Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 140

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Producer organisations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
XX
W artykule przedstawiono problematykę funkcjonowania grup producenckich, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania. W związku z tym analizowano uwarunkowania tworzenia grup producenckich w oparciu o systemowe podejście, uwzględniające cel działania, zasoby, współdziałanie oraz realizację (przyjętych celów, wraz z ich efektywnością). (oryg. streszcz.)
EN
In article were introduced problems of functioning producer groups, from special regard management. In this connection were analysed the conditioning of system approach, which the taking into account the aim of activity, resources, co-operation and realisation (the received aims, together with their efficiency). (original abstract)
XX
Autorka przybliżyła zadania oraz stan i kierunki rozwoju rolniczych grup producenckich w Polsce uznanych lub wstępnie uznanych do końca 2005 roku oraz cele i zasady funkcjonowania tych organizacji.
EN
In study there is approximate condition and trends of development of producers groups, which are considered in Poland at the end of 2005 year and, aims and roles of function of this groups. Only groups which are on governor 's register can get financial aids. In 2002 year there were 22 groups registered. Currently there is 173 producers groups. (original abstract)
XX
Zwiększenie rynkowej siły ekonomicznej gospodarstw rolnych następować może w drodze integracji poziomej. Procesy integracji poziomej w formie grup producentów rolnych na Dolnym Śląsku w latach 2001- 2008 uległy przyspieszeniu, a zwłaszcza po roku 2004, po integracji Polski ze strukturami UE. W okresie tym zarejestrowanych zostało 47 grup producentów rolnych. W 2008 roku w regionie dolnośląskim działało 50 takich grup skupiających ponad 420 gospodarstw. Większość, bo 68% ogólnej ich liczby stanowią producenci zbóż i rzepaku. Grupy te skupiają 355 gospodarstw (około 0,5% ogólnej liczby gospodarstw dolnośląskich o powierzchni powyżej 1 ha) o łącznej powierzchni 24 tys. ha. Gospodarstwa z grup zbożowych i oleistych uprawiają 4% areału zbóż i rzepaku na Dolnym Śląsku. Prawie 80% grup producentów zlokalizowanych jest w regionie intensywnego rolnictwa o najlepszych warunkach klimatyczno-glebowych. Większość, bo 81% grup przyjęło formę prawną spółki z o.o., 15 % to zrzeszenia, a tylko 4% - spółdzielnie. W latach 2001 -2008 zarówno struktura grup według branż, jak i według przyjętej formy prawnej ulegała istotnym zmianom. (abstrakt oryginalny)
EN
Another reason of integration actions among farm producers is non-perfect market structure connected to big differences in sale volumes of enterprises acting in production, logistic, processing, sales and trade. Enlarging of economic market power of agricultural farms could be created by horizontal integration. Integration horizontal processes in the form of farm producer groups on Lower Silesia has been accelerated since 2001 to 2008 and especially after 2004 after integration of Poland with EU structures. In this period almost 47 groups of farms producers has been registered. In 2008 in Lower Silesia region functioned 50 groups uniting 420 farm members (expect tobacco producers - with 550 members). Majority (68%) of the total number of members were wheat and canola producers. This groups collected 355 farms (about 0,5% of Lower Silesia farms) with total area of 24 thous ha. Farms from wheat and oilseeds producers managed 4% of wheat and canola acreage on Lower Silesia. Almost 80% of producer groups are localized in intensive farming region with the best soil-climate condition. Majority (81%) of them function as limited liability company, 15% as associations and only 4% as cooperatives. In the years 2001-2008 the structure of groups according to branches and also to selected legal form has been changed seriously. (original abstract)
4
Content available remote Czynniki wpływające na sukces grup producentów rolnych
100%
XX
Stan złego zorganizowania producentów rolnych pozostaje jednym z najważniejszych problemów polskiego rolnictwa. Aby stymulować rozwój grup producenckich, jest potrzebna wiedza na temat czynników wpływających na sukces tych podmiotów. Ich rozpoznanie może pomóc w rozprzestrzenianiu dobrych praktyk w tworzeniu i zarządzaniu tymi podmiotami. Tym samym może stanowić podstawy rekomendacji dla zarządzających grupami producenckimi oraz odpowiedzialnych za kształtowanie instrumentów polityki rolnej adresowanych do tych podmiotów. Celem artykułu było wskazanie, które czynniki decydują o powodzeniu działań grupy producenckiej. Żeby odpowiedzieć na tak postawione pytanie, zbudowano model regresji logistycznej ze zmienną objaśnianą sukces grupy producenckiej. W wyniku analizy okazało się, że istotne statystycznie są: zakres funkcji pełnionych przez grupy producenckie, współpraca producentów przed założeniem lub przystąpieniem do grupy producenckiej oraz podobieństwo gospodarstw członkowskich. (abstrakt oryginalny)(fragment tekstu)
EN
