Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 900

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Informacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
1
Content available INŻYNIERIA INFORMACJI
100%
PL
W artykule przedstawiono inżynierię informacji jako całokształt procesów pozyskiwania, przetwarzania, wykorzystywania i udostępnianie informacji. Inżynieria informacji jest definiowana przez dane, informację, wiedzę i mądrość. Dane stanowi uporządkowany zbiór treści opisujących określone obiekty i stany rzeczywistości. Informacje stanowią wyselekcjonowanie dane. Wiedza to usystematyzowany zbiór informacji przechowywanych w umyśle człowieka. Mądrość to umiejętność podejmowania uzasadnionych decyzji, bazujących na zgromadzonej wiedzy. Inżynieria informacji zajmuje się procesami transformacji: danych w informacje, in-formacji w wiedzę i wiedzy w mądrość.
EN
The article features information engineering as the entirety of information acquisition, processing, using and accessing. Information engineering is defined by data, information, knowledge and wisdom. Data include orderly set of contents describing defined objects and states of reality. Information comprises selected data. Knowledge is made up of systematized set of information stored in a human mind. Wisdom is an ability to make justified decisions basing on collected knowledge. Information engineering deals with processes of transformation: data into information, information into knowledge and knowledge into wisdom.
XX
Niezmiennie od kilku lat większość krajowych organizacji GS1 zwraca uwagę swoim członkom na istotę jakości danych podstawowych, czyli danych szczegółowo opisujących produkty będących w obrocie w handlu nowoczesnym i internetowym. Coraz więcej sieci handlowych sprzedaje te same towary równolegle w wielu kanałach sprzedaży.Obecnie mówi się o swoistej eksplozji sprzedaży omnikanałowej, która zakłada wzajemne przenikanie się informacji produktowych na rynku. Dlatego służby czuwające nad sprawnością obsługi klientów muszą mieć dostęp do tych samych informacji.Trend zmian zakłada czterokrotne zwiększenie sprzedaży omnikanałowej do końca 2018 roku, przy jednoczesnym siedmiokrotnym zmniejszeniu sprzedaży w układzie punkt - punkt. (fragment tekstu)
XX
Zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa powodują konieczność ciągłego dostosowywania się do nowych uwarunkowań. Wymaga to posiadania informacji umożliwiających aktywne na nie reagowanie. Równocześnie, dla zapewnienia skuteczności realizowanych działań, poszukuje się możliwości ich przepływu. Coraz częściej posiadanie informacji staje się warunkiem uzyskania możliwości funkcjonowania organizacji w konkurencyjnym środowisku gospodarczym. Możliwość jej pozyskania, a następnie przetworzenia w sposób zapewniający realizację potrzeb zainteresowanych stanowi istotny czynnik nakierunkowujący system zarządzania na zapewnienie sukcesu gospodarczego. Dla uzyskania sukcesu w gospodarce rynkowej konieczne jest, aby informacje charakteryzowały się cechami pozwalającymi na1:  dostarczenie pełnej wiedzy, umożliwiającej podjęcie właściwych decyzji,  zapewnienie adekwatności do potrzeb, tj. by były dostępne w czasie, gdy są potrzebne, a forma umożliwiała efektywne ich wykorzystanie,  śledzenie zmian zachodzących w organizacji oraz wyeliminowanie informacji zbytecznych. (abstrakt oryginalny)
EN
On every stage of the system management structure building the information is an essential of process data. There is a determinant of management in management system basis on requirement of ISO 9001 standard. The information permits functioning of system. Define requirement, which influence on choice necessary resources and improve the effectiveness and efficiency of system. (original abstract)
4
Content available remote Etykieta jako nośnik informacji nie zawsze prawdziwej
100%
XX
W artykule zaprezentowano cechy i funkcje etykiet z punktu widzenia ich funkcji informacyjnej i promocyjnej. Przedstawiono wymagania prawne co do zawartości treściowej etykiet, ukazując cechy informacji obligatoryjnych i fakultatywnych. Ponadto przedstawiono znaczenie i formy symbolicznego znakowania produktów odpowiadających wymogom ochrony środowiska oraz akcentujące udział producentów w akcjach na rzecz społeczeństwa. Ukazano takŜe przykłady nieetycznych działań firm (zwane greenwashingiem), które przez nierzetelną informację i wprowadzanie klienta w błąd dążą do zwiększenia wartości sprzedaży.(abstrakt autora)
