Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 419

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekspozycja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
1
100%
PL
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej w Ogrodzie Botanicznym CZRB PAN w Warszawie poza warsztatami, szkoleniami czy kursami organizuje także co roku od 6 do 10 wystaw. Staramy się, by co najmniej jedna lub dwie z nich były adresowane do jak najszerszej publiczności. Konstrukcja takich prezentacji oparta jest na kilku podstawowych założeniach wynikających z wiedzy o ich odbiorze, zbieranych i weryfikowanych na przestrzeni wielu lat. Najważniejsze z nich to: ilość informacji towarzyszącej obiektom nie powinna przekraczać 20% zawartości całej wystawy; wystawa nie może być jednorodna co oznacza, że jeśli przykładowo eksponujemy fotografie, to towarzyszą im inne obiekty (np. żywe rośliny, minerały itd.) wzbogacające wątki, które chcemy dla zaciekawienia publiczności wyodrębnić; w części opisowej (plakaty informacyjne, podpisy wybranych zdjęć itd.) nie przepisujemy książek czy podręczników (choćby najlepszych), a temat wystawy staramy się połączyć z elementami życia codziennego i (lub) powszechnie znanymi faktami.
EN
The Natural and Ecological Education Center in the Botanical Garden – Center for Biological Diversity Conservation in Warsaw, apart from workshops, trainings and courses, organizes also 6 to 10 exhibitions a year. We try to address at least one or two of them to the widest audience possible. The construction of such presentations is based on a few main presumptions, coming from the information about the perception of these exhibitions, which has been gathered and verified for many years. The most important theses are: the amount of accompanying information should not exceed 20% of the whole exhibition content; the exhibition should not be “homogenous”, this means, that, for instance, photography exposed should be accompanied with other objects (such as living plants, minerals, etc.), enriching the topics, which we want to highlight in order to raise the curiosity of the audience; in the descriptive part (information posters, some of the captions) we should not copy books or manuals (no matter how good they are) and we should try to correlate the topic of the exhibition with practical aspects of everyday life and (or) the widely known facts.
EN
Odors are a mixture of volatile chemicals (organic and inorganic compounds), known as unpleasant gases which are perceptible even at low concentrations (low odor threshold). Chemicals which cause irritation of the mucous membranes of nose, throat and eyes through stimulation of the trigeminal nerve are among them. In some people psychosomatic symptoms occur as a result of exposure to odor. The sources of odors may be processes naturally occurring in nature (e.g. distribution of organic matter) and effects of human activities (sewage treatment plants, landfills, farms pigs). Emission of odors often goes beyond odor generating plants exposing the local population to their impact. Complaints of people motivate to create uniform criteria of smell and to study impact of odors on human health.
PL
Odory stanowią mieszaninę lotnych substancji chemicznych (organicznych i nieorganicznych), określanych jako złowonne gazy, które wyczuwalne są nawet przy niskich stężeniach (niskie progi wyczuwalności). Wśród nich znajdują się takie związki chemiczne, które poprzez stymulację nerwu trójdzielnego mogą powodować podrażnienia błon śluzowych nosa, gardła i oczu. U niektórych osób w wyniku ekspozycji na odory dochodzi do nasilenia objawów psychosomatycznych. Źródłem uciążliwych zapachów mogą być zarówno procesy zachodzące naturalnie w przyrodzie (np. rozkład materii organicznej), jak i wynikające z działalności człowieka (oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, hodowle trzody chlewnej). Emisja odorów często wykracza poza teren tego typu zakładów, narażając na ich oddziaływanie lokalną ludność. Jej skargi motywują do prac mających na celu stworzenie jednolitych kryteriów zapachowych oraz skłaniają do badań nad wpływem nieprzyjemnych zapachów na zdrowie człowieka.
7
Content available remote Oddziaływania elektromagnetyczne zabawek
89%
PL
Technologie elektroniczne i informatyczne są coraz częściej wykorzystywane w produkowanych zabawkach. Poniższy artykuł zawiera wyniki badań emisji elektromagnetycznej kilku zabawek mechanicznych zasilanych z baterii i sterowanych przewodowo oraz bezprzewodowo. Wraz z wynikami badań zaprezentowano odniesienie do wymagań obowiązujących norm bezpieczeństwa, ochrony środowiska i wymagań EMC.
EN
The development of electronic and computer technologies penetrates to the market of toys. The following article presents values of electromagnetic emission of several electro-mechanical toys (battery powered and remote controlled). The results of investigations were referred to the valid norms of safety, the protection of environment and the EMC requirements.
