Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 244

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  testy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
Przedstawiono metody oceny palności ,mieszanin, składających się z więcej niż jednego gazu palnego, więcej niż jednego gazu obojętnego i więcej niż jednego gazu utleniającego, zalecane przez normy ISO. Wykonano obliczenia dla różnych mieszanin wykorzystując parametr Tc, współczynnik równoważności gazów obojętnych w stosunku do azotu Ki i współczynnik równoważności gazów utleniających w stosunku do tlenu Ci. Podano również przykłady oceny palności układów składających się z gazów palnych i azotu oraz powietrza z wykorzystaniem metody Cowarda.
EN
Methods of estimating flammability of mixtures containing more than one flammable gases, more than one inert gases and more than one oxidizing gases were presented, recomended by the ISO standards. Calculations for different mixtures were carried out, using parameter Tc, equivalence coefficient of gases inert in relation to nitrogen Ki and equivalence coefficient of oxidizing gases in relation to oxygen Ci. Examples of evaluating flammability of the systems containing flammable gases and nitrogen were also given, with the use of Cowars's method.
PL
W referacie przedstawiono przegląd metod i kryteriów oceny stateczności poprzecznej pojazdów terenowych oraz wskazano na konieczność ich doprecyzowania w stosunku do przegubowych maszyn transportowo-przeładunkowych. Wskazano alternatywne propozycje kryteriów oceny.
EN
In this paper the test methods and lateral stability assignment criterions of articulated handling and loading rough terrain equipment are described and new proposition for high terrain mobility classification from point of view lateral stability is presented.
3
100%
PL
W artykule opisano problematykę badań funkcjonalnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Przedstawiono cel i zakres badań oraz wpływ realizacji testów na urządzenia srk. Zaproponowano metodykę dobierania testów w zależności od zakresu badań. W tym celu dokonano analizy urządzeń srk pod względem właściwości funkcjonalnych i diagnostycznych.
PL
Istotnym problemem, występującym w zagadnieniu stereowidzenia, z wykorzystaniem obrazu z dwu kamer, jest pasowanie punktów charakterystycznych. W artykule przedstawiony jest zestaw pięciu testów, służących do pasowania punktów. Jest to test jasnościowy, dokonujący właściwego pasowania, oraz cztery testy geometryczne, dokonujące weryfikacji poprawności spasowania par punktów.
EN
The characteristic points matching is the real problem, in stereovision from two cameras view. In the article we present some tests useful for feature-points matching. One of them is intensity-test, used to matching, all others are geometric tests, which verify the matching results.
PL
Tematem artykułu jest analiza statystyczna badań przeprowadzonych na Politechnice Krakowskiej przy użyciu testów MCT (Mental Cutting Test) i MRT (Mental Rotation Test).
EN
A statistical analysis of spatial abilities research performed at Cracows University of Technology by means of MCT(Mental Cutting Test) and MRT (Mental Rotation Test) is presented.
PL
Testowe uruchomienie z początkiem maja 2008 roku wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania na obszarze Polski ASG-EUPOS dało możliwość wykorzystania go do kontroli współrzędnych punktów zasobu geodezyjno-kartograficznego (osnowy szczegółowej, pomiarowej i punktów granicznych). Serwis systemu ASG-EUPOS: NAWGEO, POZGEO i POZGEO D pozwalają wyznaczać w trybie czasu rzeczywistego lub postprocessingu współrzędne punktów w układzie ETR89, xy2000, xy1992, xy1965 oraz wysokości normalne. W artykule przedstawiono wyniki prac dyplomowych realizowanych w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczeho we Wrocławiu na obszarze powiatu bolesławieckiego.
EN
The ASG-EUPOS system started in testing from on the begining of the May 2008. The system gives the possibility of control the coordinates of the points located in geodetic and cartographic resources. The geodetic and cartographic resources include the coordinates of the geodetic networks and boundary points. The NAVGEO, POSGEO and POSGEO D services of ASG-EUPOS system determinate in real time or postprocessing mode the coordinates of points in geodetic frame ETRF89, xy2000, xy1992, xy1965 and normal heights. In this paper the results of investigations on the area of Boleslawiec administration unit realized in the frame of diploma M.A. thesis in Institute of Geodesy and Geoinformatics of Wroclaw University of Environmental and Life Sciences are presented.
