Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1897

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 95 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 95 next fast forward last
PL
Jakość stała się jedną z wielkich idei współczesności. Jeden z jej twórców E.W. Deming określił znaczenie tej idei następująco: "W przyszłości będą dwa rodzaje przedsiębiorstw: przedsiębiorstwa, które wdrożyły TQM oraz przedsiębiorstwa, które wypadły z biznesu".
PL
W ostatnich latach w środowisku szkoleniowym nastąpiły istotne zmiany. Zaistniała więc potrzeba przeprowadzenia na nowo oceny roli szkolenia w nowoczesnej organizacji. Przyczyniło się do tego wiele czynników, które stworzyły konieczność dokładnej rewizji podejść do identyfikacji potrzeb szkoleniowych, a także do oceny i wzmocnienia funkcjonowania organizacji poprzez prowadzone szkolenia.
Karbo
|
1998
|
tom Nr 7
246-251
PL
W ogólnej charakterystyce przybliżono normy jakościowe wg ISO serü 9000 ze szczególnym uwzględnieniem normy ISO-9001. Zwrócono uwag na powiązanie norm jakościowych ISO - serü 9000 z normami z zakresu systemów zarządzaniem środowiskiem wg normy ISO serü 14000, podając przy tym przykłady przedsiębiorstw polskich, które przodują we wdrażaniu ww. norm.
EN
Quality standards according to ISO 9000 with special regard to ISO 9001 were approached. The attention was paid to the relation between quality standards of ISO 9000 and environmental quality management standards of ISO 14000. Examples of Polish enterprises implementing these standards were presented.
4
Content available remote Praca jako determinanta jakości życia człowieka
63%
PL
Celem artykułu była identyfikacja i analiza potencjalnych zależności po-między pracą a jakością życia. Przedstawiono ewolucję pracy, jej istotę i sens. Następnie zaprezentowano sposób ujmowania jakości życia. Dokonano analiza zależności występujących między pracą a jakością życia. Stwierdzono, iż praca jest istotną determinantą jakości życia człowieka.
5
Content available remote Filary Regionalnych i Polskiej Nagród Jakości
63%
Chemik
|
1999
|
tom Nr 10
251-254
PL
Zarządzanie przez Jakość jest nową koncepcją społeczną, która swoją ideą obejmuje całą sferę dotyczącą zarządzania. W artykule przedstawiono argument)' uzasadniające upowszechnienie tej koncepcji. Omówiono filary -kryteria Zarządzania przez Jakość oraz metody wdrażania tej koncepcji do praktyki przemysłowej. Pokazano etapy wdrażania ZPJ w przedsiębiorstwie oraz model kryteriów i oceny Polskiej Nagrody Jakości.
EN
Total Quality Management (TQM) is a new public concept that, with its aidea, involves the whole management sphere. In the article, arguments giving reasons for the dissemination of this concept are presented. Pillars-criteria of the Total Quality Management and methods for implementing this concept into an industrial practice are discussed. Steps of TQM-implementation into a company and a model of critcria and assessment of the Polish Quality Award arc shown.
6
Content available remote Po pierwsze jakość
63%
PL
W ostatnich latach jesteśmy świadkami gwałtownego rozwoju urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zwłaszcza opartych na technice mikroprocesorowej. Wbrew pozorom rozwój ten nie ominął wydawałoby się tak dopracowanych urządzeń, jak przekaźniki elektromagnetyczne. Dowodem tego są produkty hiszpańskiej firmy RELECO, producenta przekaźników dla przemysłu, której generalnym przedstawicielem na polskim rynku jest OEM Automatic Sp. z o.o.
7
Content available remote Jakość gazu ziemnego w polskim systemie gazowniczym
63%
PL
W artykule przedyskutowano potrzeby i omówiono zasady prowadzenia badań jakości gazów ziemnych w polskiej sieci przesyłowej oraz podano wyniki oceny opartej na wykonywanych systematycznie w latach 1997-1999 badaniach ich składu i właściwości. Sformułowano wnioski dotyczące jakości gazów ziemnych rozprowadzanych w Polsce, a w szczególności zawartości ich podstawowych składników oraz parametrów, takich jak liczba Wobbego, ciepło spalania, wartość opałowa, punkt rosy wody. Scharakteryzowano zmienność parametrów charakteryzujących jakość gazów ziemnych oraz podano komentarze dotyczące ich zgodności z wymaganiami normy.
