Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kauczuk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
4
Content available remote Opóźniacze palenia tworzyw sztucznych, kauczuków i gumy
75%
PL
Omówiono problemy związane ze stosowaniem środków opóźniających palenie się polimerów. Przedstawiono dziedziny zastosowań, rodzaje opóźniaczy palenia i mecha-nizm ich działania. Scharakteryzowano trzy grupy opóźnia-czy palenia: nieorganiczne (Al(OH)3, Mg(OH)2, Sb203 i borany cynku), fosforoorganiczne i halogenowe. Omówiono problemy ekologiczne, sytuację rynkową i nowe kierunki badań.
EN
Problems connected with application of flame retardants for polymers are discussed. Application areas, types of flame retardants and mechanism of their action are presented. Three following groups of flame retardants are featured: inorganic (Al(OH)3, Mg(OH)2, Sb203 and Zn-borates), or-ganophosphatic and halogenic. Besides, environmental problems, market situation and new research directions are discussed.
7
Content available remote Wstępna technologia wytwarzania gum z modyfikowanym montmorylonitem
75%
PL
W artykule przedstawiono właściwości mechaniczne gum wykonanych z trzech różnych mieszanek gumowych. Mieszanki te napełniono modyfikowanym i niemodyfikowanym montmorylo-nitem. Modyfikacja montmorylonitu miała na celu zmianę jego właściwości hydrofilowych na hydrofobowe, co poprawia jego adhezję do polimeru. Skuteczność modyfikacji zweryfikowano, przeprowadzając analizę widm w podczerwieni oraz wypalając części organiczne. Przebadano wpływ stopnia napełnienia na właściwości wulkanizatów. Wykonano badania wytrzymałości statycznej, elastyczności i twardości. Pomiary prowadzono także na próbkach poddanych przyspieszonemu starzeniu. Z badań wynika, że dodanie 5 phr modyfikowanego montmorylonitu poprawia właściwości użytkowe gumy. Widoczne są znaczące różnice pomiędzy gumami napełnionymi modyfikowanym i niemodyfikowanym montmorylonitem.
EN
There have been investigated some mechanical properties of cured rubber made of natura! rubber (SMR 20), butadiene-styrene rubber (KER 1500), and compound (60/40) of butadiene-styrene and butadiene cis-1 A rubber (SKD type 2). Compounds were filled of neat (MMT) and modified (oMMT) montmorillonite. Elastics modulus, hardness, and Schob elasticity of cured rubber before and after aging was examined. Also, an influence of MMT concentration on rubber properties was examined. Organo-modified MMT was added in concentrations of 5 and 10 phr. Compounds without any filler and with 10 phr of unmodified MMT was made for comparison. There is a significant difference between behavior of rubbers containing modified and unmodified montmorillonite.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad modyfikacją włókien polipropylenowych przez wprowadzenie do polipropyle­ nu dodatku kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego w postaci proszku. Dokonano oceny wybranych właściwości mecha­ nicznych otrzymanych włókien mieszankowych. Na podstawie doświadczalnych krzywych relaksacji naprężeń wyznaczono parametry uogólnionego modelu Maswella, dobrze opisującego cechy reologiczne tworzywa mieszanki i pokazano wpływ dodatku kauczuku na ich zmiany.
EN
The application of rubber powders is the promising way to simplification of manufacture of composites containing elas­tomers. This work presents the results of modification of polypropylene fibers by the addition of the powdered butadiene--acrylonitrile rubber. Powdered rubber was obtained by precipitation method. The preparation details as well as the mor­phology of modified fibers have been shown. The influence of the rubber additive on generalised Maxwell model parameters (Figs. 4-6), calculated based on relaxation tests and results of strength tests (Tab. 1) for polymer blend fibers have been presented.
