Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 254

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Portfolio securities
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
XX
Z przeprowadzonych badań wynika, że w pełni uzasadnione jest wykorzystywanie metod statystycznych w procesie doboru spółek do portfela. Metody te, bazując ma wskaźnikach finansowych, pozwalają uwzględniać nie tylko bieżące informacje rynkowe, lecz także siłę fundamentalną badanych spółek. W horyzoncie długiego czasu portfele budowane przy wykorzystaniu metod statystycznych dają zazwyczaj wyższe stopy zwrotu aniżeli portfele rynkowe. Jednakże zasadne jest weryfikowanie przeprowadzanych klasyfikacji za pomocą np. funkcji dyskryminacyjnej, zwłaszcza w okresach znacznych wahań koniunkturalnych w gospodarce, ponieważ funkcja ta jest mniej wrażliwa na takie fluktuacje. (fragment tekstu)
EN
The results of investing in the capital market dependent on the quality of the securities. In the article the author carried out the usage of discriminating function and synthetic measure (TMAI) to portfolio selection. The companies functioning at the Warsaw Stock Exchange were classified based on economic and financial ratios in years 2001 and 2002. The author first selected the best companies of economic and financial condition and second - constructed portfolios. Usually, in long-term horizon the parameters of portfolios were higher than the rate of return the market portfolio. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest zdefiniowanie dwóch strategii dynamicznego zarządzania portfelem (jednej wklęsłej a drugiej wypukłej) oraz zaprezentowanie sytuacji w której każda z tych strategii jest bardziej efektywna od przeciwstawnej strategii oraz od strategii kup i trzymaj. (fragment tekstu)
EN
In this article two dynamic strategies of assets allocation are presented. The first strategy is constant-mix strategy. In this strategy manager maintains an exposure to equities that is a constant proportion of his wealth. This strategy is dynamic because whenever the relative value of assets change, purchases and sales are required to return to the desired mix. This strategy is especially profitable when there is high volatility in the market, but when prices are changing in the same direction for a long time this strategy is less profitable than buy and hold strategy.The second strategy is constant proportion portfolio insurance (CPPI). In this strategy the whole portfolio is divided into two parts. One part is invested in equities, while the second part is invested in bonds. When prices are rising bigger part of wealth is invested in equities. So under this strategy manager sells equities as their prices are falling and buy equities as their prices are rising. This strategy is especially profitable when prices are changing in the same direction for a long time, but when there is high volatility in the market it makes loss. (original abstract)
XX
Kolejnym problemem, jaki powstaje zarówno przy klasycznym, jak i proponowanym fundamentalnym podejściu do budowy portfela papierów wartościowych jest to, że portfele są budowane na podstawie danych historycznych. Interesujące jest zatem zagadnienie konstruowania takich portfeli, ale dla wartości, które są prognozami. W niniejszym artykule proponuje się właśnie ocenę takiego podejścia dla fundamentalnego portfela papierów wartościowych. (fragment tekstu)
EN
The base of the portfolio analyses are two parameters: rate of return and risk what define securities. The diversification of risk is the point of those methods. In the classical portfolio analyses diversification decreasing the portfolios risk resulting from the increased number of securities in the portfolio. Conception of fundamental portfolio and horizontal risk diversification were proposed in prior compilations. That assumption connects fundamental analysis with portfolio analysis and in this way covers long term base of the portfolio. In the research generally are used historical dataset what establish repetition in relations on the capital market. But often it is too strong presumption. In the article is presented proposition to construct fundamental portfolio for forecasting financial and economic ratios. It must be says, that such ratios are base measure of the fundamental power of company. The fundamental portfolios were compared with market portfolio and portfolios constructed for historical dataset. (original abstract)
XX
Zasadniczym celem referatu jest symulacyjne porównanie portfeli wykorzystujących do budowy teorię Markowitza z portfelami typu mean-variance-skewness (MVS). W badaniu wykorzystane zostaną modele Markowitza, wykreślona zostanie granica efektywna, a danymi do obliczeń będą kursy walorów będących w posiadaniu funduszu ING akcji. Dla tych samych danych zbudowany zostanie portfel na podstawie modelu MVS. W celu zbadania efektywności alokacyjnej portfeli do porównań wykorzystane zostaną również modele oparte na behawioralnej strukturze portfeli funduszy inwestycyjnych akcji. W ostatnim etapie badania zostanie wyliczony hipotetyczny zysk na 30 czerwca 2005 r. i 31 grudnia 2005 r. dla wszystkich symulacji. (fragment tekstu)
EN
The main goal of this article is to compare two kinds of method of portfolio building in the case of risk pyramid. First this research was a trial of building effective portfolios for assets of ING Investment Fund portfolio with using Markowitz and MVS methods. Next author built portfolios with behavioral assumptions. The last part of the research was verifying how effective were portfolios (ex post) after half a year and after a year. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie polskiemu czytelnikowi teoretycznych zasad zarządzania portfelami obligacji.