EN
The paper discusses needs and rules for examining quality of natural gases in the Polish gas transmission grid. Results of permanent testings of their compositions and properties, carried out in 1997-99, have been evaluated and some conclusions on quality of natural gases, distributed in Poland, have been formulated. They concern the content of essential components as well as basic gas parameters: as Wobbbe index, superior and inferior calorific values, and water dew: point. Variability of the parameters bas been considered, and their compliance with standard requirements - commented.
PL
Każda organizacja by przetrwać i rozwijać się musi współdziałać z otoczeniem, którego charakter przestał być stabilny. Wynika to z faktu istnienia tak zwanego sprzężenia zwrotnego pomiędzy organizacją i jej otoczeniem.
EN
Every organization must, for its development, to cooperate with the surrounding environment, which is obviously changeable. The most influencing is mutual feedback having a character of continuous process. It has very high significance in the quality problems appearing in companies. Practically such situation forces permanent changes in activities realized by enterprises, what causes many problems, specially among employees. The necessity to overcome them, results from the need to be competitive. The applicable methodologies, based on different theoretical and practical reflexions are the crucial part of the article.
PL
Wśród wytwórców i producentów coraz powszechniejsza jest świadomość, że jakość wyrobów jest wynikiem nie tylko bezpośredniego procesu produkcyjnego, ale również szeregu innych procesów związanych z powstawaniem i późniejszym użytkowaniem wyrobu.
PL
W warunkach gospodarki rynkowej jednym z systemów zarządzania jest zarządzanie jakością. Scharakteryzowano Kopalnię Wapienia w Morawicy i produkowane asortymenty handlowe. Omówiono proces uzyskiwania certyfikatu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9002 i wypływające stąd korzyści
EN
Quality management system is one of the management systems in market economy. There was characterized Morawica Lime Quarry and its products. Process of obtaining the quality management certificate (based on ISO 9002 Standard) and its advantages were discussed.
PL
Opisano zagadnienia wdrażania systemów zarządzania: jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w warunkach przedsiębiorstwa górniczego produkującego kruszywa bazaltowe. Przedstawiono praktyczne korzyści wynikające z posiadania trzech certyfikatów.
EN
The genesis of the origin of the integrated management system, its development and ascertained fault and qualities was presented in the report.
PL
W artykule podjęto temat sterowania jakością na podstawie wyników analizy reklamacji. Badanie przeprowadzono w przedsiębiorstwie produkującym półwyroby urządzeń AGD. W związku z dużą liczbą przyjmowanych reklamacji dokonano analizy przyczyn zgłaszanych niezgodności, aby wykazać, w jaki sposób należy wnioskować na zgromadzonych danych i jak sterować jakością produkcji z wykorzystaniem zwrotnego sprzężenia informacji.
EN
The article concerns the quality control based on the results of analysis of complaint. The study was conducted in a company producing intermediates for home appliances. In view of the extensive database of taking a complaint, conducted an analysis of reported reasons for nonconformities. It has been shown how to conclude on the basis of the collected data and control the quality of production through the use of feedback information.
PL
Artykuł zawiera próbę przedstawienia zintegrowanej koncepcji kompleksowego zarządzania przez jakość. Szczególną uwagę poświęcono orientacji na klientów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wybranym problemom kultury jakości w przedsiębiorstwie.
EN
The paper deals with the comprehensive approach to the total quality management framework. Particularly the orientation to internal and external clients and some problems of quality culture in the enterprises are highlighted.
PL
W pracy dokonano analizy niezgodności, powstałych podczas procesu wytwarzania wyrobów odlewniczych z żeliwa. Korzystając z narzędzi jakości, diagramu Ishikawy i analizy Pareto-Lorenca zidentyfikowano najczęściej występujące niezgodności i określono ich przyczyny. W wyniku przeprowadzonej analizy określono punkty krytyczne systemu produkcyjnego oraz zakres działań korygujących. Wprowadzenie działań korygujących zredukowało liczbę niezgodności powstałych w procesie wytwarzania wyrobów odlewniczych, przez co podwyższono poziom jakości.
