Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 236

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mieso jagniece
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
W artykule przedstawione są działania w kierunku odbudowy rynku mięsa jagnięcego. Od strony podażowej i popytowej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest przygotowywany „Program odbudowy i zrównoważonego rozwoju owczarstwa”. Zwraca się w nim uwagę na możliwość wprowadzenia owiec na tereny objęte ASF, jak również zagospodarowania naturalnych łąk i pastwisk. Dodatkowo celem programu jest utworzenie pełnego łańcucha produkcyjnego, który został opisany w artykule, czyli od rolników, przez produkcję, ubój i przetwórstwo oraz wykorzystanie produktów dodatkowych, aż do klienta końcowego. Bez wsparcia na poziomie rządowym realizacja takiego programu wydaje się niemożliwa, szczególnie w zakresie strony popytowej rynku.
EN
The types and diameters of muscle fibres, their content in the M. longissimus lumborum, carcass traits and meat quality in lambs of different genotype and age were studied. The growth of lambs was found to determine the increase of muscle fibre diameter of all three age groups and fibre transformation was dependent on the glycolytic metabolism. Surface of muscle cross-sectional area of the M. longissimus lumborum was increasing with lamb age. Yield of meat and its fat content were found the lowest in the Polish merino lambs of the youngest age, and their meat demonstrated lower water holding capacity than that noted in the hybrid lambs. Cholesterol content in meat of the experimental groups of lambs was substantially lower (13.07 mg/100g to 27.7 mg/100g) than that reported by other authors (62.4 mg/100g).
PL
Badania przeprowadzono na 48 jagniętach obu płci rasy merynos polski (Mp) oraz mieszańcach merynos polski x czarnogłówka (Mp x Cz). Jagnięta podzielono na trzy grupy: I — w wieku od 52 do 72 dni i o średniej masie ciała od 14.4 kg do 14.9 kg, II — jagnięta w wieku od 92 do 117 dni i o średniej masie ciała od 29.0 kg do 30.1 kg, III —jagnięta w wieku od 120 do 148 dni i o średniej masie ciała od 36.8kg do 38.0 kg. Udziały włókien STO wahały się w granicach od 10.8% do 9.0%; włókien FTO od 39.6% do 40.5% a włókien FTG od 49.7% do 51.8% (tabela 1). Średnice włókien STO mieściły się w granicach od 20.7 µm u najmłodszych jagniąt do 25.2 /µm u najstarszych, średnice włókien FTO mieściły się w granicach od 23.4 /µm do 28.6 µm a włókien FTG od 26.9 /µm do 33.5 µm (tabela 2). Procent mięsa był najniższy (59.4%) w grupie jagniąt najmłodszych, a najwyższy (63.0%) u najstarszych. Udział tłuszczu w tuszy był najniższy (14.3%) u najmłodszych jagniąt, a najwyższy u najstarszych (17.9%). Wartościowe wyręby w tuszy stanowiły od 39.9% do 42.1%. Wraz z wiekiem jagniąt zwiększała się powierzchnia „oka polędwicy" z 8.8 cm2 do 11.9 cm2 (tabela 3). Białko ogólne mięsa stanowiło od 17.6% do 19.2%, tłuszcz mięsa od 2.6% do 5.8%. Najniższą wodochłonność (33.7%) stwierdzono u jagniąt najmłodszych Mp, a najwyższą (40.6%) u jagniąt Mp x Cz. Wartości pH1 mieściły się w granicach od 6.23 do 6.46, a pH24 od 5.6 do 5.8. Zawartość cholesterolu najwyższa była u najmłodszych jagniąt mieszańców (35.3 mg/100g tkanki), a najniższa u najstarszych merynosów i mieszańców odpowiednio 18.4 i 13.1 mg/100g (tabela 4).
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie zmian w produkcji mięsa jagnięcego w UE, zaś celami szczegółowymi – ukazanie zmian w pogłowiu owiec oraz produkcji mięsa jagnięcego w UE i jego rozdysponowaniu, spożyciu oraz cenach tego rodzaju mięsa, jak również ukazanie występującego zróżnicowania w poszczególnych krajach. Okres badawczy dotyczył lat 2007-2016.
PL
Celem podjętych badań było określenie wpływu różnych systemów utrzymania dwu genotypów owiec na wybrane parametry jakości mięsa jagnięcego. Materiał doświadczalny stanowiły tryczki pochodzące od maciorek polskiej owcy nizinnej odmiany uhruskiej i maciorek linii syntetycznej BCP. Maciorki jak i ich potomstwo utrzymywane były w dwu systemach: alkierzowym i pastwiskowym. Wykoty odbywały się na przełomie kwietnia i maja. Jagnięta w trakcie odchowu przy matkach, zarówno w grupie alkierzowej jak i pastwiskowej dokarmiano gniecionym owsem i sianem. Po uzyskaniu przez tryczki masy ciała 25-28 kg z każdej badanej grupy i genotypu zostało ubite po 5 sztuk. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że maciorki linii BCP i maciorki polskiej owcy nizinnej są w pełni przydatne do produkcji wysoko wydajnych jagniąt rzeźnych zarówno w systemie pastwiskowym jak i alkierzowym. Wysokie noty oceny sensorycznej mięsa tryczków grupy pastwiskowej są dodatkowym atutem i potwierdzają wyśmienite walory smakowe mięsa jagniąt, pochodzących z tego typu odchowu.
EN
The objective of the present investigations was to determine the effect of various maintenance systems of two sheep genotypes on some parameters of lamb meat quality. The experimental material was constituted by the young rams after the ewes of Polish lowland sheep uhruska variety and the ewes of the synthetic line BCP. The ewes and their offspring were maintained in two systems: stabling and pasture. Lambing proceeded at the turn of April and May. Over the nursing period the lambs staying with mothers were fed crushed oats and hay in both maintenance systems. Having obtained 25-28 kg body weight, five ram lambs from each treatment group examined and genotype were slaughtered. The present research results show that the ewes BCP line and Polish lowland sheep uhruska variety are fully useful for highly efficient slaughter lamb production in both stabling and pasture system. The high scores of the sensory analysis of pasture ram lambs meat make up its another value and confirm the excellent eating quality of the lamb meat from this maintenance system.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.