Poor organisation of agricultural markets in Poland remains one of the biggest problems for agricultural sector. There are about 510 agricultural producer groups, but only 2% of Polish farmers selling for market are members. Knowledge on cooperation determinants and different aspects of producer groups performance is crucial to build references for policy makers and producer groups' managers. The aim of the article was to discuss factors affecting success of producers groups understood as a level of members' satisfaction. Data for 2006 and 2011 from 30 producers groups in fruit and vegetable sector were analysed using logit model. Three determinants occurred to be statistically important: scope of a group functions, informal cooperation with farmers before starting a formal cooperation and homogeneity of farms.(original abstract)
XX
Istotną formą racjonalizacji produkcji ekologicznych surowców żywnościowych oraz przezwyciężania skutków rozdrobnienia gospodarstw ekologicznych, uzyskania kompetentnych informacji rynkowych, a przede wszystkim koncentracji podaży produktów rolnych jest integracja pozioma. Celem pracy było przedstawienie roli grup producenckich w rolnictwie ekologicznym w opinii 67 właścicieli gospodarstw ekologicznych z trzech powiatów województwa warmińsko-mazurskiego. Z badań wynika, że ponad połowa respondentów była przekonana do współdziałania, ponieważ zna taki sposób funkcjonowania, gdyż już uczestniczy w tego typu działalności oraz osiąga korzyści produkcyjne, rynkowe oraz finansowe. (abstrakt oryginalny)
EN
Horizontal integration is an approach to rationalize organic food production and a way to overcome the organic farm fragmentation, gaining relevant market information, and, foremost, the concentration of product supply. The article discusses the role of producer groups based on the survey of 67 organic farmers in three districts located in Mazursko-warminskie voivodship. Results show that more than one half of the respondents supported cooperation because they were familiar with such an approach, among others, because they already participated in cooperation and obtained production, market and financial gains. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie motywów przystąpienia rolników do grupy producentów oraz korzyści wynikających z zespołowego działania, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu konkurencyjności, na przykładzie grupy producentów owoców i warzyw "Hortus" z woj. lubuskiego, zrzeszającej 25 rolników. Członkowie grupy posiadają gospodarstwa o powierzchni od 1,5 do 274 ha (przeciętnie 32 ha). Rolnicy ci są w zróżnicowanym wieku - od 23 do 68 lat. 45% zrzeszonych producentów posiada wykształcenie wyższe, a pozostali legitymują się wykształceniem średnim i zawodowym. Kobiety stanowią 24% członków grupy. Kluczowym produktem grupy jest truskawka deserowa odmian Honeoye i Elsanta, uprawiana na powierzchni ok. 60 ha, przy średniej wydajności 15-20 ton z ha. Pozostałe owoce sprzedawane za pośrednictwem grupy to malina (powierzchnia upraw 5 ha, średni plon 5 ton z ha), poziomka (powierzchnia upraw 4 ha, średni plon 8 ton z ha) i wiśnia (powierzchnia upraw 3 ha, średni plon 7 ton z ha). (fragment tekstu)
EN
The splitting up among the agricultural producers causes the difficulties in coping with customers' needs and expectations. Combining the market offer of many farms eliminates the competition among them and increases their economic potential, strengthens the competitive position towards others. The article presents the activity of the fruit and vegetables producers' group called "Hortus" in lubuskie voivodeship. The work shows the reasons and profits of taking up the common action (especially the competitive aspects) in opinion of the "Hortus" group's leaders and its members. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest prezentacja stanowiska wielkopolskich producentów rolnych wobec metod produkcji rolnej przyjaznych środowisku. (fragment tekstu)
EN
The article presents the attitude of farmers from Wielkopolska towards the production methods which are environment-friendly. According to the results of poll research, the farmers are not specially interested in ecological production methods. At the same time, ecological agriculture is the best known concept to farmers from among concepts which characterize environment-friendly production methods in agriculture.For entities which function in organic agriculture sphere the assistance is very important, because the ecological aim is competitive towards economic aim. It is very difficult to achieve both on a high level. (original abstract)
PL
The aim of the article is the analysis of quantitative data describing groups of agricultural producers operating under the conditions of Poland's membership in the EU. Their number was analyzed according to the creation periods, i.e. in the years 2004-2013 and 2014-2017, the type of activity broken down into plant products and animal products, paid out amounts under measure 142 - Agricultural Producers Group [measure 142] of the Rural Development Programme. The voivodship dominating the market in terms of absorption of support and the degree of market concentration were determined using the Herfindahl-Hirschman index [HHI]. In terms of region, the phenomenon of significant diversification of farmers' participation in horizontal integration processes within agri-cultural producer groups was observed. Most