Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 872

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Budownictwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
EN
A legal-comparative analysis can serve to indicate principles of func-tioning of a determined legal tool in Poland on the background of solu-tions accepted in model European systems. A decision on building con-ditions was regulated in provision of art. 59 sec 1 of act of 27 March 2003 on town development planning according to which a change of a territory development in case of lack of a local planning scheme, re-quires obtaining a decision on building conditions. Mature planning systems did not perceive a need of introducing an institution supple-menting territory planning scheme, which are not included in the sphere of influence of a planning act having a commonly binding character. Considering this, one should ask a question how a problem of building on territories which are not included in the local planning scheme, is solved in these states, as well as think over what legal German or Eng-lish instruments are close in the legal regard to a decision on building conditions.
XX
Od 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie istotne zmiany dla wszystkich drabin, które mogą być wykorzystywane jako przystawne, a których długość przekracza 3 m. Nowe regulacje normy EN 131-1, w zasadniczej części, dotyczą obowiązku wyposażenia tych urządzeń w stabilizator, który zwiększa powierzchnię podparcia drabiny, a tym samym bezpieczeństwo użytkowników. Zmiany te, w kolejnym punkcie (EN 131-2) nakładają także na producentów szereg nowych wytycznych dotyczących wytrzymałości drabin oraz wprowadzają nowy podział drabin pod względem grupy użytkowników. (fragment tekstu)
XX
Na rynku pojawiła się lekka paleta z tworzywa sztucznego UPAL-I w dwóch wymiarach: Euro (1200x800 mm) oraz ISO (1200x1000 mm), produkowana przez szwajcarską firmę Georg Utz Sp. z o.o. W wersji podstawowej paleta przeznaczona jest pod obciążenia statyczne do 6000 kg, ale można ją w dowolnym momencie dodatkowo wyposażyć w metalowe profile, zwiększając przez to jej nośność do 1250 kg. Dzięki temu może ona być wykorzystywana także pod duże obciążenia i na regałach wysokiego składowania. Rozwiązanie to powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na uniwersalną paletę z tworzywa sztucznego, którą w elastyczny i łatwy sposób można wykorzystać pod różne zastosowania. (fragment tekstu)
XX
Producenci, dystrybutorzy i transportowcy na całym świecie wykorzystują różnego rodzaju palety, które - podobnie, jak koncepcje i rozwiązania logistyczne - podlegają nieustannej ewolucji, dostosowującej je do aktualnych wymogów formalno-prawnych oraz realizacji postawionych zadań. Oprócz palet drewnianych i metalowych (o których tyle razy pisaliśmy na naszych łamach) coraz częściej znajdują zastosowanie palety z tworzyw sztucznych. Ich producenci starają się przekonać użytkowników palet wykonanych z innych surowców, że koszt użytkowania palet drewnianych już po roku zrównuje się z ceną zakupu ich plastikowych odpowiedników. (fragment tekstu)
XX
Dążenie projektantów, wykonawców i inwestorów do osiągania coraz większej skuteczności energetycznej i ekonomicznej budynków przemysłowych zmusza także producentów bram do zwiększania ich izolacyjności termicznej. Do takich bram należą między innymi bramy segmentowe SPU 67 Thermo z płytą o grubości 67 mm z firmy Hörmann. Stanowią one uzupełnienie oferty bram o grubości 42 mm i osiągają izolacyjność cieplną lepszą od nich nawet o 55%. Takie parametry uzyskano dzięki grubszym profilom, które dodatkowo wyposażono w przegrodę termiczną. Te energooszczędne bramy nie różnią się wyglądem od tych o grubości 42 mm. Dzięki temu w jednym budynku, bez uszczerbku dla jego estetyki, można zainstalować bramy o różnej grubości. Mogą być one też wyposażone w drzwi przejściowe, które umożliwiają przechodzenie przez bramę bez konieczności jej całkowitego otwierania. Standardowa szerokość przejścia drzwi w bramie SPÜ 67 Thermo wynosi 905 mm, spełnia więc wymagania dla budownictwa bez barier i dróg ewakuacyjnych przeznaczonych do pięciu osób. (fragment tekstu)
XX
