Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  narzedzia marketingowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Celem rozważań jest charakterystyka i próba oceny zastosowania wybranych innowacyjnych narzędzi marketingu, wykorzystywanych w przedsiębiorstwach handlowych na rynku produktów żywnościowych, które mogą wpływać na podejmowanie decyzji zakupu. Bezpośredni wywiad z wykorzystaniem kwestionariusza przeprowadzono w 2015 roku wśród 45 przedstawicieli przedsiębiorstw handlu detalicznego żywnością w Warszawie. Najwięcej zmian implementowano w zakresie aranżacji powierzchni sprzedażowej, wyglądu i estetyki miejsca sprzedaży. Coraz częściej handlowcy po raz pierwszy wprowadzali strategie cenowe i rozszerzali ofertę asortymentową, także marek własnych. Efektem pracy jest próba wskazania głównych kierunków rozwoju aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego żywnością. Dzięki zastosowaniu w placówkach handlowych innowacyjnych narzędzi marketingu można wpłynąć na zainteresowanie konsumenta zdrowym i racjonalnym żywieniem. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The aim of the discussion was an attempt to assess the characteristics and use of the selected innovative marketing tools, which are used in commercial enterprises in the market of food products, which may influence the decision to purchase. The direct interview using a questionnaire was conducted in 2015 among 45 representatives of retail trade in food in Warsaw. Most changes were implemented in interior sales area, the appearance and aesthetics of the place of sale. Increasingly, traders first introduced pricing strategies, and expanded the range of products, including own brands. The result of the work will attempt to identify the main directions of development of innovative activity of enterprises of food retailing. Thanks to the use in commercial establishments of innovative marketing tools it is possible to affect the consumer’s interest in healthy and rational nutrition. The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений – дать характеристику и оценить применение избранных инновационных инструментов маркетинга, используемых торговыми предприятиями на рынке продуктов питания, которые могут влиять на принятие решений о покупке. Непосредственные интервью с использованием вопросника провели в 2015 г. с 45 представителями предприятий розничной торговли продуктами питания в Варшаве. Больше всего изменений ввели в области устройства торговой площади, облика и эстетики места продажи. Все чаще торговцы впервые вводили ценовые стратегии и расширяли ассортиментное предложение, также собственных марок. Эффект работы – попытка указать главные направления развития инновационной активности предприятий розничной торговли продуктами питания. Благодаря применению в торговых точках инновационных инструментов маркетинга можно повлиять на интерес потребителя к здоровому и рациональному питанию. Статья имеет исследовательский характер.
PL
elem opracowania, w którym dokonano przeglądu literatury jest przybliżenie specyfiki marketingu rekomendacji i charakterystyka jego wybranych narzędzi w ujęciu teoretycznym i praktycznym, przy założeniu, iż działania w jego zakresie, choć w niektórych przypadkach niezgodne z etyką, są istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost zainteresowania określoną marką, ideą czy przedsięwzięciem. Podstawę rozważań stanowią studia literaturowe, analizy raportów branżowych oraz własna obserwacja przedsięwzięć z zakresu marketingu rekomendacji prowadzona głównie on-line. Zaprezentowane w artykule wybrane wyniki badań dostępnych w źródłach wtórnych oraz własnych obserwacji, a także opinie ekspertów branżowych potwierdzają znaczący wpływ marketingu rekomendacji na decyzje zakupu, zwłaszcza w sieci internetowej, czego konsekwencją jest aktywizacja działań z tego zakresu, zarówno ze strony klientów – ambasadorów marki, jak i wyspecjalizowanych agencji branżowych.
EN
An aim of the article is to present the specificity of word of mouth marketing (WoMM) and to describe its selected tools in both theoretical and practical depiction, on the assumption that this sort of activity, despite being unethical in some cases, significantly affects an increase of the interest in brand, idea or undertaking. The considerations are based on literature review, analyses of trade reports, and author’s own observation of WoMM activity, mostly online. The selected results of some research accessible in secondary sources, own observation and business experts’ opinions presented in the article confirm the significant influence of WoMM on purchase decisions, mostly on the Internet. Growth of WoMM activity, conducted both by customers being brand ambassadors and by professional trade agencies, is its consequence.
