Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flue gas desulfurization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper presents the results of study on structural parameters (particle size, surface area, pore volume) and the sorption ability of mechanically and thermally activated sodium bicarbonate. The sorption ability of the modified sorbent was evaluated by: partial and overall SO2 removal efficiency, conversion rate, normalized stoichiometric ratio (NSR). Sodium bicarbonate was mechanically activated by various grinding techniques, using three types of mills: fluid bed opposed jet mill, fine impact mill and electromagnetic mill, differing in grinding technology. Grounded sorbent was thermally activated, what caused a signifi cant development of surface area. During the studiem of SO2 sorption, a model gas with a temperature of 300°C, of composition: sulfur dioxide at a concentrationof 6292 mg/mn3 oxygen, carbon dioxide and nitrogen as a carrier gas, was used. The Best development of surface area and the highest SO2 removal efficiency was obtained for the sorbent treated by electromagnetic grinding, with simultaneous high conversion rate.
2
100%
EN
This paper presents the results of study on structural parameters (particle size, surface area, pore volume) and the sorption ability of mechanically and thermally activated sodium bicarbonate. The sorption ability of the modified sorbent was evaluated by: partial and overall SO2 removal efficiency, conversion rate, normalized stoichiometric ratio (NSR). Sodium bicarbonate was mechanically activated by various grinding techniques, using three types of mills: fluid bed opposed jet mill, fine impact mill and electromagnetic mill, differing in grinding technology. Grounded sorbent was thermally activated, what caused a significant development of surface area. During the studies of SO2 sorption, a model gas with a temperature of 300°C, of composition: sulfur dioxide at a concentration of 6292 mg/mn3, oxygen, carbon dioxide and nitrogen as a carrier gas, was used. The best development of surface area and the highest SO2 removal efficiency was obtained for the sorbent treated by electromagnetic grinding, with simultaneous high conversion rate.
PL
Przedstawiono kompleksowe rozwiązanie problemu ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem gazów odlotowych (zawierających dwutlenek siarki) i alkalicznych ścieków poprodukcyjnych. Przebadano ścieki poprodukcyjne z fabryki farb i lakierów i określono ich przydatność do absorpcji dwutlenku siarki. Zaproponowano skojarzoną metodę unieszkodliwiania alkalicznych ścieków i odsiarczania spalin z wykorzystaniem powyższych ścieków w fabryce POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW SA. we Wrocławiu.
PL
Przedstawiono możliwości otrzymania fotokatalitycznych gipsów z gipsu odpadowego otrzymanego z instalacji odsiarczania spalin. Wykazano że niewielki dodatek ditlenku tytanu do matrycy gipsowej umożliwia rozkład uciążliwych zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu kontaktującym się z powierzchniami gipsowymi. Zastosowanie odpadowego materiału gipsowego, pochodzącego z instalacji odsiarczania spalin, jako materiału bazowego, okazało się nie tylko rozwiązaniem ekologicznym, ale także prowadzącym do lepszych wyników niż gdy materiałem bazowym był gips otrzymany z kamienia gipsowego. Parametry wytrzymałościowe oraz żywotność nowych modyfikowanych gipsów wskazały na ich wysoki potencjał aplikacyjny.
EN
Gypsum-based building materials consisting of (i) waste gypsum recovered via flue-gas desulfurization or (ii) com. gypsum were modified by addn. of TiO2 photocatalyst. The (i) and (ii) samples with various TiO2 content (1–10% by mass) were studied for photocatalytic activity in NO degrdn. and mech. properties (compressive strength under dry and wet conditions). Firstly, the TiO2 presence in gypsum matrix resulted in NO photocatalytic degrdn. (40.4–67.9% and 34.1–63.5% for (i) and (ii), resp.), increasing with TiO2 loading. Secondly, the TiO2/gypsum mass ratio 2–3% did not influence significantly on compressive strength. Thirdly, using (i) provided better results in comparison to (ii), in both photocatalytic and mech. properties. The optimum mixt. was (i) with 3% by mass of TiO2 (58% NO degrdn.). It had higher compressive strength than the unmodified (ii) (9.44 vs. 8.83 and 3.02 vs. 2.92 under dry and wet conditions, resp.) and a longer lifecycle time.
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu wytwarzania nawozu mineralnego w formie granul o rozmiarze ziarna 2–6 mm z odpadowego gipsu z instalacji odsiarczania spalin w granulatorze z płaską matrycą. W badaniach testowano różne lepiszcza w celu prawidłowego scalenia aglomeratów. Otrzymane granulaty badano pod kątem wytrzymałości na nacisk oraz rozkładu w wodzie.
EN
Gypsum from flue gas desulfurization was granulated to grains 2–6 mm in a granulator with a flat matrix by using various binders. The obtained granules showed satisfactory compression strength and resistance in water.
