Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Prawne aspekty sprzedaży
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
W artykule przedstawiono rozwiązania prawne obowiązujące w handlu międzynarodowym w zakresie umowy sprzedaży. Omówiono uwarunkowania ogólne umowy sprzedaży, koncepcje umowy sprzedaży w systemach prawnych państw obcych, rodzaje umów sprzedaży, zagadnienie prawa kolizyjnego oraz konwencję wiedeńską o międzynarodowych umowach sprzedaży towarów z 1980 roku.
XX
Autor analizuje problem prawny koncesji i zezwoleń w aspekcie projektu ustawy "Prawo działalności gospodarczej". Przedstawia konkretne przykłady przedsiębiorstwa Bartimpeks.
XX
Konflikt między realizacją funkcji społecznej w oparciu o świadczenie usług farmaceutycznych w ramach systemu ochrony zdrowia publicznego a realizacją funkcji ekonomicznej, mającej na celu osiąganie celów komercyjnych istnieje w działalności aptek od wielu dziesięcioleci. Choć wywołany został poprzez zbytnie uzależnienie funkcjonowania aptek od warunków rynkowych, to właściwe dostosowanie działań do reguł rynkowych pozwoli połączyć zadania wynikające ze specyfiki zawodu farmaceuty z zadowoleniem klienta, łagodząc (a nawet niwelując) jednocześnie skutki konfliktu wartości. Sytuacja na rynku aptecznym, który wszedł w fazę dojrzałości, sprzyja wykształceniu się orientacji rynkowej, której podmiotowym punktem wyjścia dla podejmowanych działań jest pacjent, natomiast przedmiotowym - rynek, a dokładniej popyt oraz obecne i przyszłe potrzeby pacjentów. Właściwe zastosowanie instrumentów oferowanych przez marketing może w pełni zaspokoić oczekiwania i potrzeby klienta, które znajdują się w centrum zainteresowania marketingu oraz stanowią punkt odniesienia dla wszystkich planowanych i podejmowanych działań określonych w Kodeksie etyki aptekarza Rzeczpospolitej Polskiej. Zastosowanie w tym celu orientacji rynkowej pozwoli na zmniejszenie sprzeczności wynikających z konfliktu wartości między etyką i biznesem w aptece, stanowiąc swego rodzaju rozwiązanie optymalne. Konflikt między realizacją funkcji społecznej, a realizacją funkcji ekonomicznej wynika z wciąż powiększającej się liczby aptek na rynku, co powoduje wzrost natężenia konkurencji, która bazuje na płaszczyźnie konfliktu. Konflikt ten stanowi zjawisko naturalne, oparte na dążeniu do zaspokojenia ograniczonej liczby nabywców na danym rynku i jest naturalnym symptomem interakcji między podmiotami rynkowymi. Ustawodawca, dokonując zmian prawnych mających na celu eliminację zachowań nielegalnych, bazujących na granicy prawa, sprzecznych z etyką i deontologią zawodu farmaceuty, doprowadził do paradoksu etycznego. Nie jest(fragment tekstu)
EN
The conflict between the social function based on pharmaceutical service delivery within the national health protection system and the business function aimed at commercial goals has been present in the operations of pharmacies for decades. Although it has been caused by the excessive dependence of pharmacies on market conditions, the proper adjustment of activities to the market rules will allow for the combination of tasks resulting from the specificity of the pharmacist profession with customer satisfaction, mitigating or even eliminating the effects of the conflict of values at the same time. The problems discussed in this article consisting in the legal and ethical aspects of public pharmacies operations in the context of market competition, which does not always comply with legal regulations are good reasons to analyse the market behaviour of these entities, as it allows for the cognition of trends of changes in pharmacy functions and their reorientation towards the domination of commercial goals due to the prevailing share of private property within these entities.(original abstract)
XX
W pracy "Rozwój aptek internetowych w Polsce", przedstawiono podstawy prawne funkcjonowania cyberaptek oraz warunki, jakie muszą być spełnione przez podmioty sprzedające leki OTC na odległość. Ponadto, podjęto się próby ustalenia liczby aptek internetowych działających w Polsce, ma podstawie katalogów stron www, najpopularniejszych portali internetowych. Dokonano również identyfikacji barier oraz szans rozwoju e-aptek. (abstrakt oryginalny)
XX
W artykule dokonano analizy zagadnienia dotyczącego standaryzacji w wybranych obszarach ochrony zdrowia. Przedmiotową problematykę przedstawiono zarówno z punktu widzenia prawnego, jak również praktycznego. Przede wszystkim przedstawiono podstawowe wymogi prawne w zakresie właściwej identyfikacji produktów leczniczych oraz obszarów ochrony zdrowia, w której ta identyfikacja odgrywa istotną rolę. Z punktu widzenia praktycznego przedstawiono sposoby wykorzystania globalnych standardów GS1, pozostających w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz potencjalne korzyści wynikające z powszechnego zastosowania tych standardów w obszarze ochrony zdrowia.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article various aspects regarding standarization in the healthcare sector have been discussed. Key issues have been presented from both legal and practical point of view. Primarily, crucial legal requirements regarding identification of medicinal products have been discussed as well as possible areas where unique identification play an important role. From the point of view of practical solutions, global GS1 standards have been adressed being compliant with legal requirements and benefits resulting from common use of these standards in the healthcare sector.(original abstract)
XX
Autorzy zauważają, że stosowanie popularnego narzędzia, jakim jest sprzedaż premiowa, niesie ze sobą sporo rozbieżności prawnopodatkowych. Za taki stan rzeczy odpowiada według autorów brak ściśle sprecyzowanej definicji tego pojęcia, co z jednej strony zostawia swobodę działania organizatorom, z drugiej zaś szerokie pole do interpretacji ich projektów przez izby skarbowe. W artykule omówiono sprzedaż premiową okiem praktyka - firmy organizującej tego typu projekty, oraz prawnika, który podjął się interpretacji obowiązującego prawa.