EN
There has been compared a diagnostic value of three serological methods and a delayed — type skin hepersensitivity (DTSH) test in cattle infected with bovine herpesvirus type 1 (BHV-1). VN24 test, i.e. the neutralization test with an incubation of virus-serum mixture or 24 hours, showed the highest sensitivity, whereas an ELISA and a standard neutralization (VN1) assay failed to detect BHV-1 antibody in some VN24 positive serum samples. The DTSH test also failed to detect some animals that were positive by VN24, however, in contrast to the ELISA and VN1 assays about 4 per cent of cattle with negative VN24 results appeared to be positive by DTSH reaction.
PL
Badanie Integralności filtrów służy do identyfikacji wielkości porów filtra odpowiednio do standardów określanych przez producenta. Najbardziej popularnymi metodami badania integralności są testy: Bubble Point oraz test dyfuzyjny. Badanie integralności membran hydrofilowych jest oparte na przejściu gazów przez zwilżoną wcześniej membranę. Wartość Bubble Point jest generalnie używana do opisu średnicy porów membrany. Test dyfuzyjny to wartość przepływu powietrza, będąca funkcją ciśnienia transmembranowego. Testy na integralność nie definiują średnicy porów w sposób bezpośredni, tylko relacje pomiędzy wielkością cząstek zatrzymywanych przez odpowiedni filtr. Membranowe filtry, przed zbadaniem integralności, powinny być dobrze zwilżone oraz powinna być przeprowadzona dokładna kontrola temperatury.
EN
Integrity testing serves to identify the pore size rating of the filter in accordance with the filter manufactures standards. The most popular testing methods are Bubble Point Test and Diffusion Test. The integrity testing of hydrophilic membranes is based on air (gas) passage through wetted filters. Bubble Point numbers are generally used to identify the presumed pore size rating of a membrane. The rate of diffusive airflow is a function of the transmembrane pressure differential. Integrity test values do not define pore size dimensions but relate to the size particles the filter retain. Membrane filters before integrity must be fully wetted and temperature control of the system must be perform.
PL
W artykule przedstawiono wyniki testów urządzenia do akwizycji obrazów cyfrowych pobocznicy próbki walcowej. Zaprezentowano metody badań próbek walcowych oraz założenia do określenia krzywej uziarnienia. Dokonano także opisu samego urządzenia, a także sposobu jego działania. W podsumowaniu oceniono przydatność urządzenia do zastosowania w branży drogowej oraz wskazano możliwe kierunki rozwoju.
EN
The article presents tests of the facilities for a digital image acquisition of the side of cylindrical HMA samples. The methods of testing cylindrical samples and the assumptions for determining the graining curve are presented. The description of the device itself as well as the method of its operation was also made. At the end of the article, the usefulness of this device for use in the road industry was assessed and further directions of development were indicated.
19
Content available Imagination and a future engineer
75%
PL
W artykule przedstawiona została metoda testowania wyobraźni przestrzennej, którą wykorzystano jako element egzaminów wstępnych na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego Uniwersytetu Technicznego w Koszycach (Słowacja). Autorka opisała sposób przeprowadzenia testów, opis statystyczny uzyskanych wyników oraz ich związek z oceną uzdolnień plastycznych kandydatów na w/w studia. Przeprowadzone badania nie wykazały związku między ocenami z testu na wyobraźnię przestrzenną a oceną z uzdolnień plastycznych. W końcowej części artykułu przeprowadzono analizę, której celem jest ustalenie przyczyn takiego stanu.
PL
Na przykładzie głośnego oszustwa Volkswagena, który produkował swoje samochody tak, aby spełniały testy emisji (mimo że w rzeczywistości emitowały więcej) można analizować skuteczność egzekwowania wymagań ochrony środowiska. Skuteczność ta zależy od wysiłku wkładanego w inspekcję, a zwłaszcza od prawdopodobieństwa wykrycia naruszeń, jak również od dotkliwości sankcji. Ponadto - jak to wynika z afery Volkswagena - ochronie środowiska pomaga wolność badań naukowych i niezależność mediów.
EN
The famous fraud of Volkswagen which designed its cars to pass emission tests (even though, in fact, they had higher emissions) serves as a starting point for analysing the effectiveness of environmental enforcement systems. Their effectiveness depends on the effort devoted to inspection - especially on the probability of detecting the deviations from legal requirements - but also on the penalties that inspectors can impose. In addition, the Volkswagen scandal demonstrates that freedom of science and media helps environmental protection.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.