PL
Określano właściwości wykładzin gumowych po piętnastoletniej ekspozycji w absorberze instalacji odsiarczania spalin (IOS), za pomocą spektroskopii impedancyjnej, elektronowego mikroskopu skaningowego oraz pomiaru twardości. Dodatkowo próbki gumy zarówno eksploatowane w IOS jak i nowe, poddawano starzeniu w autoklawie w warunkach podwyższonego ciśnienia i podwyższonej temperatury. Stwierdzono, że wykładzina z miękkiej, samowulkanizującej gumy chlorobutylowej, stosowana jako ochrona wewnętrznej ściany stalowego absorbera w obszarze zraszania, nie uległa znaczącej degradacji w czasie wieloletniej eksploatacji. Zarówno nowe próbki, jak i eksploatowane w IOS w ciągu 15 lat, które były eksponowane w autoklawie, charakteryzują się większą o kilka stopni twardością w stosunku do wykładzin nowych (w stanie dostawy).
EN
The properties of rubber linings after fifteen year exposure in the absorber of a flue gas desulfurization system (FGD) were determined using impedance spectroscopy, scanning electron microscopy and hardness measurements. In addition, the rubber samples both exploited in FGD and new, were aged in an autoclave at elevated pressure and elevated temperature. It was found that the soft self vulcanizing chlorobutyl rubber lining applied as a protection of the inner wall of the steel absorber in the spray tower did not undergo a significant degradation during long-term exploitation. Both new and exploited for 15 years in FGD samples that were exposed in the autoclave are characterized by a few degrees higher hardness compared to that of the new lining (as delivered).
PL
Przedstawiono uregulowania: prawne, technologie odsiarczania spalin oraz opis zastosowanej instalacji w Elektrociepłowni Białystok.
EN
Legal regulations, flue gas desulphurization technologies and description of Heat and Power Plant installations in Bialystok have been presented.
8
63%
PL
Przedstawiono metody odsiarczania gazów spalinowych stosowane w elektrowniach wykorzystujących paliwa kopalne, przegląd stosowanych urządzeń wraz z podaniem parametrów ich pracy oraz grupy najczęściej stosowanych sorbentów nieorganicznych z opisem chemicznych mechanizmów ich przetwarzania. Podano zalety i wady tych rozwiązań z punktu widzenia budowy i eksploatacji instalacji przemysłowych.
EN
A review, with 52 refs., of semi-dry and wet methods for flue gas desulfurization as well as sorbents and equipment used in the industrial scale.
PL
W Polsce jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia atmosfery jest energetyka zawodowa, emitująca ditlenek siarki, powodujący w środowisku największe zmiany. W 1994 roku, w wyniku podpisania przez polski rząd tzw. II Protokołu Siarkowego określone zostały graniczne wielkości emisji S02, które docelowo powinny zostać osiągnięte do roku 2010. W tym celu zainicjowany został między innymi program inwestycyjny budowy instalacji odsiarczania spalin w polskiej energetyce zawodowej. Ciągły rozwój technik spalania paliw i odsiarczania stosowanych w elektrowniach i elektrociepłowniach powoduje powstawanie nowych rodzajów odpadów. Półsucha metoda rozpyłowa należy obok mokrej metody wapniowej odsiarczania spalin do najczęściej stosowanych na skalę techniczną technologii usuwania S02 z gazów odlotowych. W metodzie mokrej sorbentem jest mleko wapienne lub zawiesina kamienia wapiennego, a w metodzie półsuchej wapno. O ile w przypadku nowej generacji mokrych metod wapiennych otrzymuje się czysty gips, który nie jest traktowany jako odpad, lecz jako surowiec wtórny, zastępujący stopniowo naturalny gips, o tyle produkty odsiarczania z metody półsuchej są uznawane za odpady, znacznie trudniejsze w utylizacji. Dla każdej instalacji w metodzie półsuchej w zależności od istniejącego układu odpylania gazów, warunków eksploatacji instalacji odsiarczania oraz wahań stężenia S02 w strumieniu gazów zmienia się skład chemiczny i mineralny produktu odsiarczania. W pracy przedstawiono wyniki badań składu chemicznego i fazowego, mikrostruktury oraz powierzchni właściwej i uziarnienia odpadów z półsuchej metody odsiarczania spalin (Elektrownia Siersza, Elektrociepłownia Łódź). [...] Na podstawie charakterystyki fizykochemicznej zaproponowano możliwość ich wykorzystania w produkcji materiałów budowlanych (spoiwa siarczynowe i anhydrytowe). Dla oceny możliwości otrzymania spoiw, odpady poddano prażeniu w temperaturze 350 i 600°C, a następnie określono ich zmiany składu fazowego i mikrostruktury. Przeprowadzono standardowe badania czasu wiązania i wytrzymałości na ściskanie zaczynów na bazie odpadów niemodyfikowanych oraz modyfikowanych dodatkiem popiołu lotnego. Badania próbek laboratoryjnych wykazały, że wytrzymałość na ściskanie zaczynów z mieszaniny odpadu z Elektrowni Siersza i popiołu lotnego osiąga wartość 5 MPa po 7 dniach twardnienia. Z odpadu z półsuchej metody odsiarczania spalin po przeprażeniu w temperaturze 350° można otrzymywać spoiwa siarczynowe o właściwościach podobnych do właściwości spoiw gipsowych stosowanych w budowlanych robotach wykończeniowych. W wyniku utlenienia siarczanu(IV) wapnia do siarczanu(VI) wapnia w zakresie temperatur 500-600°C uzyskuje się produkt o właściwościach zbliżonych do naturalnego anhydrytu.
