardziej aktualnych danych statystycznych, zamieszczonych w publikacjach OECD i Eurostatu, wielkosci i struktury handlu usługami Polski z krajami Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym oraz dokonanie na tej podstawie analizy stopnia konkurencyjności Polski w obszarze handlu usługami z krajami członkowskimi UE w okresie poprzedzającym akcesję Polski. W artykule przedstawiam wielkość i strukturę eksportu i importu usług między Polską a Unią Europejską jako całością oraz między Polską a poszczególnymi krajami członkowskimi UE, identyfikuję sektory usługowe, w których Polska posiada przewagę komparatywną, oraz te, gdzie takiej przewagi nie ma, a także te rodzaje usług, w których świadczeniu specjalizują się kraje członkowskie i tym samym konkurują z Polską. W artykule uwzględniony jest również fenomen handlu wewnątrz gałęziowego jako alternatywna dla handlu międzygałęziowego forma wymiany handlowej, która w szczególny sposób dotyczy obrotu usługowego.(fragment tekstu)
EN
The fact that, since 1 May 2004, Poland has the status of European Union member involves certain consequences for Poland's competitiveness in the international services trade market. What competitive position will Poland finally occupy among the EU countries in the postaccession period will to a large extent depend on Poland's present position in the services trade with the EU countries. So, the paper tries to present, on the basis of the most recent available statistical data published by the OECD and Eurostat, the size and structure of Poland's services trade with the EU countries during the preaccession period and, basing on these data, analyzes the degree of Poland's competitiveness in the services trade with the EU countries in the years preceding Poland's accession to this integration group. In the paper, the size and structure of the export and import of services as well between Poland and the European Union as a whole as between Poland and individual EU countries are presented and the service sectors are identified in which Poland enjoys a comparative advantage and those in which there is no such advantage. Also, kinds of services are identified in which some EU countries specialize and, consequently, are Poland's competitors. The paper also deals with the phenomenon of the intrabranch trade as a kind of international exchange alternative to the interbranch trade, that in a particular way refers to the turnover of services. (original abstract)
XX
Nadchodzi ogromna zmiana w ekonomii światowej. Wschodzące rynki będą zaopatrywać siebie wzajemnie w produkty i usługi do tej pory pochodzące głównie z państw rozwiniętych. (fragment tekstu)
XX
Artykuł omawia światowy eksport i import usług w latach 1990-1998.
XX
Celem artykułu jest analiza przemian zachodzących w strukturze współczesnego międzynarodowego obrotu usługami w ujęciu geograficznym oraz rzeczowym wraz z ukazaniem perspektywy rozwoju ryku usług. (fragment tekstu)
EN
The service sector is becoming an ever more crucial element of today’s global economy. This sector plays an important, sometimes even dominant, role in the gross domestic product of numerous countries, especially developed ones. Technological progress, especially in IT, has been conducive to the creation of new forms of service, leading to fast development of services offered on both domestic and international markets. This article presents transformations that have taken place on the international service market across a range of regions and products. It also shows how these transformations will evolve as well as the importance of the exportation and importation of services to various individual groups of countries. (original abstract)
5
Content available remote Zmiany struktury światowego handlu usługami w latach 1980-2006
84%
XX
Celem artykułu jest analiza przekształceń w handlu usługami i wskazanie usług nowoczesnych, na które popyt w skali świata charakteryzuje się tendencją wzrostową. (fragment tekstu)
EN
Nowadays awareness of the problems of trade in services is growing. This results from the fact that increase of services became an economic regularity and also a requirement of the development in the present world. Growing role of services in the world economy can be observed from the second half of the twentieth century, but particularly from the beginning of previous decade. The structure of international trade in services has changed during that period. The paper presents transformations in international trade in services and develops the issue of modern services. (original abstract)
XX
Jedną z cech współczesnej gospodarki światowej jest wzrost znaczenia sektora usług w rozwoju gospodarczym poszczególnych krajów. Proces serwicyzacji jest również widoczny w Polsce, czego wyrazem jest rosnący udział sektora III w gospodarce, rozpatrywanej pod różnymi względami. W 2012 r. usługi (wraz z budownictwem) generowały 74,7% PKB, sektor dawał zatrudnienie 63% ogółu pracujących, a jego udział w całkowitych nakładach inwestycyjnych kształtował się na poziomie 65% Konsekwencją zwiększającej się roli sektora III w gospodarce jest intensyfikacja zagranicznych obrotów usługowych Polski, którą stymulują dodatkowo procesy liberalizacji przepływów usługowych w skali globalnej (na forum WTO) oraz w ramach rynku wewnętrznego UE, a także napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które w ostatnich kilkunastu latach są lokowane głównie w gałęziach usługowych polskiej gospodarki.(fragment tekstu)
