Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Repairs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Artykuł przedstawia sposób analizy remontu układu tłokowo-korbowego z całkowitą zamiennością części. Autor opisuje wpływ tolerancji wymiarów na możliwości wykonania części, budowę silnika, działanie współpracujących części oraz ich późniejszy remont. Następnie scharakteryzowana jest zamienność części w budowie silników spalinowych. W dalszej części przedstawiona zostaje budowa i rola układu tłokowo-korbowego silnika czterosuwowego, bezwodzikowego. Dalej autor przechodzi do wymienienia dopuszczalnych wartości zużycia elementów układu tłokowo-korbowego w analizowanym silniku. W kolejnym etapie zostaje przedstawiony sposób obliczania tolerancji w zamienności całkowitej. W końcowej części artykułu następuje analiza sposobów montażu układu tłokowo-korbowego silnika Sulzer S20 z całkowitą zamiennością części. W tej analizie szczególny nacisk postawiono na pracochłonność i ekonomiczność przeprowadzonych prac. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper shows the way of the repair analysis of the piston-crank system with total interchangeability of parts. The author describes the influence of dimensions tolerances on the parts manufacture abilities, engine construction, operation of associated parts and their subsequent repair. Then, the interchangeability of parts in the construction of internal combustion engines is characterized. Next, the article shows the structure and the role of the piston-crank system in the four-stroke, trunk piston engines. Afterwards, the author proceeds to mention the consumption limit values parts of the piston-crank system in analysed engine. The next part of the paper presents calculating method of tolerance in the total interchangeability of parts. The final part of the article shows the analyse of the assembly ways of the piston-crank system parts in the Sulzer S20 engine with a total interchangeability of parts. In this analysis, special emphasis is erected on the labour intensity and cost of the work. (original abstract)
XX
Kwalifikacja wydatków poniesionych jako remontowe, choć z pozoru nie stanowi problemu, w praktyce budzi wiele kontrowersji. Pojawiające się często między podatnikami a organami podatkowymi spory wynikają z tego, że w większości przypadków podatnicy dążą do zaklasyfikowania poniesionych wydatków do remontowych, a dzięki temu do zaliczenia ich bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast organy podatkowe i skarbowe dążą do zakwalifikowania tych nakładów jako ulepszenia środków trwałych, wówczas bowiem podatnik może zaliczyć poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodów jedynie w formie odpisów amortyzacyjnych. U źródła tych niejednoznacznych interpretacji leży brak definicji pojęcia "remont" w przepisach podatkowych. W tej sytuacji podatnicy bardzo często odwołują się do orzecznictwa sądowego. (fragment tekstu)
EN
The above article has been dedicated to the roles which NSA verdicts play in the field of fixed assets reparation expenses. (original abstract)
XX
Ze względu na wieloletnie zaniedbania polska infrastruktura kolejowa jest w złym stanie i wymaga remontów. Stare podkłady kolejowe traktowane są przez prawo jako odpady niebezpieczne i wymagają utylizacji., o ile nie zostanie wykazane, że stężenie substancji niebezpiecznych jest odpowiednio niskie. Nawet jeżeli podkłady zostaną sklasyfikowane jako odpad nie niebezpieczny, mogą one być szkodliwe dla zdrowia i dlatego wprowadzono szereg ograniczeń ich zastosowania. Przedstawiciele branży kolejowej mają tymczasem wątpliwości co do procedury, w wyniku której podkład kolejowy przestaje być odpadem niebezpiecznym.(abstrakt oryginalny)
EN
Due to many years of neglect, the Polish railway infrastructure is in a bad condition and needs renovation. According to the law, the old railway sleepers are treated as hazardous waste and require utilization, unless it is proven, that the concentration of dangerous substances is low enough. Even if the sleepers are classified as not dangerous waste, they still can be harmful for the health and that is why the whole range of restrictions of their application has been introduced. Meanwhile the representatives of the railway branch are having doubts concerning the procedure whose result is to show that the sleepers are not harmful. (original abstract)
4
Content available remote Remont a ulepszenie środków trwałych - podejście bilansowe i podatkowe
75%
XX
Artykuł został poświęcony zasadom ujmowania nakładów na środki trwałe w świetle polskiego prawa bilansowego, MSR 16 oraz przepisów podatkowych. Autorzy formułują szereg pytań związanych z konsekwencjami remontów i ulepszeń środków trwałych, dotyczących kryteriów ujmowania nakładów, sposobu ich wyceny oraz wpływu na amortyzację. Głównym wnioskiem autorów jest konieczność indywidualnej oceny nakładów z uwzględnieniem nie tylko wartości użytkowej środków trwałych, ale również zamierzeń kierownictwa jednostki. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to the principles of accounting for investments in fixed assets under Polish accounting law, IAS 16 and tax regulations. The authors formulate a number of questions related to the consequences of repairs and improvements to fixed assets, the recognition criteria of inputs, how they impact on the valuation and depreciation. In authors' opinion individual assessment of the effort not only using value of fixed assets, but also the intentions of the management unit is necessary. (original abstract)
XX
Przedstawiono działania Dolnośląskiej DOKP w zakresie przebudowy obiektów inżynieryjnych. Doświadczenia zdobyte przy projektowaniu przebudowy takich obiektów wskazują na zasadność stosowania analizy hydrologiczno-hydraulicznej.
