Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 305

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stabilizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
1
Content available remote Stabilization of nucleated polypropylene
100%
EN
The stabilizing packages have been worked out to obtain nucleated polypropylene of high thermal stability. It was shown that the proposed stabilizing package applied to nucleated polypropylene allows to remanufacture polypropylene wastes formed during moulding.
PL
W przypadku żurawi posadowionych na ruchomej podstawie, a w szczególności żurawi typu offshore, istotny jest problem stabilizacji położenia ładunku. W pracy przedstawiono sposób rozwiązania tego zagadnienia. Polega on na równoczesnym użyciu napędów: bębna wciągarki oraz specjalnego układu pomocniczego. Zamieszczono też odpowiednie wyniki symulacji numerycznych.
EN
When a crane is put on a moving base, for example when it is an offshore crane, an important problem is the stabilization of load. In the paper a method of solving this problem is presented. It needs simultaneous use of the following drives: drive of the drum of hoisting winch and drives of the special auxiliary system. The results of suitable numerical simulation are also presented.
PL
Badano wpływ kwasu taninowego (TA) i/lub penicyliny (P) na efekt stabilizacji tkanek. W badaniach wykorzystano elektroforezę SDS-PAGE. Wykazano, że oddziaływanie TA lub P powoduje istotne zmiany profili elektroforetycznych białek uwalnianych z tkanek - w porównaniu z tkanką nie poddaną stabilizacji.
EN
The influence of tannic acid (TA) and/or penicillin (P) on pericardium tissues stabilization effects have been examined. The SDS-PAGE electrophoresis was employed in the studies. It was shown that interactions of TA or P result in changes of electrophoretic profiles of proteins extracted from tissues as compared with non-stabilized tissue.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań stabilizacji gruntu pylastego cementem i silmentem. Określono wytrzymałość na ściskanie pyłu z dodatkiem 3, 6 i 10% stabilizatora po 7, 14, 28 i 42 dobach pielęgnacji próbek. Wytrzymałość na ściskanie określono również na próbkach z dodatkiem stabilizatora po 28 dobach pielęgnacji próbek poddanych cyklom zamrażania w temperaturze - 23 stopni Celsjusza i odmrażania w wodzie. Otrzymane wartości wytrzymałości na ściskanie oraz wskaźnika mrozoodpomości analizowano w odniesieniu do wartości wymaganych dla materiałów stosowanych w budownictwie drogowym.
EN
Results of the tests of stabilization of a silty soil with cement and silment were presented in the paper. Compression strength of the silt with 3, 6 and 10% addition of stabilizer after 7, 14, 28 and 42 days was determined. Compression strength was also determined for the samples with stabilizer after 28 days treating with cycles of freezing at the temperature of - 23 degrees of Celsius and thawing in water. The obtained values of compression strength and frost resistance index were analysed in relation to the values required for the materials used in road building.
PL
Praca dotyczy stabilizacji gruntów spoiwami dostępnymi na polskim rynku. Omówione zostały podstawowe cechy przedmiotowych spoiw - ich skład chemiczny, zasady działania i stosowania. Przeprowadzono badania laboratoryjne, których celem była weryfikacja działania opisanych spoiw w porównaniu do stosowanych tradycyjnie tj. wapna i cementu. Badania dotyczyły jednego gruntu spoistego z terenu budowy autostrady A1. Otrzymane wyniki pokazały, jaki wpływ mają poszczególne spoiwa na zmiany struktury i właściwości gruntu spoistego. W zależności od rodzaju dodatku próbki gruntu stabilizowanego osiągały znacząco zróżnicowane wartości parametrów. Każde z testowanych spoiw spowodowało wzrost wytrzymałości spoistego gruntu stabilizowanego na ściskanie, natomiast żadne z nich nie zabezpieczyło przed działaniem mrozu. Najlepsze efekty stabilizacji osiągnięto przy zastosowaniu tradycyjnego spoiwa, jakim jest cement oraz jego połączenie z niektórymi dodatkami.
EN
This paper concerns binders for soil stabilization available on Polish market. Basic characteristics of each binder like the chemical constitution, the principles of action are discussed. The laboratory investigations was performed to verify the action of binders and to compare them to traditional ones - lime and cement. One type of cohesive soil was used in the investigation - from the building site of A1 motoway. The results obtained from the research showed the influence of each binder on the cohesive soil properties, especially on the change of structure and material characteristics. Depending on the type of binder used the properties of stabilized soil samples reached extremely different results. Each type of binder caused increase of compressive strength of the mix but none of them were found resistant to frost action. The best results of stabilization were obtained in case of use of traditional binder like cement or of cement used with additive.
PL
Praca zawiera wyniki badań stabilizacji popiołu lotnego z Elektrociepłowni "Kraków" cementem portlandzkim klasy 32,5 lub wapnem hydratyzowanym. Określono wytrzymałość na ściskanie po 7, 14 i 28 dobach pielęgnacji próbek oraz po 28 dobach pielęgnacji próbek poddanych cyklom zamrażania i odmrażania i na tej podstawie obliczono wskaźnik mrozoodporności. Otrzymane wartości odniesiono do odpowiednich wartości normowych i dokonano oceny przydatności stabilizowanych popiołów jako materiału konstrukcyjnego w budownictwie drogowym.