RU
Цель разработки, в которой провели обзор литературы, - приблизить специфику маркетинга рекомендации и дать характеристику его избранных инструментов в теоретическом и практическом выражении, при предположении, что действия в его области, хотя в некоторых случаях противоречат этике, являются существенным фактором, влияющим на рост интереса к определенной марке, идее или мероприятию. Основу для рассуждений представляют изучение литературы, анализы отраслевых отчетов, а также собственное наблюдение за мероприятиями из области маркетинга рекомендации, проводимое,в основном, в форме on-line. Представленные в статье избранные результаты исследований, доступных во вторичных источниках, а также собственных наблюдений, а также мнения отраслевых экспертов подтверждают значительное влияние маркетинга рекомендации на решения о покупке, особенно в интернет-сети, чего эффектом является активизация действий в этой области как со стороны клиентов-«послов» марки, так и специализированных отраслевых агентств.
PL
Celem rozważań jest próba oceny aktywności marketingowej wybranych podmiotów operujących na rynku materiałów budowlanych oraz prezentacja dobrych praktyk i trendów w tym zakresie. W pracy zastosowano analizę indywidualnych przypadków (case study), zrealizowaną na podstawie standaryzowanej karty obserwacji. W wyniku dociekań empirycznych zdiagnozowano, iż rynek materiałów budowlanych jest relatywnie mało aktywny w obszarze komunikacji marketingowej w Internecie. Najczęściej producenci ograniczają swoją aktywność do prowadzenia strony internetowej, rzadziej korzystają z mediów społecznościowych. Pozycjonowanie strony, zarówno SEM (Search Engine Marketing, jak i SEO (Search Engine Optimization), jest traktowane jako mało znaczące, ponieważ komunikacja on-line jest wzmocniona komunikacją off-line, skierowaną bezpośrednio do grup docelowych (to jest szczególnie wykonawców prac budowlanych oraz dealerów). W kontekście trendu DIY („Do-It-Yourself” – „Zrób to sam”) można prognozować, iż nastąpi rozwój znaczenia i zakresu wykorzystania komunikacji marketingowej na wspomnianym rynku. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of considerations is an attempt to assess marketing activity of the selected entities operating in the market for building materials and to present good practices and trends in this respect. In the work there was used a case study, implemented on the basis of a standardised observation chart. In result of empirical investigations, it is diagnosed that the market for building materials is relatively inactive in the area of marketing communication on the Internet. Most often manufacturers limit their activity to keeping an Internet site, they more seldom use social media. The site positioning, both SEM (Search Engine Marketing) and SEO (Search Engine Optimisation), is treated as insignificant as on-line communication is reinforced with off-line communication addressed directly to the target groups (i.e. particularly providers of construction work and dealers). In the context of the (“Do-It-Yourself”) trend, one may forecast that there will take place growth of the importance and scope of the use of marketing communication in the market in question. The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений – попытка оценить маркетинговую активность избранных субъектов, действующих на рынке стройматериалов, и представить хорошие практики и тенденции в этом отношении. В работе применили анализ индивидуальных случаев (англ. case study), выполненный на основе стандартизированного листа наблюдений. В результате эмпирических поисков диагнозировали, что рынок стройматериалов относительно мало активен в области маркетинговой коммуникации в интернете. Чаще всего производители ограничивают свою активность к содержанию интернет-сайта, реже они используют социальные медиа. Позиционирование сайта, как SEM (Search Engine Marketing, так и SEO (Search Engine Optimization), считают маловаж- ным, так как коммуникация on-line подкреплена коммуникацией off-line, направленная непосредственно целевым группам (т.е. в особенности исполнителям строительных работ и дилерам). В контексте тренда DIY (Do-It-Yourself – «Сделай сам») можно прогнозировать, что наступит рост значения и объема использования маркетинговой коммуникации на упомянутом рынке. Статья имеет исследовательский характер.
