Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aparat asymilacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
2
86%
EN
The size of needles is usually described by their mass and length. These parameters depend on many factors, mainly on the amount of available water, light and temperature. The literature provides only rudimentary data on the surface of needles. But the surface of needles determines the growth of tree biomass, including wood, the product of the economic importance. The study aimed to verify if the mass of the needles is a good parameter to determine efficiency of the production in an individual pine or in population of pines. The material used consisted of needles from 48 model trees, collected at 31 study sites. All sites represented the same habitat type (fresh mixed coniferous forest), but they differed in the density and the age of trees. The study was conducted in young tree stands, between eight and twenty years old. We did not find any relation between the mean length of the needles and the age of trees. The shortest needles were found in 8 years old stand, and the longest needles came from 9 years old forest. The largest surface of the assimilation apparatus was found in a 20 years old pine. This corresponds with the culmination of the individuals' vertical growth in Scots Pine. The largest mass of the needles, 21 kg of the fresh mass, was recorded in the same tree stand, as well as the smallest and the largest number of needles on a tree.
PL
Wielkość szpilek charakteryzuje się najczęściej poprzez ich masę i długość, które zależą od wielu czynników, przede wszystkim od ilości wody, światła i temperatury. W literaturze przedmiotu znajdują się szczątkowe dane dotyczące pola powierzchni szpilek, które to decydują o przyroście biomasy, w tym drewna, czyli sortymentu ważnego z punktu widzenia gospodarczego. Celem badań było porównanie dwóch metod obliczeń wydajności produkcyjnej biomasy sosny zwyczajnej z ciężaru igliwia oraz z jego powierzchni. Materiał do badań stanowiło igliwie z 48 drzew modelowych pobranych z 31 stanowisk badawczych. Wszystkie powierzchnie reprezentowały ten sam typ siedliskowy (BMśw.), różniły się natomiast zagęszczeniem i wiekiem. Badania prowadzono w młodnikach, z których najmłodszy liczył 8 lat, a najstarszy 20 lat. Nie stwierdzono związku między średnią długością igieł a wiekiem drzew. Najkrótsze szpilki odnotowano w 8-letnim młodniku, najdłuższe 9-letnim. Największe pole aparatu asymilacyjnego miała 20-letnia sosna, co pokrywa się z kulminacyjnym przyrostem osobników na wysokość. W tym drzewostanie zarejestrowano również największą masę igliwia wynoszącą 21 kg (św.m.) oraz największą, a zarazem najmniejszą liczbę szpilek.
EN
On CIR images near infra red range of electromagnetic radiation is registered. In this range the difference between reflectance of terrain objects and trees species becomes more clear. Three digital images corresponding to the component colors in RGB were obtained by scanning analog images. The colors represent intensity of solar radiation recorded on the image. Digital recording is considered an objective representation of the color phenomenon. The paper presents digital analysis of classification of tree crown (spruce) results for three health levels, carried out by using visual method, by different operators. It was found out that the results were widely dispersed. The interpreted categories were also equivocal, because trees with the same color code were included to different health levels.
PL
W pracy przedstawiono wyniki porównawczych badań zawartości fluoru w igłach sosny zwyczajnej występującej w środowisku leśnym nie objętym bezpośrednim oddziaływaniem przemysłu (nadleśnictwa: Potrzebowice, Mirosławiec, Podanin) oraz znajdującym się w zasięgu oddziaływania przemysłowych zanieczyszczeń powietrza (Nadleśnictwo Konin, Puszcza Zielonka). Najniższe nagromadzenie fluoru (średnio poniżej 10 ppm) uzyskano w obiektach badawczych nie objętych bezpośrednim oddziaływaniem przemysłu. W Puszczy Zielonka wyraźnie zaznaczone jest zróżnicowanie powierzchniowe (8.4-40.5 ppm fluoru). W bezpośrednim sąsiedztwie huty aluminium w Koninie jego nagromadzenie znacznie przekracza 100 ppm. W odległości 2.1-5.1 km od huty aluminium jest znacznie niższe, średnio 19.2 (±6.4) ppm. Uzyskane wyniki zawartości fluoru w jednorocznych, dwuletnich i trzyletnich igłach sosny zwyczajnej wykazały tendencję wzrostu zawartości tego pierwiastka wraz z wiekiem szpilek w obiektach pozostających pod wpływem stałego oddziaływania emisji fluorowych.
EN
In this paper I present the result of comparative studies on fluorine content in Scots Pine needles in forest environment, uneffected directly by industry (forest district Potrzebowice, Mirosławiec, Podanin) but exposed for fluorine (Zielonka Forest, District Konin). The lowest fluorine accumulation (mean below 10 ppm) occured in investigated areas uneffected directly by the industry. In Zielonka Forest I observed clear diffrences (quantitative fluctuation from 8.4 to 40.5 ppm). Fluorine cumulation near aluminium work in Konin exceeds 100 ppm. At distance 2.1-5.1 km from aluminium work is much lower, mean 19.2 (±6.4) ppm of fluorine. The results of fuorine content in one, two and three years old needles of Scot Pine showed the tendency to increase the content of this element with the age of the needles when they are exposed for constant fluorine emission.