XX
W pracy rozważano zagadnienie jak można ustalić znak i-tej składowej k wymiarowego wektora portfela lokat, będącego postplex konstruonalnym w warunkach krótkiej sprzedaży.
XX
Celem artykułu jest wykazanie możliwości zastosowania warunkowej maksymalnej straty do optymalizacji strategii inwestycyjnej, w przypadku gdy ewolucja instrumentów opisana jest geometrycznym ruchem Browna. Otrzymane rezultaty porównano z wynikami dla warunkowej wartości zagrożonej. (fragment tekstu)
EN
Conditional Maximal Loss (CML) has been proposed as a risk measure. It has been shown that CML has the ability to portfolio optimization. For a geometric brownian motion environment, analytical results was derived. A comparison to Conditional Value at Risk has been presented. (original abstract)
XX
W pracy zaprezentowane zostaną klasyczne i nieklasyczne metody klasyfikacji spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które w rozumieniu statystycznym stanowią zbiór obiektów wielowymiarowych, opisanych przez zmienne diagnostyczne o charakterze ogólnoekonomicznym, finansowym czy też organizacyjnym. Analizę ograniczono do spółek notowanych w systemie ciągłym i podwójnego fixingu w latach 2001-2003 (w ujęciu rocznym). Wyodrębniono zbiór 149 spółek giełdowych, dla których uzyskano pełen obraz wskaźników niezbędnych do przeprowadzenia dalszych analiz. (fragment tekstu)
EN
In the article the author carried out the usage of discriminant function with a agglomerative measure as a criterion of discrimination in order to evaluate economic and financial condition of a company. The companies at the Warsaw Stock Exchange were classified on the basis of economic and financial measures in the years 2001-2003. The results of the classification were acceptable and they were used to predict to which of the two groups a company will belong. The results of this evaluation and analysis were compared with the results of nonclassical methods. The structural assumptions of the function were not fulfilled, but the function was a good identifier all the same. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono nową strategię uodparniania portfela, w skład którego wchodzą obligacje bez opcji zakupu przysługującej emitentowi (noncallable) i wolne od ryzyka niewykupienia (default-free). Strategia polega na minimalizacji miary, która jest liniową kombinacją luki duracyjnej i miary rozrzutu, przy różnych klasach zaburzeń chwilowej terminowej stopy procentowej (instantaneous forward rate). Ponadto otrzymano uogólnienia nierówności Fonga i Vasiceka (1984), Nawalkhai i Chambersa (1996) oraz Balbâsa i Ibâneza (1998) na dolne ograniczenie zmiany wartości portfela w chwili rozliczenia. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper deals with new immunization strategies for a noncallable and default-free bond portfolio. This approach refers to the Fong and Vasicek (1984), the Nawalkha and Chambers (1996), the Balbàs and Ibáňez (1998), and the Balbàs, Ibáňez and Lopez (2002) studies among others and relies on minimizing a single-risk measure which is a linear combination of the duration gap and the dispersion of portfolio payments. (original abstract)
XX
W publikacji przeanalizowano różnice pomiędzy obligacjami nominalnymi i indeksowanymi inflacją oraz dokonano przeglądu przesłanek rozwoju rynku obligacji indeksowanych inflacją rozróżniając pierwotne i wtórne czynniki rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
the paper analyses differences between nominal bonds and inflation indexed bonds, and presents a review of primary and secondary developmental factors for the market of inflation indexed bonds.(original abstract)
XX
Przedstawiono klasyczne podejście do budowy portfela papierów wartościowych oraz opisano portfel z uwzględnieniem heteroskedastycznego składnika losowego.
XX
W artykule zaprezentowano algorytm wyznaczania zbioru portfeli rogowych. Rozważania zilustrowano badaniami empirycznymi na podstawie danych z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
EN
The algorithm for defining certain types of effective portfolio was presented. The considerations were illustrated by empirical research based on the data originating from the Warsaw Stock Exchange. (J.W.)