XX
Celem artykułu jest wskazanie wartości obrotów oraz udziałów państw mających istotne znaczenie w światowym handlu usługami oraz zidentyfikowanie tendencji i prezentacja przeobrażeń w międzynarodowej wymianie głównych branż usługowych w latach 1988-2008. Analizę przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z opracowań UNCTAD oraz literatury przedmiotu. (fragment tekstu)
EN
In their article, the authors presented the geographical structure and structure by type of international trade in services. An analysis covered the main services branches, being the subject of international trade. They pointed out to the occurring in the period in question dynamic growth of volume of exports and imports of services and to the declining share in international trade of groups of states so far prevailing therein. Importance of the two most important service branches - transport and tourist - decreased to the benefit of other services. (original abstract)
XX
W lutym 2007 r. na forum Organu ds. Przeglądów Polityki Handlowej(Trade Policy Review Body - TPRB) Światowej Organizacji Handlu (WTO) odbył się ósmy przegląd polityki handlowej Wspólnot Europejskich. Podstawą tego przeglądu był raport sporządzony przez Sekretariat WTO oraz deklaracja polityczna Wspólnot Europejskich. Informacje zawarte w obydwu tych dokumentach były przedmiotem dyskusji na forum TPRB. Przebieg dyskusji w trakcie przeglądu znajduje odzwierciedlenie w podsumowaniu, które jest sporządzane przez przewodniczącego TPRB. Przeglądy polityki handlowej WE na forum TPRB dokonywane są z częstotliwością dwuletnią. Był to zatem już drugi przegląd polityki handlowej WE obejmujący nowe państwa członkowskie przyjęte do UE w 2004 r., ale pierwszy w którym uwzględniono statystyki dotyczące tych państw. Przeglądem objęto politykę handlową w dziedzinach towarów i usług, politykę handlową w przekroju sektorowym, politykę inwestycyjną, a także środki polityki handlowej. Artykuł dotyczy handlu usługami. (fragment tekstu)
EN
The services sector, with a share of over 77% in GDP, plays a vital role in the EU economy and employment. The European Commission aims at eliminating the existing barriers and differences in regulation across Member States and creating a truly internal market for trade in services by 2010. The list of these barriers includes, inter alia, monopolies preventing the establishment of service providers from other Member States, quantitative restrictions on access to services activities, residence requirements relating to managers, price regulations, accounting rules differentiated in every State, discriminatory tax regulations that treat local providers in a more favourable way. In order to eliminate barriers the EU has undertaken a series of formal measures, notably the completion of the Financial Services Action Plan 1999-2005, the launch of a new financial services strategy 2006-2010, the Action Plan for transport 2002-2010, the issuance of Postal Directive, and lastly the Services Directive. The EU is an active player in the ongoing WTO multilateral negotiations and has scheduled commitments across virtually all major service categories under the GATS. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono badania wielkości międzynarodowych obrotów usługowych na świecie, w Unii Europejskiej i w Polsce, zaprezentowano zmiany w strukturze gałęziowej międzynarodowej wymiany usług oraz głównych eksporterów i importerów usług. Badania objęły lata 2004-2011, co pozwoliło na analizę opisywanych zjawisk zarówno przed kryzysem gospodarczym, jak i czasie jego trwania. W większości przypadków zaobserwowano większe obroty w roku 2011 niż w początkowym roku kryzysu (2008) - zarówno w eksporcie, jak i w imporcie, co może świadczyć o odwracaniu się negatywnego trendu dotyczącego międzynarodowych obrotów usługowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a study on the size of the international trade in services in the world, the European Union and Poland, the changes in the branch structure of international trade in services and the main exporters and importers of services. The research included the years 2004-2011, which allowed the analysis of the phenomena both from before the economic crisis, as well as during its duration. In most cases, higher turnovers were observed in 2011 than in the early years of the crisis (starting in 2008) - both in exports and imports, which may indicate a reversal of the negative trend of international trade in services.(original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie problemów interpretacyjnych związanych z zasadami przeliczania na złote kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania, w przypadku gdy kwoty te są określone w walucie obcej, m.in. analizie poddany został termin "podatnik" użyty w art. 31a uptu. W artykule przedstawiono również - zwłaszcza w kontekście projektowanych zmian do tej ustawy - wątpliwości prawne związane ze stanowiskiem Ministra Finansów wyrażanym w indywidualnych interpretacjach podatkowych dotyczących tej tematyki, wskazując na niezgodność polskich przepisów z przepisami Unii Europejskiej. (fragment tekstu)
EN