EN
The paper presents the characteristics and functions of the labels from the point of view of information and promotions function. The paper presents the legal requirements as to the semantic content of the labels showing the features of mandatory and optional information. The paper also contains the importance and forms of symbolic meaning and labeling of products that comply with environmental protection and in the participation in activities for the community. It shows also examples of unethical actions of companies (called greenwashing) that aim at sales increase by incorrect information and misleading the customer.(author's abstract)
XX
Obecnie informacja jest filarem systemu informacyjnego każdej organizacji. Bez niej efektywne funkcjonowanie zarówno małych spółek handlowych, jak i ogromnych holdingów, jest niemożliwe. Dlatego też istotną rolę w przepływie informacji gospodarczej stanowią biura informacji gospodarczej. Jak wykazała analiza, w każdym państwie biura informacji gospodarczej należy uznać za instytucje konieczne. Dzięki nim można zweryfikować zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców, pod kątem wiarygodności oraz efektywnej współpracy. Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty informacji gospodarczej oraz możliwości weryfikacji tejże pod względem jej transparentności. W artykule postawiono następującą hipotezę badawczą - Biura informacji gospodarczej pozwalają na zwiększenie transparentności informacji. W nawiązaniu do założonego celu oraz przyjętej hipotezy w artykule postawiono następujące pytanie badawcze: w jaki sposób oraz jakiego rodzaju informacje powinny być udostępnianie przez biura informacji gospodarczej? Podejmując próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, w artykule w pierwszej kolejności odniesiono się do istoty informacji. Następnie skupiono się na przedstawieniu wyników badania, które dotyczyło działalności biur informacji gospodarczej w Polsce. Kluczowym elementem artykułu jest przedstawienie wniosków, wskazujących na rolę tego rodzaju instytucji w gospodarce.(abstrakt oryginalny)
EN
Information and knowledge and ways of transferring them are some of the most valuable and rudimentary components of today's world. The article aims at presenting the idea of economic information and possibility of verifying it as regards its transparency. Information is used as a basis for determining the scope of business activity of a given entity and its organizational units (depart-ments or divisions). Additionally, it is a basis for decision making both operational (current) and strategic, expanding to the future and aimed at improving management and reducing risk. For this reason, economic information offices play an important role in the flow of information. They help verifying the status of consumers and companies as regards their creditworthiness and effective cooperation. (original abstract)
6
Content available remote Ilościowe i jakościowe koncepcje informacji
100%
XX
Celem artykułu jest dokonanie analizy koncepcji informacji uwzględniających jej złożoność i wieloaspektowość poprzez przegląd najbardziej fundamentalnych i spójnych teorii. Obok koncepcji syntaktycznej, semantycznej i pragmatycznej w artykule przedstawiono koncepcję infologiczną.(fragment tekstu)
EN
Currently, the notion of information is one of the most fundamental and important notions in contemporary philosophy and biology as well as social and economic sciences. Each of those disciplines defines it in its own way as a consequence of its characteristics and needs. This causes that the notion of information is becoming one of the notions that are not exhaustively defined by any formal definition. The paper presents the outline of the most universal concepts of information starting with the syntactic, through the semantic and pragmatic to the currently proposed datalogic and infologic concepts.(author's abstract)
7
Content available remote Dylematy interpretacji informacji
100%
XX
