Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 395

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Czas wolny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
EN
The paper presents the results of the field research, conducted using the interview technique, among 600 residents of Poland. The study was financed by the National Science Centre based on the decision no. N N112 257239 allocating funds for the project "The leisure-time services market in Poland towards 2025". The paper discusses the frequency of use of the Internet, television, radio and printed press in leisure time. It also looks into the reasons for using and not using media services in leisure time.
2
Content available remote The Frequency of Use of Media Services by Poles in Leisure Time
100%
EN
The paper presents the results of the field research, conducted using the interview technique, among 600 residents of Poland. The study was financed by the National Science Centre based on the decision no. N N112 257239 allocating funds for the project "The leisure-time services market in Poland towards 2025". The paper discusses the frequency of use of the Internet, television, radio and printed press in leisure time. It also looks into the reasons for using and not using media services in leisure time. (original abstract)
XX
Zaprezentowany sekwencyjny model osiągania satysfakcji z czasu wolnego jako wypadkowej sytuacji materialnej jednostki, jest tylko jednym z proponowanych podejść. Oczywiście, patrząc z punktu widzenia nauk społecznych, można konstruować inne jego warianty, w zależności od takich kategorii, jak wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, wykonywany zawód czy też prezentowany styl życia. Jednakże wydaje się, że po empirycznym zweryfikowaniu scenariuszy przejścia przez wymienione sekwencje, będzie można zaproponować narzędzie segmentacyjne dla firm koncentrujących swe działania na rynkach związanych z czasem wolnym. Jego zaletą będzie operowanie prostym kryterium weryfikacyjnym, jakim jest dochód jednostki. Przełożenie ekonomicznego aspektu funkcjonowania na inne sfery pozwoli lepiej zrozumieć uwarunkowania zachowań konsumpcyjnych nie tylko jednostek, ale i grup społecznych. Wydaje się, iż w miarę rozwoju gospodarczego i społecznego, rynki na czas wolny i dla czasu wolnego prezentują duży potencjał wzrostu, stąd też rodzi się konieczność budowania narzędzi służących rozpoznaniu, przewidywaniu i kreowaniu postępowania konsumentów. (abstrakt autora)
EN
The constant shortening of the obligatory daily or weekly working time is an undoubted fact giving rise to the problem of the rational utilization of the increasingly long periods of apparent leisure. This problem has been little studied up to now, although its great importance is obvious. An approach to the problem must be preceded by a study of the factual state of affairs, i. e. the time budgets of various social classes, their present needs, and future trends. In a period of violent technical changes, which lead to a reduction of human effort, it is one of the major problems of our humanistic culture. The economic and social sides of the problem have three main aspects, namely the curtailment of the working time in the age period of full productivity, a prolongation of the period of education of youth, and a longer period of apparent inactivity in old age. For the economist the problem moreover is connected with those of unemployment and the right of the individual to work. Increased leisure creates also many sociological problems. Individuals are drawn together in new social groups, to which they often feel more closely attached than to their working place or professional group. The role and the importance, as well as the number of extra-professional associations and groups is increasing. The employment of leisure time is very closely associated with human needs, their state of evolution, and their developmental trends. Hence, social needs, and the changed ways of life with which they are connected, will require close study, as well as the ideals towards which man strives, i. e. the desired standards of life. In view of that problems of growing population are discussed, as well as those connected with employment of leisure time by adults and old people, the extension of the period of education of the young, changes in the school system, and problems of cultivating and educating adults. All these problems are considered not from the point of view of a defined program for their solution, but as an analysis of the factual situation as it exists. In the third part, the means of carrying out the necessary social studies are discussed. These problems are closely linked with social psychology, and require an accurate analysis of facts, often by statistical methods, and the practical ability of influencing the masses. In considering them, the question, among others, must be solved, whether leisure time should be spent individually, or colllecti-vely. The second type of solution is, of course, the rule, although many pastimes and sports are almost individual activities. Another difficult and complicated question concerns the services or institutions required by individuals or groups in spending leisure