Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 737

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Sprzedaż produktu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
XX
Przedstawiono cele jakie postawili przed sobą szefowie Toyoty. Chcą opanować w 2010 roku 15 proc. światowego rynku motoryzacyjnego. W autach Toyoty technika zawsze górowała nad stylizacją. Teraz to się zmieni. Projektanci samochodów pomyśleli o klientach ze Starego Kontynentu.
XX
Celem Category Managementu jest zwiększenie zysków zarówno detalisty, jak i dostawcy. Wyszczególniono cztery szczeble rozwoju CM. Zwrócono uwagę na ich wdrażanie w Polsce.
XX
Większość ofert handlowych, które docierają do firm, trafia do kosza. Przedstawiono jak dobrze przygotować dobrą ofertę..
XX
Z sieci handlowej konsumenci najczęściej korzystają w celu dokonania zakupu produktów tzw. "codziennego zapotrzebowania" (FMCG). Czołową pozycje w tej grupie produktów zajmują artykuły żywnościowe. W Polsce w ostatnich latach liczba sklepów z artykułami żywnościowymi kształtuje się na zbliżonym poziomie. W końcu 2003 r. funkcjonowało na terenie kraju 174 092 takich sklepów, co wskazuje że na jeden sklep przypadało średnio 219 osób, a wskaźnik nasycenia sklepami na 1000 mieszkańców kształtował się na poziomie 4,6.
XX
Artykuł stara się wyjaśnić istotę systemów CRM (Customer Relationship Management) oraz ich rozwój na rynkach światowych. Jest to klasa systemów, która ma za zadanie integrować sprzedaż, marketing oraz obsługę klienta i budować pozytywne z nim relacje. Ranking Gartner Group wykazał, że na pierwszym miejscu w Europie, w sektorze CRM jest Wielka Brytania i Niemcy. W Polsce najwięcej wdrożeń ma system "marketing.manager" firmy update.com. Koszty takich systemów są stosunkowo duże. Dalej, wymieniono elementy zarządzania, do wspomagania których służą CRM-y. Są to między innymi: wspomaganie decyzji, zarządzanie sprzedażą, zarządzanie procesami biznesowymi, kampaniami, kontem klienta, zarządzanie kontaktami handlowymi, zamówieniami, serwisem.
XX
Celem opracowania jest ukazanie wybranych aspektów marketingowych sprzedaży mebli produkowanych w Polsce na rynku niemieckim. Autor przedstawia główne stymulatory i hamulce tego eksportu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dystrybucji i logistyki tych wyrobów.
XX
Artykuł przedstawia metodę określania potencjału rynku opierającą się na relacjach między obecnymi i skumulowanymi sprzedażami. Jest to zależność paraboliczna bazująca na klasycznym modelu dyfuzyjnym. W opracowaniu zaprezentowano praktyczne metody oceny potencjału rynkowego. Jako przykład przedstawiono rynek samochodowy, wykorzystując dane dotyczące liczby samochodów zarejestrowanych w Polsce w latach 1962-1995.
EN
The paper deals with a simple method of determining market potential, basing on the relations between current and cumulated sales. These relations, in the shape of a parabola form the basis of classical diffusion models. These models, together with the parabolic relations, make it possible to determine the whole development cycle of a product within the limits of its market potential. Owing to these relations it is possible to analyse the effects of mass media and interpersonal communication on the development of a marketable product. The knowledge of these mechanisms makes it possible to pursue the proper policy and strategy of product development on the market. The practical methods of determining market potential and the diffusion model are presented, taking the car merket as an example and using the data on the number of registered cars in Poland in the years 1962-1995. (original abstract)
XX
W klasie modeli addytywnych wyznaczono rozkład prognozy, rozkład błędu prognozy oraz prognozę przedziałową sprzedaży nowej marki produktu na rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
An additive model taking into account in its structure the expected changes in the number of buyers that make the purchase for the first time as well as the influence of random factors is considered. The distribution of the forecast as well as that of errors of the forecast of an increase of new buyers of a certain product on the market is determined. An interval forecast in the class of additive models is determined. The possibility of determining both a point forecast and an interval one of the sales of a new product brand on the market, making use of the cumulative series values, is pointed out. (original abstract)
9
Content available remote Skuteczność a efektywność produktu
75%
XX
Przedmiotem niniejszych rozważań są relacje między skutecznością i efektywnością produktu. W literaturze dyskutowane są one na ogół w kontekście systematyki i zbyt syntetycznie potraktowanych uwarunkowań. W związku z tym podjęto próbę dokładniejszego ich wyjaśnienia. Przedstawiona propozycja polega na adaptacji funkcji reakcji sprzedaży na użytek analizy relacji między skutecznym i efektywnym produktem w podejściu sytuacyjnym.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject to these considerations is the relationship between the effectiveness and efficiency of the product. Discussed in the literature are generally in the context of the scheme and too synthetically treated conditions. Therefore, an attempt was made to explain them more accurately. The proposal is to adapt sales response function for use in the analysis of the relationship between the effective and efficient product in the situational approach.(original abstract)
10
Content available remote Skuteczność produktu
75%
XX