8
Content available EKSPONOWANIE WYSPIAŃSKIEGO
88%
PL
Celem artykułu jest ukazanie – z perspektywy projektanta – historii i szerszego kontekstu powstania wystawy monograficznej twórczości Stanisława Wyspiańskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie. Ekspozycja złożona z dwóch głównych części: „Wyspiański” oraz „Wyspiański. Nieznany”, trwająca między 28.11.2017 a 05.05.2019 r., była największą dotychczasową prezentacją prac tego wszechstronnego artysty, a od strony aranżacyjnej była próbą znalezienia współczesnych środków wyrazu, adekwatnych do ukazania wielości i różnorodności jego twórczości. Artykuł prezentuje szerokie spektrum inspiracji – począwszy od starannie wyselekcjonowanych wątków zaczerpniętych ze sztuki Wyspiańskiego, aż po pośrednie nawiązania do działań wybranych artystów, głównie związanych z nurtem minimal art. Ta tymczasowa realizacja jest zatem analizowana nie tylko w kontekście lokalnym, ale też szerszym – globalnym, z uwzględnieniem precyzyjnie dobranych dzieł sztuki i architektury światowej. Prezentowany materiał może stać się punktem wyjścia dla dalszych opracowań dotyczących kształtowania przestrzeni ekspozycyjnych, a sam artykuł może być traktowany jako uzupełnienie i utrwalenie nieistniejącej już wystawy.
EN
This article discusses determining the surface area of eyeballs of men and women exposed to the direct effects of external factors in the working environment. For one eye, the mean surface is 172–182 mm2. The determined surface area can be used in formulas for calculating the exposure of eyeballs to harmful chemical substances in workplace air.
14
Content available Nowatorska wystawa muzealna szansa na lepsza wystawe
75%
PL
W Muzeum Przyrodniczo-Leśnym im. J. Miklaszewskiego Białowieskiego Parku Narodowego skonstruowano ekspozycję stałą składająca się z 27 dioram poruszających ważne dla terenu Puszczy. Dioramy nie są odgrodzone od turystów i „prawie wszystko” można „dotknąć”. Wypełnieniem części dioram są wielkoformatowe fotografie przedstawiające m.in. zbiorowiska leśne. W dioramach poświęconych najważniejszym puszczańskim zbiorowiskom leśnym na poszczególne gatunki zwierząt zwracana jest uwaga poprzez odpowiednie ich oświetlenie. Ważnym uzupełnieniem treści prezentowanych w dioramach są prezentacje wyświetlane na ekranach dotykowych. Ta forma prezentacji umożliwiająca samodzielne zdobywanie wiedzy przy pomocy komputera szczególnie przyciąga młodszych odbiorców. Nowoczesne ekspozycje muzealne pod kilkoma warunkami mogą sprzyjać lepszej edukacji.
EN
In J. Miklaszewski Natural Science and Forest Museum in Bialowieza National Park an exhibition took place that consisted of 27 dioramas raising issues important for the forest. Dioramas are not separated from the visitors and “almost everything” they can “touch”. For the most of dioramas their background is created by large size photographs presenting, among others, forest sites. In dioramas dedicated to most important forest sites certain animal species are paid attention to by their special lighting. The issues presented in dioramas are supplemented by presentations shown on touch screens. This presentation form enabling self learning with the help of computer is especially attractive to young visitors. Modern museum expositions with some conditions can favour better education.
EN
Devices and installations used in radiocommunication or radio diffusion are currently the most numerous sources of electromagnetic field - especially in the high frequency range. The work presents the values of the intensity of the electromagnetic field which were measured using the ESM140 in several cities and towns.
PL
Urządzania i instalacje wykorzystywane w radiokomunikacji czy radiodyfuzji są aktualnie najliczniejszymi źródłami pola elektromagnetycznego – szczególnie w zakresie wysokich częstotliwości. W pracy przedstawiono wyniki badań natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego uzyskanych przy użyciu urządzenia ESM140 w kilku miastach i miejscowościach.
EN
The investigations were carried out in the mountain conditions (600-640 m. esl) in Male Pieniny region in the years 1986 - 1990. The researches were realized on the fields experiments in 5 terrain points, whis were situated on the flat surface and slopes with opposite expositions as North and South. On each inclinations (10o and 20o) there were 2 field experiments. The eim of these investigation there was knowing of DM yields on die objects NPK-fertilized and non-fertilized. The results show that die higher yealds we can have on the south slope than on the north slope. Also the high a.s.l. has negative influence of the grassland yie yields (1,3-2,6%) on each degree of the inclination. It is agree with up to the present opinion in this problem.
20
75%
EN
Basic principles of reducing exposure to electromagnetic fields are reviewed in this article. Measures to reduce exposure can be divided into organisational/administrative and technical/engineering actions. Both strategies are briefly analysed and the basic principles of the theory of shielding are presented. A definition of shielding effectiveness (SE) is given, and the results from the general Transmission Lines Theory are presented. Practical situations of shielding static and time-varying electric and magnetic fields are discussed on the basis of the physical properties of the fields and of the shield.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.