time, and whether these should be free, or partly charged for. Since the rational employment of leisure time from professional work is fast becoming a serious social problem, the ingérence of the State in this field becomes necessary. Specific means and methods are required for the realization of the planned objectives. Finally, the question arises, how the results shall be evaluated. The answer is 'made difficult by the fact that economic calculation only rarely is applicable, and the various measures taken and investments are not profit-making. In spite of these difficulties, it is necessary to find some method, even if in general outline only, of assessing the reasonableness of the measures undertaken, and of correcting plans and evaluating the results achieved. (original abstract)
5
Content available remote Horse Riding as a Recreation's Form in the Podkarpackie Voivodeship
80%
XX
Przedmiot i cel pracy: Celem badań była próba określenia zainteresowania rekreacją konną na terenie województwa podkarpackiego. Materiały i metody: Analizę przeprowadzono przy użyciu badania ankietowego, które zawierało 21 pytań zamkniętych i półotwartych, jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Badanie zostało przeprowadzone w 2014 roku. Odpowiedzi uzyskano od 120 respondentów, co pozwoliło podzielić uzyskany materiał w zależności od płci, wieku i miejsca zamieszkania. Wyniki: Przeprowadzone badania wykazały, iż osoby z wyższym wykształceniem korzystały z jazdy konnej co najmniej raz w tygodniu, określając jednocześnie swoje umiejętności jako dobre i bardzo dobre. Za korzystny należy uznać fakt, iż aktywność ta realizowana była głównie pod opieką instruktora, mimo deklarowanego stopnia wyszkolenia. Pozwalało to na zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa, ale również utrzymanie miejsc pracy. Wnioski: Mimo ponoszonych znacznych kosztów związanych z uprawianiem jazdy konnej (co najmniej 500zł/miesiąc), zdecydowana większość respondentów nie posiadała własnego konia, deklarując jednocześnie chęć jego zakupu w przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
Subject and purpose of work: The aim of the research was an attempt to define the interest in horseriding recreation within the territory of Sub-Carpathian voivodeship. Materials and methods: The analysis was conducted with the use of survey questionnaire which included 21 closed and semi-open questions of single and multiple choice. Research was conducted in 2014. Answers were obtained from 120 respondents which allowed to divide the obtained material depending on gender, age and place of residence. Results: Conducted research indicated that persons with higher education availed of horse-riding at least once a week, defining at the same time their skills as good and very good. The fact that this activity was realized mostly under the supervision of instruction, despite the declared level of training is beneficial. This allows to maintain high standards of safety and also work places. Conclusions: Despite borne significant costs related to practising horse-riding (at least 500 PLN/month) vast majority of the respondents did not have their own horse, declaring at the same time a will to purchase one in the future. (original abstract)
XX
Golf to nie tylko sport. To pasja i obsesja, by uderzać dalej i lepiej każdego dnia. To nie kończące się pragnienie i wyzwanie wobec samego siebie, którego nie zrozumie nikt lepiej jak inny golfista. Ocenia się obecnie, że około 100 mln. ludzi na świecie oczarowała gra w golfa, o której mówi się także jako o sportowym narkotyku naszych czasów. Na świecie istnieje 30.730 pól golfowych w 199 krajach oraz około 57 milionów golfistów. (abstrakt oryginalny)
EN
"Golf isn't just a game. It's a passion, an obsession. A never-ending dedication to hit longer and straighter than the day before. And unbreakable promise with yourself to best the course, the elements, your opponents. No one understands this better than another golfer." It is said that around 100 milion people all over the world are playing golf or are interested in it. There are a total of 30.730 courses in 119 countries and 57 million golfers. This article gives a complete picture of global golf. For each country it gives the number of courses, number of new courses built, number of golfers and social, cultural historical background of golf. (original abstract)
7
80%
EN
This article discusses a survey to investigate the problem of the health literacy of leisure runners. The survey was conducted in 2016 in Poland among 963 participants of the DOZ Marathon Lodz with PZU [Polish Insurance Company] . A specially developed scale for measuring the participants' level of health literacy (-3, 23 points) was used, and the survey answers were evaluated by medical doctors. As the average score was 3.16, the surveyed population was shown to lack information about the medical and health consequences of running. The people who were relatively better informed were women and younger runners (and additionally single runners and those not active on the labor market). An unexpected finding was that social-class affiliation, educational level, and advancement in running ability had a low degree of influence on the health knowledge of the surveyed runners. The conclusion is that a health-related motivation to train in the sport of running (which was declared to be a key factor in many studies) is grounded in common knowledge, while the majority of leisure runners are unacquainted with the actual risks and benefits of running. (original abstract)
