Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepisy techniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł porusza kwestię przepisów technicznych dotyczących dróg publicznych w Polsce, które – jak się okazuje – wzbudzają kontrowersje, zwłaszcza na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. Autor, zdając sobie sprawę z mającej wkrótce nastąpić zmiany tych przepisów, pragnie przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie. Poniższy tekst, dzieło wieloletniego projektanta, powstał w celu ostrzeżenia przed popełnieniem kolejnych błędów.
EN
This article deals with technical regulations imposed on public roads in Poland. As it turns out, it managed to instigate quite a lot of controversy, particularly during the preparation of the project’s documentation. The author, aware of the imminent changes to these provisions, wished to present his position on the matter. The following text, written by an experienced designer, is meant to warn against committing any further errors.
2
Content available remote Opinia SITK RP o projektach rozporządzeń Ministerstwa Infrastruktury
88%
PL
SITK opracowało opinię do projektów zmian w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury dotyczących wymagań technicznych w zakresie dróg publicznych i obiektów inżynierskich. W opinii SITK uznało, że proponowane jednostkowe zmiany są niewłaściwe i ministerstwo powinno opracować kompleksowe zmiany, które są konieczne do właściwego stosowania tych przepisów.
EN
SITK elaborated opinion to proposed changes for ordinances of Minister of Infrastructure related to technical requirements of roads and road structures. In the opinion, SITK recognises that proposed small changes are not proper and the Ministry should propose complex changes necessary for proper application of the regulations.
PL
W artykule omówiono kwestie związane z projektowaniem przejść dla zwierząt. Omówiono przepisy techniczne oraz wytyczne zarówno branżowe, jak i ekologiczne. Starano się również przedstawić rzeczywiste reakcje zwierząt na przeznaczone dla nich obiekty, których zalecane parametry minimalne zmieniały się w ostatnich latach.
PL
Pierwotnym źródłem prawa europejskiego są Traktaty (wraz z aneksami, uzupełnieniami, modyfikacjami) powołujące Wspólnoty Europejskie i Unię Europejską. Określają one kompetencje ustawodawcze organów, zasady prowadzenia procesów legislacyjnych i podstawy wprowadzania prawa europejskiego w krajach członkowskich.
PL
Do napisania niniejszej polemiki zainspirowały mnie artykuły pt. „Kominy nie są problemem” oraz „Odbiór systemów kominowych”, zamieszczone w RI 7,8/04. W związku z poruszanym zagadnieniem oba artykuły powinny być traktowane i omawiane łącznie, co mam nadzieję, pozwoli na lepsze zrozumienie tematu. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że całkowicie zgadzam się ze stwierdzeniami p. Jerzego Kosieradzkiego zawartymi w RI 6/04, s. 67.
6
Content available remote Propozycja nowego systemu przepisów w drogownictwie
75%
PL
Przepisy techniczne w polskim drogownictwie są niespójne, nie uaktualniane na czas, istotne błędy nie są korygowane. Nie ma systematycznego zbierania informacji o wadliwych zapisach, a zgłaszane przez środowisko uwagi są ignorowane. Należy pilnie opracować spójną koncepcję i systemowo zaktualizować przepisy.
EN
Technical regulations in Polish road engineering are not coherent, not updated on time, significant errors are not corrected. There is no systematic collection of information on defective provisions and reported comments are ignored. It is necessary to elaborate coherent concept and update consequently the regulations.
PL
W Polsce brakuje obowiązujących wytycznych, w jaki sposób powinien przebiegać odbiór instalacji kominowych. Jednak autor w oparciu o przepisy prawne i techniczne, w tym również polskie normy formułuje zalecenia, które powinny być zastosowane przy odbiorze kominów.
PL
W ostatnich latach w Polsce długość dróg o nawierzchni betonowej znacznie się zwiększyła. Docelowo po zakończeniu aktualnie realizowanego programu budowy na sieci autostrad i dróg ekspresowych zarządzanych przez GDDKiA udział nawierzchni betonowych osiągnie ponad 20% ogólnej długości dróg.
PL
Artykuł prezentuje zestaw pożądanych zmian w przepisach dotyczących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zmiany dotyczą elementów jezdni, poboczy utwardzonych, ścieżek rowerowych, oświetlenia, konstrukcji nawierzchni oraz odległości widoczności. Autor odnosi się również do problemów wynikających z systemu „projektuj i buduj”.
EN
The paper presents set of desired changes in technical requirements for public roads. Changes relate to carriageway elements, hard shoulders, cycle paths, lighting, pavement structure and sight distance. The author refers also to the problems resulting from “design and built” system.
12
Content available remote Notyfikacja przepisów technicznych w UE
75%
16
63%
PL
Przepisy techniczne dotyczące dróg opracowane były na podstawie doświadczeń sprzed dwudziestu lat. W tym czasie nastąpił znaczący postęp technologiczny zarówno w zakresie dróg jak i pojazdów. Nowe doświadczenia i badania naukowe wykonane w różnych krajach upoważniają nas do zrewidowania i uaktualnienia przepisów. W szczególności wydaje się pożądane zrewidowanie zapisów dotyczących odległości widoczności na zatrzymanie aby projekty drogowe uczynić tańszymi i bardziej efektywnymi.
EN
Technical regulations for roads were prepared on the base of experience before twenty years ago. Significant technological progress in both roads and vehicles has been done since that time. New experience and research made in various countries authorize us to revise and up-date the regulations. In particular, revision of stopping sight distance seems to be desired in order to make the road projects cheaper and more efficient.