EN
The paper presents results of investigations on stabilisation of fly ash from a power station "Krakow'' (Poland) using Portland cement class 32.5 or hydrated lime. Compression strengths after 7, 14 and 28-day samples maturing and after 28-day freezing and thawing cycles were determined and on that basis the freeze resistance index was calculated. The values obtained were compared to the standard values and the usability of stabilised fly ashes as a structural material in road building was assessed.
PL
Przedstawiono wyniki analiz i badań nad przyczynami pochylenia wieży oraz zabiegi, które ostatecznie ją ustabilizowały.
EN
The stabilization of the Tower of Pisa has been a difficult challenge for geotechnical engineering. The results of analyses and investigation on reasons of tower leaning as well as the procedure of its final stabilization have been presented.
9
Content available Soil stabilization with foamed bitumen
100%
EN
Foamed bitumen is a new material used for soil stabilisation. Its suitability was assessed by conducting laboratory tests for uniform-grained soil. The contents of foamed bitumen were 3.0% and 3.5%, while the contents of portland cement added to increase the grain quantity were 2.0%, 2.5% and 3.0% respectivel y. The test results show that soil stabilised with foamed bitumen meets the same criteria as those established for soil stabilised with 6.0% cement and for soil stabilised with recycled base material obtained by applying the foamed bitumen and the M-C-E technology. It is reported that by applying foamed bitumen it is possible to produce a semi-rigid laver of stabilised soil.
EN
In this paper, we study the stabilization problem of uncertain systems. We treat a class of uncertain systems whose nominal part is affine in the control and whose uncertain part is bounded by a known affine function of the control, when the control is bounded by a specified constant.
EN
We consider the optimization of the actuator problem for a Bernoulli-Euler beam. By using Riesz basis theory, we show, at high frequencies, that the optimal location of the actuator is the middle of the beam.
PL
W związku z coraz powszechniej stosowaną metodą radiacyjnej sterylizacji materiałów medycznych podjęto badania nad określeniem wpływu jednego z typów promieniowania jonizującego - wiązki szybkich elektronów, na zmiany chemiczne zachodzące w plastyfikowanym poli(chlorku winylu). Skoncentrowano się nad ujęciem ilościowym i jakościowym tych procesów w aspekcie wymagań stawianych materiałom medycznym w powiązaniu z zastosowaną modyfikacją układu plastyfikującegoi stabilizujacego. Opracowano synergistyczne układy stabilizujace (złożone ze stabilizatora Ca/Zn i kostabilizatorów) efektywnie blokujące proces radiolizy PVC. Kompozycje PVC o odpowiednim stosunku stabilizator/kostabilizator są odporne na działaniae dawki promieniowania 25 kGy skutecznie stosowanej do sterylizacji i wykazują właściwości biologiczne i fizjologiczne zgodne z wymaganiami farmakopealnymi.
EN
A study was made on the medical grade plasticized PVC of enhanced radiation resistance. The PVC compositions containing a modified plasticizing and stabilizing systems were prepared. The extrudedfilms were irradiated in linear LAE 13/9 accelerator with an electron beam at a dose of 25 kGy. EPR spectra were recorded for the irradiated compositions. Chemical-biological and mechanical property data were measured for plasticized PVC of modified formulations. A modified stabilizing system allowed to increase the radiationresistance of the PVC compositions so as to meet the fundamental requirements for medical materials.
PL
Praca zawiera podstawy oceny stabilności rozdrabniania materiałów niejednorodnych (odpadów styropianu budowlanego i opakowaniowego) w warunkach rozdrabniacza nożowego. Stabilność rozpatrywana jest w wielu obszarach: technicznym, mate riałowym i sterowniczym. Analizowano: prędkości procesowe, momenty obrotowe rozdrabniacza, wytrzymałości i zasilanie wsadem rozdrabniacza.
EN
The paper contains estimation of stability of crumbling polymer materials (polystyrene used in building industry) in knives-edge crumbler working conditions. Stability was considered in techni-cal, materials and control aspects. The effective yelocity, crumbler rotational moment, strength and materiał feeding of the crumbler were analysed.
PL
Nowe podejście do stabilizacji powoduje, że do stabilizacji gruntów spoistych stosowane są wysokiej jakości spoiwa wapienne oraz urządzenia zapewniające dużą efektywność i precyzję pracy. Spoiwa wapienne dzięki swoim właściwościom doskonale sprawdzają się zarówno przy budowie nowych szlaków transportowych, jak i modernizacji już istniejących. Właściwości osuszające oraz reakcja pucolanowa, jakie są udziałem spoiwa wapiennego, sprawiają, że produkt ten jest niezastąpiony we wszelkiego rodzaju pracach ziemnych prowadzonych w gruntach spoistych.
EN
The new approach to soil stabilization applies high quality lime binder and devices for high efficiency and precision of work for the stabilization of cohesive soils. Due to its properties lime binder is perfect for both the construction of new transport routes and upgrade of existing ones. Drying properties and pozzolanic reaction which occur in lime binder make this product indispensable in all kinds of earthworks carried out in cohesive soils.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.