XX
W niniejszej pracy autorzy dowodzą, że ryzyko portfela P jest mniejszą z liczb stanowiących odpowiednio maksymalne ryzyko oraz maksymalny kwadrat zysku akcji wchodzących w skład danego portfela niekoniecznie optymalnego> oszacowanie to jest możliwe do ustalenia przed przystąpieniem do obliczeń związanych z wyznaczeniem wektora stanowiącego dany portfel, np. portfel P. (abstrakt oryginalny)
XX
„...Tradycyjne mądrości mogą zawierać dużo tradycji i mało mądrości...” Słowa, wypowiedziane przez Warrena Buffetta, wydają się dobrym wstępem. Sam Buffett – uznawany do dzisiaj – za guru inwestycji na rynku kapitałowym, odrzuca wszelkie tradycyjne techniki budowy portfeli papierów wartościowych, nowoczesną teorię portfela, definiowanie i pomiar ryzyka portfeli oraz jego dywersyfikację. Wielu inwestorów rynku kapitałowego skupia się tylko na pewnych grupach akcji, które wchodzą w skład dobranych przez nich portfeli papierów wartościowych. Takie podejście powoduje, że niejednokrotnie pozbawiają się możliwości podniesienia stopy zwrotu z portfela inwestycyjnego. Zastanówmy się, jak można zbudować portfel papierów wartościowych, wprowadzając modyfikację tradycyjnego podejścia do jego konstrukcji. (abstrakt oryginalny)
XX
W krajach gospodarczo rozwiniętych inwestycje w akcje przedsiębiorstw notowanych na giełdzie papierów wartościowych stanowią długoterminową lokatę kapitału. Wśród korzyści wynikających z posiadania akcji wymienić można m.in. dywidendy. Przedsiębiorstwa nie są jednak zobligowane do wypłacania dywidendy, stanowi ona zatem opcjonalne źródło korzyści dla posiadaczy akcji. Autorzy na przykładzie dwóch notowanych na giełdzie papierów wartościowych podmiotów (KGHM i ATM) przedstawiają analizę tworzenia portfela spółek dywidendowych. Najczęściej stosowane w takich porównaniach są dwie techniki wyznaczania rentowności: określenie stosunku wartości dywidendy do średniej ceny nabycia akcji do portfela lub wartości dywidendy do ceny akcji sprzed 3 dni od daty przyznania praw do dywidendy.
XX
Celem pracy jest zbadanie uogólnionej wypukłości funkcji występujących w problemie siodłowym Bierwaga-Khanga i w programie Prismana w zagadnieniu zdyskretyzowanym na poziomie stóp i przepływów, w którym potencjalna zmiana stóp zerokuponowych jest zmianą proporcjonalną. (fragment z tekstu)
XX
W niniejszym artykule proponuje się zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej do ograniczenia zbioru spółek, na podstawie których będzie konstruowany portfel papierów wartościowych (również fundamentalny) do tych, które są najlepsze z fundamentalnego punktu widzenia (kondycji ekonomiczno-finansowej). Takie podejście jest wynikiem zabezpieczenia przed dominacją jednego sektora, ma również doprowadzić do wyeliminowania spółek spekulacyjnych, które w długim horyzoncie (a taki jest właściwy dla metod analizy portfelowej) dają straty, ale w klasycznej metodzie, na przykład Markowitza, dla danych tylko za okres roku, ze względu na wysoką krótkookresową stopę zwrotu mogą znaleźć się w portfelu. (fragment tekstu)
XX
Celem pracy jest przedstawienie możliwości, jakie niesie symulacyjna analiza wyników portfela papierów wartościowych przy wykorzystaniu metody Monte Carlo dla metody budowy portfela opartej na modelu Markowitza. Niezwykle często zdarza się na rynkach finansowych, że informacje, jakie niesie ze sobą na przykład VaR, dla konkretnego przedsięwzięcia znacząco różnią się od rzeczywistości gospodarczej. Wydaje się, że problemu nie ma w przypadku, gdy wartości te zawyżają możliwość straty. Problem będzie jednak, gdy inwestor będzie nieprzygotowany na stratę, która przewyższy założoną kwotę VaR. Aby uniknąć takich sytuacji, stosuje się analizę scenariuszy możliwych do zrealizowania, a odnalezienie takiego scenariusza, który wskazałby najbardziej ekstremalną wartość, wskaże inwestorowi konieczność zabezpieczenia się przed nią. Takie możliwości może nieść ze sobą wykorzystanie symulacyjnych analiz zachowania się składników portfela w obliczu losowych zmian cen jego czynników. Jedną z metod, która może być wykorzystywana w celu przybliżenia wielkości problemu, jest metoda Monte Carlo. (fragment tekstu)
XX
W artykule proponuje się zbudowanie portfela papierów wartościowych na podstawie bazy danych uzyskanej wybranymi metodami wielowymiarowej analizy porównawczej. Ma tu zastosowanie: syntetyczny miernik rozwoju TMAI, uogólniona miara odległości GDM, wskaźnik względnego poziomu rozwoju BZW oraz funkcja dyskryminacyjna D. Budowa portfeli została ograniczona tylko dla papierów wartościowych o zmiennym dochodzie (do takich papierów zalicza się akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych). Poziomy stóp zwrotu i ryzyka tak utworzonych portfeli zostaną porównane ze stopą zwrotu i ryzykiem wybranego indeksu rynkowego. Ponieważ zastosowanie metod wielowymiarowych prowadzi do wyodrębnienia spółek silnych fundamentalnie, a więc potencjalnie atrakcyjnych inwestycyjnie, dlatego bazę odniesienia stanowił będzie WIG 20. Indeks ten zawiera w swojej strukturze podmioty uznane za najlepsze pod względem inwestycyjnym, o wysokiej kapitalizacji i mające z reguły dobre wyniki ekonomiczno-finansowe. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.