EN
In Poland the power industry is the major source of pollution into the atmosphere resulting largest changes in environment. In 1994 as a result of signing by Polish Republic's Government document called 'second Sulfur Protocol' the limit values of S02 in 2010 were settled. In order to achieve this target the investment program for flue gas desulfurization (FGD) installations in polish power industry was initiated. Sustainable development of FGD installations as well as implementation of fluidized bed combustion furnaces in electric and thermal power plants led to the production of new type of wastes. After wet lime/limestone flue gas desulfurization with gypsum as and product, the semi-dry FGD process using lime as sorbent is the most used FGD technology in industry. While for the wet FGD process there already existed a market demand for gypsum and the FGD by-product could gradually replace the use of natural gypsum, the establishment of recycling and utilization of semi-dry FGD product has been more difficult. For each installation in the semi-dry method depending on the existing dust removal system, operation conditions of desulfurization installation and S02 concentration variations in a stream of gases the chemical and mineralogical composition of desulfurization products change. In this paper the examination rcsults of chemical and phase composition, microstructure, specifie surface as well as wastes grain size composition from the semi-dry flue gas desulfurization (Siersza power plant, Łódź power and heat station) have been presented. [...] Basing on the chemical, mineralogical and physical characterization of wastes, the possibilities of utilization in building materials production are proposed. Wastes were subjected to calcination at the temperature of 350 and 600°C in order to assess the opportunity to obtain sulfite and anhydrite binders. The phase composition and microstructure changes after thermal treatment of the samples have been determined. The setting time and compressive strength of the standard wastes slurries, unmodified and modified with fly ash, were carried out. The laboratory tests on the waste from Siersza with an addition of fly ash have given 5 MPa compression strength after 7 days of hardening. The semi-dry FGD by-product after thermal treatment at the temperature of 350°C can be used to manufacture the sulfite binders of properties similar to properties of gypsum binders used in finishing construction works. As a result of thermal oxidizing of the calcium sulfite to form calcium sulfate, e.g. at 500 to 600°C, one obtains product with properties similar to natural anhydrite.
EN
For the sake of improving the technology and quality of engineering of the flue gas desulfurization (FGD) installations RAFAKO S.A. together with the Wroclaw University of Technology carry out research works, both on industrial and laboratory scale levels. The purpose of research is to develop and update RAFAKO S.A. own system of engineering wet limestone (FGD). Since research on the real object is limited by the impossibility of any changes in flue gas flow rate, the concentration of SO2 at the inlet to the absorber, the pH of the absorption suspension and other technical or technological parameters, it was de-cided to carry out the research also in a laboratory-scale plant built and operated by the Environmental Engineering Institute of Wroclaw University of Technology. This work presents the research programs, the range of process parameters used in them and the principles of modelling the efficiency of flue gas desulfurization in a vertical spray absorber.
PL
RAFAKO S.A. w trosce o doskonalenie technologii i jakości projektowania instalacji odsiarczania spalin kotłowych wspólnie z Politechniką Wrocławską prowadzi w tym zakresie prace badawcze, zarówno w skali przemysłowej jak i laboratoryjnej. Mają one na celu rozwój i aktualizację własnego systemu projektowania IOS metodą mokrą wapienną. Ponieważ prowadzenie badań na rzeczywistym obiekcie jest ograniczone brakiem możliwości dowolnej zmiany strumienia objętości spalin, stężenia SO2 na wlocie do absorbera, wartości pH zawiesiny absorpcyjnej i in. parametrów technicznych lub technologicznych, zdecydowano się prowadzić badania również w warunkach laboratoryjnych na instalacji zbudowanej w skali ułamkowo-technicznej. Instalacja taka powstała w Instytucie Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. W niniejszej pracy przedstawiono programy badań i zakresy zmian występujących w nich parametrów procesowych, podano również podstawy modelowania skuteczności odsiarczania spalin w pionowym absorberze natryskowym.
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości sorbentów powstających w procesie odsiarczania spalin metodą półsuchą NID (novel integrated desulfurization). Przeprowadzono analizę podatności zawartego w sorbencie siarczanu(IV) wapnia na utlenianie tlenem z powietrza. Wykonano analizy SEM-EDX oraz ICP-MS w celu określenia zawartości pierwiastków. Analiza SEM-EDX pozwoliła ponadto ocenić kształt i średnice aglomeratów. Uzyskane wyniki wraz z danymi literaturowymi pozwoliły wskazać potencjalne metody zagospodarowania zużytego sorbentu.
EN
Spent CaO sorbent was taken from a com. semi-dry flue gas desulfurization plant and regenerated either by oxidn. with air O₂ under room conditions or by spontaneous air oxidn. during storage outside for 150 days. Every 30 days, samples of the sorbent were taken out from the surface layer and analyzed for elementary compn. (including the heavy metal content). The oxidn. degree of the spent sorbent was not satisfactory for its further use in prodn. of cement or fertilizers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.