Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Prawo spółdzielcze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Artykuł przedstawia nową instytucję prawną w prawie spółdzielczym, jaką stanowi ustalenie liczby udziałów. Instytucja ta funkcjonuje w spółdzielniach rolników oraz w spółdzielni energetycznej. Jej obowiązywanie wiąże się ze szczególnym charakterem prawnym udziałów w tych spółdzielniach, który wyraża się w możliwości ich zbycia. Uchwała walnego zgromadzenia spółdzielni o ustaleniu liczby udziałów stanowi zdarzenie prawne, skutkujące zbyciem udziału w spółdzielni rolników lub w spółdzielni energetycznej. Podstawę określenia przysługującej członkom liczby udziałów stanowi stosunek zbytych przez członka do nabytych przez spółdzielnię od wszystkich członków produktów lub grup produktów, czy też energii elektrycznej, ciepła lub biogazu.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a new legal institution in cooperative law, which is the determination of the number of shares. This institution applies to farmers' cooperatives and an energy cooperative. Its application is related to the specific legal nature of the shares in these cooperatives, which is expressed in the possibility of their sale. The resolution of the general meeting of the cooperative to determine the number of shares is a legal event resulting in the sale of a share in a farmers' cooperative or an energy cooperative. The basis for determining the number of shares that members are entitled to is the ratio of sold by the member and acquired by the cooperative products or groups of products, or electricity, heat or biogas.(original abstract)
XX
W 2009r. rozpoczął się proces składania w polskim Sejmie aktów prawnych, które w ocenie polskich spółdzielców były bardzo szkodliwe dla spółdzielczości. Projekty te nie były konsultowane ze środowiskiem spółdzielczym, które w większości nie akceptowało proponowanych zmian w projektowanych aktach prawnych. Propozycje te nie były zgodne z zasadami Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, z prawem Unii Europejskiej, ani z zasadami demokratycznego państwa prawnego oraz wolnego rynku, jak również zasadami konkurencyjności. Artykuł stanowi przegląd inicjatyw w zakresie zmian prawa spółdzielczego w latach 2009-2015 i ocenę ich wartości dla spółdzielczości w Polsce. Zaprezentowane zostały główne obszary funkcjonowania spółdzielni, które powinny być uregulowane znowelizowanymi przepisami nowej ustawy. (abstrakt oryginalny)
EN
In 2009 a process of assembling in the Polish Parliament legal documents, which in the assessment of Polish cooperatives' members were very harmful to the cooperative movement, has started. These projects haven't been consulted with the cooperative environment, which largely didn't accept proposed changes in the planned legislation. These propositions didn't match the principles of the International Cooperative Alliance, the law of the European Union, or principles of the legal democratic state and the free market, as well as the principles of competitiveness. The article constitutes the overview of initiatives concerning changes of the cooperative law in the years 2009-2015, and the evaluation of their value for the cooperative movement in Poland. Main areas of cooperatives' functioning, which should be regulated with amended provisions of the new law, were presented. (original abstract)
XX
Proces funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej determinowany jest także zakresem uprawnień i obowiązków jej organów zarówno na etapie podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych, jak i sprawowania kontroli i nadzoru. Podstawowe funkcje, a zarazem uprawnienia organów spółdzielni (walnego zgromadzenia, rady nadzorczej, zarządu oraz innych organów powoływanych zgodnie z zapisami statutu) zmieniały się w czasie w zależności od warunków ustrojowych, politycznych, gospodarczych i innych. Poniższy artykuł ma na celu przybliżenie wiedzy w tej tematyce poprzez dokonanie skrótowej ich prezentacji, biorąc pod uwagę przede wszystkim zapisy prawne. (fragment tekstu)
XX
W niniejszym artykule w pierwszej kolejności omówiony został tryb zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni. Następnie przedstawione zostały kompetencje tego organu. W dalszej części tekstu zaprezentowano tryb obradowania i podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie, a także problem nieważności i zaskarżalności uchwał. Ostatnia część tekstu poświęcona jest protokołowi z obrad tytułowego organu. (abstrakt oryginalny)
EN
The first issue the article focuses on is the mode of the cooperative AGM convening. Then, it sets out the competencies of the gathering in question. The further parts of the paper discuss the mode of proceeding during the meeting and taking resolutions by the AGM, as well as the problems of invalidity of a resolution and appeal against it. The final part of the paper deals with the AGM minutes. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie i próba oceny zmian, jakie dokonały się w spółdzielczości w latach 1990-1996 w wyniku przemian ustrojowych.