XX
Artykuł poświęcono prawnym aspektom sprzedaży internetowej. Uwzględniono współczesne przeobrażenia w systemach komunikacji (spowodowane przede wszystkim powstaniem Internetu) i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz większego i bardziej dostępnego zestawu możliwości oferowanych przez globalną sieć. Podkreślono, że tym wszystkim problemom powinno sprostać prawo, poprzez dostosowanie ustawodawstwa do zmieniających się warunków ekonomicznych.
EN
The subject of this paper deals with on-line selling in consumer turnover, which is one of the oldest and most commonly concluded contracts, carried out however with the use of modern and more and more common medium which is the Internet. The paper shows specific legal consequences resulting from such contracting in consumer turnover, presented against the legally binding regulations applied by the European Union and most updated Polish regulations, particularly the ones applied in the field of different ways and techniques of concluding contracts via the Internet, legal qualification of the form in which the contract has been concluded, the use of electronic signature while concluding contracts via the Internet, special protection of customers who conclude contracts "at a distance", including the use of the Internet, and legal forms of payment for the Internet transactions. (original abstract)
XX
Obecne przepisy o kosmetykach (Dyrektywa 76/768/ CEE, jej aktualizacja 2003/15/CE 2005/42/CE, 2007/67/CE, 2008/42/CE, 2009/36/CE i późniejsze zmiany) ograniczają użycie w produktach kosmetycznych substancji chemicznych klasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne dla ludzkiego układu rozrodczego (CMR). W czasie badań i produkcji w dziedzinie kosmetyki należy również powołać się na podstawowe systemy jakościowe. Powyższe przepisy prawne i jakościowe nie wykluczają jednak komercjalizacji substancji zapachowych, w niektórych przypadkach uważanych za równie niebezpieczne dla układu nerwowego, jak również dla układu hormonalnego czy oddechowego. Ponadto istnieje brak informacji na temat ewentualnych zanieczyszczeń środowiska wytwarzanych przez wyżej wymienione substancje. Niestety, wiele z badanych związków zapachowych uznanych za potencjalnie szkodliwe dla człowieka i środowiska jest obecne w ponad 3100 rodzajach perfum aktualnie dostępnych w sprzedaży. Władze, firmy i przedsiębiorcy, przede wszystkim ci związani z przemysłem kosmetycznym, powinni zwrócić uwagę na potrzebę lepszej ochrony zdrowia konsumentów. (abstrakt oryginalny)
EN
Current regulations on cosmetics (Directive 76/768/CEE with the relevant updates 2003/15/CE, 2005/42/CE, 2007/67/CE, 2008/42/CE, 2009/36/CE and further amendments) restrict the use in cosmetic products of chemical substances classified as Carcinogenic, Mutagenic, or toxic to the human Reproductive system (CMR). The major quality systems ap-plicable to research and production in the field of cosmetics are briefly recalled. The above legal provisions, however, do not rule out the addition of odorants that are considered to be, e.g., equally hazardous to the nervous, endocrine, and respiratory system. In addition, no information is given about the possible environmental pollution produced by the above-mentioned substances. A number of odorants are surveyed, which are contained in more than 3100 fragrances commercially available at present and deemed to potentially cause adverse effects to man and the environment. The need for better protection of the consumer from health risks by the relevant authorities, firms, and traders is discussed. (original abstract)
XX
Druga część artykułu dotycząca szczególnych warunków sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego poświęcona została m.in. uprawnieniom kupującego. W materiale skomentowano ewentualne roszczenia przysługujące konsumentom w wypadku niezgodności towaru z umową.
XX
W artykule autor omawia zakres stosowania ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Przedstawiono również, określone ustawą obowiązki sprzedawcy, jego odpowiedzialność za zgodność towaru z umową oraz przesłanki zwolnienia go od tej odpowiedzialności.
XX
Sprzedaż zestawów przekąsek składających się z towarów gotowych, zapakowanych przez producentów i skomponowanych przez zamawiającego na gruncie podatku VAT nie stanowi jednego nowego produktu czy jednego świadczenia kompleksowego. Tym samym nie jest możliwe opodatkowanie takiego zestawu jedną stawką podatku VAT. Według interpretacji władz KIS zestaw ten należy opodatkować wg. stawek właściwych dla towarów składających się na ten zestaw. Takie, niewątpliwie uzasadnione orzeczenie będzie jednak stanowiło dodatkową niedogodność dla firm, tym niemniej trudno będzie ukryć w cenie zestawu narzuconą marżę. (abstrakt autora)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.