PL
Performance marketing, nazywany także marketingiem efektywnościowym, stanowi jeden z kluczowych obszarów zainteresowania firm i marek, wpływając na poziom optymalizacji realizowanych przez nie kampanii marketingowych. Jego głównym celem jest nakłonienie konsumenta do wykonania określonej aktywności, która najczęściej sprowadza się do intensyfikacji sprzedaży, zwiększenia ruchu na stronie i/lub w e-sklepie czy pozyskania jak największej ilości leadów sprzedażowych. Kierunki rozwoju technologii ICT oraz dynamika ich absorpcji w biznesie pozwalają przypuszczać, że zmierzamy do coraz bardziej interaktywnych i wciągających form kontentu, wśród których znaczącą rolę odgrywa format wideo. Vlogi i programy w kanale YouTube pozwalają na pełniejsze skonkretyzowanie i urzeczywistnienie istniejących relacji pomiędzy firmami/markami a ich konsumentami. Ważna okazuje się nie tylko chęć zaangażowania się w interakcje z marką, ale także partnerstwo z nią. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny, a jego celem jest identyfikacja możliwości wykorzystania kanałów wideo w obszarze performance marketingu. Rozważania oparto na literaturze przedmiotu oraz wynikach badań empirycznych. Badania te stanowią kontynuację analiz i studiów nad rozwojem polskiej blogosfery, z uwzględnieniem przesłanek i zakresu komercyjnego wykorzystania.
EN
Performance Marketing, also known as effectiveness marketing, is one of the key areas of interest of companies and brands, which influences the level of optimisation of conducted marketing campaigns. Its main aim is to encourage the consumer to perform a specific activity that usually boils down to intensification of sales, an increase in website traffic and/or in an online shop or to obtain the biggest number of sales leads. Directions of the ICT development and dynamics of their absorption in business enable to assume that we are heading for increasingly interactive and engaging forms of content, among which a video format plays a significant role. Vlogs and shows on YouTube channel enable more comprehensive specification and realisation of the existing relations between companies/brands and their consumers. What is of crucial importance is not only a willingness to engage in the interactions with a brand, but also in a partnership. The article is of the theoretical and empirical nature and its aim is to identify the possibilities for using video channels in the area of performance marketing. The discussion is based on the literature on the subject and results of empirical studies. The studies are a continuation of analyses and studies on the development of the Polish blogosphere taking into account the premises and the range of commercial application.
RU
Перформанс-маркетинг, называемый тоже маркетингом эффективности, представляет собой одну из основных сфер интереса фирм и брендов, влияя на уровень оптимизации осуществляемых ими маркетинговых кампаний. Его основная цель - склонить потребителя выполнить определенное действие, которое чаще всего сводится к интенсификации продаж, повышения движения на вебсайте и/или в э-магазине, или же к получению по возможности наибольшего числа потенциальных клиентов. Направления развития технологии ICT и динамика их восприятия в бизнесе позволяют предполагать, что мы стремимся ко все более и более интерактивным и вовлекающим формам контента, в числе которых значительную роль играет видеоформат. Влоги и программы по каналу YouTube позволяют более полную конкретизацию и реализацию существующих отношений между фирмами/марками и их потребителями/клиентами. Важным оказывается не только желание включиться в интеракции с маркой, но и партнерство с ней. Статья имеет теоретико-эмпирический характер, а ее цель - выявить возможности использовать видеоканалы в области перформанс-маркетинга. Рассуждения основали на литературе по предмету и результатах эмпирических исследований. Эти исследования - продолжение анализов и изучения развития польской блогосферы с учетом предпосылок и диапазона коммерческого использования.
EN
Trade promotion belongs to direct instruments of sales promotion. It is addressed to wholesalers and/or retailers being a part of a given manufacturer’s distribution channels. In her articles, the author presents the results of her own surveys on the wholesalers’ opinion on trade promotions carried out by manufacturers, ways of organising the promotional campaign (only by the manufacturer or together with wholesalers), addressees of wholesaler’s trade promotions, requirements for participation in promotion, objectives of wholesalers’ trade promotions, benefits gained owing to the promotion carried out, forms of promotions being carried out currently and preferred in the future as well as efficiency and effectiveness of promotional campaigns.
