Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Logistyka
|
2015
|
tom nr 2
1544--1551, CD2
PL
Żywność funkcjonalna (bioaktywna) jest jedną z kategorii żywności nowej generacji. Wprowadzenie nowych produktów bioaktywnych na rynek wiąże się z koniecznością opracowania odpowiedniej kampanii komunikacyjnej. Celem artykułu jest przedstawienie wyzwań stojących przed twórcami komunikacji marketingowej wspierającej wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów żywnościowych – żywności bioaktywnej, ze szczególnym uwzględnieniem wygodnej żywności bioaktywnej. Rozważania prowadzone są na podstawie wyników badań preferencji konsumentów prowadzonych w ramach projektu „Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych” POIG 01.01.02-00-061/09, a także w oparciu o źródła wtórne.
EN
Functional (bioactive) food is a new generation one. The launch of new bioactive products on the market requires development of an appropriate communication campaign. The main objective of the following paper is to present the challenges faced by marketing communications supporting the launch of innovative food products – convenient functional food. The analysis is based on the secondary data, as well as on the consumer preferences’ research results, conducted within the framework of the project "New Bioactive Food with Designed Functional Properties" POIG 01.01.02-00-061/09.
EN
There is the asymmetry of information between the subjects that represent supply and demand on food market. The level of the asymmetry is differentiated depending on a product category. The following paper focuses on bioactive/functional food. These are segments in which the asymmetry is particularly visible as the characteristics of these food products (especially prohealth characteristics) may be revealed only after consumption. The discussion indicates interrelations between the level of consumers’ knowledge and the level of the asymmetry of information on food market of functional/bioactive products. The influence of the asymmetry of knowledge and the asymmetry of information on consumers preferences has been presented based on the results of the conducted research.
PL
Na rynku żywności, między podmiotami reprezentującymi stronę podaży i popytu, występuje asymetria informacji. Poziom tej asymetrii jest zróżnicowany w zależności od kategorii produktów. W artykule skupiono uwagę na żywności bioaktywnej, funkcjonalnej, czyli na segmentach, w których asymetria jest szczególnie widoczna, ponieważ właściwości (głównie prozdrowotne) tych produktów żywnościowych mogą ujawnić się dopiero po konsumpcji. W rozważaniach wskazano na wzajemne relacje między poziomem wiedzy konsumentów a poziomem asymetrii informacji na rynku żywności produktów funkcjonalnych, bioaktywnych. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań przedstawiono wpływ asymetrii wiedzy i asymetrii informacji na preferencje konsumentów.
PL
Rynek żywności ekologicznej w Polsce jest rynkiem w fazie wzrostu. Obroty żywnością ekologiczną wzrastają bardzo dynamicznie, ale jej udział w sprzedaży żywności ogółem nadal jest niewielki. Celem artykułu jest wskazanie roli asymetrii wiedzy na rynku żywności ekologicznej w procesie rozwoju tego rynku. Artykuł stanowi przegląd literatury oraz wyników badań prowadzonych w Polsce w ostatnich piętnastu latach. Na ich podstawie można stwierdzić, że jedną z barier rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce jest ograniczona wiedza konsumentów na temat żywności ekologicznej, jej certyfikowania i oznaczeń. Brak wiedzy przekłada się również na ograniczenie zaufania do informacji przekazywanych przez producentów i dystrybutorów tej żywności oraz niewielką chęć do płacenia wyższych cen w porównaniu z żywnością konwencjonalną. Edukacja konsumentów oraz rzetelne informowanie o właściwościach, wyróżnikach ekożywności, procesie jej certyfikacji jest niezbędna dla dalszego rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce.
EN
The organic food market in Poland is a market in the fast growth phase. Despite the organic food turnover is growing very dynamically, its share in the total sale of this food is still small. The aim of the article is to indicate the role of knowledge asymmetry in the organic food market in the process of development of this market. The paper is a review of the literature and results of research carried out in Poland over the last fifteen years. Based on them, it can be concluded that one of the main barriers to the development of the organic food market in Poland is the limited knowledge of consumers about organic food in general, its certification and logos. The lack of knowledge causes limiting of trust and a low willingness to pay higher prices compared to conventional food. The consumer education as well as reliable information about the characteristics and discriminants of organic food, the certification process are essential for the further development of the organic food market in Poland.
