Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 404

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Gorny Slask
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
EN
The Silesian Botanical Garden is being established in Mokre (near Mikołów), in an agricultural area neighbouring with Puszcza Pszczyńska Forrest and Lasy Panewnickie Forest, on the area of 700 ha, with the Fiołkowa Mount overlooking the area. The diverse geological structure of the area interconnects with the abundance o flora, which occupies aquatic, forest, meadow and rocky habitats. The vegetation consists of 650 species of vascular plants, including a plethora of rare species in terms of the Silesian Plateau. Organisational and legal actions implemented since 1996 led to establishing the botanical garden in November 1997 as a branch of the Polish Academy of Sciences.
PL
W miejscowości Mokre niedaleko Mikołowa, w rolniczym terenie, sąsiadującym z Puszczą Pszczyńską i Lasami Panew- nickimi, na powierzchni ok. 700 ha, z dominującą nad okolicą Górą Fiołkową powstaje Śląski Ogród Botaniczny. Zróżnicowana budowa geologiczna terenu łączy się bogactwem flory: można tu znaleźć m.in. siedliska wodne, leśne, łąkowe i skalne. Szata roślinna liczy ok. 650 gatunków roślin naczyniowych, wiele jest z nich rzadkością w skali całej Wyżyny Śląskiej. Prowadzone od 1996 r. działania organizacyjno-prawne doprowadziły do utworzenia w listopadzie 1997 r. Ogrodu jako placówki naukowej PAN.
Aura
|
1994
|
nr 11
8-9
EN
The water supply system in the Upper Silesia consists mainly of steel pipes. The mining activity and corrosion of water pipelines, combined with the low quality steel pipes, result in the highest breakdown frequency rate in Poland. This leads not only to many problems in operation but also impairs reliability of water supply, accompanied by considerable losses of water. Increasing application of plastics in retrofitting and extending water supply systems has given new opportunities to provide at least a partial solution. Technical and economic overviews presented in this article show explicitly the suitability of plastics for water supply purposes in mining areas and their considerable advantages, compared to steel.
PL
Sieć wodociągowa Górnego Śląska wykonana jest w większości z przewodów stalowych. Działalność górnicza i korozja rurociągów, przy niskiej jakości produkowanych przewodów stalowych powodują, że jej awaryjność osiąga najwyższe w kraju wskaźniki. Oprócz wielu problemów eksploatacyjnych, obniża się przez to niezawodność dostawy wody, czemu towarzyszą znaczne jej straty. Szansą częściowego rozwiązania tego problemu jest sukcesywne wdrażanie tworzyw sztucznych przy odtwarzaniu i rozbudowie sieci. Przedstawiona w skrócie analiza techniczno-ekonomiczna tego zagadnienia jednoznacznie potwierdza przydatność tworzyw sztucznych dla celów wodociągowych na terenach górniczych i ich zdecydowaną przewagę nad stalą.
11
Content available Atlas geochemiczny Gornego Slaska
100%
PL
Atlas geochemiczny Górnego Śląska 1:200 000 zawiera 70 kolorowych plansz: 64 mapy geochemiczne, 3 mapy opróbowania, 2 mapy geologiczne oraz mapę rozmieszczenia głównych złóż i źródeł zanieczyszczeń. W tekście objaśnień przedstawiono metodykę prac, zestawiono w tabelach granice oznaczalności i parametry statystyczne poszczególnych składników. Oznaczenia Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, S, SO₄, SiO₂, Sr, Ti, V i Zn wykonano metodą spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem plazmowym (ICP). Rtęć oznaczono metodą spektrometrii absorpcji atomowej. Mapy skonstruowano metodą generacji komputerowej używając programu SURFER for WINDOWS w oparciu o badania gleb (1564 próbki), osadów wodnych (1459 próbek) i wód powierzchniowych (1188 próbek). Obszar zdjęcia wynosi 6290 km².
EN
Geochemical Atlas of Upper Silesia to scale 1:200 000 includes 70 colour plates: 64 geochemical maps, 3 maps of sampling points locations, 2 geological maps and the map of principal mined deposits and pollution sources. The text introduces methods of work and compiles all limit values and statistical parameters of all components in tables. The contents of Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, S, SO₄, SiO₂, Sr, Ti, V and Zn were measured using inductivel coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP). The content of Hg was measured using cold vapour atomic absorption spectrometry. The maps were generated by computer using SURFER for WINDOWS software system, basing on samples of soils (1564), water sediments (1459), and surface waters (1188). The geochemical mapping covers an area of 6290 square kilometers.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.