Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Zatrudnienie w usługach
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Autor przedstawia rozwój usług rynkowych w krajach Unii Europejskiej, strukturę zatrudnienia, strukturę wartości dodanej. Dane dotyczą roku 1990 ze względu na trudność w gromadzeniu tego typu danych.
XX
Cechą charakterystyczną gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej jest wysoki udział sektora usług w tworzeniu produktu krajowego brutto oraz w zatrudnieniu. Przedstawiono dane statystyczne obrazujące dynamikę wzrostu zatrudnienia i wartości dodanej w sektorze usług w krajach członkowskich UE w latach 1995-1998.
XX
W artykule przedstawiono rozwój sektora usług w Polsce w okresie przemian gospodarczych oraz wpływ integracji z UE na ten proces. W krajach wysoko rozwiniętych największy udział mają zatrudnieni w sektorze usług, następnie w przemyśle, a najmniej zatrudnionych jest w sektorze rolnictwo. Mniej korzystna jest sytuacja w Polsce, gdzie nadal występuje wysoki udział zatrudnionych w rolnictwie. W latach 1989-2007 zatrudnienie w sektorze usług wzrosło o 26%. Należy jednak podkreślić, że tempo wzrostu udziału sektora usług w Polsce w stosunku do krajów wysoko rozwiniętych jest niskie, ale stopniowo zjawisko to ulega zmianie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article examines the development of the service sector in Poland during post-communism period as well as the influence of EU integration on this process. In developed countries, the highest rate of employment is in the services sector followed by the industry while the least is in the agriculture. The Polish situation is least favourable as a large percentage of the population is still employed in agriculture. Employment in the services sector rose by about 26% during the period 1989-2007. It is worthy of note that although the rate of growth in employment in Poland's services sector is low when compared to advanced countries, the trend is however changing for the better. (original abstract)
XX
Omówiono zagadnienie dotyczące związków między swoistymi cechami usług a możliwościami zmian w sektorze usług o charakterze integracyjnym. Zaprezentowano refleksje dotyczące przemian polskiego sektora usług w procesie integracji gospodarczej w ramach Unii Europejskiej.
EN
Services are characterized by specific features, therefore they may be treated as a separate part of the economy called the third sector. Peculiar character of services can be approached in two ways: general and detailed. The general approach reveals the features of services as an economic category compared with the category of material goods (objects). Defining the features of services in a detailed approach uses new, particular research contexts and attributes another meaning to the already known features. To such an extent is the sector of services a set of particular activities and economic effects that it can be subject to the process of international integration If service products differ from material goods, then the needs and possibilities of including these two spheres of production in the process of economic integration are different. Service activities as an area of economic integration are less prone to standardization, equalization and globalization. Introducing adjustment processes into the sector of services leading to international economic integration is a difficult task, much more difficult than in the manufacturing sector. The analysis of data concerning some chosen aspects of the sector of services in Poland and in the EU countries proves that there is a civilization gap which can be interpreted as a shortage of effects and outlays in this sector in Poland. This gap is undoubtedly a result of the previous socio-economic system but at the same time it reflects Polish economic conditions, social needs, cultural factors and political solutions. Therefore the Polish economy cannot simply follow the EU s pattern of the structure of services. (original abstract)
5
75%
XX
Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia nakładów inwestycyjnych podmiotów z kapitałem zagranicznym w usługach dla zatrudnienia w tym obszarze gospodarki polskiej. Przedmiotem analizy są nakłady inwestycyjne i pracujący. Dla realizacji celu wykorzystano analizę porównawczą dynamiki i struktury oraz relacji nakładów inwestycyjnych i pracujących w podmiotach z kapitałem zagranicznym, funkcjonujących w sekcjach sektora usług oraz nakładów inwestycyjnych i liczby pracujących ogółem w sektorze usług. Korzystano z danych GUS oraz Eurostat z lat 2009-2015. Pogłębieniu analizy posłużyła wiedza zawarta w literaturze, w tym w raportach dotyczących inwestycji zagranicznych oraz sytuacji na rynku pracy w Polsce. Wyniki analizy pozwoliły ustalić, że inwestycje podmiotów z kapitałem zagranicznym w usługach lokalizowane są przede wszystkim w pracochłonnych sekcjach usługowych, z uwagi na dostępność w Polsce zasobów stosunkowo dobrze wykwalifikowanej, a jednocześnie relatywnie taniej siły roboczej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is aimed at the Identification of impact of investment outlays of entities with foreign capital in services on the employment in this sector of the Polish economy. The analysis focuses on the investment and employees. In order to achieve the goal a comparative analysis method was applied with regard to the dynamics, structure and relations between investment outlays, and employees in entities with foreign capital operating the sections of the service sector and the total investment outlays and number of employees in the service sector. The GUS and Eurostat 2009-2015 data were used. The analysis was deepened thanks to the knowledge included in the literature, including reports on foreign investment and the situation on the labour market in Poland. The results of the analysis indicate that the investment of entities with foreign capital in services is located primarily in the labour intensive sections due to the availability of resources in Poland of well qualified, and a relatively cheap too, labour force.(original abstract)
XX
Artykuł zawiera analizę procesu zmian w sektorze usług w latach 1989-1999 w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. Autor przedstawia zarówno podobieństwa, jak i różnice tych zmian. Charakteryzuje także rozwój sektora usług i funkcji usług w UE w okresie powojennym. Szczególną uwagę kieruje na usługi biznesowe.