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie, a także status przyjęcia Dyrektywy EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) do prawa polskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper the author presents selected issues concerning the implementation of sustainable development principles to construction industry, as well as the status of EPDB Directive adoption into Polish Law. (original abstract)
XX
W pracy analizuje się drgania swobodnie podpartej belki Timoshenki spoczywającej na podłożu Pasternaka wywołane ruchomą siłą. Belka charakteryzuje się zmiennym poprzecznie modułem Younga. W referacie podano i rozwiązano analitycznie równania ruchu belki z uwzględnieniem jej zastępczego modułu sprężystości. Przeanalizowano drgania wymuszone i swobodne, rozwiązania zilustrowano przykładami obliczeniowymi. (abstrakt oryginalny)
EN
Transverse vibrations of a simply supported Timoshenko beam resting on a twoparameter elastic foundation under moving force are analysed. The vertical variation of Young's modulus through the beam is considered. The supplementary modulus of elasticity of beam is included into equations of motion. The beam rests on the Pasternak foundation characterized by two moduli: the Winkler foundation modulus and the shear foundation modulus. The response of the Timoshenko beam is found from the governing equations of motion. Forced and free vibrations of the beam are analysed. The solutions are illustrated by some numerical examples. (original abstract)
XX
O tym, że Internet Rzeczy może znacząco skracać łańcuchy dostaw, nie trzeba już nikogo przekonywać. Czy można jednak zminimalizować łańcuch powstawania obiektu budowlanego, w którym - jak klocki - możemy wstawiać i wyjmować takie moduły, jak np. biuro, czy mini centrum logistyczne bądź dystrybucyjne? Okazuje się, że już można - oczywiście przy założeniu, że główny szkielet budynku umożliwia takie operacje, a wszelkie prace na poszczególnych etapach są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. (fragment tekstu)
XX
Celem artykułu jest ocena rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw w zakresie legalizacji samowoli budowlanych. Powołany akt stanowi kolejny przykład działań ustawodawcy ukierunkowanych na ograniczenie liczby samowoli budowlanych w Polsce. W odróżnieniu od dotychczas obowiązującej regulacji ustawa tworzy jedno, czytelne postępowanie legalizacyjne, wprowadzając jednocześnie nieznaną prawu budowlanemu uproszczoną procedurę legalizacji tzw. starych samowoli budowlanych. Legalizacja nadal pozostaje zjawiskiem negatywnie ocenianym przez ustawodawcę, połączonym z obowiązkiem uiszczenia opłaty legalizacyjnej. W ustawie zabrakło rozwiązań usprawniających wykrywanie samowoli budowlanych oraz egzekucję nakazów rozbiórki. Uzasadnione wątpliwości jurydyczne, w aspekcie zgodności z zasadą równości wobec prawa wywołuje także sformułowanie przepisów poświęconych legalizacji samowoli, w których od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to evaluate the legal solutions adopted in the Act of 13 February 2020 amending the Construction Law and some other acts in the field of legalization of unauthorized construction. The cited Act is another example of the legislator's activities aimed at reducing the number of illegal constructions in Poland. Contrary to the regulations which is currently in force, the Act creates a single, clear legalization procedure, introducing, at the same time, unknown construction law, simplified procedure for legalization the so-called old illegal constructions. Legalization is still a phenomenon negatively assessed by the legislature, combined with the obligation to pay the legalization fee. The Act lacks solutions improving the detection of illegal constructions and the execution of demolition orders. Justified juridical doubts, in the aspect of compliance with the principle of equality before the law, are also caused by the formulation of provisions devoted to the legalization of illegal constructions, in which 20 years have passed at least since the construction was completed.(original abstract)
XX
Przedstawiono budownictwo jako jeden z działów gospodarki narodowej. Dokonano klasyfikacji budownictwa według kryterium technicznego, ekonomicznego i społecznego. Zwrócono uwagę na wpływ budownictwa mieszkaniowego na ożywienie i rozwój gospodarki.
EN
Presents construction industry as a one of the national economies branch. Classified construction industry by technical, economic and social criterions. Takes note of impact of construction industry on feeding and economy development.(M.P.)