W artykule autor analizuje proces interpretacji informacji z punktu widzenia poprawności formułowanych wniosków. Zakłada przy tym infologiczną koncepcję pojęcia informacja. Za podstawę przyjmuje hermeneutyczny kanon konieczności interpretacji na wielu poziomach. Infologiczna koncepcja informacji pozwala wyróżnić przynajmniej trzy takie poziomy: 1) poziom danych, które są traktowane jako elementy strukturalne komunikatu; 2) poziom treści zawartej w komunikacie; 3) poziom kontekstu, w którym komunikat jest analizowany. Autor podkreśla, że proces interpretacji jest narażony na wielorakie zakłócenia (szumy), które utrudniają poprawne odczytanie intencji (treści) zawartych w komunikacie. Takie poprawne, tzn. zgodne z założeniami nadawcy, odczytanie owych treści jest możliwe w nader specyficznych okolicznościach. W większości zaś przypadków musimy się liczyć z pewnym wypaczeniem tych intencji. W związku z tym autor wyróżnił trzy sytuacje: 1) interpretacja jest poprawna, zgodna z założeniami nadawcy komunikatu; 2) odbiorca komunikatu "dopatrzył się" w nim treści, których nadawca nie zakładał; sytuację taką autor określił jako nadinterpretację informacji; 3) odbiorca komunikatu nie potrafił odczytać pełnej treści komunikatu; sytuację tę autor określa jako subinterpretację informacji. W zakończeniu autor formułuje wniosek, że zawsze trzeba się liczyć z pojawieniem się pewnych szumów i zakłóceń zniekształcających wyniki interpretacji, co zmusza do poszukiwania sposobów zminimalizowania ich szkodliwych skutków. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article, the problem of information interpretation is considered. As a bases, an infological understanding of the concept information has been assumed. This makes it possible to set that, according to the hermeneutic principles, interpretation of information should take into account several levels. The infological approach claims to take into account at least three levels: (a) data level, where data are considered as elementary units of the message, (b) content level, what means that information is considered as a content of the message, (c) context level. In any case, the process of interpretation is biased with different "noises". As a result, one obtains biased interpretation. Only very simple cases are free from such erroneous effects. Thus, one can distinguish three cases: (1) the interpretation is proper: the user understands the given information as the sender has assumed; (2) the user founds some news that in fact are not in the massage; this is the case of overinterpretation of information; (3) the user is able to see only a part of the content the message; this is the case of underinterpretation of information. As a conclusion, the author formulates the thesis: there is no possibility for assuring the proper interpretation of information in any case. The only way is to be conscious of such a thread and look for tools of reducing the harmful influence of the above mentioned noises. (original abstract)
Forbes
|
2005
|
nr nr 8
44-45
XX
Artykuł opisuje obecną sytuację agencji informacyjnej Reuters, której pozycja zachwiała się cztery lata temu, a aktualnie dzięki działaniom jej szefa amerykanina Thomasa Glocera znów odzyskuje swoją dawną potęgę. Agencja wypracowała nową strategię dając swoim klientom dostęp do surowych, nieobrobionych danych i oferując zarządzanie nimi.
XX
Chociaż informacja istnieje i funkcjonuje już około 40-35 tysięcy lat, to jednak do chwili obecnej termin ten nie doczekał się jednoznacznej interpretacji pojęciowej spełniającej warunek: termin symbolizuje pojęcie (treść znaczeniową wyrazu - jego semantykę) dotyczące desygnatów (jednostkowych przedmiotów myślowych), które są przypisane do terminu i powodują w ten sposób, że w porozumiewaniu się międzyludzkim termin zastępuje desygnaty utożsamiające pojęcie, które objaśnia termin. O tym, że myślowe wyjaśnianie całościowego ujęcia istotnych cech przedmiotu symbolizowanego terminem informacja jest trudne, świadczyć mogą chociażby takie fakty, że Claude Shannon, twórca teorii ilościowej miary informacji i Stafford Beer - autor jednej z pierwszych prac dotyczących zastosowań cybernetyki jako ogólnej teorii sterowania w zarządzaniu systemami ekonomicznymi, w ogóle nie zdefiniowali tego terminu, chociaż często posługiwali się nim w swoich wywodach. Obecnie wielu autorów stara się wypełnić tę lukę semantyczną, jednak do dnia dzisiejszego nie ma co do tego zgodności w formułowanych poglądach. Daje się to dostrzegać zarówno w funkcjonujących normatywach leksykograficznych, jak i w literaturze przedmiotu. (fragment tekstu)
10
Content available remote Reklama - wiarygodne źródło informacji czy narzędzie manipulacji?