EN
The article depicts some of the issues connected with the production process's conformance, and analyses the reasons of non-conformance occurences during the production of casting products. The article presents casting industry quality through application of the Pareto-Lorenz analysis and Ishikawa's cause and result diagram.
PL
W pracy zajęto się badaniem niezgodności występujących w procesie ciągnienia rur. Wskazano na konieczność zastosowania prostych technik doskonalenia jakości. W celu usunięcia niezgodności powodujących obniżenie jakości wyrobu gotowego, dokonano ich analizy za pomocą diagramu Ishikawy i Pareto-Lorenza. Zidentyfikowano najczęściej występujące niezgodności i zaproponowano sposoby zapobiegania ich powstawaniu w przyszłości.
EN
In work it was occupied with investigation of disagreements steeping out in process of floating-plug drawing. It was pointed on necessity of using simple techniques of quality improvement. In aim to removal of disagreements causing lowering quality of ready article it was executed their analysis by usage of Ishikawa's Diagram and Pareto-Lorenz's Diagram. They are identified most often stepping out nonconformances and proposed manners of prevention their formation in future.
EN
The author goes back to the issue of defining the concept of quality. Starting off with a presentation of the history of interpreting the notion, she considers the chances and need of establishing a single, generally accepted definition. Her discussion is largely based on Polish research of the issue (e.g. she refers to the ideas of R. Kolman, T. Borys, A. Hamrol, W. Mantura, and K. Cholewicka-Gozdzik). She points out that numerous basic problems have not been solved in a satisfactory way by the quality science.
PL
W artykule przedstawiono metodę postępowania przy opracowywaniu dokumentacji technologicznej oraz sposób projektowania procesów technologicznych. Zaproponowane programy badawcze mają na celu doprowadzić do wysokiej jakości wytwarzanego produktu. Można to osiągnąć poprzez efektywne procesy wykonawcze przy budowie podzespołów, płatów, sekcji oraz kadłuba na pochylni.
EN
The article contains proposal of programmes creation to test the ships construction strain - during the projecting of ships element technology. Analysis of results makes possible the project correction in technology on sister ships.
PL
Wskazano na znaczenie zastosowania różnych instrumentów kontrolingu jakości w procesie jego funkcjonowania. Scharakteryzowano istotę tego procesu. Wyszczególniono podstawowe instrumenty niezbędne w realizacji zadań kontrolingu jakości. Są to instrumenty pozyskiwania danych o jakości, przetwarzania o niej danych i przekazywania informacji. Każdy z instrumentów scharakteryzowano.
EN
The authors emphasised the importance of applying different controlling tools in the quality controlling process. They described the quality controlling process and identified major tools needed in realisation of this process. The tools presented are used to acquire data about quality, to process this data, and to transfer information. The authors described each of these tools.
PL
Przewidziana do wydania w lipcu br. nowa postać normy ISO 9001 będzie w znacznie większym stopniu dostosowana do założeń filozofii TQM. Duży nacisk położono w niej na wdrożenie właściwego systemu zarządzania informacją.
PL
Zarządzanie przez jakość, będąc pewnym rodzajem kultury organizacyjnej - wysuwającej na pierwszy plan kwestię jakości i dążenie do osiągania perspektywicznego sukcesu przez satysfakcjonowanie klienta, stanowi "filozofię" przedsiębiorstwa, a nie technikę jego działania. TQM oznacza jednak nie tylko zaangażowanie w proces zmian wszystkich komórek przedsiębiorstwa i wszystkich pracowników, ale też wykorzystanie w tym celu wszelkich dostępnych narzędzi i technik postępowania. Do głównych technik stosowanych w zarządzaniu przez jakość zalicza się : Just in Time (JIT), benchmarking, statystyczną kontrolę procesu, Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), metodę Taguchi oraz Quality Function Deployment (QFD).
first rewind previous Strona / 95 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.