EN
There is some description of experiences in the field of engineering objects rebuilding in the paper. Presented examples show the importantce of hydrologic-hydraulic analysis in designing rebuilding of such objects. (original abstract)
XX
Podstawę planu finansowego wspólnoty mieszkaniowej tworzą dwa podstawowe budżety: operacyjny i remontowy. Umiejętność budżetowania niezbędna jest każdemu zarządcy nieruchomości, przydaje się również jej właścicielowi. W artykule zamieszczono praktyczne przykłady prezentujące podstawy kalkulacji budżetu remontowego oraz operacyjnego.
XX
W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe założenia modelu. Model ten składa się z sześciu składników, które ujmują odpowiednie części energii, a tym samym umożliwiają prognozowanie zużycia energii w budynkach rewaloryzowanych jak i nowych.
EN
The authors present the principles of the model for evaluating the advantages resulting from energy protection in buildings intended for repair or renovation. The paper deals with one of the three forms of the model, the general and the easiest one. It affords possibilities for rapid calculation of six selected components of the model by a single commonly qualified man, on the basis of very little Information about the subject of the evaluation.(original abstract)
8
Content available remote Cele i opłacalność renowacji kamienic z zasobów komunalnych
75%
XX
Stan kamienic komunalnych w wielu miastach jest fatalny. Przez wiele lat nie prowadzono w tym zakresie racjonalnej długofalowej polityki remontowej i modernizacyjnej. W związku z tym istnieją olbrzymie potrzeby remontowe. Renowacja kamienic z zasobów komunalnych może mieć za cele różne zadania techniczne, architektoniczno-urbanistyczne, ekonomiczne i społeczne. Dotychczas w Polsce miasta nie wypracowały jednolitych, zunifikowanych procedur takiego postępowania. Trudno zresztą oczekiwać, że wobec tak dużej ilości wewnętrznie sprzecznych celów można wytworzyć jednolity sposób postępowania we wszystkich przypadkach. Wydaje się, że poszczególne projekty wymagają kompleksowego, ale indywidualnego podejścia. Jedynie w toku dokładniejszych analiz można ustalić, jakie są możliwości techniczne adaptacji poszczególnych kamienic. Trzeba brać pod uwagę nie tylko potencjalne możliwości techniczne, ale również możliwości organizacji takich prac renowacyjnych, trudności ich realizacji, możliwość pozyskania na rynku budowlanym kwalifikowanych wykonawców itp. Dopiero na podstawie takiego kompleksowego, ale zindywidualizowanego podejścia do poszczególnych obiektów, można ocenić społeczną atrakcyjność i opłacalność poszczególnych projektów i ustalić hierarchię atrakcyjności poszczególnych projektów oraz określić sposoby renowacji poszczególnych kamienic z zasobów komunalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The condition of municipal tenement houses is fatal in many cities. For many years there has been no rational long-term renovation and modernization policy in this field. That is why huge renovation needs exist. The renovation of tenement houses, based on the municipal supplies, can include various goals connected with technical, architecture, urban planning, economic as well as social tasks. Polish cities haven't developed solid and unified procedures in this area so far. It is hard to expect, that in such a big quantity of internally conflicting goals it was possible to work out uniform procedures in all cases. It seems, that individual projects require complex as well as individual approach. It is possible to establish what are the technical possibilities of adaptation of individual tenements only in detailed analysis. One should take under consideration not only potential technical possibilities but also the possibility of organization of such renovation works, difficulty of its realization, possibility of winning over the qualified contractors etc. Finally, based on the complex as well as individualized approach to different objects, it is possible to estimate its social attractiveness, profitability and establish the hierarchy of attractiveness. Moreover, the ways of renovation of individual tenements from municipal supplies can be also specified. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie w syntetycznej formie właścicielom budynków wielorodzinnych tj: wspólnotom, spółdzielniom mieszkaniowym oraz zarządcom nieruchomości, procedur związanych z przygotowaniem inwestycji dotyczących remontów lub dociepleń elewacji budynków w sytuacji prawnej, w której podlegają one ochronie konserwatorskiej. W artykule poruszone zostały kwestie źródeł informacji o zakresie ochrony konserwatorskiej oraz różnic wynikających z procedur formalno-prawnych związanych z przygotowaniem inwestycji remontowych w stosunku do procedur dotyczących budynku nie objętych ochroną konserwatorską. (abstrakt oryginalny)
EN
The article addressed to owners of multi-family buildings concisely presents procedures related to the investment preparation of the overhaul or insulation of building facades in the legal conditions in which they are protected by monument protection regulations. In the text the reader learns about sources of information on the level of protection covered by monuments conservation office and the differences resulting from the formal and legal procedures related to the investment preparation in contrast to procedures for a building not covered by the mentioned conditions. (original abstract)