EN
Analysis of transformation process in services sectors in 1989-1999 in Poland and UE countries are presented in that article. Author points out at similarities and differences of these changes. There is also a characterisation of services sector development and services function in UE during after war period. The main stress is put on business services. (A.Ł.)
7
Content available remote Oddziaływanie turystyki na rynek pracy w krajach Unii Europejskiej
75%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie, jakie znaczenie ma turystyka dla tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach turystycznych i paraturystycznych oraz przedstawienie zatrudnienia całkowitego, pośredniego i indukowanego w branży turystycznej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Utworzono także model regresji wielorakiej, który wskazuje na czynniki przyczyniające się do generowania miejsc pracy w przedsiębiorstwach turystycznych. (fragment tekstu)
EN
The increase in tourism creates job openings, not only in the tourism sector, but also in other sectors related to tourism (construction, agriculture, cosmetics and hairdressing, education, banking, insurance, crafts, souvenir production). In addition, the increase in employment means an increase in the incomes of local residents, which means creating additional income and the related demand, and subsequently increasing the number of new jobs. The entire tourism industry in the European Union countries in 2017 employed 26.8 million people, including 11.6 million in strictly tourist enterprises. The countries that create the most jobs in tourism are Germany, Great Britain and Spain. The average total employment in tourism was 12.2% of total labor resources, and direct 5.0%. (original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę oceny potencjału ekonomicznego z podziałem na regiony (województwa) przez zanalizowanie rozwoju sektora usług i zbadanie stopnia zróżnicowania tego rozwoju między regionami. (...) Skupiono się na analizie zatrudnienia w usługach i ocenie stopnia rozwoju tego sektora w regionach Polski, biorąc pod uwagę liczbę podmiotów gospodarki narodowej o profilu usługowym. (fragment tekstu)
EN
The paper presents research on service sector in Poland, Services are very important from the point of view of economic development and may be considered as one of its indicators. This seems to be confirmed by the analysis of the data, as their importance in regional economy increases systematically, and significant correlation with GDP data is revealed. The author analyzes development of service sector in regions and the level of spatial dispersion. (Translated by Dominik Rozkrut) (original abstract)
9
Content available remote Knowledge Intensity and Employment Structures in the European Countries
75%
EN
Building a knowledge-based economy is closely related to innovation growth and should be reflected in the growing importance of sectors that intensively use technology and a highly skilled workforce (i.e. human capital). The growing importance of knowledge in an economy is demonstrated, inter alia, by changes in the employment structure. This paper attempts to identify how employment structure in the service sector depends on the level of knowledge-intensity in a national economy. The analysis covered EU member countries (except Greece and Croatia) during the 2006-2011 period. The intensity of knowledge use seems to vary widely among European countries. Countries advanced in their use of knowledge, having high values of KIE ('knowledge-intensity leaders' and 'knowledge-intensity supporters') have an employment structure demonstrating their structural focus on the industries that require specialized knowledge. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest pokazanie dynamiki i struktury zatrudnienia w sektorze usługowym w krajach Unii Europejskiej. W krajach rozwiniętych obserwuje się permanentny wzrost znaczenia sektora usług, przy jednoczesnym zmniejszaniu się znaczenia sektora rolniczego i utrzymywaniu się na w miarę stabilnym poziomie znaczenia przemysłu. Obecnie sektor usług jest najbardziej dynamicznym sektorem pod względem tworzenia miejsc pracy. We wszystkich państwach członkowskich sektor usług stanowi zdecydowanie największy udział w zatrudnieniu - od ponad 80% w Wielkiej Brytanii i Luksemburgu do nieco poniżej 56% ogółu zatrudnionych w Polsce i Słowenii. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is to show dynamics and structure of job creation in the services sector in the EU. The increasing importance of the share of employment in the services sector, together with the declining shares in agriculture and industry, continues feature. In all Member States the services sector accounts for by far the largest employment share, ranging from just under 56% of total main employment in Poland and Slovenia, to as high as over 80% in the UK and Luxembourg. (original abstract)