EN
In 1989-1996 consequential transformations aiming at market economy of the Polish co-operative movement which was shaped in the People's Republic were initiated. Interest aroused both attempts at reforms undertaken within the movement itself, and actions from the government. The paper presents the liquidation of the old co-operative movement system radically realized in 1989 as well as the slow creation of new co-operatives and reconstruction of co-operative unions.(original abstract)
XX
Autor przedstawił problemy przed jakimi stoi spoółdzielczość w Polsce w okresie przemian systemowych, jej kondycję, zmiany w systemie spółdzielczym, charakter nowych unormowań prawnych i możliwości oraz ograniczenia tworzenia się nowych spółdzielni.
XX
Ustawa o spółdzielniach rolników wprowadziła możliwość zbycia udziału w spółdzielni rolników przez ustępującego członka. Poza spółdzielnią europejską (SCE) spółdzielnia rolników stanowi jedyną w polskim prawie spółdzielczym spółdzielnię, w której możliwe jest zbycie przez członka udziału na rzecz innego członka lub osoby nabywającej członkostwo. Analiza przepisów ustawy o spółdzielniach rolników prowadzi do wniosku, że udział w spółdzielni rolników stanowi ekspektatywę (prawo podmiotowe tymczasowe) roszczenia o zwrot dokonanej na jego poczet wpłaty. Umowa zbycia udziału w spółdzielni rolników ma charakter konsensualny i kauzalny oraz wywołuje skutek zobowiązująco-rozporządzający, chyba że strony postanowią inaczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The Act on farmers' cooperatives introduced the possibility of transferring a share by a resigning member. Apart from the regulation of the European Cooperative Society (SCE) the farmers' cooperative Act is the only case in the Polish cooperative law of the transferability of shares in the cooperative. Share in a farmers' cooperative constitutes the claim for a refund of the payment made against it. A share may be transferred only to another member of the cooperative or to the person acquiring the membership. The share purchase agreement in the farmers' cooperative is consensual and causal. Sales obligation transfers the share unless the parties decide otherwise, i.e. to transfer the share as a result of a separate agreement. (original abstract)
XX
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe są podmiotami działającymi na rynku finansowym obok banków, instytucji kredytowych i instytucji pośrednictwa kredytowego. Skok, podobnie jak banki spółdzielcze działają na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze. Nie są jednak bankami i nie podlegają regulacjom ustawy Prawo bankowe. Wydaje się, że system skok pełni rolę zarówno komplementarną, jak i substytucyjną w stosunku do sektora bankowego. Oferowane produkty mogą być zarówno uzupełnieniem, jak i mogą być konkurencyjne w stosunku do oferty bankowej. Przedmiotem zainteresowania w niniejszym opracowaniu jest charakterystyka wybranych sfer działalności skok, określających ich potencjał i próba określenia perspektyw ich funkcjonowania w przyszłości w kontekście planowanej nowelizacji ustawy regulującej ich działanie. (abstrakt oryginalny)
EN
During the whole period analyzed, the number of SKOK associations diminished while the number of branches, members, employees as well as the amount of assets, deposits and loans increased. The overwhelming number of SKOK associations still made profit by the end of 2008. Unfortunately, the financial crisis had an impact on the financial results of the associations in the recent period. This is shown among others in their own capital decrease, negative financial results and turnover profitability rates as of 30 June, 2009. We should also mention a possible threat to the continued market expansion of SKOKs, i.e. the macroeconomic risk, which intensified in 2009, especially in connection with the growing unemployment and economic slowdown. It may have an adverse impact on their financial results in the next years. Moreover, in 2008 a bill was submitted to the Sejm to amend the law on cooperative savings and loan associations and some other related laws. The draft law contains a number of substantive changes aimed at imposing public supervision over the assets accumulated in the SKOKs, a ban on the activities of the KSKOK (National Cooperative Savings and Loan Association) not regulated by statutory provisions, at reduction of burdens carried by SKOK associations for the KSKOK, and making it possible for SKOK associations to have actual influence on the KSKOK's decisions, at changing the rules of dividing the financial surplus so that members could benefit from the profits made by the association. (original abstract)
XX
