Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
100%
PL
W artykule opisano „Studia Bibliologiczne”, wydawnictwo naukowe Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1983−2011 ukazało się dziewiętnaście kolejnych tomów, obejmujących łącznie dwieście pięćdziesiąt artykułów autorstwa ponad stu badaczy. Autorka omówiła skład redakcji oraz środowisko współpracowników, cechy wydawniczo-formalne wydawnictwa oraz jego profil naukowy, wykorzystując m.in. metody bibliometryczne.
EN
The article describes a research series entitled “Bibliological Study” edited by the Institute of Library and Information Science at the Silesian University in Katowice. Between 1983 and 2011 19 subsequent volumes were released, comprising 250 articles written by over one hundred authors. The article contributors are mainly researchers, academics and librarians, chiefly connected with Silesia. The author presents the editorial staff, co-workers, publishing features and mainly subject areas using bibliometric analysis.
EN
The development of multivariate statistical models to identify factors that explain systematic variation in accident counts has been an active field of research in the past 20 years. During this period many different models and functional forms have been applied. This study, based on data for national roads in Norway, tests alternative functional forms of the relationship between independent variables and the number of injury accidents. The paper compares six different functional forms (sets of independent variables and specifications of the form of their relationship to accident occurrence) by means of Poisson-lognormal regression. The best model was identified in terms of five goodness of fit measures and a graphical method – the CURE plot (CURE = cumulative residuals). The coefficients estimated for the independent variables were found to vary according to functional form. It is therefore important to compare different functional forms as part of an exploratory analysis when developing accident prediction models.
PL
Monitorowanie obciążenia psychicznego (związanego z emocjami lub wykonywaną pracą umysłową i przeciążeniem poznawczym) może być realizowane wieloma metodami doświadczalnymi. Najczęściej stosowane to rejestracje rytmu serca (zmienność rytmu serca HRV) rejestracja poziomu kortyzolu w ślinie lub rejestracja aktywności elektrycznej mózgu. Wszystkie te metody wymagają zaangażowania pracownika, co wiąże się z ingerencją w jego pracę, zachowanie i może wpływać na wyniki pomiarów. W artykule przedstawiono informacje odnośnie do parametrów związanych z narządem wzroku, które mogą być wykorzystane do oceny stanu psychicznego i wpływu sytuacji stresogennych na pracowników, a jednocześnie może być realizowane z wykorzystaniem zdalnego pomiaru (np. okulografu umieszczonego pod ekranem monitora).
EN
Monitoring of the mental strain (however, associated with occupational mental and cognitive overload) may be carried out with the use of a number of experimental methods. Heart rate variability (HRV), salivation cortisol registration or brain electrical activity record are the ones used most commonly. All of the mentioned methods require the involvement of an employee, which means her/his work is about to be interrupted and, therefore, his attitude may affect the results of measurements. The article presents information on the parameters related to the organ of sight, which can be used to assess the mental state and the impact of stress-inducing situations on employees, and simultaneously can be carried out by the use of remote measurement (e g. eye-tracker located underneath PC screen).
PL
Hałas w środowisku pracy umysłowej jest jednym w czynników negatywnie wpływających na koncentrację uwagi, zdolność przetwarzania informacji, liczbę popełnianych błędów oraz wydajność i komfort pracy. Celem badań omawianych w artykule była ocena wpływu warunków akustycznych na odczuwane obciążenie i zmęczenie pracowników biurowych. Przedstawione wyniki odnoszą się do subiektywnej oceny (dokonanej przez grupę 39 osób w wieku od 20 do 34 lat) pracy wykonywanej w różnych warunkach akustycznych (wariant W1 – bez prezentacji bodźców akustycznych, wariant W2 - dźwięki pochodzące od wyposażenia biurowego, wariant W3 – dźwięki pochodzące od wyposażenia biurowego z cichą rozmową w języku polskim w tle, wariant W4 – dźwięki pochodzące od wyposażenia biurowego z głośną rozmową w języku polskim w pobliżu, wariant W5 – filtrowany szum różowy). Wyniki badań wskazują na istotne statystycznie większe rozkojarzenie (w wariancie W3) i zmęczenie (w wariantach W3, W4 i W5) oceniane według skali Grandjeana. Wyniki kwestionariusza NASA-TLX świadczą zaś o związanych z pracą: znacznym obciążeniu psychicznym, silnej presji czasu oraz wysiłku. Te wyniki nie były jednak istotne statystycznie.