XX
Rozwój i bogacenie się społeczeństw oraz otwarcie granic pozwalają ludziom na swobodne przemieszczanie się praktycznie po całym globie. Dzięki temu dynamicznie rozwija się szeroko pojmowana turystyka, która jest ważnym sektorem, istotnie wpływającym na poszczególne gospodarki narodowe. Zasadniczym celem pracy jest wskazanie obszarów pozytywnego oddziaływania turystyki na gospodarki krajów Unii Europejskiej. Do analizy wybrano cztery kluczowe aspekty: wpływy i wydatki na turystykę w wybranych krajach, jej wkład w tworzenie PKB, udział turystyki i branż współpracujących w PKB oraz zatrudnienie. Przy wykorzystaniu danych statystycznych i wskaźników dynamiki dokonano oceny gospodarczego znaczenia turystki w krajach UE. (abstrakt oryginalny)
EN
The development and enrichment of societies and open borders allow people to move freely around the globe. Thanks to this dynamically developing grows widely understood tourism, which is an important sector in the economy, signifi cantly affecting the individual national parts of economies. The main aim of this work is to identify areas the positive impact of tourism on the economies of the European Union. Analysis of the selected four key aspects: income and expenditure on tourism in selected countries, the contribution of tourism to GDP, share of tourism and industries cooperating in GDP and employment. By using statistical data and indicators of dynamics, the evaluation of the economic importance of tourism in the EU was made. (original abstract)
12
75%
XX
We współczesnych gospodarkach usługi odgrywają kluczową rolę, stanowiąc największe źródło przyrostu miejsc pracy, determinują sprawny przebieg procesów produkcyjnych, a część z nich służy zaspokajaniu potrzeb społecznych ludności. Jednak ze względu na zanikanie podziału gospodarki na trzy sektory coraz ważniejsze stają się zmiany zachodzące wewnątrz sektorów. Stąd celem artykułu jest rozpoznanie stanu rozwoju sektora usług w Polsce w latach 1995-2014 z uwzględnieniem zmian wewnątrzsektorowych oraz prognoza zatrudnienia do 2022 roku. Badania w obszarze przemian strukturalnych na rynku pracy umożliwiają ocenę poziomu rozwoju sektora usług w Polsce oraz wskazanie istotnych czynników determinujących tę sytuację. Realizacja tak sformułowanego celu wymagała odniesienia się do następujących kwestii: 1) determinant rozwoju sektora usług, 2) charakterystyki KIBS, 3) analizy zmian zatrudnienia w sektorze usług oraz KIBS w latach 1995-2014 oraz 4) perspektyw dalszego rozwoju trzeciego sektora oraz KIBS w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
In the economies of developed countries, services play a key role; they are the largest source of employment growth. Moreover, services determine the efficiency of production processes and some of them serve the purpose of meeting the social needs of population. Due to the progressing inequality of share in the traditional three-sector division of the economy, the intra-industry changes become more important. Thus, the goal of the article is to present the level of service sector development in Poland between 1995 and 2014, with special focus on intra-sectoral employment changes and employment forecast up to 2022. In order to do so, the author had to consider the following areas: 1) determinants of service sector development, 2) KIBS characteristics, 3) the analysis of employment changes in the service sector and KIBS in 1995-2014, 4) the forecast of services sector and KIBS development in Poland.(original abstract)
XX
Przeprowadzono analizę zmian struktury zatrudnienia w gospodarce polskiej w latach 1989-1993 w przekroju własnościowym, sektorowym i gałęziowym.
EN
The article tries to answer a question about direction and scale of changes in an employment structure in a period of transition.(original abstract)
XX
Omówiono rolę sektora usług w prawidłowym funkcjonowaniu i rozwoju gospodarki. Zwrócono uwagę na zależność między rozwojem sektora usług a zmianami w strukturze zatrudnienia w Polsce. Podkreślono znaczenie usług w tworzeniu PKB. Dane dotyczące Polski porównano z danymi dotyczącymi krajów wysoko rozwiniętych.