XX
Postoje maszyn papierniczych - spowodowane ich naprawą a także niewłaściwą gospodarkę remontową - prowadzą do wysokich strat ekonomicznych. Wynika stąd konieczność zmniejszenia czasu postojów poprzez zastosowanie właściwie funkcjonującej gospodarki remontowej. W artykule przedstawiono model gospodarki remontowej maszyn papierniczych. Opracowano system przeprowadzania remontów profilaktycznych - jako jeden z czynników właściwego funkcjonowania gospodarki remontowej - a następnie sformułowano zagadnienie optymalizacji terminów przeprowadzania czynności profilaktycznych. W zakończeniu przedstawiono kierunki dalszych badań zmierzających do opracowania kompleksowego modelu gospodarki remontowej maszyn papierniczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The standstills of paper-making machines caused by their reparations and inappropriate repairs management, bring about great economic loss. This results in necessity of shortening the time of standstills by properly functioning repairs management. The model of repairs management of paper-making machines has been presented in this paper. The system of prophylactic overhauls has been worked out as one of the factors of properly functioning repairs management. Next, the problem of optimization of time-limits of prophylactic activities has been presented. The tendencies of further studies which aim at working out the complex model of repairs management of paper-making machines end the paper. (original abstract)
XX
W artykule omówiono problemy wzbogacania pracy remontowców w świetle dostępnej literatury oraz danych uzyskanych z wstępnych badań empirycznych. Podkreślono związki wzbogacania pracy robotników ze strukturę organizacyjną przedsiębiorstw i ogólną koncepcję ich funkcjonowania. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article the main problems of job enrichment of the personnel employed in the repair gangs in the industrial enterprises have been discussed. A trial has been made to prove that the job enrichment is broadly interrelated influencing the organizational structure and the general functioning conception of the enterprise. On the basis of the preliminary examinations results it has been indicated also that job enrichment ought to follow the labour-saving of the organization of work and production as well as the improvement of working conditions. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie ogólnych założeń dotyczących roli przedsiębiorstwa sektora obronnego w kształtowaniu gospodarczej sfery bezpieczeństwa. Przybliża zakres i istotę przemysłu obronnego z punktu widzenia przedsiębiorcy. Zarysowane zostały główne elementy tego zagadnienia z podkreśleniem strategii obronności, uwarunkowań prawnych oraz roli i zadań realizowanych przez przedsiębiorców na rzecz bezpieczeństwa i obronności. W części zasadniczej skoncentrowano się na procesach produkcyjnych, w tym przypadku na realizacji napraw sprzętu wojskowego w czasie pokoju oraz w czasie wojny. Całość artykułu została dopełniona podkreśleniem roli przedsiębiorcy w wojskowym systemie logistycznym. Zarys poruszanych zagadnień stanowi podstawę do dalszych badań istotnych z punktu widzenia utrzymywania w dobrym stanie technicznym wyrobów obronnych pod względem jakościowym i środowiskowym w dowolnym stanie funkcjonowania państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present general assumptions regarding the role of the defense sector enterprises in forming the economic zone of security. What is more, it describes range and nature of the defense industry from the point of view of an entrepreneur. Furthermore, It outlines the main elements of the topic with the emphasis on defense strategy, legal environment, the role and tasks dedicated for security and defense performed by entrepreneurs The main part of article focuses on manufacturing processes, especially the repairs of military equipment and its implementation during peacetime and war. The whole article was complemented by emphasizing the role of the entrepreneur in the military logistics system. The presented material serves as an introduction to the subject. The outline of raised issues, may form the basis for further research in this area, which are significant in the area of maintaining the good condition of defense equipment in terms of quality and environmental sustainability. (original abstract)
XX
Treść referatu, to próba znalezienia sposobu sprawnego zarządzania procesem prowadzenia remontów zleconych, przy wykorzystaniu metod z dziedziny controllingu, w celu rozwiązania problemu współdziałania złożonych organizacyjnie struktur przedsiębiorstwa. Problem ten został przedstawiony na przykładzie elektrociepłowni, w której notuje się ponad 400 remontów rocznie. Zdaniem autora, zaproponowane rozwiązanie, w którym system controllingu wspomaga merytorycznie działalności poszczególnych wydziałów przedsiębiorstwa, ułatwia kompleksowe poruszanie się po obszarze jakim jest system remontów zleconych i jest adekwatne do rozpatrywanego problemu.