The article is devoted to exchange rates of foreign currencies used in VAT for the determination of tax base of taxable activities and due tax, according to the regulations binding in 2012 and amendments to the act planned for 2013. The study concentrates on the analysis of the opinions of the Ministry of Finance expressed in individual tax interpretations concerning exchange rates of foreign currencies in Intra-community acquisition of goods and delivery of goods or services, where goods or services are acquired by domestic taxpayers, in the context of theses resulting from the judicature of administrative courts and the doctrine. The attention has also been paid to the incompatibility of some regulations of the act on VAT with regulations of Directive 2006/112/EC, including the ones concerning exchange rates of foreign currencies. (original abstract)
XX
Czy Polska, posiadająca wykształconą kadrę fachowców oraz korzystne położenie geograficzne może stać się europejskim centrum offshoringu? Okazuje się, że tak. Pod względem atrakcyjności zajmujemy piąte miejsce w świecie pomiędzy Singapurem a Kanadą. Oznacza to, iż w ciągu najbliższych trzech lat staniemy się jednym z najważniejszych europejskich centrów usług w sektorze BPO - Business Process Offshoring. Zjawisko offshoringu otwiera nowe możliwości przed krajami rozwijającymi się, choć znaczące korzyści odnoszą przede wszystkim państwa, które są importerami tego typu usług.
12
67%
XX
W artykule przedstawiona została dynamika wskaźników struktury usług zewnętrznych przedsiębiorców z Ukrainy w latach 2010-2013. Modele trendu liniowe i paraboliczne zostały zbudowane w celu określenia tendencji w eksporcie i imporcie usług, które miały więcej niż 5% udziału w strukturze eksportu lub importu usług Ukrainy w 2013 r. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the dynamics of indicators of external service structure entrepreneurs from Ukraine in 2010-2013. Models of linear and parabolic trend were built in order to identify trends in exports and imports of services that took more than 5% share in the structure of export or import of services of Ukraine in 2013. (original abstract)
XX
Po długich i burzliwych negocjacjach 12 grudnia 2006 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę usługową. Jej zasadniczym celem jest "osiągnięcie postępu w tworzeniu prawdziwie jednolitego rynku usług". Dokument został przez polityków europejskich uznany za podstawowe narzędzie w realizacji zaktualizowanej strategii lizbońskiej wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia. Dyrektywa usługowa będąca efektem kompromisu między zwolennikami pełnej liberalizacji rynku usług i politykami o bardziej konserwatywnych poglądach obawiającymi się "dumpingu społecznego", stanowi istotny postęp na drodze do osiągnięcia swobody trans-granicznego świadczenia usług oraz swobody zakładania przedsiębiorstw usługowych w dowolnym państwie członkowskim UE. (fragment tekstu)
EN
In order to establish an integrated Internal Market in Services the European Parliament and the European Council adopted in December 2006 the Services Directive. The Services Directive materializes the fundamental freedoms guaranteed in Articles 43 and 49 of the Treaty establishing the European Community through the simplification of administrative procedure and removal of obstacles for services activities. The implementation of the Services Directive will require Member States to undertake a mix of legislative and administrative measures. One of the obligations required by the Directive is the establishment of the points of single contact that will have to ensure that service providers can complete all procedures and formalities needed for access to and exercise of their service activities through these points. The Services Directive applies to all services which are not explicitly excluded from it. However the list of exclusions is quite long and includes, inter alia, non-economic services of general interest, financial services, services in the field of transport, audiovisual and radio broadcasting services. These obligations have to be completed before the end of 2009. Moreover, some obligations required by the Directive go beyond that date. (original abstract)
XX
Udział w wymianie zagranicznej jest istotną dla gospodarki narodowej dziedziną działalności spółek z kapitałem zagranicznym. Jako eksporterzy i importerzy wpływają one na obroty i saldo bilansu płatniczego.
EN
The 1990s were evidenced in Poland by a drop of surpluses of service international exchange what led in 2002 to a significant negative balance in terms of payments and to a serious reduction in a positive balance in terms of transactions. The available statistical data confirm the supposition that the enterprises controlled by foreign capital, demonstrating a serious exporting activity but still much greater importing activity, have caused the present situation. What is more, the fact that inspires future in-depth surveys of foreign exchange of companies controlled by foreign capital is dominance of consumer goods in those imports with a less than average share of investment goods. This contradicts the often promoted thesis of an outstanding share of entities with foreign capital in modernisation of the Polish economy. (original abstract)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.