100%
XX
Wykorzystanie reklamy jako narzędzia komunikacji marketingowej wywołuje wiele kontrowersji. Kilkanaście lat temu postrzegana była jako forpoczta nowego ładu rynkowego, źródło wiedzy nie tylko o nowych produktach, ale i nowym stylu życiu. Obecnie, po kilkunastu latach atakowania przekazami we wszystkich środkach masowego przekazu, zauważa się kryzys zaufania do niej. Zarzuca się jej nachalność, agresywność, sprzedawanie złudzeń. Coraz częściej w świadomości odbiorców pojawia się dylemat, czy reklama rzeczywiście jest wiarygodnym źródłem informacji, czy też tylko bezwzględnym narzędziem manipulacji skłaniającym do niepotrzebnego odchudzania portfeli. Artykuł jest próbą odpowiedzi na to pytanie, opartą na wynikach badań prowadzonych wśród odbiorców reklamy. (abstrakt oryginalny)
EN
The usage of advertising as a marketing communication tool arouses many controversies. Several years ago, it was perceived as an outpost of a new market deal, a source of knowledge not only on new products but also on a new lifestyle. Today, after a dozen or so years of bombing with messages in all mass media, there can be observed a crisis of confidence in advertising. It is reproached with impudence, aggressiveness, selling illusions. More and more often, there appears in the customers' consciousness a dilemma: is advertising really a reliable source of information or merely a ruthless tool for manipulation inducing to an unnecessary slimming of wallets. The paper is an attempt to answer the question, based on results of surveys being conducted among advertisement recipients. (original abstract)
XX
Przedstawiono wyniki dokonanego przeglądu niektórych definicji pojęcia informacja. Analiza porównawcza niektórych definicji informacji ma na celu wskazanie, na ile i w jakim zakresie analizowane definicje uwzględniają różne aspekty informacji, rolę definicji w identyfikacji desygnatów definiowanego pojęcia.
XX
W pracy zaprezentowano wnioskowania bayesowskie oraz algorytm Dempstera - Shafera do syntezy informacji. Przedstawiono podstawy i cele syntezy informacji. Omówiono syntezę danych z kilku źródeł wiedzy oraz wskazano na reguły decyzyjne niezbędne do realizacji wnioskowania. Omówiono algorytm Dempstera - Shafera, który pozwala na realizację syntezy informacji metodami statystycznymi(abstrakt oryginalny)
EN
Application of Bayes' rule in data synthesis systems is very promising on account of the possibility of including a'priori information gathered in the course of designing the system in data classification outcome. This information, which is of statistical character, allows for obtaining good classification outcomes provided that its selection is proper. The Dempster-Shafer theory enables efficient realization of data synthesis in the process of modern recognition conducted within multi-sensor system. The knowledge of probabilities with which each sensor is able to assign the object observed to one of probable classes is nevertheless indispensable. Maximum efficiency of the system is basically dependent on proper selection of classification in particular conversion chains generating, if possible, declarations which do not exclude each other with possibly high probability.(original abstract)
XX
W opracowaniu przedstawiono charakterystykę kilkunastu agencji prasowych działających po drugiej wojnie światowej w europejskich i pozaeuropejskich krajach socjalistycznych. Omawiane instytucje wymieniały na zasadzie wzajemności serwisy informacyjne z Polską Agencją Prasową, utrzymując kontakty na płaszczyźnie bilateralnej i multilateralnej. Od 1954 r. organizowano cykliczne narady dyrektorów generalnych agencji prasowych krajów socjalistycznych mające na celu koordynację kierunków polityki informacyjnej. W serwisach omawianych agencji prasowych ściśle przestrzegano zasady reglamentacji informacji na temat sytuacji wewnętrznej w poszczególnych krajach socjalistycznych. Wyjątek stanowiła węgierska agencja prasowa MTI, która jako jedyna zamieszczała materiały o charakterze krytycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents characteristics of a number of press agencies operating after World War Two in Communist countries in Europe and elsewhere. The organisations being reviewed exchanged news bulletin with the Polish Press Agency on a reciprocity basis, maintaining bilateral and multilateral relationships. From 1954, meetings of managing directors of press agencies from Communist countries were regularly held to coordinate directions in information policy. Press agencies being reviewed put restrictions on access to information on internal situation in specific Communist countries in their news bulletins. An exception was the Hungarian press agency MTI, which was the only one to publish materials of critical nature (original abstract)
XX