Z przeglądu literatury wynika, że skuteczność produktu staje się zaledwie tłem dla rozważań nad efektywnością produktu. Obie kategorie nie są jednak zupełnie neutralne względem siebie. Skuteczność produktu jako stopień realizacji założonego celu nawiązuje do efektów, a efektywność produktu jest relacją uzyskanych efektów do nakładów. Percepcja efektywności produktu od strony efektów pozwala wnioskować, że podstawowym jej wyznacznikiem jest skuteczność produktu. W niniejszym ujęciu skuteczność ta została przedstawiona w konwencji charakteryzujących ją zależności funkcyjnych oraz sposobu rozwiązywania według złożoności i specyfiki instrumentalnej struktury produktu.(abstrakt oryginalny)
EN
A review of the literature suggests that the efficacy of the product is just a backdrop for the debate on the effectiveness of the product. Both groups, however, are not completely neutral relative to each other. The efficacy of the degree of attainment of the objective to establish the effects and effectiveness of the product is the relation obtained effects to resources. The perception of the effectiveness of the product from the effects to the conclusion that the primary determinant of the effectiveness of the product. The effectiveness of this approach has been presented to the convention characterize the functional dependencies, and how to troubleshoot by instrumental complexity and uniqueness of the product structure.(original abstract)
XX
Gaz ziemny w większości przypadków ma zastosowania w energetyce. Decyzja o wielkości jego poboru wynika z aktualnych potrzeb klientów, a te związane są m in. z warunkami atmosferycznymi. W artykule przeprowadzono analizę sezonowości sprzedaży gazu według przekroju grup odbiorców. Badania dotyczą rejonu Polski Południowo-Wschodniej w latach 1997-2001.
EN
The paper is devoted to the analysis of seasonal fluctuations in natural gas consumption as one of the energy source. Part one contains indicators of seasonality of natural gas consumption in a given market territory. It also discusses the issue of gas sales depending on the aim of its purchase but special emphasis on heating purposes. Part two discusses the volume of gas consumption by specified group of consumers relative to their environmental temperature. (original abstract)
EN
Theoretical background: The paper shows that increase in sales and profit margins is only partially dependent on the implementation of advertising activities. Methodical approaches for estimation of an exhibition and advertising activity and promotion of its employees are specified. Purpose of the article: It is the purpose of this article to analyze and further develop the methodological principles for assessing the efficiency of advertising and exhibition activities. Main findings: The results of the work involve evaluation of the effect of advertising and the share of the impact of advertising in increased revenue from the sale of products. A corresponding proportion of this impact was determined based on consumer inquiries. We propose an index of exhibition and trade fair performance, calculated based on two components: how many times a specific company participated in such events, and how the company was presented at relevant exhibition and fairs. Indices of the cost of advertising and promotion of certain products were provided as well. The present research is a novel approach that consists first in proving that the sales increase effect should not be assigned to advertising only, and second, determining the factors that influence consumer preferences and their share in the total value effect. Moreover, the proposed index of influence of exhibition and trade fair performance results depending on the selected factors is innovative as well. The practical importance of the research results involves a more accurate calculation of the effect caused by activities performed and, consequently, an increase in the efficiency of the business entities.
XX
W opracowaniu dokonano identyfikacji roli rutyn operacyjnych w bieżącej aktywności biznesowej. Podjęto także problem wpływu organizacyjnego uczenia się na zmianę rutyn operacyjnych. Podana egzemplifikacja procedur związanych ze sprzedażą nowych produktów pozwoliła odsłonić wzorzec powtarzalnych zachowań organizacji w reakcji na określone bodźce.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper identifies the role of operational routines in the current business activity. Furthermore, it discusses the impact of corporate learning on the change in operating routines. The exemplification of procedures related to the new products sale revealed the pattern of repetitive behaviour of companies in response to certain stimuli(original abstract)
XX
Cross-selling, określany jako działanie polegające na sprzedaży klientom produktów komplementarnych w stosunku do produktów już uprzednio przez nich nabywanych, jest już szeroko stosowany na rynku dóbr konsumpcyjnych, ale wciąż jest jeszcze pojęciem relatywnie nowym w sektorze finansowym. Artykuł prezentuje: istotę i cele stosowania cross-sellingu w bankach oraz kluczowe bariery praktycznego wdrażania cross-sellingu w sektorze bankowym. W artykule przedstawiono zarówno przegląd literatury na temat zastosowania cross-sellingu na rynku usług finansowych, jak też wyniki badania eksperckiego dotyczącego tych właśnie zagadnień w odniesieniu do polskiego rynku finansowego. (abstrakt oryginalny)
XX
Przedmiotem niniejszego opracowania są ogólne uwagi nt. zakresu zastosowań konwencji wiedeńskiej oraz charakteru innych źródeł wyznaczających treść praw i obowiązków stron umowy międzynarodowej sprzedaży towarów. Autor omawia bezpośrednie i pośrednie zastosowanie międzynarodowej konwencji wiedeńskiej, przedstawia bezpośrednie i pośrednie jej zastosowanie.