PL
Celem zaprezentowanych badań jest uzyskanie hydrolizatu enzymatycznego kolagenu pochodzącego ze strużyn chromowych oraz zbadanie jego wpływu na właściwości przetwórcze kauczuku XNBR oraz mechaniczne jego wulkanizatów. Mając na uwadze uproszczenie składu mieszanek, a mianowicie próbę uniknięcia dodatków tj.; przyspieszaczy czy aktywatorów procesu wulkanizacji zastosowano 2 metody sieciowania niekonwencjonalnego: za pomocą 5 cz.wag. tlenku cynku oraz 2 cz.wag. nadtlenku dikumylu. Dodatek 5-10 cz.wag. hydrolizatu enzymatycznego strużyn w obydwu przypadkach wpłynął, w mniejszym lub większym stopniu korzystnie na właściwości mechaniczne wulkanizatów XNBR. Przy doborze układu sieciującego konieczne jest wskazanie przeznaczenia materiału oraz warunków jego użytkowania. Wulkanizaty sieciowane ZnO cechuje nieco lepsza wytrzymałość na rozciąganie oraz większy stopień biorozkładu, natomiast wulkanizaty sieciowane DCP są bardziej odporne na przyspieszone starzenie termiczne.
EN
The aim of the presented study, is to obtain enzymatic hydrolyzate of collagen which derives from chrome shavings and to investigate its effect on the processability and mechanical properties of XNBR rubber vulcanizates. To simplify the composition of the compound, namely to attempt to avoid additives, ie, accelerators or activators of vulcanization, 2 methods of unconventional crosslinking have been used: using 5 phr of zinc oxide and 2 phr of dicumyl peroxide. Addition of 5-10 phr of chrome leather shavings enzymatic hydrolyzates in both cases beneficially affected to a lesser or greater degree the mechanical properties of XNBR rubber vulcanizates. To select the crosslinking system it is necessary to indicate the use of the material and its conditions of using. Vulcanizates crosslinked by ZnO feature slightly better tensile strength and greater biodegradation degree, while vulcanizates crosslinked by DCP are more resistant to accelerated thermal aging.
EN
Economical and ecological reasons have made the interest in application of natural fillers, originating from renewable resources, e.g. starch, increased. Morphological examinations, mechanical and tribological experiments with rubber containing some amount of starch have been performed. Mechanisms of changes in exploitation parameters of rubber goods due to their composition modifications have been analyzed.
13
Content available remote Wykorzystanie odpadowej keratyny jako napełniacza kauczuku XNBR
63%
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad uzyskaniem hydrolizatów białkowych i ich zastosowaniem jako napełniaczy hydrofobowego elastomeru XNBR. Wprowadzenie odpowiednio zmodyfikowanej, uzyskanej z odpadów keratyny do ośrodka elastomerowego (kauczuk XNBR) wpłynęło na poprawę właściwości reologicznych, mechanicznych, twardości, odporności na starzenie termooksydacyjne uzyskanych materiałów. Obecność zmodyfikowanego białka, cechującego się hydrofilowym charakterem, nie tylko sprzyja procesom sieciowania, ale także wpływa na zwiększenie podatności uzyskanych materiałów do biorozkładu w środowisku naturalnym.
EN
The labour presented research to obtained hydrolysates of protein and used its as a filler of hydrophobic XNBR elastomer. The keratin was recovered from the waste and modification suitable introduction to elastomer medium (XNBR rubber). The suitable introduction modification keratin from the waste and its given obtained materials with a good rheological, mechanical hardness properties. These materials are protective thermo oxidation ageing. The presence modification of protein, characteristic hydrophilic character, improved not only cross-linkage process but also influenced on increased flexible the obtained materials to biodecomposition in natural environmental.
EN
The problem of prediction of the service life of asphalt concrete surface constructed with modified asphalt concrete application onto a traffic lane is examined. Asphalt concrete behaviour in road surface under the traffic loads was analysed. There were shown The results of experiments and their mathematical analysis of the assessment of standard and modified cold asphalt concrete fatigue life on road surface were shown. The service life of an asphalt concrete surface covered with standard and modified cold asphalt concrete is examined. The prediction has been received with an account of stress relaxation processes in asphalt concrete pavement and unevenness of traffic load application.