EN
Enterprise which has complicate organization structure search for new strategies and management method. Controlling helps change organizational structures, and create new functions affecting the accomplishment of management task. This short write from show formulating and implementing the controlling system. (original abstract)
XX
W pracy zaprezentowano weryfikację, na podstawie badań eksploatacyjnych, modelu matematycznego organizacji służb naprawczych maszyn papierniczych. Wykazano jakie rezerwy w zakresie zwiększenia stopnia wykorzystania maszyn papierniczych można osiągać poprzez właściwą organizację służb naprawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the verification of the mathematical model of the organization of paper-making machines repair services on the range of intensifying the degree of utilising the paper-making machines may be achieved by means of proper organization of repair services.(original abstract)
XX
Wykonywanie prac remontowych na drogach jest czynnością trudną i niebezpieczną. Wykonawcy robót nie tylko dosłownie ocierają się o niebezpieczeństwo z powodu bliskości przejeżdżających pojazdów, ciemności i złych warunków atmosferycznych, ale też pozostają pod presją społeczną z powodu utrudnień w ruchu i uciążliwości remontów. Artykuł przedstawia niektóre wyniki badań dotyczących percepcji oznakowania miejsc remontów przez kierowców i próbuje znaleźć przyczyny ich błędnych zachowań. (abstrakt oryginalny)
EN
The construction and renovation of roads is the work very difficult and very dangerous. The workers continuously be in short distance to moving vehicles, working in a darkness, hard atmospheric conditions etc. We cannot forget about social pressure tied with consequences of renovation of a roads - limited speed, traffic jams etc. That paper contains the results of research directed to the problems of using traffic signs in the zones of reparation of roads. There are going to main goal - to improve the level of personal safety of both group: road users and workers, who are employed in the process of renovation of roads. (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy napraw nawierzchni drogowych z wykorzystaniem technologii whitetopping. Jest to jeden z najpopularniejszych sposobów napraw stosowanych obecnie na świecie. Przeanalizowano metody projektowania nakładek betonowych i wytypowano najlepsze, zdaniem autorów rozwiązanie. Określono zasady przygotowania podłoża do wykonania nakładki. Metodą Elementów Skończonych wyznaczono naprężenia w nakładce dla zróżnicowanych wartości podatności podłoża. Całość podsumowano wyznaczeniem kosztów wskaźnikowych wykonania i eksploatacji nakładki betonowej dla różnych konstrukcji dróg i kategorii ruchu.(abstrakt oryginalny)
EN
The following article is concerned with bituminous pavement repair process using whitetopping technology. Nowadays it is one of the most popular approach of pavement repair and commonly used almost all around the world. Authors analyzed the design methods of concrete cover plate and indicated, according to the authors knowledge and experience, the best one. The basic rules and requirements for foundation preparation, before the application of the proposed technology, is specified. Moreover, using Finite Element Method and considering the foundation flexibility as the design variable, the Von-Misses Stresses in the concrete plate is determined. In the last paragraph index construction and index operating costs of concrete top-plate, in dependence on road construction and its traffic load, is calculated.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono model systemu naprawy techniki wojskowej zbudowany w oparciu o procesy stochastyczne z wykorzystaniem procesów Markowa. Zastosowano opracowany model do oceny systemu napraw techniki wojskowej oddziału w działaniach zbrojnych. Dokonano analizy i oceny systemu naprawy techniki wojskowej oddziału w działaniach zbrojnych. (abstrakt oryginalny)
EN
A model of the system of the reparation for military technology built based on stochastic processes with using Markov processes was described. A model drawn up was used to the evaluation of the system of repairs of the military technique of the branch in the military action. They effected analysis and the assessment of the system of the reparation for the military technology of the branch in the military action. (original abstract)
