Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  imprezy turystyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia koncepcję przedmiotowego podejścia ustawodawcy do pojęcia „przedsiębiorcy” ujętego w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Autor zaprezentował ewolucję przedmiotowego charakteru analizowanych przepisów w prawodawstwie unijnym oraz zwrócił uwagę na przełomowy w tym zakresie wyrok TSUE z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID przeciwko Elliniko Dimosio (państwu greckiemu). W ramach rozważań przedstawiono zmiany definicji przedsiębiorcy turystycznego na etapie prac legislacyjnych nad ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
EN
The aim of the paper is to reconstruct the current legal status of the air transport organized as a part of tourist events in Poland, to make systematization of the nomenclature used in the field of research and to indicate the direction of the evolution of legal norms in the context of the further development of air charter segment. The main research method was the analysis of selected legal acts; as the complementary method the analysis of some statistical data was used.
PL
Celami autora niniejszego rozdziału są zrekonstruowanie obowiązującego stanu prawnego w zakresie przewozów lotniczych organizowanych w ramach imprez turystycznych, dokonanie systematyzacji używanej nomenklatury oraz wskazanie na kierunek ewolucji norm prawnych w kontekście możliwości dalszego rozwoju segmentu przewozów czarterowych. Główną metodą badawczą jest dogmatyczna analiza wybranych aktów prawnych; uzupełniająco wykorzystano metodę analizy danych statystycznych.
PL
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych wskazuje, iż za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, oraz inne wymagania określone w przepisach prawa. Kwestia ewidencjonowania działalności rolników w tym zakresie została odpowiednio rozważona w ramach niniejszego artykułu. Odniesienie dotyczyć będzie również obszaru regulacji ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. To wszystko zaprezentowane w relacji do działalności gospodarstw rolnych, celem ukazania ich specyfiki na gruncie regulacji prawa turystycznego
EN
The Act of 29 August 1997 on hotel services and services of tour leaders and tourist guides indicates that other facilities in hotel services may be provided in rooms and places rented by farmers on their farms agricultural, if the facilities have the minimum requirements for equipment, and other requirements. The article will also apply to the area of regulation of the Act of 24 November 2017 on tourist events and linked travel arrangements. All of the cases will be presented in relation to the activity of farms agricultural, in order to show their specificity under the regulations of tourist law.
EN
The purpose of that article is to analyze the scope of application of the new directive on package travel and linked travel arrangements. The new directive aims to modernise the rules on package travel currently contained in Directive 90/314/EEC, by increasing the protection of consumers purchasing online travel combinations. The inclusion of customised combinations of travel services, in particular those purchased on-line, in the scope of the new directive will change significantly the scope of application of the protection offered to travelers. It is estimated that the new directive will double the share of protected contracts from 23% to 46% in the EU travel market. New directive will increase legal certainty and transparency for both travellers and businesses, reduce consumer detriment associated with such combinations and ensure fairer competition between travel businesses. New directive will be based on full harmonisation, with a few limited exceptions where, because of different legal traditions or approaches, Member States will be allowed to maintain different solutions. The process of implementation of the new directive will be diffi cult because of the complexity of that legal text and its serious consequences for the whole tourism industry in Poland.
PL
Niniejsza praca ma na celu analizowanie zakresu stosowania nowej dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. Celem dyrektywy jest modernizacja przepisów dotyczących imprez turystycznych w dyrektywie 90/314/EEC przez zwiększenie ochrony konsumentów, kupujących podróży przez Internet. Obejmowanie zakresem dyrektywy opracowanych usług turystycznych, zwłaszcza tych kupowanych przez Internet, znacznie zmieni zakres ochrony zapewnianej podróżnikom. Szacuje się, że nowa dyrektywa zwiększy udział umów chronionych z 23% do 46% rynku podróży w Unii Europejskiej. Nowa dyrektywa zwiększy poziom pewności i przejrzystości dla podróżników, jak i przedsiębiorstw, zredukuje problemy konsumentów i zapewni bardziej uczciwą konkurencję między przedsiębiorstwami turystycznymi. Nowa dyrektywa będzie polegała na całkowitej harmonizacji, z kilkoma ograniczonymi wyjątkami, gdzie państwa członkowskie będą miały możliwość dostosowania innych rozwiązań z powodu innych systemów prawnych. Implementacja nowej dyrektywy będzie niełatwa z powodu złożoności tekstu prawnego i skutków prawnych dla całego rynku turystycznego w Polsce.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.