We współczesnym demokratycznym państwie, dla świadomego swoich praw społeczeństwa, istotne znaczenie ma dostęp do informacji. Informacje w sprawach podatkowych udostępniane są za pomocą Systemu Informacji Podatkowej, którego funkcjonowanie przedstawiono w niniejszym opracowaniu. Analiza ewolucji struktury tego systemu wskazuje, że obecnie potrzebna jest jego modyfikacja uwzględniająca nowe uwarunkowania prawne i technologiczne oraz wykorzystująca doświadczenia z poprzednich lat. (fragment tekstu)
EN
The elaboration undertakes an effort to locate tax information on background of the following categories of information regulated in provisions of law: 1) information on activity of public subjects, 2) information given by an organ in the course of administrative proceedings and 3) information on the scope of use and interpretation of regulations of the tax law in the course of art. 14a of the tax ordnance. One of the basic information technology appliances serving to giving information, in this also by the tax organs is the Biuletyn Informacji Publicznej. It serves to transfer of data in the scope of adjudications and extra-jurisdiction activity of organs. The basic meaning for transfer of data in the scope of tax law was attributed to the Tax Information System, this system constitutes a mechanism enabling review of discrepancies in jurisdictional activity of tax organs and administrative courts and also discrepancies in opinions given by the Ministry of Treasury. In the Author's evaluation it constitutes not only an element improving the jurisdictional work of the tax organs but serves the society supplying knowledge on tax law. (original abstract)
EN
Nowadays a market economy in a global dimension enforces polish enterprises to apply initiatives in order to reduce costs as well as to keep high quality of services and productions. This is not easy way to reach this goal because of lack of knowledge about a company itself and environments of its functioning. On the other hand, any of management methods, not supported by modem information technology is not good enough to get competitive advantage. Most of companies act in dynamic environments and decision-making processes are difficult to perform - decisions should be made in limited time on a base of accurate analysis. Sometimes huge of information not always up to date being in dispose of managers even make the processes more difficult. It is common expectations intelligent systems (IS) can effectively support decision making processes. The research of usability intelligent systems in different areas is not popular. One of the most exhaustive and common known study was performed by John Durkin in 90' (Durkin, 1995). According to our knowledge the research such a sort wasn't undertaken in Poland. Consciousness of the state of the art the mentioned applications is important to point out directions of development intelligent applications. Positive examples can be also encouraging for enterprises to apply such systems in similar conditions. Negative cases can be valuable warnings how to avoid fails in intelligent system applications. (fragment of text)
XX
Zadanie, jakie sobie postawiłem w tekście, jest dość karkołomne i szczególne. Chciałbym bowiem zaryzykować pewne uogólnienie. Będę mówił o uniwersytecie jako szczególnej instytucji zajmującej się produkcją i legitymizacją wiedzy w kontekście kapitalizmu platformowego. Będę się zastanawiał nad jego innowacyjnością i produktywnością w otoczeniu nowej fazy kapitalizmu, skoncentrowanej mniej na materialnym produkcie, a bardziej na wiedzy i informacji. Będę zatem pytał o racje istnienia uniwersytetu badawczego, jaki jest nam znamy od czasów Alexandra von Humboldta i Immanuela Kanta po czasy Marthy Nussbaum i Luciano Floridi, tj. czasy, w których dzięki IC technologii ludzkość przekroczyła po raz pierwszy barierę zettabajtów, czyli tryliarda bajtów. (abstrakt oryginalny)
EN
Luciano Floridi and Nick Srnicek claims that with a decline in manufacturing profitability, capitalism has turned to data as one way to maintain economic growth in the face of a slow production sector. In the twenty-first century data have become central to firms and their relations with workers and customers (Floridi, 2013; Srnicek 2017). The platform has emerged as a new model, capable of extracting and controlling immense amounts of data, and with this shift we have seen the rise of monopolistic firms. We are told that today we are living in an age of massive transformation. Platforms, big data, additive manufacturing, advanced robotics, machine learning, and the internet of things - create our current living environment. In the presented text I am going to ask what is the place of the university in such a new digital constellation? What are universities for in the time of platform capitalism? My main line of reasoning follows to idea of "entrepreneurial state". An innovative university is understood as an analogue of an "entrepreneurial state". Mariana Mazzucato has convincingly demonstrated that developments like railways, the internet, computing, supersonic flight, space travel, satellites, pharmaceuticals, voice-recognition software, nanotechnology, touchscreensand clean energy have all been nurtured and guided by states, not corporations. During the golden postwar era of research and development, two-thirds of research and development was publicly funded. High-risk inventions and new technologies are too risky for private capitalists to invest in (Mazzucato, 2014; Srnicek, Williams, 2015). Socializing of the risk and privatization of profits - this is the main climate of "non-innovative capitalism". (original abstract)