EN
This paper re-examines two turn-of-the-century observations of Putnam and Oldenburg about the decline of social capital-generating activities, and disappearance of certain social venues. Based on a decade of multisite observations on three continents I show that a particular type of an activity that Putnam claimed was disappearing-face-to-face, tabletop gaming-is thriving, and often doing so in third-place-like venues that Oldenburg described as endangered-local cafés and clubs. I present data on the proliferation of related leisure activities, including an estimate of their longitudinal and geographical spread and popularity. I also illustrate how social capital is created in physical gaming venues, and propose a six-type classification of those venues. (original abstract)
EN
It is worth noticing, that although the described type of research concerning leisure is pioneering work, it has been met by interest from research companies, as well as from businesses. An in-depth and detailed study of leisure-related desires, needs and aspirations of consumers is necessary in order to design a successful offer of leisure activities.(author's abstract)
XX
Starzenie się społeczeństw w krajach rozwiniętych to proces obserwowany od lat. W grupie wyżu demograficznego z lat 1946-1955 każdego dnia powiększa się populacja emerytów. W artykule zdefiniowano pojęcie seniora, przedstawiono też zmieniające się formy aktywności turystycznej podejmowane przez emerytów w różnych okresach XXI wieku w kontekście ich sytuacji ekonomicznej. W świetle przeprowadzonych analiz należy się spodziewać, że przekonanie seniorów żyjących w XXI wieku o korzyściach, jakie niesie ze sobą aktywny wypoczynek i turystyka, przełoży się na popularyzację zdrowego, aktywnego stylu życia.(abstrakt oryginalny)
EN
The ageing of societies in the developed countries has been observed for many years. In the group of the population boom of years 1946-1955, the population of the retired is growing each day. In the paper, the authors defined the notion of a senior; they presented the changing forms of tourist activity undertaken by seniors in various periods of the 21st century in the context of their economic situation. As a conclusion of the performed analyses, one should expect that the conviction od the 21st century seniors with reference to the benefits of active recreation and tourism will translate into the popularisation of the healthy, active lifestyle.(original abstract)
XX
We współczesnym świecie czas wolny jest kategorią, która odgrywa istotną rolę w życiu zarówno jednostek, jak i całych społeczeństw. Staje się on sferą zajmującą określone, ważne miejsce, stanowiąc przede wszystkim opozycję do czasu pracy.W potocznym rozumieniu czas wolny rozumiany jest jako wypoczynek, relaks, rekreacja, rozrywka, próżnowanie. Jednakże charakteryzuje się on pewną nieostrością pojęciową, ponieważ jest różnie interpretowany. Jest fenomenem współczesnego życia, traktowanym przez jednostki jako sfera swobodnego i wolnego wyboru.Czas wolny jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, choć wydaje się, że jego rozumienie i sposoby interpretacji w głównej mierze "obciążone" są podejściem socjologicznym. Jest bez wątpienia istotną składową i immanentną cechą współczesnych struktur społecznych. Świadczy o pozycji i miejscu jednostki w tych strukturach, choć jest warunkowany aspektami biologiczno- fizjologicznymi człowieka. Regeneracja sił czy też odpoczynek zapewniają przywrócenie witalności, pozwalającej na podejmowanie czynności dnia codziennego. Nie można także zapominać, że czas wolny jest istotnym elementem struktury psychicznej jednostki i jej tożsamości. (fragment tekstu)
EN
Leisure is a complex of human need. Leisure satisfaction can be defined as the positive perception or feelings that an individual forms, elicits, or gains as a result of engaging in leisure activities and choices. It is the degree to which one is presently content or pleased with her general leisure experiences and situations. This positive feeling of pleasure results from the satisfaction of felt or unfelt needs of individuals.Time - use studies typically have a single focus: to study frequency and duration of human activities. Time - use surveys may ask respondents to report everything they did during 24 hours period along with some indication of the starting and stopping time of those actions.Focus group researches can improve our knowledge about leisure activities and choices.The purpose of this paper is to investigate the determinants of individual leisure satisfaction, and met model of leisure consumption in well - off Polish households. (original abstract)
XX