XX
Category Management - zarządzanie kategorią - to pewna filozofia zarządzania grupami produktów oparta na partnerstwie dostawców i detalistów, zmierzającym do maksymalnego zaspokojenia potrzeb konsumentów. Z definicji kładzie szczególny nacisk na trzy elementy: wspólny cel detalisty i producenta, koncentrację na kategorii, koncentrację na konsumencie. Badania wspomagające zarządzanie kategorią stawiają sobie za cel zrozumienie całego procesu dokonywania zakupów. W badaniach tego typu używa się całego wachlarza technik badawczych: obserwacji, wywiadów i technik mieszanych (towarzyszenie w zakupach). Od kilku lat robi karierę w Ameryce Północnej i na Zachodzie. Powoli zaczyna także zdobywać zwolenników w Polsce.
XX
Atrakcyjność wydawnictw partworkowych polega na dodatkach (gadżetach). Z punktu widzenia wydawców najważniejsza jest jego seryjność. Bazując na zainteresowaniach kolekcjonerskich buduje się stałą grupę odbiorców.
XX
W artykule przedstawiono międzynarodową sytuację sektora produktów kaczych, a także zmian w trendach produkcyjnych i handlowych mięsem kaczym. Mimo że kaczki stanowią nieduży udział w produkcji mięsa drobiowego na świecie, w ostatnich dziesięcioleciach produkcja tego mięsa znacznie wzrosła. Tendencję wzrostową produkcji mięsa kaczego odnotowano zarówno na świecie, jak i w krajach wschodniej Europy i w krajach południowoazjatyckich. W celu porównania zalet mięsa kaczego i innych produktów mięsnych z ptactwa wodnego na światowym rynku produktów w przypadku najbardziej znaczących krajów eksportujących wykorzystano wskaźniki RCA .(abstrakt oryginalny)
EN
Duck typically represents a smaller proportion in the poultry meat production of the world. However, certain European, as well as Eastern and South Asian countries produce a significant amount of duck meat. In the recent decades, production significantly increased both in these regions and worldwide. This study focuses on the international situation of the duck sector, as well as changes in production and trade trends. In addition, RCA indexes were used to examine the comparative advantages of duck meat and meat products in the world market of waterfowl products in the case of the most significant exporting countries of the world. It can be concluded that even though certain exporting countries have various trade and competitive advantages in the case of different products, other regions must face disadvantages.(original abstract)
XX
Artykuł przedstawia koncepcję design thinking i jej wpływ na wielkość osiąganej sprzedaży. Badania sprawdzające świadomość społeczeństwa na temat znajomości pojęcia przeprowadzone zostały za pomocą spontanicznej sondy telefonicznej oraz danych zebranych na postawie zapytań Internautów przez Google Trends. Design thinking polega na przekazaniu narzędzi designerów w ręce osób, które nigdy nie uważały się za związane w jakikolwiek sposób z designem, oraz na zastosowaniu tych narzędzi do zdecydowanie szerszego spektrum problemów. Artykuł poświęcono badaniu efektywności tej metody poprzez analizę jej wpływu na sprzedaż na przykładzie innowacyjnych butelek Bobble Bottle oraz zaprojektowanych w klasyczny sposób bidonów VATTEN. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents conception of design thinking and its effect on sales volume. Awareness concerning the idea have been tested by spontaneous phone survey either based on Google Trends' data. Design thinking shows how thinking like a designer can transform the way we develop products, services, processes-and even strategy. The paper verifies effectiveness of this method via the analysis of its influence on sales volume by the example of innovative Bobble Bottles compared to VATTEN water bottles. (original abstract)
XX
Klienci lubią robić zakupy w "uporządkowanym" sklepie czyli takim, w którym łatwo się orientują. Zakupy nie są wtedy jedynie codziennym obowiązkiem, a stają się w większym stopniu przyjemnością. Takiemu "uporządkowaniu" służy zarządzanie kategoriami produktów, z powodzeniem stosowane w Polsce przez sieci Jumbo, Tesco czy Real. W niniejszym artykule przedstawiono proces zarządzania kategoriami produktów oraz korzyści z zastosowania tej koncepcji zarządzania i jej perspektywy rozwoju w Polsce.
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.