Tematyka poruszona podczas "IX Forum Prawa Spółek", poświęconemu reprezentacji przedsiębiorców, zachęca do podjęcia szerszej dyskusji nad obowiązującymi przepisami dotyczącymi reprezentacji spółdzielni. Szczególną uwagą należy objąć kwestię reprezentowania spółdzielni przez pełnomocników. Problematyka ta wzbudza bowiem liczne wątpliwości w doktrynie i orzecznictwie. Z tego względu w niniejszym artykule odniesiono się zarówno do przedmiotowego i podmiotowego zakresu regulacji art. 54 i 55 Prawa spółdzielczego, jak i obowiązujących zasad reprezentowania spółdzielni. Szczegółowej analizie poddano najbardziej istotne problemy prawne dotyczące sposobu reprezentacji spółdzielni oraz wysunięto szereg postulatów de lege ferenda.(abstrakt oryginalny)
EN
The topics discussed during the IX Company Law Forum, which was devoted to representation of entrepreneurs, encourage a broader discussion on the applicable provisions on representation of cooperatives. Particular attention should be paid to the issue of attorneys in fact representing a cooperative, as there are many doubts in legal literature and in case law in this area. For this reason, this articles discusses both the scope of regulation and the group of entities regulated by Articles 54 and 55 of the Cooperative Law, as well as the applicable principles of representation of cooperatives. The most important legal problems concerning the manner of representation of cooperatives are analysed in detail. A number of legislative amendments are proposed.(original abstract)
10
Content available remote Przemiany prawa spółdzielczości socjalnej w Polsce
75%
XX
Artykuł omawia przebieg prac legislacyjnych i programowych dotyczących spółdzielni socjalnych z ostatnich dziesięciu lat. Stanowią one nową formę prawną łączącą cechy spółdzielni pracy i organizacji pozarządowej. Zaprezentowane zostały analizy porównawcze wskazujące różnice pomiędzy tradycyjnymi spółdzielniami pracy a spółdzielniami socjalnymi, jak również analiza poszczególnych faz zmian prawnych. Artykuł stanowi z jednej strony materiał analityczny odnoszący się do dyskusji nad koncepcjami spółdzielczości socjalnej, z drugiej zaś stanowi opis procesu legislacyjnego odnoszącego się do polityki społecznej wskazującego wpływ sporów programowych na ostateczny kształt aktów prawnych. W artykule zaprezentowano również kierunki dalszych prac i koncepcje działań programowych w zakresie spółdzielczości socjalnej.(abstrakt oryginalny)
EN
Social co-operatives in Poland have a short but relatively rich history. It was ten years of legislative changes in response to challenges of reintegration of co-operatives and nongovernmental organizations, the furthest from the labour market and combining legal forms of work. The latter is a legal essence of a social cooperative, which was inspired by Italian type B co-operatives. The context for these changes are reforms and debates on labour market and social assistance policies, especially in the context of Polish accession to the EU. After the initial period we are ready to assess social co-operatives movement in Poland and to propose new directions and legislative measures to improve its dynamics and other aspects important for the success of reintegration policy.(original abstract)
XX
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, wraz z potrzebą jednolitej organizacji spółdzielczości, pojawiła się konieczność wprowadzenia mechanizmów ochronnych dla kooperatyw. Pierwsza polska ustawa o spółdzielniach wdrożyła nie tylko system rewizji, jak określano wówczas lustrację, ale także instrumenty karnoprawne. Pierwszy z cyklu artykułów dotyczących odpowiedzialności karnej w prawie spółdzielczym poświęcony jest regulacjom prawa karnego materialnego w prawie spółdzielczym, obowiązującym w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Autor omawia nie tylko przestępstwa, ale także delikty, określane przez ustawodawcę jako przewinienia, które zagrożone były nie karą kryminalną lecz porządkową, nakładaną przez sąd rejestrowy(abstrakt oryginalny)
EN
After Poland regained independence, along with the need for a unified organization of cooperative movement, emerged a need to introduce protective mechanisms for cooperatives. The first Polish Act on cooperatives introduced not only a system of revision, as lustration was called at the time, but also criminal law instruments. The first of a series of articles on criminal liability in cooperative law is devoted to substantive criminal law regulations in cooperative law in force during the interwar period. The author discusses not only crimes, but also delicts, defined by the legislator as offenses, which were threatened not by criminal punishment but by order punishment imposed by the registry court.(original abstract)
XX
Omówiono proces przekształceń spółdzielni w spółki prawa handlowego oraz trudności i problemy związane z tym procesem.