RU
Рассматривается задача прогнозирования срока службы асфальтобетонного покрытия, отремонтированного с применением модифицированного холодного асфальтобетона. Проведён анализ работы асфальтобетона в дорожном покрытии при воздействии транспортных нагрузок. Показаны результаты эксперимента и их математический анализ по оценке усталостной долговечности традиционного и модифицированного холодного асфальтобетона в дорожном покрытии. Определены сроки службы отремонтированных асфальтобетонных покрытий традиционным и модифицированным холодным асфальтобетон. Прогноз получен на основе учета процессов релаксации напряжений в асфальтобетонном покрытии и неравномерности приложения транспортной нагрузки.
PL
Dokonano przeglądu metod oznaczania związanego styrenu w kauczukach butadienowo-styrenowych (SBR) i w ich lateksach oraz w innych kopolimerach styrenu. Metody standardowe polegają na utlenianiu SBR kwasem azotowym do kwasu p-nitrobenzoesowego, oznaczanego następnie metodą spektrometryczną w UV, wykorzystanie spektrometrii w UV oraz oznaczanie współczynnika załamania światła cienkich folii SBR. W nowszych metodach oznaczania składu ilościowego kopolimerów styrenu wykorzystuje się spektrometrię w nadfiolecie, podczerwieni, ramanowską, jądrowego rezonansu magnetycznego, pirolityczną spektroskopię masową i pirolityczną chromatografię gazową oraz analizę elementarną. Wadą wszystkich metod jest długi czas (nawet ponad 20 h), konieczny do przygotowania próbek do analizy, obejmujący wyodrębnienie polimeru z roztworu lub lateksu, oczyszczanie i suszenie wyodrębnionego polimeru oraz inne operacje pomocnicze. Opracowano zmodyfikowany, znacznie szybszy sposób przygotowania próbek lateksu SBR i emulsyjnego SBR do analizy, wykorzystywanych do oznaczania współczynnika załamania światła tego kauczuku, umożliwiający wykonanie analizy w czasie od 1 do 4 h.
EN
Prepn. of latex and emulsion SBR samples from rubber latex samples, to be used to det. n25, was reduced from ~20 to 1–3 hrs., by pptg. SBR from latex with EtOH to remove stabilizers (free acids, soaps, etc.) or by extg. oil-modified SBR with EtOH– toluene, and pressing the purified SBR at temp., time, and pressure related to elastomer or latex type, viz., to Mooney viscosities (ML (1+4) 100°C) of 29–140 and to styrene contents of 22–45%, to prep. transparent <0.50-mm SBR films. A review with 38 refs. covers oxidn. of SBR to p-nitrobenzoic acid, detn. of the acid by UV spectrometry and of n25 in thin SBR films, and further Raman, FT-Raman, IR, FTIR, UV, 1H and 13C NMR spectroscopies, pyrolysis mass spectroscopy, pyrolysis gas chromatography, and elemental analysis used to det. bound styrene content in emulsion and soln. SBRs.
16
Content available remote Wkład Polski w rozwój światowego przemysłu gumowego
63%
PL
Otrzymano kompozyty elastomerowe absorbujące promieniowanie rentgenowskie o energii 60 keV. Matrycą elastomerową był kauczuk naturalny (RSS I), a substancją czynną tlenochlorek bizmutu(III). Do sieciowania użyto siarki, tlenku cynku, merkaptobenzotiazolu (MBT), Ncykloheksylo-2-benzotiazol-sulfonamidu (CBS) oraz monosulfidu tetrametylotiuramu (TMTM). Proces wulkanizacji przebiegał w temp. 150°C przez 15 min. Właściwości absorpcyjne kompozytów elastomerowych określono, stosując ²⁴¹Am jako źródło promieniowania. Zbadano również właściwości mechaniczne wulkanizatów oraz poddano je procesowi starzenia metodą UV.
EN
Natural rubber was filled with BiOCl and vulcanized with S, ZnO and 2-mercaptobenzothiazole, N-cyclohexyl-2-benzothiazole sulfenamide and tetramethyl thiuram monosulfide accelerators at 150°C for 15 min under 15 MPa to 1-mm sheets. The X-ray absorption measurements were carried out using ²⁴¹Am (60 keV). The Pb equiv. of the rubber composite was 0.04–0.1 mm.