Pogarszające się warunki życia w zdegradowanym środowisku miejskim (spaliny, hałas, brzydota rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, brak zieleni osiedlowej itp.) sprawiają, że mieszkańcy miast poszukują możliwości spędzania wolnego czasu na działkach pracowniczych. Uprawa własnych ogródków stanowi formę taniego, niekłopotliwego azylu dla mieszkańców sfrustrowanych uciążliwościami życia w środowisku osiedlowym. Należy podkreślić, że dotyczy to w szczególności osób gorzej czy średnio sytuowanych, których nie stać na wyjazd z miasta w celach rekreacyjnych. (fragment tekstu)
XX
Znajdujemy się w dość specyficznym czasie odwilży. Po raz pierwszy od wielu miesięcy czujemy efekty luzowania ograniczeń pandemicznych: działają restauracje, kawiarnie, hotele, na świeżym powietrzu możemy chodzić bez maseczek. Dodatkowo pogoda, po wielu tygodniach zimnej wiosny, zaczęła sprzyjać spacerującymi wypoczywającym. To znak, że miesiące letnie, a z nimi czas wakacji nadchodzi wielkimi krokami. Jak zadbać o to, aby spędzić go dobrze? (fragment tekstu)
XX
Przedmiotem opracowania jest gospodarowanie czasem wolnym studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. Celem artykułu jest analiza struktury czasu wolnego i sposobu jego wykorzystania przez badanych studentów oraz pokazanie różnorodności spędzania wolnego czasu w zależności od ich statusu zawodowego. Podstawową metodą pozyskania materiału badawczego była ankieta diagnostyczna, w której wykorzystano własny kwestionariusz autorski. Badanie przeprowadzono w marcu 2018 roku na próbie 267 studentów z dwóch ośrodków akademickich w Polsce. Studenci okazali się bardzo zróżnicowaną grupą społeczną pod względem wybieranych aktywności w czasie wolnym. Wykazano także wyraźne różnice w sposobie spędzania czasu wolnego związane ze źródłem ich utrzymania, przy czym czas wolny studentów pracujących zawodowo na własne utrzymanie nie jest przez nich spędzany głównie w postaci aktywności wymagających znaczniejszych wydatków.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to analyze the structure of free time and how it is used by students under survey, and to show the diversity in spending free time, depending on their professional status. The basic method of collecting the research material was a diagnostic survey, in which the author's own questionnaire was used. The survey was carried out in March 2018 on a sample of 267 students from two academic centers in Poland. Students turned out to be a very diverse social group in terms of their leisure activities. There were also clear differences in the way of spending free time related to the source of their income. However, the free time of students working professionally for their livelihoods is not spent by them mainly for activities which require more substantial expenditure.(original abstract)
XX
Odwołując się do modnego obecnie pojęcia równowagi między pracą a życiem (Work-Life Balance), które odzwierciedla dokonującą się współcześnie intensyfikację i wydłużenie czasu pracy oraz mody czy konieczności pracoholizmu, artykuł ten próbuje dowieść, że w debacie na temat czasu wolnego, jaka miała miejsce w naukach społecznych w latach 60. i 70. poruszono już szereg kwestii uważanych teraz za nowe czy odkrywcze. Dotyczy to także pomysłów na wprowadzenie w cyklu życiowym jednostki większej równowagi między pracą, dochodami i czasem na korzystanie z życia.
16
Content available remote Analysis and Assesment of Lubuskie Province in Terms of Tourism Development
80%
EN
The process of transformation of tourism sector in Lubuskie Province into a fundamental, strategic platform of its development needs to take into consideration the interdisciplinary tourism issues and the most desirable approach to the economic dimension of this sector. The transformational changes and growing unemployment in Lubuskie Province made the local government aware of the importance of tourism as an unquestionable sector of economy, relying solely on its natural resources. The awareness of planning and programming of the tourism development activities in Lubuskie Province demands an in-depth analysis and diagnosis of the local potential for tourism The aim of this paper is to analyze tourism potential in Lubuskie Province and attempt to define the factors that determine the shape of the tourism sector in the region. The study comprises the assessment of Lubuskie Province lakes' tourism potential by means of the SWOT analysis and the identification of different factors' impact on the the pace of tourism and recreation sector development as well as identifying future trends. The need for such an assessment and analysis is rationally justified due to the perception of tourism as a fundamental sector in the province's development in the upcoming decades(author's abstract)
XX
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rosnące znaczenie nieruchomości wykorzystywanych w celu spędzania czasu wolnego, opis rej ka- tegorii w kontekście rynku nieruchomości oraz wskazanie ich zróżnicowania. (fragment tekstu)
EN
The paper presents leisure property market as an investment sector that is emerging. It indicates the factors of its development and touches the problem of its heterogeneity. Last part shows different types of the investments on this market. Special attention has been paid to the presence of the institutional investors and investment funds on the market proving its investment character (original abstract)
XX