EN
The study presents an economic process regarding transformation of a co-operative structure into a trading partnership. This process poses the form of restructuring a co-operative structure by means of change of the its legal form and indication of the conditions ensuring the efficient course of implementation of this process. The study is based on author's practical experience resulting from their participation in the processes of that type. (original abstract)
13
75%
XX
Zaprezentowano poglądy działaczy spółdzielczych oraz polityków-decydentów związanych z wsią i rolnictwem na temat roli sektora spółdzielczego w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej oraz w sprawie konieczności uchwalenia nowego prawa spółdzielczego. Problematyka omówiona w tym opracowaniu jest bardzo aktualna, m.in. dlatego że obecnie na całym świecie trwają obchody Międzynarodowego Roku Spółdzielczości. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the views of cooperative activists and the policy makers associated with rural agricultural communities on the role of the cooperative sector the changing economic situation, and on the need to draw a new cooperative law. The study discusses very current issue, among others, because of the International Year of Cooperatives celebrations held currently across the world. (original abstract)
XX
Autor artykułu przedstawia proces legislacyjny dotyczący tworzenia prawa spółdzielczego po 1989 r. w Polsce. Jego zdaniem do negatywnych zjawisk w prawotwórstwie należą nowelizacje ustawy Prawo spółdzielcze, zwłaszcza te dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych lub określające warunki przekształcania się spółdzielni w spółki prawa handlowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the legislative process of creating a cooperative law after 1989 in Poland. In Author's opinion, the negative phenomena in lawmaking include revision of the Law on cooperatives, especially those concerning the functioning of housing cooperatives, or defining the conditions for the transformation of cooperatives into commercial companies. (original abstract)
XX
W latach 2006-2014 Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe ciągle się rozwijały, powiększając stan swoich oddziałów i punktów kasowych. Od początku swojego działania SKOK-i utrzymują wysoką dynamikę przyrostu aktywów, co zapewnia im stabilną pozycję na rynku. Przewodniczący Światowej Rady Związków Kredytowych niejednokrotnie stwierdził, że takiej spółdzielczości jak w Polsce, powinni się uczyć przedstawiciele innych państw, iż ma ona bardzo dobry model finansowy, zaś w następnych latach na pewno rozwinie się ona jeszcze bardziej. W niniejszej pracy przedstawiona została analiza działalności polskich i zagranicznych związków kredytowych. Z pewnością można stwierdzić, że te pozabankowe instytucje działają na rzecz swoich członków, ciągle rozwijając swoje skrzydła i dając szanse na lepsze życie nawet najuboższym osobom z odległych regionów świata(abstrakt oryginalny)
EN
In the years 2006-2014 Cooperative Savings and Credit Unions continued to grow, increasing the number of their agencies and cash points. Since the beginning of their operation credit unions maintain a high level of growth rate of the assets, which provides them with a stable market position. President of the World Council of Credit Unions often said that representatives of other countries should learn from the cooperative movement in Poland, that it has a very good financial model, and in the following years will certainly develop even more. This paper presents an analysis of the activities of Polish and foreign credit unions. It can certainly be stated that these non-bank institutions are acting on behalf of their members, constantly expanding their wings, and giving a chance for a better life even to the poorest people from remote regions of the world(original abstract)
XX
Międzynarodowy Związek Spółdzielczy (MZS; ang. International Cooperative Alliance; ICA) jest organizacją zrzeszającą spółdzielnie, organizacje spółdzielcze oraz inne organizacje kontrolowane przez spółdzielnie lub prowadzące działalność związaną z realizacją założeń ruchu spółdzielczego. Członkami MZS mogą być organizacje, które spełniają warunki określone w Deklaracji Spółdzielczej Tożsamości oraz których cele są zgodne z celami MZS. W Deklaracji Spółdzielczej Tożsamości zawarte są tzw. zasady roczdelskie. Przyjmuje się, że zasady te zostały wykształcone w jednej z pierwszych spółdzielni, którą założono w 1844r. w Rochdale, w Anglii. Spółdzielnie są jedynymi przedsiębiorstwami na świecie o uzgodnionych, międzynarodowych zasadach funkcjonowania. Zasady roczdelskie nie stanowią jednak norm prawnych prawa krajowego lub międzynarodowego i tym samym nie są powszechnie obowiązujące. Zasady te są wewnętrznymi normami MZS. Wyróżniają one spółdzielnie spośród innych organizacji społecznych i gospodarczych typu korporacyjnego i zakładowego. Instytucja prawna spółdzielni europejskiej została ustanowiona przez prawodawcę europejskiego w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (Dz. Urz. WE z 18 sierpnia 2003 r., L 207/1). Rozporządzenie to stosuje się bezpośrednio w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Przepisy prawa państwa członkowskiego regulują funkcjonowanie spółdzielni europejskiej w sprawach nieuregulowanych przez rozporządzenie o spółdzielni europejskiej. Analiza przeprowadzona w niniejszym artykule na gruncie prawa polskiego prowadzi do wniosku, że jedynie przy zastosowaniu do spółdzielni europejskiej przepisów krajowych dojdzie do sytuacji, w której jej działalność będzie wypełniać postulaty wyrażone przez zasady roczdelskie. (abstrakt oryginalny)