XX
Opisywana w publikacji, stalowa płyta drogowa, przeznaczona jest do zastosowania w robotach wykopowych zarówno na placach budowy jak i w ciągu dróg i ulic. Skutecznie się sprawdza do przykrycia wykopów i przeniesienia ruchu drogowego. Płyta zapewnia jednocześnie odpowiednie warunki bezpieczeństwa ruchu samochodowego bez ograniczeń obciążenia, a więc również pojazdów ciężkich. W niniejszym artykule przedstawiono pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce, które jest już powszechnie stosowane na obszarach ulic we Wrocławiu. Pod względem strategicznym pozwala szybko przeprowadzać remonty sieci, nie utrudniając warunków ruchu na wrocławskiej sieci drogowej. (abstrakt oryginalny)
EN
A steel road plate described in the paper is dedicated to earthwork both in building and road sites. It is efficient for covering excavations and changing traffic. The plate ensures simultaneously appropriate safety conditions for traffic without loading restriction, and then also for heavy vehicles. Here we presented the first solution of this type in Poland in the example of roads in Wrocław. It allows very quickly carried out repair of roads without significant influence on traffic in the city. (original abstract)
XX
Autorka przedstawiła istotne zagadnienia dotyczące gospodarki remontowej w sektorze elektroenergetycznym. Omówiła podział stosowanych obecnie strategii remontowych: system remontów planowo-zapobiegawczych, strategie remontów korekcyjnych i prognozowanych oraz nowoczesną strategię remontów skoncentrowanych na zwiększeniu niezawodności urządzeń. W opinii autorki, nowe trendy nakazują, by ingerencja remontowa była ukierunkowana na pojedyncze aparaty i wynikała z faktycznej potrzeby i aktualnego stanu urządzenia.
EN
The paper shows main goals of the maintenance strategies in power distribution plants under new market conditions. There are presented four main maintenance strategies, such as: Preventive Maintenance, Corrective maintenance, Predictice Maintenance and Reliability Centred Maintenance. (original abstract)
XX
W przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym często wymagane jest zamknięcie jednego z pasów ruchu. W sytuacji, gdy wyznaczenie objazdu jest niemożliwe lub nieekonomiczne, istnieje możliwość zastosowania ruchu wahadłowego. Wówczas na zwężonym odcinku jezdni ruch może być sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.Artykuł przedstawia wyniki analiz symulacyjnych dotyczących wpływu stosowania sygnalizacji świetlnej różnych typów na zwężonym odcinku drogi. Model zwężonego odcinka drogi opracowano w programie Vissim. Porównano funkcjonowanie zwężenia z sygnalizacją stałoczasową oraz akomodacyjną wykorzystując przykładowe typowe profile natężeń ruchu. Oceniono korzyści z zastosowania sygnalizacji zależnej od ruchu w porównaniu do prostego sterowania stałoczasowego. Ponadto sprawdzono, który typ strategii sterowania przy braku wzbudzeń jest korzystny z uwagi na minimalizację strat czasu.Wyniki symulacji wskazują że sygnalizacja akomodacyjna jest skutecznym środkiem poprawy warunków ruchu.(abstrakt oryginalny)
EN
In the case of carrying out road works,partial closure of the roadis often required. In a situation where the indication of detour is impossible or uneconomical, it is possible to apply alternate traffic. Then, in a tapered section of the road, the traffic can be controlled by a traffic signals. The paper presents the results of microsimulation of various temporary traffic signals for one-way traffic operations. The model of one-lane section has been developed with Vissim software. Vehicle-actuated signal control has been compared to standard fixed-time signal controlstetting using typical traffic volumes profiles.The benefits of using traffic-dependent control were compared to the simple fixed-time control. In addition, analysis of selected low-volume signal timing strategies on traffic performance for one-way traffic operations has been presented. The results indicate that vehicle-actuated signal control is an effective method to increase traffic progression.(original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.