XX
Jakość system informacyjnego decyduje o jakości procesu zarządzania. Jest on bowiem traktowany jako "specyficzny układ nerwowy organizacji, która łączy w jedną całość elementy systemu zarządzania". Aby więc mówić o efektywnym funkcjonowaniu organizacji, należy zaprojektować, a następnie stale doskonalić system informacyjny tak, aby zapewniony był sprawny przepływ informacji. Informacje, obok zasobów ludzkich, są jednym z najważniejszych elementów systemu informacyjnego. Każdy użytkownik może oczekiwać spełnienia innych cech jakościowych lub na innym poziomie. Zastosowanie rewelacyjnej nawet technologii nie jest w stanie zapewnić długotrwałego efektu. Dlatego proces doskonalenia jakości informacji musi być działaniem systemowym, zakorzenionym w strategii firmy, i obejmować szereg różnych elementów. W literaturze przedmiotu nie ma jednolitego katalogu cech określających informację wysokiej jakości. Istnieje zatem wiele koncepcji doskonalenia jakości informacji, które akcentują nieco odmienne elementy, lecz mają również pewne cechy wspólne. W niniejszym artykule przedstawiono kilka ujęć tej problematyki. Scharakteryzowano - bazujące na założeniu, że informacje są produktem procesów biznesowych - koncepcje L. Englisha i B. Godfreya oraz wykorzystujące kartę wyników podejścia D. Loshina i firmy konsultingowej PricewaterhouseCoopers, a także nieco odmienną propozycję J. Geigera, akcentującą rolę czynnika ludzkiego. (fragment tekstu)
EN
The aim of this article is to present the most important modem conceptions of information quality management. These are:- Total Information Quality Management Methodology of L. English,- Algorithm of Information Quality Improvement of B. Godfrey,- Data Quality Program of D. Loshin,- Data Quality Program of PricewaterhouseCoopers,- Data Quality Program of J. Geiger. (original abstract)
XX
Badania i analizy prowadzone przez światową organizację GS1 wskazują na to, ze kluczowym elementem wpływającym na opłacalność wymiany handlowej jest prawidłowe przygotowanie danych produktowych. (fragment tekstu)
19
Content available remote Użyteczność informacji finansowych - wybrane aspekty
80%
XX
W dobie globalizacji podmioty bazują na informacji, która stanowi szczególny zasób. Informacja, która spełnia określone wymogi jakościowe, może służyć do podejmowania decyzji ekonomicznych. Autorzy rozważając użyteczność informacji, rozpatrują ją w kontekście prawnym oraz technicznym, a prezentując wyniki badań empirycznych wskazują różne podejścia do użyteczności prezentowane przez niektóre polskie spółki giełdowe. (abstrakt autora)
EN
In the era of globalization, the parties are based on the information, which is a particular resource. Information that meets certain quality requirements can be used for making economic decisions. Authors considering the usefulness of the information, process it in the context of the legal and technical, and presenting the results of empirical studies suggest different approaches to usability presented by some Polish listed companies. (author's abstract)
20
Content available remote Znaczenie targów w procesie przekazywania informacji - kontekst ery informacyjnej
80%
XX
Od dziesięcioleci targi są traktowane jako wielofunkcyjne wydarzenia, pozwalające na realizację zróżnicowanych celów przez wystawców. W dobie społeczeństwa informacyjnego zyskują jednak na znaczeniu nowoczesne, alternatywne wobec targów formy komunikacji - w tym przede wszystkim Internet. W tym kontekście warto zastanowić się, jaki jest obecny wizerunek targów w wymiarze dzielenia się informacją. W związku z tym celem artykułu jest eksploracja postrzegania funkcji informacyjnej współczesnych targów. Aby tego dokonać, przeanalizowano literaturę przedmiotu oraz zrealizowano badanie wśród wystawców.(abstrakt autora)
EN
For many decades, trade fairs have been perceived as multifunctional events enabling exhibitors to accomplish diversified goals. In the age of information society, however, up-to-date and alternative to trade fairs forms of communication - including mainly the Internet, are becoming more and more significant. In that context, it is worth pondering what is the present image of trade fairs in terms of sharing information. Therefore, the aim of the article is to determine the contemporary perception of the information function of trade fairs. To attain that goal, literature on the subject has been analysed and research among exhibitors has been conducted. (author's abstract)
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.