EN
The structure of employment in Poland by sector is characterized by the very large and rather stable share of agriculture, which narrowly defined accounts for over 27 per cent of the total, against 8 per cent in Hungary, 7 per cent in the Czech Republic and an OECD average of 8 per cent. A 1994 survey conducted by the Central Statistical Office confirmed the widerspread perception that a significant number of individuals counted as working on farms are in effect largely unemployed. The servive sector can be viewed as an alternative to agriculture workers. That's why the development of this sector is so important for Poland. Although employment in the service sector has increased uninterruptedly since the onset of transition, and now represents close to half of total employment (against 65 per cent on average in OECD countries), there is still a lot of things to do.(original abstract)
XX
Przedstawiono naukowe koncepcje podziału gospodarki na sektory wg znanych ekonomistów (A.G.B. Fischer, J. Fourastie, C. Clarka). Omówiono także zmiany zatrudnienia w gospodarce Polski za lata 1989-1996 na tle wybranych krajów Europy. Na podstawie przeprowadzonej analizy autor przewiduje zmniejszenie liczby pracujących w rolnictwie a wzrost zatrudnienia w usługach i przemyśle.
EN
In the article the author presents his considerations on the subbject of changes that took place in the structure of employment in the Polish economy in the years 1989-1996. In the first part the author writes a few words about the conceptions of A.G.B. Fischer, C. Clark and J. Fourastie, the recognized economists considered as initiators of the research into structural changes on the basis of the division of the economy into three sectors. Further on in the article, tha author presents the existing trends concerning the changes in the number of people working in the economic sectors of the selected countries of Western Europe, and an analysis is carried out of employment in the three sectors of the national economy. In the final part of the article factors and conditions necessary for structural transformations to take place in employment are discussed. Particular attention is drawn to the observed trends and future prospects as regards changes in the employment structure in the Polish economy. The article is concluded with the summary of what is said on the subject. (original abstract)
XX
W artykule autorzy zajmują się problematyką regionalnego rynku pracy na przykładzie regionu szczecińskiego. Przedstawiają możliwości zahamowania bezrobocia poprzez rozwój sfery usług. Elementy systemu wspomagania rozwoju usług sprowadzają do kilku postulatów: - racjonalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury rzeczowej i kwalifikacji; - wzmacnianie systemu zasilania kreującego rozwój nowych elementów infrastruktury w obsłudze turystyki, rolnictwa i gospodarstw domowych; - utworzenie systemu przekwalifikowania siły roboczej, doradztwa i pomocy.
EN
The authors agree with these theorists (mainly Ph. Kotler), who maintain that the problems of manpower (specifically people) is a very important, fifth element of marketing strategy. In connection with it, the is sues of employment, particularly unemployment become very significant in marketing. In the article we can read about all problems of unemployment at the local market (in the region of Szczecin). The writers showed there the possibility of setback its growth by using the sphere of services. (original abstract)
XX
Artykuł omawia stukturę i dynamikę zatrudnienia w usługach, ruch zatrudnionych w sferze usług, wynagrodzenia w sferze usług, nowo utworzone miejsca pracy w sektorze usług.
XX
Wzrost zatrudnienia w sektorze usług może być efektem ale i stymulatorem rozwoju społeczno-gospodarczego. We wcześniejszych fazach rozwoju obserwuje się pierwszą zależność. Obecnie rosnący udział zatrudnienia w usługach wskazuje na prousługowy kierunek przemian strukturalnych. Pomimo niedoścignięcia pod tym względem Zachodu w sektorze usług najszybciej dokonały się przemiany własnościowe w stosunku do innych sektorów gospodarczych kraju.
XX
W opracowaniu ocenie poddano skalę absorpcji siły roboczej w sektorze usług w Polsce wiatach 1995-2008. Procesy przemian analizowano w odniesieniu do zmiennych zasobowych, jak i z wykorzystaniem współczynników charakteryzujących ruch na rynku pracy. Znaczenie sektora usług dla zatrudnienia konfrontowano z pozostałymi sektorami. Porównaniom poddano również poszczególne sekcje PKD oraz grupy usług. W efekcie wskazano, że obszarem absorpcji siły roboczej w Polsce jest sektor usług, a zatrudnienie wzrasta zarówno w usługach tradycyjnych, jak i opartych na wiedzy. Pozwala to na pozytywną modernizację strukturalną, jak i włączenie w sferę aktywności osób o słabszej pozycji na rynku pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The scale of workforce absorption in the service sector in Poland in the period 1995-2008 was assessed in the paper. The processes of changes were analysed concerning both: resources and some indexes of movement on the labour market. The role of the service sector for employment was compared with the other sectors. The specified PKD sections and groups of services were also compared. As a result the service sector in Poland was indicated as a sphere of workforce absorption, and there was made a conclusion that employment increase in both: the traditional as well as the knowledge-based services. The phenomena allows to positively modernize the economic structure and to include people with weak position on the labour market in the sphere of economic activity. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.