groups of agricultural producers were established in the Wielkopolskie voivodship, and the least in the Małopolskie voivodship, where it is the most fragmented in the country. High activity of farmers in establishing agricultural producer groups implied obtaining high amounts of support from EU funds. Farmers from the Wielkopolskie, Dolnośląskie and Opolskie voivodships achieved a dominant position on the market in the absorption of funds as part of the 142 PROW action among all voivodships in Poland. In total, they acquired nearly half of all funds [47%]. The degree of market concentration in terms of absorption of EU funds determined using the Herfindahl-Hirschman index was moderate, as it amounted to 1220. It was therefore a level that did not threaten the competition processes in applying for EU support for agricultural producer groups.
XX
Zaprezentowano podstawowe wyniki z badań empirycznych przeprowadzonych w Polsce wśród liderów organizacji rolniczych - grup producentów. Głównym zadaniem grup producentów rolnych jest wspólna organizacja zbytu produktów wytworzonych w gospodarstwach rolniczych. Podstawowym celem przeprowadzonego badania było pogłębienie wiedzy na temat procesu formowania grup oraz ich funkcjonowania, jak również identyfikacja punktów krytycznych w działalności tych organizacji. Dane empiryczne sugerują, iż podstawowym elementem zrozumienia fenomenu rolniczych grup producentów nie jest analiza ekonomicznych i rynkowych uwarunkowań funkcjonowania grup, lecz analiza problemów działań zbiorowych i zarządzania grupami. Dla zrzeszonych rolników ważnym problemem w działalności nie była ani produkcja dóbr, ani też sprzedaż towarów, ale zorganizowanie się celem wzajemnego porozumienia się, zaufania i lojalnego zachowania się w stosunku do pozostałych członków grupy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents basic results from an empirical survey carried out in Poland with leaders of farmer organizations called producer groups. The main objective of the research was to understand the process of formation and the mechanism of functioning of the groups as well as to identify problems and critical points during the groups' running. The data suggest that the core element to understand the phenomena of producer groups in Poland is not only to analyze the economic and market situation of the groups, but also to investigate the nature of collective actions in their governance dimension. (original abstract)
XX
Artykuł zawiera omówienie zagadnień związanych ze współdziałaniem w agrobiznesie. Kolejno analizowano następujące zagadnienia: istotę i uwarunkowania więzi organizacyjnych w agrobiznesie, istotę działalności grup producenckich i warunki prawne ich funkcjonowania, tendencje rozwojowe grup producenckich w Polsce oraz korzyści i bariery funkcjonowania grup producenckich w Polsce. Omawiając te zagadnienia, zwrócono uwagę na ich systemowe ujęcie i całościową analizę funkcjonowania grup producenckich, uwzględniające uwarunkowania i możliwości ich powstawania i prowadzenia działalności. (abstrakt oryginalny)
EN
The article contains an overview of issues related to interoperability in agribusiness. The following issues were consequently analyzed: the essence and determinants of organizational relationships in agribusiness, the essence of producer groups and their legal conditions, the development trends of producer groups in Poland and the benefits and barriers to the functioning of producer groups in Poland. While discussing the issues, their systemic approach and comprehensive analysis of the functioning of producer groups were highlighted, taking into account the conditions and possibilities for their creation and activities. (original abstract)
11
75%
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań, co do możliwości obniżki kosztów produkcyjnych i transakcyjnych oraz uzyskiwania wyższych cen przez grupy producentów owoców i warzyw w porównaniu z kosztami i cenami realizowanymi przez producentów niezrzeszonych. Na podstawie badań określono główne obszary redukcji kosztów. Analizie poddano równie¿ poziom cen realizowanych przez grupy producenckie i producentów niezrzeszonych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper was to analyze producers groups capabilities in terms of production and transaction costs reduction and receiving higher prices comparing to individual farmers. Using data from empirical researches main areas of costs reduction were identified. Level of prices received by producer groups and individual farmers was analyzed. Analysis of fruit and vegetable group marketing in terms of performed costs and prices is crucial to assess costs and benefits of producer group's membership. Producers groups performed lower costs of using sorting and packing equipment, buying production materials, implementing quality systems and cooperative storing than individual farmers. Reduction of transaction costs was also substantial, especially in terms of time spent on negotiations sale conditions, risk of getting the lowest prices, costs of finding buyers. Selling produce via producers' groups also enabled producers-members to receive higher prices. (original abstract)
XX
Zaprezentowano historię X Zjazdów Seniorów Przemysłu Szklarskiego.