XX
Zabytkowe ceglane obiekty są poddawane znacznym obciążeniom dynamicznym, dobrze odzwierciedlanym w generowanych procesach drganiowych. Drgania te, mogą mieć wpływ na stan użytkowania budowli poprzez zmniejszenie komfortu pracujących tam ludzi, jak też mogą osiągać poziom zagrażający bezpieczeństwu konstrukcji. Wpływ drgań na konstrukcję przejawia się głównie jako dodatkowe naprężenia w rozpatrywanym przekroju, które sumują się z naprężeniami od obciążeń statycznych [1,6,9,13,21]. Uznając potrzebę doskonalenia metod badania jakości murowych konstrukcji budowlanych dla potrzeb oceny ich stanu, jak i oceny współczynników bezpieczeństwa muru (PN-B-03002, pkt.3.1.3 oraz 4.6), w tej pracy podjęto próbę badania destrukcji wybranych konstrukcji budowlanych przy pomocy metody operacyjnej analizy modalnej[4,8,12,21]. (abstrakt oryginalny)
EN
The historic brick buildings are under considerable strain dynamic, well odzwierciedlanym the vibration generated processes. These vibrations can affect the condition of the works by reducing the comfort of the people working there , and they can reach the level of endangering the safety of the structure. [1,6,9,13,21]. Recognizing the need to improve methods of testing the quality of masonry building structures for the purpose of assessing their condition and assess the safety factors of the wall (PN -B- 03002 , pt.3.1.3 and 4.6) , in this paper attempts to study the destruction of some building structures using the method operational modal analysis [4,8,12,21]. (original abstract)
EN
Near-zero energy buildings (nZEBs) in Poland seem to disseminate more slowly than expected, even though they will inevitably become a standard, as a consequence of European Union regulations. The paper discusses the barriers already identified, demonstrates ones which have not been further known yet, having deeper sociocultural roots, and aims for providing effective solutions of the problem. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano wyniki badań oceniających i analizujących zasady i warunki funkcjonowania zaplecza technicznego do końca lat osiemdziesiątych i na tym tle podjęto próbę przedstawienia przewidywanego kształtu organizacyjnego systemu usług sprzętowych w warunkach gospodarki rynkowej.
14
51%
EN
The publication considers reinforced soil in relation to the construction of retaining walls in communication construction. The basic elements determining the cooperation of reinforcement inserts with the ground centre are discussed, depending on the features characterizing the components of the composite. The method and selected results of tests performed on a massif model with a vertical wall made of non-cohesive ground have been presented. A calculation example is given concerning the internal dimensioning of the reinforcement of the considered massif model, assuming the work of inserts without slipping in the ground centre. The concept of reinforcement cooperation indicator with the ground centre was introduced and a dependence to calculate its value was developed. The values of cooperation indicators: general and partial, concerning individual measurement levels of the model have been presented appropriately.(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano podejście mające na celu budowę modelu przebiegu stopnia zużycia technicznego budynków na terenach górniczych, jak również analizowano, w jakim stopniu na zużycie techniczne oddziałują czynniki górnicze oraz ogólnobudowlane. Przedstawiono kryteria doboru metodyki badań oraz podsumowano efekty dotychczasowych prac w tej dziedzinie. Uzasadniono wybór metody epsilon-SVR, konfrontując jej zalety z własnościami typowych, jednokierunkowych sieci neuronowych. Opisano sposób optymalnego doboru parametrów charakteryzujących złożoność modelu epsilon-SVR oraz wskazano możliwość zastosowania tak utworzonego modelu w systemach ekspertowych(abstrakt oryginalny)
EN
n the work presented approach with a view to building the model of degree of technical wear of buildings in the mining areas, as well as an indication that the contribution of the consumption on technical factors interact mining and civil construction origin. Set out criteria for the selection and research methodology effects are synthetically summarised existing work in this field. Justified choice of the epsilon-SVR method confronting its advantages to the characteristics of typical neural network. (original abstract)
XX
Światowy kryzys finansowy objął również Polskę i Czechy. W szczególności w obu tych krajach dotknął on przemysł, w tym budownictwo. Wielu uczestników rynku inwestycyjno-budowlanego bardzo silnie odczuwa skutki panującego obecnie kryzysu. Przede wszystkim mniejszy zysk netto osiągany przez polskie i czeskie przedsiębiorstwa budowlane jest bezpośrednim skutkiem spadku przychodów ze sprzedaży z tytułu zrealizowanej przez te podmioty produkcji budowlano-montażowej w ostatnim okresie. Celem niniejszego artykułu jest omówienie zasadniczych kwestii z tym związanych. (abstrakt oryginalny)
EN
[This article] aims, in particular, to discuss the impact of the global financial crisis on the condition of the Polish and Czech construction industries. The authors focus here on the condition of construction companies in both countries, i.e. the basic participants in an investment and construction process, which are forced to operate in the period of a deep economic recession. (fragment of text)
XX