EN
In rice husk removal processes, the rubber rollers are used to produce white rice kernels. Paddies are fed between two rubber rollers and the removal of husk takes place due to high friction generated between the paddy layer and outer surface of rubber rollers. Husk removal application involves rubber compounds with promising physico-mechanical properties. Small scale rice mills in Tamil Nadu, India face problems in periodic replacement of rubber rollers due to poor service life. Based on thesurvey, it was found that the rubber compounds with high hardness lead to efficient husk removal and at the same time cause break age of rice. Employing soft rubber eliminates the breakage of rice, but on the other hand the sharp corners of paddy damage the rubber. This research work focuses on the development of rubber compounds for effective rice husk removal application. Carbon black filled, pure and blends of natural rubber (NR), acrylonitrile butadiene rubber (NBR), and epoxidized natural rubber (ENR) are developed. Mechanical properties and lab scale rice husk separation studies are conducted for the developed rubber compounds. The ENR-NBR blends prove to be suitable materials for husk removal application.
PL
Usunięcie łusek z ziaren ryżu metodą walcowania pomiędzy rolkami wykonanymi z kauczuku napełnionego sadzą następuje w wyniku tarcia wytwarzanego między warstwą nasion ryżu a powierzchnią rolek. Do tego typu zastosowań potrzebne są mieszanki kauczukowe o specjalnych właściwościach fizyko-mechanicznych. Ze względu na niewielką trwałość dotychczas stosowanych materiałów gumowych, małe młyny ryżu w Tamil Nadu w Indiach borykają się z koniecznością okresowej ich wymiany. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że rolki wykonane z mieszanek kauczukowych o dużej twardości skutecznie usuwają łuski, ale niestety powodują jednocześnie pękanie ziaren ryżu. Z kolei zastosowanie mieszanek kauczukowych o mniejszej twardości ogranicza zjawisko pękania, ale ostre łuski uszkadzają rolki. Zbadano właściwości mechaniczne i efektywność w procesie separacji łuski ryżowej napełnionych sadzą wulkanizatów kauczuku naturalnego (NR), butadienowo-akrylonitrylowego (NBR), epoksydowanego kauczuku naturalnego (ENR) lub ich mieszanin. Wulkanizaty mieszaniny ENR-NBR okazały się najbardziej odpowiednimi materiałami na rolki do zastosowań w procesie usuwania łuski ryżowej.
PL
Metodą analizy termicznej zbadano palność nadtlenkowych wulkanizatów kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego NBR 18, zawierających dodatek rozmaitych antypirenów. Stwierdzono wyraźną zależność między szybkością rozkładu usieciowanego elastomeru, a jego palnością określoną wartością wskaźnika tlenowego OI oraz czasem spalania w powietrzu. Omówiono wpływ poszczególnych uniepalniaczy na powstawanie warstwy granicznej między płomieniem a próbką oraz na reakcje zachodzące w fazie gazowej spalania. Tworzące się ciekłe produkty rozkładu termicznego usieciowanych elastomerów z udziałem fosforoorganicznych Disflamolli ułatwiają spalanie w powietrzu tych wulkanizatów. Najefektywniejszymi związkami uniepalniającymi okazały się pentabromotoluen i mieszaniny tlenku antymonu z chloroparafiną.
EN
Flammability of peroxide vulcanizates of acrylonitrile-butadiene rubber NBR 18, containing various flame retardants has been determined by thermal analysis (Table 1, Fig. 1-5). A clear relation between thermal decomposition rate of cured elastomer and its flammability, determined as oxygen index OI and combustion time in an air, was found (Table 2-7). The effects of particular flame retardants on the formation of a boundary layer (between a flame and a sample) and on the reactions in gas phase during combustion were discussed. The formation of liquid products of thermal decomposition during combustion of cured elastomer containing phosphoro-organic Disflamoll is the reason of easy combustion of these vulcanizates in an air. The most effective flame retardants appeared to be pentabromotoluene and mixtures of antimony oxide with chloroparaffin.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.