RU
Рынок экологических пищевых продуктов в Польше – рынок в фазе роста. Товарооборот экологическими продуктами питания растет весьма динамично, но их доля в продаже пищевых продуктов в целом по-прежнему невысокая. Цель статьи – указать роль асимметрии знаний на рынке экологических пищевых продуктов в процессе развития этого рынка. Статья представляет собой обзор литературы и результатов исследований, проводимых в Польше в последние пятнадцать лет. На их основе можно констатировать, что один из барьеров развития рынка экологических продуктов питания в Польше – ограниченные знания потребителей насчет экологических продуктов питания, их сертификации и маркировки. Нехватка знаний вызывает тоже ограничение доверия к информации, передаваемой производителями и дистрибьюторами этих продуктов, а также небольшую охоту платить более высокие цены по сравнению с конвенциональными пищевыми продуктами. Обучение потребителей и добросовестное информирование их о свойствах и дискриминантах экологических продуктов питания, процессе их сертификации необходимы для дальнейшего развития рынка экологических пищевых продуктов в Польше.
PL
Rola opakowania na rynku zależy od charakteru produktu i rodzaju decyzji, którą podejmuje konsument, aby go nabyć. Należy, zatem indywidualizować znaczenie opakowań w odniesieniu do różnych typów produktów. Inną rolę spełniają opakowania dóbr nietrwałych (artykułów żywnościowych, kosmetycznych), inną zaś opakowania dóbr trwałych. Opakowania produktów szczególnego przeznaczenia, jakimi są produkty farmaceutyczne mają do zrealizowania o wiele bardziej złożone zadania niż opakowania produktów typowo konsumpcyjnych.
EN
The market role of packaging depends on the product character and the type of decision taken by the consumer to purchase the product. That is why the significance of packaging for various product types should be individualized. A different role is accomplished by packaging of perishable or impermanent goods (food products, cosmetics) and other - by packaging of durable goods. Packages for special purpose products such as pharmaceuticals have to carry out more complex tasks than packaging of typical consumer goods.
PL
Na konkurencyjnym rynku, gdzie jednym z uświadomionych bądź nieuświadomionych kryteriów podejmowania decyzji zakupowych jest opakowanie produktu, istotne jest, aby spełniało ono oczekiwania klientów, było funkcjonalne, estetyczne, przyciągające uwagę klienta i wyróżniało się na tle opakowań konkurencyjnych. Sprawdzeniem na ile nowe, modyfikowane bądź dotychczasowe opakowania spełniają te wymagania zajmują się badania marketingowe. W artykule przedstawiono znaczenie badań opakowań, a także różne metody badawcze wykorzystywane w marketingowych badaniach opakowań.
EN
In the competitive market where one of the conscious or unconscious criteria of the purchase decision-making is packaging of the product, it is essential that packaging fulfils consumers’ expectations being functional, aesthetic, drawing consumers' attention and conspicuous on the background of competitive packages. The aim of marketing research is to check to which extent the new, modified or currently used packages meet these demands. The significance of packaging research and also various research methods used in packaging marketing research are presented.
PL
Celem badań było określenie wpływu postaw etnocentrycznych konsumentów na zakupy żywności ekologicznej w ujęciu lokalnym. Rynek żywności ekologicznej rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Tempo tego rozwoju oceniane jest na 10-20% w skali roku, jednak w porównaniu do innych krajów UE, nadal jest rynkiem w początkowej fazie rozwoju. W Polsce jako bariery rozwoju tego rynku wskazuje się cenę i dostępność produktów oznaczonych certyfikatem żywności ekologicznej. Jednak obserwuje się tendencje, które wskazują, że te bariery mogą być przezwyciężone. Badania wykazały, że istnieje związek między częstotliwością nabywania żywności ekologicznej a postawą etnocentryczną w ujęciu lokalnym. Kupujący żywność ekologiczną przejawiali bardziej natężone postawy etnocentryczne niż osoby kupujące taką żywność okazjonalnie lub niekupujące jej w ogóle. Biorąc pod uwagę nasilające się w polskim społeczeństwie postawy etnocentryczne, szczególnie w odniesieniu do żywności, można przypuszczać, że będą one miały pozytywny wpływ na zainteresowanie żywnością ekologiczną.
EN
This study focused on the ethnocentric attitudes’ impact in terms of ecological food’s local shopping. The ecological food market in Poland is growing very dynamically. The pace of this growth is assessed at 10-20% per annum, but in comparison to other EU countries, it is still in the initial phase of development. In many studies concerning ecological food market in Poland, the price and availability of products with ecological certificate are indicated as barriers to its development. However, there are trends observed indicating that these barriers can be overcame. Research showed that there is a relationship between the frequency of purchase of ecological food and local ethnocentric attitude. Consumers buying ecological food regularly manifested stronger ethnocentric attitudes than people buying this type of food occasionally, or not buying it at all. Considering intensifying ethnocentric attitudes in Polish society, especially in regard to food, it can be assumed that they will have a positive influence on the ecological food interest.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.