EN
Noise in the office work environment is one of the factors that can negatively affect workers' ability to concentrate, cognitive abilities, number of errors made, productivity and comfort. The aim of the study was to determine the effects of acoustic conditions in the mental work environment on psychosocial load. The presented results refer to the subjective assessment (made by a group of 39 people aged 20 to 34) of work performed in various acoustic conditions (variant W1 - no presentation of acoustic stimuli, variant W2 - sounds from office equipment, variant W3 - sounds of office equipment with quiet conversation in Polish, variant W4 - sounds of office equipment with loud conversation in Polish, variant W5 - filtered pink noise). The results indicate a statistically significant greater separation (in the W3 variant) and fatigue (in the W3, W4 and W5 variant) assessed according to the Grandjean Scale. The data obtained using the NASA-TLX questionnaire indicate that the subjects rated highly psychosocial load, strong time pressure and work-related effort. However, these results were not statistically significantly different between the study variants.
PL
W artykule zaprezentowano dwie aplikacje z rodziny Siemens SICAM - Photovoltaic Power Plant Controller oraz Photovoltaic Power Plant Monitoring. Mają one rozbudowane funkcjonalności, które są niezwykle przydatne do analizy pracy farmy fotowoltaicznej. Oprócz tego opisano możliwość integracji systemu zarządzania farmą PV z magazynami energii. Wykorzystanie przedstawionych rozwiązań ułatwia codzienną pracę, jak również umożliwia tworzenie planów i strategii do zastosowania w przyszłości.
EN
The article presents two applications from the Siemens SICAM family - Photovoltaic Power Plant Controller and Photovoltaic Power Plant Monitoring. They have extensive functionality, which is extremely useful for analyzing the operation of photovoltaic farm. In addition, the possibility of integrating a PV farm management system with energy storage is described. The use of the presented solutions facilitates everyday work as well as enables the creation of plans and strategies to be applied in the future.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania firmy Siemens w dziedzinie jakości energii, na które składają się rejestratory oraz analizatory jakości energii jak również oprogramowanie i aplikacje analityczne, które pozwalają na szybki dostęp do zbieranych danych i ocenę jakości energii w systemie.
EN
The article presents Siemens solutions in the scope of power quality, which consist of power quality recorders and analyzers, as well as software and analytical applications that allow for quick access to the collected data and evaluation of power quality in the system.
PL
Firma Siemens ma niezwykle długie doświadczenie w dziedzinie zabezpieczeń. Wynikiem ponad 110 lat prac nad ulepszaniem urządzeń jest seria przekaźników zabezpieczeniowych SIPROTEC 5, w tym nowy produkt SIPROTEC 5 Compact, który jest przedmiotem niniejszego artykułu. Oferuje on nowoczesne rozwiązania zamknięte w niewielkiej obudowie. Dzięki zastosowanemu w nim systemowi punktów funkcjonalnych (tak jak w innych urządzeniach rodziny SIPROTEC 5), stanowi on optymalne rozwiązanie do wielu zastosowań w rozdzielniach SN w przemyśle oraz dystrybucji energii. Dostępność różnorodnych funkcji zabezpieczeniowych sprawia, że jest to urządzenie uniwersalne, które może zostać odpowiednio dostosowane do potrzeb instalacji i zabezpieczać różne elementy, takie jak: zasilacze, linie elektroenergetyczne czy silniki. Co więcej, dostępne są w nim nowoczesne rozwiązania z zakresu m.in. cyberbezpieczeństwa, IoT oraz wirtualnego testowania przy użyciu SIPROTEC Digital Twin. Konfiguracja możliwa jest przez znane z innych urządzeń rodziny SIPROTEC 5 oprogramowanie DIGSI 5.