XX
Autorka przedstawiła ogólną sytuację producentów rolnych po 1990 roku i wynikającą z niej konieczność organizowania się rolników w grupy producenckie. Zasadnicza część pracy poświęcona została prezentacji wyników badań, przeprowadzonych w grupach producenckich w 2001 roku.
EN
The article points at the general situation of the agricultural producers after the year 1990 and also the necessity of the farmers organisation in the producers group that is the result oft hat situation. The main part of the abstract is the presentation of some researches earring out in the producers groups in the year 2001. (original abstract)
XX
Celem badań było oszacowanie efektywności współpracy członków grupy producentów zbóż i nasion roślin oleistych w zakresie kosztów transakcyjnych (KT) przed i po zrzeszeniu się. Badania przeprowadzono w województwie podkarpackim. Narzędziem badawczych był kwestionariusz wywiadu bezpośredniego przeprowadzony wśród członków wybranej grupy. Przeprowadzono analizę jakościową kosztów transakcyjnych, korzystając z metody porównawczej. W większości przypadków przystąpienie do grupy producenckiej wiązało się z obniżeniem kosztów transakcyjnych. Największa obniżka dotyczyła kosztów związanych z ryzykiem sprzedaży produktów, kosztami znalezienia nabywcy oraz czasem uzgadniania warunków sprzedaży. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to estimate the effectiveness of cooperation between the group of cereal producers and oilseeds in terms of transaction costs (KT) before and after the association. The research was carried out in podkarpackie province. The research tool was a direct interview questionnaire carried out among the members of the selected group. A qualitative analysis of transaction costs was carried out using the comparative method. In most cases, joining the producer group was associated with a reduction in transaction costs. The largest reduction transaction costs related to the risk of selling products, costs of finding a buyer and time to agree terms of sale. (original abstract)
15
Content available remote Procesy koncentracji produkcji w polskim przemyśle cukrowniczym
75%
XX
Przedstawiono przebieg procesów koncentracji produkcji cukru w polskim przemyśle cukrowniczym na tle największych producentów w UE. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article there was presented the history of concentration processes in the polish sugar industry comparing to the most important EU sugar producing countries. It was concluded that there are significant differences between Poland and the EU sugar producers concerning the production scale and basic indicators characterising sugar industry. (original abstract)
XX
Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych wśród grup producenckich na terenie województwa małopolskiego, opisuje, jakie cechy charakteru powinien posiadać lider grupy oraz jakie kryteria powinien spełnić kandydat na taką funkcję. Usytuowanie badan w województwie małopolskim - skupisku najbardziej rozdrobnionych polskich gospodarstw, wymagającym najpilniej rozwoju działań grupowych uzupełniło realizowane wcześniej badania i wykazało istotne różnice regionalne. (fragment tekstu)
EN
The figure of a leader has been the subject of many investigations each time evoking reflections on who it should be and what are his/her distinguishing features. Because of the mission a contemporary agri-producer group leader in the Małopolska region should fulfill, a survey was conducted among members (key informers) on the criteria of group leader selection and characteristics which the elect persons actually have. The results demonstrated only slight differences concerning the desired features in comparison with some earlier studies conducted in Poland. (original abstract)
XX
Przedstawiono wybrane zagadnienia prawne poświęcone spółdzielczości, w szczególności odnoszące się do spółdzielczych grup producentów rolnych oraz spółdzielni europejskich. Wskazano na ewolucję ustawodawstwa w zakresie tworzenia i prowadzenia działalności przez grupy producentów rolnych, zwłaszcza te, które wybrały formę spółdzielni. Zaprezentowano przepisy unijne oraz polskie dotyczące spółdzielni europejskiej, która jest nową formą prawną, odrębną w stosunku do spółdzielni krajowych. Poruszona również została kwestia zmiany przepisów prawnych poświęconych spółdzielniom oraz wyodrębnienia w naszym systemie prawnym spółdzielni rolników. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the selected legal problems concerning co-operatives, particularly co-operatives of groups of agricultural producers and a European Co-operative Society. The paper also shows the evolution of the legislation in the scope of setting up and running the business activity by agricultural producers' groups, especially by those who have chosen the form of co-operatives. The EU and Polish regulations have been presented in relation with a European Co-operative Society, which is a new legal form, but separate from domestic co-operatives. This form has been created for the purposes of a typical co-operative, but has a lot of characteristic features of the companies, especially joint stock companies. The paper also outlines the issues of the changes in the legal regulations concerning co-operatives and the formation of farmers' co-operatives in our legal system.(original abstract)
XX
W ostatnich latach rośnie zainteresowanie działalnością grupową przejawiającą się w tworzeniu grup producentów rolnych. W opracowaniu przedstawiono sposoby pozyskania środków na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej na przykładzie grupy producentów rolnych zajmujących się produkcją roślinną. Wnioski końcowe prowadzą do bardzo silnego uwarunkowania powstawania grupy producentów rolnych z pomocą finansową ze środków unijnych. Blisko 90% środków finansowania działalności bieżącej i rozwojowej grupy pochodzi z UE. Pozostałe źródła to środki własne i pożyczki krótkoterminowe od członków grupy. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the methods of procure capitals who are used to business and investment activity on the example of the rural producers. Near 90% of the sources of finance descended from the UE founds. Other sources: own means and short term loans. (original abstract)
XX
Wytworzenie efektywnych mechanizmów współpracy rolników, hodowców, przetwórców i samorządów w danym regionie jest bardzo istotne, trwa jednak często długo. Grupy producenckie pręŜnie funkcjonujące odgrywają istotną rolę we Francji i we Włoszech i współtworzą sprawnie funkcjonujący system gwarantujący ochronę zarówno samym przedsiębiorcom, jak i konsumentom. Wypracowanie sprawnych rozwiązań wymaga oddolnej inicjatywy, zaufania i współpracy podmiotów zainteresowanych. Tworzenie grup producenckich nie może być zależne od centralnej decyzją, a wręcz przeciwnie, musi wynika z woli bezpośrednio zaangażowanych osób. Niniejszy artykuł jest próbą zaprezentowania sytuacji producentów zrzeszonych w grupach, problemów oraz korzyści wynikających z takiej formy współpracy. (abstrakt oryginalny)
20
Content available remote An Evaluation of the Development Capabilities of Small Farms from Producer Groups
75%
XX
Celem badawczym artykułu było określenie przesłanek rozwojowych małych gospodarstw z rejonu rozdrobnionego rolnictwa. Założono, że zdolność do rozwoju gospodarstwa zrzeszonego można traktować jako cenny czynnik produkcji. Badania przeprowadzone w województwie małopolskim wśród kilkuset małych gospodarstw należących do grup producentów rolnych wskazują na wzrost wskaźników ekonomicznych (wielkość ekonomiczna, dochód) po wstąpieniu do grupy. Występują też inne przesłanki zdolności rozwojowych, takie jak stosunkowo wysokie wartości wskaźników "grupowych" (np. spójności grupy), skłonność do formalizacji współpracy (najczęściej w postaci zrzeszenia) oraz demokratyczny styl zarządzania. Do słabych stron zrzeszonych gospodarstw należy zaliczyć niedostatek umiejętności "miękkich", widoczny w procesie podejmowania decyzji. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to determine the conditions of development of small farms from an area with dispersed agriculture. It was assumed that the development capability of farms belonging to producer groups can be considered as a valuable factor of production. The research covered ca. 300 small farms associated in agricultural producer groups in the Małopolska Voivodeship. It was found that joining a group resulted in improved economic indices (larger economic size, higher income) of farms. Other evidence of their development capabilities may be seen in relatively high values of "group" indicators (e.g. group cohesion), a tendency to formalise cooperation (mainly in the form of an association), and a democratic style of management. One of the weaknesses of the associated small farms is insufficient soft skills among farmers, visible in the decision-making process. (original abstract)
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.