EN
The International Cooperative Alliance (ICA) is the organization of cooperatives, cooperative organizations, and other organizations controlled by cooperatives or conducting the activity that is related to fulfilling the objectives of the cooperative movement. ICA members can be organizations that conform to the conditions laid down in the Statement of Cooperative Identity and observe objectives of the ICA. The Statement of Cooperative Identity consists of the so-called Rochdale Principles. The principles included in the Statement of Cooperative Identity are called Rochdale Principles because it is assumed that they were developed at one of the first cooperatives established in Rochdale, England, in 1844. Due to a declaration of The Statement of Cooperative Identity cooperatives are the only enterprises in the world with the agreed international principles of their operation. However the Rochdale Principles that consist on The Statement of Cooperative Identity are not legal standards. They are not standards of international law or international agreements. The standards introduced by ICA are not commonly obligatory. Hence, it can be accepted that they are intra-organizational procedural standards. However, they make cooperatives stand out among other social and economic organizations such as corporations and enterprises. The introduction of European Cooperative Society (SCE) into the legal systems of European Union (EU) member states followed the Council Regulation (EC) No. 1435/2003 of 22nd July 2003 on the Statutes for a European Cooperative Society (SCE), OJ EU L207/1 of 18 August 2003. In the system of European law, a regulation is a normative act that applies in each EU member state in the same form and, principally, is applied directly in each of the states. SCE is subject both to regulations of EU legal acts and normative acts issued by a domestic legislator. In conclusion of analysis of an SCE in the light of the international cooperative principles it has to be indicated that the SCE Regulation contains the legal characteristics of an SCE, but disregards the international cooperative principles that underlie the identity of all cooperatives. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest czynsz mieszkaniowy. Autorka przedstawiła związane z nim unormowania kodeksu cywilnego, ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych oraz prawa spółdzielczego, a także sposób ustalania wydatków związanych z utrzymaniem lokali przez tzw. wspólnoty mieszkaniowe.
XX
Autor koncentruje się na skutkach prawnych przekształceń zachodzących po stronie pracodawcy w sferze spółdzielczych stosunków zatrudnienia. Spółdzielcze stosunki pracy dotyczą nawiązania spółdzielczej umowy o pracę lub umowy o pracę nakładczą oraz umowy zlecenia i umowy o dzieło. Przekształcenia organizacyjno-prawne spółdzielni pracy mogą występować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz sektora spółdzielczego. Prawo spółdzielcze reguluje łączenie się spółdzielni, przyłączenie jednostki organizacyjnej do innej spółdzielni oraz podział spółdzielni. Przekształcenia zachodzące na zewnątrz sektora spółdzielczego są regulowane przez prawo pracy.
XX
Omówiono najważniejsze zmiany w prawie spółdzielczym. Przedstawiono argumenty za utrzymaniem i rozwojem spółdzielczości. Wskazano niezbędne kierunki zmian w spółdzielczości.
EN
Major amendments to the co-operatives' law have been discussed. Pros for maintaining and further development of co-operatives have been listed and directions for necessary changes in the co-operatives' architecture indicated. (J.W.)
XX
Omówiono podstawy prawne funkcjonowania spółdzielni (ustawa z dnia 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze). Przedstawiono zasady działania spółdzielni mieszkaniowych oraz sprecyzowano, jakie konkretne czynności o charakterze gospodarczym przypisane są do spółdzielni mieszkaniowych.
EN
The paper discusses housing cooperatives as free market operators which, due to the form of business organization they have adopted, their legal status and the opportunities they hold for all participants, guarantee their high popularity in the society at large for years to come. Much like other business forms, cooperatives are oriented at maximizing profits while staying true to their association nature. As artificial persons aimed at surviving in the free market, cooperatives must compete for operating space with entities representing other forms of organization.(original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.