EN
Siemens has an extremely long track record in the field of protection devices. The result of more than 110 years of development work is the SIPROTEC 5 protection relay series, including the new SIPROTEC 5 Compact, which is the subject of this article. It offers state-of-the-art solutions in a compact housing. With its system of function points (as other devices in the SIPROTEC 5 family), it provides the optimum solution for many applications in MV distribution and industry systems. The variety of protection functions available makes it a versatile device which can be adapted to the needs of the installation and protect various components such as power supplies, lines and motors. What’s more, it features state-of-the-art solutions for cyber security, IoT and virtual testing with the SIPROTEC Digital Twin. Configuration is possible via the well-known DIGSI 5 software from other SIPROTEC 5 family devices.
PL
Rosnące wymagania wobec układów zabezpieczeń elektroenergetycznych wymuszają na producentach rozwój techniki, stosowanej w urządzeniach. Ważnymi w tym procesie aspektami są: optymalizacja funkcjonalności, liczba instalowanych urządzeń oraz obniżenie ceny, przy jednoczesnym zachowaniu niezawodności i wysokiej jakości urządzeń zabezpieczeniowych. W niniejszym artykule przedstawiono nowoczesne rozwiązania, stosowane w urządzeniach zabezpieczeniowych rodziny SIPROTEC 5, takie jak np. funkcjonalność PMU (Phasor Measurement Unit) i łączenie Point-on-Wave. Przedmiotem artykułu są również innowacyjne technologie, związane z cyfryzacją procesów w stacjach elektroenergetycznych wraz z przykładowymi układami pracy elementów struktury stacji. W artykule przybliżono nowe rozwiązania oferowane przez firmę Siemens w dziedzinie automatyki elektroenergetycznej, znacząco przekładające się na szybkość i prostotę procesu inżynieryjnego. Nowe funkcje udoskonalają pracę układów automatyki, obniżają koszty, związane z inwestycją, a także pozwalają na szerszą integrację urządzeń z istniejącymi systemami.
EN
Growing requirements for power protection systems force vendors to develop the technology, used in devices. Important aspects of this process are: optimization of functionality, number of installed devices and price reduction, while maintaining reliability and high quality of protection devices. This article presents innovative solutions used in protection devices of the SIPROTEC 5 family, such as PMU (Phasor Measurement Unit) and Point-on-Wave switching. The article also takes about innovative technologies, connected with the digitization of processes in power substations, together with exemplary sets of station structure elements. The article presents new solutions offered by Siemens in the field of power automation, significantly affecting time and simplicity of the engineering process. New functionalities improve the operation of automation systems, reduce costs associated with investment, and allow better integration of devices with existing systems.
PL
Ostre uszkodzenie nerek (AKI, ang. acute kidney injury) jest częstym powikłaniem klinicznym prowadzącym do wystąpienia powikłań i zwiększenia śmiertelności. Tradycyjne markery występujące we krwi i moczu są mało specyficzne w wykrywaniu wczesnego uszkodzenia nerek. Konieczne jest zatem poszukiwanie nowych markerów uszkodzenia nerek, które w sposób nieinwazyjny zobrazują stan tego narządu i pomogą w szybszym włączeniu odpowiedniej terapii farmakologicznej. Badanie osadu moczu dostarcza wielu informacji cennych diagnostycznie i jest pomocne w prognozowaniu u pacjentów z podejrzeniem choroby nerek.
EN
Acute kidney injury (AKI) is a common clinical complication leading to an increase in the occurrence of complications and mortality. Traditional markers present in blood and urine are not very specific in detecting early kidney damage. Therefore, it is necessary to look for new markers of kidney damage that will depict the condition of this organ in a non-invasive manner and help in the faster implementation of appropriate pharmacological therapy. Urine sediment examination provides a lot of diagnostically valuable information and is helpful in prognosing in patients with suspected renal disease.
EN
In recent years, the development of IT systems for fleet monitoring was observed. Tire pressure monitoring systems are constantly improved. Decreased values in tire pressure can cause deformation of tires. Monitoring of tire pressure is an important function in oversized transport trucks. Tire pressure and rolling resistant influence fuel consumption. The purpose of this paper was to determine the impact of tire pressure on fuel consumption in a fleet of trucks with tire pressure monitoring system installed and to determine the impact of other factors that may affect fuel consumption, such as the vehicle weight, brake usage and cruise control usage. The results of the research were developed using a multiple regression model describing the above dependence.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.