EN
Productivity of the assimilating apparatus is commonly defined as an increment in volume, most typically of the stem or trunk, per unit of crown size. In this paper the productivity of the assimilating organ (CPtwn1) is calculated as a quotient of the average annual increment in stem volume from a 5−year period (i v1) and the volume of twigs with needles (twnv), determined by xylometry methods (fluid displacement method). The experimental material comprised measure− ments taken on 200 Scots pines (Pinus sylvestris L.) in 8 pure pine stands growing in western Poland (tab. 1). Using the calculated sizes of assimilating apparatus, their arithmetic means and coefficients of variation were calculated for each stand (tab. 2, 3). Additionally, mean crown productivity within each Kraft's class comprising the dominant trees (classes 1, 2 and 3) as well as in the dominated trees (classes 4 and 5) were determined. The strength of the relationship between CPtwn1 and diameter at breast height (d1.3), height (h) and volume of leaved twigs (twnv) was calculated (tab. 4). Moreover, a two−way analysis of variance was conducted to assess the statistical significance of the effect of age of the stand and biosocial class of tree position in the stand (within the dominant trees and the dominated trees) on productivity of the assimilating apparatus. Mean productivity of analysed Scots pine crowns takes the highest values in the youngest stand (0.60 m3), while the lowest – in the oldest stand (0.34 m3). In the youngest, 25−year old pine stand, mean productivity of the assimilating apparatus in trees forming the dominated trees is by 124% greater than that of trees forming the dominant trees. An opposite situation is found in the oldest, 93−year−old stand, where mean productivity of the dominant trees is over 1.5 greater than that recorded in the dominated trees. Statistically significant effect of the stand age on productivity of the assimilating apparatus was observed (tab. 5). However, affiliation of a tree to the dominant or dominated trees does not result in such an effect. On the other hand, there is an interaction between age of the stand and its affiliation to the Kraft's classes. This means that the affiliation of trees to the dominant trees or the dominated trees and its effect on mean productivity of the assimilating apparatus depend on the age of stand.
EN
The aim of the study is to analyse the size and efficiency of assimilation apparatus of Scots pine (Pinus sylvestis L.) using the site index model for unthinned pine stands (Model Pinus). The size of the assimilation apparatus was regarded in terms of mass of the twigs covered with needles (Ugc) and mass of needles (Ic). It reaches maximum values at the age of 20−25 years, then dynamically decreases to the age of 50 years, stabilizes between 50 and 80 years and from the age of 85 to 120 years again shows a mild increasing trend. The maximum mass of twigs covered with needles is from 40 (BON34) to 20 (BON26) t/ha, while mass of needles – from 25 (BON34) to 13 (BON26) t/ha. The minimum weight is from 18 (BON34) to 16 (BON26) t/ha and from 13 (BON34) to 11 (BON26) t/ha, respectively. The efficiency of the assimilation apparatus determined as the dependence of the current volume increment on in the dependence on mass of twigs covered with needles (WUgc) or mass of needles (WIc) is dynamically increasing and at the age of 45 years it reaches the maximum and then shows a downward trend to the age of 120 years. At the culminating point of these features, they are similar for all site indices and range from 0.83 to 0.88 m³/t (WUgc) and from 1.23 to 1.31 m³/t (WIc).
PL
Ruch samochodowy generuje zanieczyszczenia chemiczne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowotny drzewostanów. Jako czuły indykator stanu środowiska przyrodniczego uznaje się aparat asymilacyjny sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), którego jakość jest ściśle skorelowana ze stanem zdrowotnym drzewostanu. Kumulacja i biosorpcja metali ciężkich np. chromu może prowadzić do redukcji długości i powierzchni oraz deformacji igieł. Jako miarę reakcji na negatywne oddziaływanie drogi przyjęto podstawowe cechy fizyczne igieł sosnowych (długość i masę). Badaniami objęto młodnik sosnowy rosnący w sąsiedztwie drogi krajowej nr 5 na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Igły (jednoroczne i dwuletnie) pobierano z drzewek rosnących w transektach oddalonych od drogi o 20 m, 40 m i 60 m. Badania morfometryczne wykonano na zeskanowanych igłach przy użyciu programu „DigiShape”. Do analizy rezultatów badań zastosowano analizę wariancji dla modelu klasyfikacji dwuczynnikowej, w której uwzględniono rocznik igieł (czynnik A) oraz odległość transektu od drogi (czynnik B). Badania wykazały, że igły pobrane z drzew rosnących w obrębie transektu oddalonego o 60 m od drogi charakteryzowały się istotnie większymi wartościami mas i długości od igieł pobranych z drzew rosnących w ramach transektów oddalonych o 40 m i o 20 m od drogi. Igły zebrane z drzewek rosnących na transektach oddalonych o 20 m i o 40 m od drogi różniły się od siebie nieznacznie. Istotny negatywny wpływ oddziaływania szlaku komunikacyjnego na masę i długość aparatu asymilacyjnego sosny zwyczajnej stwierdzono w pasie o szerokości ok. 40 m.
EN
Road transportation causes chemical pollution which may affect health of forest stands. The assimilative organs of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) are usually considered as a sensitive indicator of the environment quality, since quality of pine needles is a factor strongly determining tree stand health as a whole. Accumulation and biosorption of toxic metal compounds e.g. chromium compounds concentration can often result in deformation of needle or shortening of needle length. Length and weight of needles were assigned as the benchmark factor of reaction to pollution cased by road transportation. Experimental plots were placed in sapling stands growing along state road no. 5 crossing the National Park of Wielkopolska (located in the western part of the Polish Lowland). The needles (one- and two-year specimen) were extracted from transects set in range of 20, 40 and 60 m distance from the road. Morphometric measurements were performed on scanned needles with application of digShape software. Two-factor variance analysis was employed (factor A age of needle and factor B distance from the road). The needles extracted from trees growing on transect located 60 m away from the road returned significantly higher mass and length values than the needles extracted from the transects spreading 40 or 20 m away from the road. The significant difference between measurement results acquired form the transects located 20 and 40 m away from the road was not identified. Thus, the zone of strong pollution impact was recognized as a strip stretching up to 40 m away from the road.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.