Celem publikacji jest przeprowadzenie analizy art. 143a Prawa zamówień publicznych, dodanego do tej ustawy w wyniku nowelizacji z dnia 8 listopada 2013 r. (ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych, Dz. U. 2013, poz. 1473) oraz dokonanie oceny, czy zamierzenie ustawodawcy związane z dodaniem artykułu, o którym mowa, polegające na zapewnieniu ochrony podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie należnego im wynagrodzenia, zostało zrealizowane. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy nowelizującej intencją projektodawcy było bowiem zwiększenie płynności finansowej wykonawców, podwykonawców i dalszych podwykonawców zamówienia na roboty budowlane, zwiększenie częstotliwości wypłacanego im wynagrodzenia oraz zapewnienie tym podmiotom gwarancji terminowej i pełnej zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the paper is to analyse art. 143a of the public procurement law act included there as a result of amendment dated 8th November 2013 (Act of 8th November 2013 amending public procurement law act, Dz. U. [Journal of Laws] 2013, item 1473) and to assess whether the legislator's intended purpose of adding the article concerned, namely to grant protection to subcontractors and further subcontractors as regards the remuneration due to them, has been achieved. In the substantiation to the proposed amendment it was stated that the intention of the proposal had been to improve financial liquidity of contractors, subcontractors and further subcontractors engaged under construction work contracts, to increase the frequency of payments of remuneration due to them, and to guarantee the entities concerned timely payment of full amounts due for the works performed by them. (original abstract)
XX
Artykuł poświęcony jest technologii planowania operacyjnego w budownictwie. Zawiera treściowy opis zadania kształtowania grafów przemieszczania się brygad na obiektach budownictwa w trybie operatywnym z uwzględnieniem informacji o stanie prac na obiektach przed rozpoczęciem okresu planowanego oraz informacji o zabezpieczeniu budownictwa w zasoby pracy, materialno-techniczne i finansowe. Zaproponowano funkcję docelową rozwiązania zadania kształtowania optymalnej marszruty przemieszczania się brygad pracowników na obiektach programu produkcyjnego organizacji wykonawczej w trakcie planowania operacyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to the technology of operational planning in construction. An informative description of the problem of forming brigades' schedules on construction objects taking into account the information about the status of the course of works on objects to the beginning of the planned period and the provision of construction with labor, logistical and financial resources is provided here. There is offered an objective function of solving the problem of forming the optimal route of brigades' movement on objects of the production program of the contractor during operational planning. (original abstract)
EN
The article deals with the influence of technical progress on structure of employment in the construction industry. In the conditions of present development, changes of employment are, to a growing extent, mining a qualitative character. The employment structure is determined by many factors, among which the technical progress is and will continue to be of special importance. In th is article there are presented results of researches carried out in the construction industry between the years 1965-1975. The analysis consists of three parts: a) analysis of changes in the employment structure according to basic classification criteria; b) construction and interpretation of the econometric model of influence of the technical progress on selected elements of the employment structure; c) identification of growth factors of building production with a special emphasis laid on employment and technical progress. The results of the analysis made it possible to determine the basic trends and scope of changes which the employment structure is undergoing. Econometric analysis, furthermore, outlined the direction and force of changes of its elements showing a big impact of technique and technology. The forecasting function in the warning sense is performed by an attempt at isolation of production factors pointing at clearly extensive foundations of previous development of activity.(original abstract)
20
Content available remote Problemy rozwoju budownictwa jednorodzinnego na przykładzie Łodzi
51%
EN
In the five - year period of 1976-1980 con struction of one-family houses is supported by the state as a potential source of faster satisfaction of housing needs also in towns. Decisions of central authorities promote its considerable quantitative growth. The planned volume of one-family housing construction is almost twice as high as the effects obtained in the previous 5-year period. There is projected an especially rapid development of co-operative housing construction with the houses possessing a high standard of technical equipment. Meanwhile the experience gained by Łódź in the years 1976-1977 shows that the plan provisions as regards the volume and proportions of housing construction are not feasible. In most cases the plan provisions are not implemented by the co-operative sector (houses of high standard) while in the case of individual housing construction (houses of low standard of technical equipment) the plan is only slightly exceeded. Hence the state intervention in the quantitative in crease of housing construction in the field of one-family houses. That situation is partly due to lack of properly developed land. Construction companies are not able to ensure development of land as their production capacities do not even meet the needs of industrial and multi-family housing construction which belongs to more important economic tasks. The author assumes that construction of one-family houses, calling for bigger effort of future residents and allowing them to solve the housing problem will enjoy bigger popularity in future than multi-family houses. It also constitutes a higher form of satisfaction of needs. Accordingly, it should be characterized with a higher quality. Hence the thesis that rapid quantitative growth of this from of housing construction with its present irrational character and low standard of technical equipment should be checked until a proper material base for its all-round development is created. Till that time the most urgent housing needs should be satisfied by multi-family housing construction being characterized with a high standard of technical equipment.(original abstract)
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.