RU
Торговое поощрение относят к числу прямых инструментов поощрения продажи. Оно направлено оптовикам и/или розничным продавцам, входящим в состав каналов распределения данного производителя. В статье представлены результаты собственных исследований мнений оптовиков о торговом поощрении, осуществляемом производителями, способов организации мероприятия по поощрению (только производителем или же совместно с оптовиками), адресатов торгового поощрения оптовика, требований принятия участия в поощрении, целей торгового поощрения оптовиков, выгод, получаемых благодаря осуществляемому поощрению, форм проводимого поощрения сегодня и предпочтительных в будущем, а также действенности и эффективности мероприятий по поощрению.
PL
Artykuł poświęcony jest jednemu z kluczowych aspektów marketingu, jakim jest oddziaływanie na rynek docelowy zintegrowaną kompozycją instrumentów (marketing-mix). Potrzeba koordynacji działań marketingowych jest niezmienna, stanowiąc warunek uzyskania efektów synergicznych z prowadzonych działań rynkowych. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badania poziomu tej cechy działań marketingowych na podstawie badania polskich przedsiębiorstw (próba 840 podmiotów), przeprowadzonego przez zespół Katedry Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na podstawie uzyskanych wyników zweryfikowano hipotezy badawcze dotyczące oceny stopnia koordynacji i znaczenia instrumentów marketing-mix. Wyniki wskazują na średnią i dobrą ocenę koordynacji instrumentarium marketing-mix, przy czym ocena ta jest wyższa w grupach większych przedsiębiorstw. Wśród instrumentów marketing-mix większe znaczenie przedsiębiorstwa przypisują produktowi i cenie, niż dystrybucji i promocji (bez wyraźnego zróżnicowania ze względu na wielkość badanych przedsiębiorstw).
EN
The paper is devoted to one of the key aspects of marketing, namely the impact of integrated marketing-mix activities in the target market. The constant need for coordination of marketing activities is a prerequisite for achieving synergistic effects of marketing activities. The results of the research at the level of this feature of marketing activities are presented in the paper. The survey was conducted on a sample of 840 Polish enterprises by the team of Marketing Department of the University of Economics in Cracow. The hypotheses on the degree of coordination and the importance of individual marketing-mix tools were verified with the use of the survey results. The results of the survey indicate an average and good evaluation of marketing-mix tools coordination. The evaluation marks are bigger in groups of larger companies. The more important marketing-mix tools for companies are: product and price than distribution and promotion (without a clear distinction in terms of the size of the surveyed companies).
RU
Статья посвящена одному из основных аспектов маркетинга, каким является воздействие на целевой рынок интегрированным набором инструментов (маркетинг-микс). Потребность в координировании маркетинговых действий - неизменна, являясь условием получения синергических эффектов от проводимых рыночных действий. Цель статьи - представить результаты изучения уровня этой черты маркетинговых действий на основе обследования польских предприятий (выборка в 840 субъектов), проведенного коллективом Кафедры маркетинга Экономического университета в Кракове. На основе полученных результатов проверили исследовательские гипотезы, касающиеся оценки степени координации и значения инструментов маркетинга-микс. Результат указывают среднюю и хорошую оценку координации инструментария маркетинга-микс, причем эта оценка выше в группах более крупных предприятий. В числе инструментов маркетинга-микс большее значение предприятия отводят продукту и цене, нежели распределению и продвижению (без четкого дифференцирования по величине обследуемых предприятий).
PL
Oceniono 130 witryn internetowych umieszczonych w zasobach portalu Interia.pl zawierających odnośniki do przemysłu mięsnego w Polsce. Omówiono jakość graficzną prezentowanych witryn, zakres i treść przekazywanych informacji, stosowanie elementów interaktywnych, formy działań promocyjnych oraz badania efektywności serwisu.
EN
The 130 Internet web-sites containing descriptors-links to Polish meat enterprises in portal Interia.pl. were evaluated. The graphic quality of web-sites, range and scope of information presented, the interactive elements, promotion tools and effectiveness of service were evaluated.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.