W wyroku z 21 lutego 2018 r. w sprawie C-518/15, Ville de Nivelles przeciwko Rudiemu Matzakowi, Trybunał Sprawiedliwości UE zajmował się zagadnieniem pełnienia przez pracownika dyżuru w miejscu zamieszkania. Trybunał orzekł, że okres dyżuru pełnionego przez pracownika w miejscu zamieszkania w połączeniu z obowiązkiem stawienia się na wezwanie pracodawcy w ciągu ośmiu minut, jeżeli obowiązek ten znacząco ogranicza możliwość skupienia się pracownika na innych sprawach, należy traktować jako "czas pracy" w rozumieniu dyrektywy 2003/88 dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
In the judgment of 21 February 2018, C-518/15, case Ville de Nivelles vs. Rudy Matzak, the Court of Justice of the EU analysed the issue of stand-by duty performed at home. The Court ruled that stand-by time which a worker spends at home with the duty to respond to calls from his employer within 8 minutes, very significantly restricting the opportunities for other activities, must be regarded as 'working time' in the meaning of Directive 2003/88 concerning certain aspects of the organization of working time. (original abstract)
19
60%
XX
Problematyka funkcjonowania dzieci z rodzin alkoholowych ma charakter interdyscyplinarny, a badania nad uczestnictwem w kulturze tych dzieci prowadzone są bardzo rzadko. Partycypacja w kulturze stanowi istotny element wychowania oraz terapii dzieci alkoholików, zważywszy na fakt, że ich rodziny nie realizują bądź całkowicie zaniedbują ten aspekt ich psychospołecznego funkcjonowania. Badania jakościowe nad uczestnictwem w kulturze dzieci alkoholików pozwalają na długotrwały, uważny kontakt, w związku z tym uzasadnienie znajduje propozycja modelu badawczego w oparciu o strategię jakościową - zrealizowaną poprzez wywiad pogłębiony. W artykule przedstawione zostaną wybrane fragmenty narracji badanych dzieci, ukazujące ich stosunek do czasu wolnego, uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze czy do nowoczesnych technologii. Artykuł kończy się postulatami badawczymi i praktycznymi. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of the functioning of children from alcoholic families is of interdisciplinary character and research into their participation in cultural events is carried out very rarely. Participation in cultural events is an important element of education and treatment of children of alcoholics, considering the fact that their families fail to perform or completely neglect this aspect of their psychosocial functioning. Qualitative research into participation in cultural events of children of alcoholics allows for a long-term monitoring of this phenomenon. Consequently, the research model based on qualitative strategies making use of detailed surveying techniques appears to be the most appropriate for this purpose. This paper contains selected narratives by children participating in the aforementioned research, their attitude to their free time, degree of participation in broadly understood cultural events or relationship with modern technology. The article concludes with research and practical postulates. (original abstract)
XX
Odpowiednia ilość właściwie zagospodarowanego czasu wolnego może przyczynić się do lepszego funkcjonowania współczesnego człowieka. W czasie wolnym może on nie tylko regenerować swoje siły, ale również rozwijać zainteresowania, pogłębiać wiedzę, czy kształtować właściwe relacje interpersonalne z innymi ludźmi. Przyczynić się to może nie tylko do poprawy jakości życia w wymiarze jednostkowym, ale również do wystąpienia wielu pozytywnych zjawisk w obrębie całych społeczności. Ogromna złożoność omawianych tu kwestii, duży indywidualizm w percepcji dobrobytu i dobrostanu oraz niedoskonałość stosowanych narzędzi badawczych powodują, że uzyskanie jednoznacznej odpowiedzi na postawione we wprowadzeniu do niniejszego artykułu pytanie badawcze jest sprawą niełatwą. Pomimo tych obiektywnych ograniczeń metodologicznych, pokusić się jednak można o stwierdzenie, że ocena możliwości swobodnego wyboru spędzania wolnego czasu jest ważnym czynnikiem, wpływającym na poczucie zadowolenia z własnego życia badanych.(fragment tekstu)
EN
The disappointment with economic growth formerly regarded as an explicitly positive phenomenon was the origin of philosophy of life quality. The opportunity to make use of leisure in most preferable way is presently a more and more important aspect of life satisfaction. This article tries to answer the following research question: Is the assessment of opportunity to spend leisure in a favourite way significant to build up life satisfaction of the respondents? The material used in this study comes from the survey carried out among 400 random selected families at Jedlina-Zdrój. The analysis of data was based on multiple regression analysis. The research proves that the opportunity to make free use of leisure is very important for life satisfaction of the respondents. People who can freely make use of their leisure are happier than those who do not have this opportunity. The improvement of the material situation of a lot of Polish households as well as higher and higher life span of Poles make further research necessary(original abstract)
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.