EN
This article concerns the notification procedure of technical standards specified in Directive 98/34 of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 on technical standards and regulations, which provides for information in the field of technical standards and regulations as well as principles of the information society service. The first part of the article explains notions such as ‘technical standards’, ‘technical specification’, ‘other requirements’, ‘service provision principle’, and ‘draft standards’. This is followed by evaluation of the solutions adopted in Polish legal acts implementing Directive 98/34, considered from the point of view of the terms and concepts used in their wording and compliance with the requirements which the Directive has imposed of Member States. Further, the requirement put on Member States to inform the European Commission of each legislative draft concerning technical standards before their final adoption by individual Member States is discussed, and consequences of a failure to do so are presented on the examples of numerous judgments delivered by the Court of Justice of the European Union, i.e. the Court of Justice and the General Court. The final part of the article deals with technical standards defined in the Act on gambling of 19 November 2009 which, contrary to the requirements of Directive 98/34 EP, have not been notified, and the legal and fiscal consequences of this omission have been thoroughly analysed.
PL
Artykuł dotyczy problematyki procedury notyfikowania przepisów technicznych uregulowanych w Dyrektywie 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego. W pierwszej części opracowania dokonano objaśnienia rozumienia w prawie unijnym takich pojęć, jak: „przepisy techniczne”, „specyfikacja techniczna”, „inne wymagania”, „zasada dotycząca usług” oraz „projekt przepisu technicznego”. Następnie autor dokonuje oceny rozwiązań przyjętych w polskich aktach prawnych wdrażających Dyrektywę 98/34/WE zarówno pod względem użytych pojęć, jak i spełnienia wymogów nałożonych w Dyrektywie 98/34/WE na państwa członkowskie. W opracowaniu omówiono także obowiązki państw członkowskich dotyczące informowania Komisji Europejskiej o każdym projekcie legislacyjnym zawierającym przepisy techniczne przed ich ostatecznym przyjęciem przez właściwe organy danego państwa członkowskiego. Autor dokonuje także oceny skutków prawnych braku dopełnienia tego obowiązku i omawia to zagadnienie, opierając się na licznych przykładach orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tj. Trybunału Sprawiedliwości i Sądu (ang. General Court, dawny Sąd Pierwszej Instancji). Końcowa część artykułu dotyczy przepisów technicznych określonych w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, które nie zostały notyfikowane Komisji zgodnie z dyrektywą 98/34/WE. W tym zakresie szczegółowej analizie poddano skutki prawne i fiskalne braku notyfikacji.
18
Content available remote Przepisy techniczne w Niemczech
63%
PL
Wybuchy oraz pożary gazu stwarzają poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, jak również destrukcyjnie wpływają na konstrukcje budowlane, generując tym samym poważne straty materialne. W artykule przedstawiono przykłady katastrof budowlanych, które wydarzyły się w Polsce w ostatnich latach. Na podstawie dwóch spektakularnych przypadków (gazociąg przesyłowy i dystrybucyjny) omówiono przyczyny i skutki powstania katastrofy budowlanej w aspekcie obowiązujących przepisów technicznych. Wnioski mogą być przydatne dla służb technicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo techniczno-operacyjne i publiczne oraz niezawodność pracy systemu gazowniczego.
EN
Gas explosions and fires pose a serious threat to human life and health, as well as destructively affect building structures, thus generating serious material losses. The article presents examples of construction catastrophes that have occurred in Poland in recent years. On the basis of two spectacular cases (transmission and distribution gas pipeline), the causes and effects of a construction disaster were discussed in the aspect of applicable technical regulations. The conclusions may be useful for technical services responsible for technical and operational safety and public safety as well as gas system reliability.
EN
Every increase in traffic volume on road network in towns can lead to overcrowding of road network. This results in undesirable external costs such as traffic congestions, which cause high loses in time during transportation, increased fuel consumption and thus higher production of greenhouse gases and noise. This all ultimately reduces the attractiveness of the area. The increase of traffic volume and therefrom derived traffic problems are needed to be solved during traffic-capacity assessment of every larger investment. The software can help to assess increased traffic in solved area and thus help authorities to make a right decision during approving of the investment plan. This article is focused on comparison of two software – Aimsun and OmniTrans, and calculations according to Webster and technical regulations for assessing junction capacity in the Slovak Republic. The packages outputs are also compared to the measured data at the assessed junction in this article. The analysis showed that outputs of various tools differ, generally all packages showed higher delays compared to measured data at the main road and lower delays compared to measured data at the side roads.
FR
Chaque augmentation du volume de trafic sur le réseau routier dans les villes peut conduire à la surcharge du réseau routier. Il en résulte des coûts externs indésirables tels que des embouteillages, qui provoquent de grands retards pendant le transport, augmentation de la consommation de carburant et donc la production plus élevée de l'effet de serre et du bruit. Finalement, cela réduit l'attractivité de la région. Cette augmentation du volume de trafic et des problèmes de circulation en dérivés devraient être résolues par l'évaluation des capacités de trafic des impacts de chaque investissement plus important. En faisant cette évaluation, il est possible d'utiliser des logiciels qui aident à évaluer des effets de l'augmentation du trafic dans la zone observée et donc ils aident les autorités compétentes à prendre les bonnes décisions. Cet article se concentre sur la comparaison des deux logiciels – Aimsun et Omnitrans, et la comparaison des calculs selon Webster et selon des règlements techniques pour l’évaluation des capacités de communications terrestres de la République slovaque. Les sorties des instruments individuels sont en outre comparées avec les données mesurées mesurées.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.