Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Analysis of Training Services Market in Poland
100%
EN
Many documents and initiatives at a government level emphasize the necessity of a society and a country to develop further basing on education, digitization and innovations. The article concerns the first of mentioned factors, i.e. the education market, and even more the training services market in Poland. Its aim is to show the size of such a market and to present basic analysis of competitiveness. A definitional chaos connected with determining the range of training services market as well as with a definition of a training institution does not contribute to the construction of unified strategy directed towards such a market (this constitutes the first part of the article). In a further part a size of geographical difference of the training market, its disintegration, a local character in the activities of most of training institutions as well as product differences are presented.
PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań empirycznych (analiza desk research oraz wywiady indywidualne – IDI i grupowe – FGI z przedstawicielami instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej, przedstawicielami banków i instytucji z otoczenia biznesu) dotyczących podaży i popytu na kwalifikacje i kompetencje w sektorze bankowym. Przeprowadzone badania wskazują na występowanie w branży specyficznych kompetencji i kwalifikacji, które mogą być podstawą do opracowania Sektorowej Ramy Kwalifikacji1.
3
Content available Foreword
100%
EN
Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny tematyczny numer kwartalnika Edukacja Ekonomistów i Menedżerów – tym razem poświęcony tematyce przedsiębiorczości i rozwojowi postawy przedsiębiorczej. Pojęcie przedsiębiorczości, jak się wydaje, jest częściej utożsamiane w powszechnym rozumieniu z prowadzeniem działalności gospodarczej, jednak fundamentem opracowania artykułów do bieżącego numeru było spojrzenie szersze. Przedsiębiorczość wiąże się z cechą działań człowieka prowadzących do zapewnienia racjonalnej i efektywnej koordynacji oraz wykorzystania zasobów danego przedsięwzięcia i w naszym przekonaniu, w szerszym ujęciu, jest przymiotem postawy ludzkiej, którą trafnie określił m.in. guru zarządzania, P.F. Drucker. Autor ten stwierdził, że przedsiębiorczość to cecha postawy człowieka, która oznacza gotowość i zdolność do podejmowania oraz rozwiązywania w sposób twórczy i nowatorski nowych problemów, przy świadomości związanego z tym ryzyka, umiejętnego wykorzystania pojawiających się szans i okazji oraz elastyczngo przystosowania się do zmiany warunków. Tak więc jest to przymiot zarówno kierującego organizacją, będącego pracodawcą dla innych, jak i pracobiorców. Z tej perspektywy został przygotowany pierwszy artykuł numeru, autorstwa A. Bagieńskiej. Autorka skupia się na poziomie wykształcenia jako czynniku oddziałującym na sukces przedsiębiorcy. Pokazuje, że najistotniejszą rolę w tworzeniu miejsc pracy wśród osób prowadzących własną działalność gospodarczą mają przedsiębiorcy z wykształceniem wyższym, ten czynnik ma też wpływ na trwałość działalności biznesowej, mierzonej wskaźnikiem przeżycia przedsiębiorstw. K. Gadomska‑Lila z kolei skupia się na uwarunkowaniach kulturowych przedsiębiorczości. Autorka dokonuje analizy czynników kulturowych wpływających na kształtowanie postaw przedsiębiorczych i sukcesu przedsiębiorców oraz próbuje zidentyfikować cechy kultury przedsiębiorczości i jej kluczowe atrybuty. Inną perspektywę przedstawia A. Niewiadomska. W kontekście starzejącego się społeczeństwa dokonuje ona analizy czynników skłaniających osoby starsze do podjęcia własnej działalności gospodarczej, a także przedstawia bariery utrudniające ten proces. Innowacyjne podejście do rozwijania przedsiębiorczości, wykorzystujące zastosowanie umiejętności myślenia projektowego, zaczerpniętego z metodologii Design Thinking, przedstawiają A. Wolińska‑Skuza i M. Skuza. Podejście to, zda‑ niem autorów, skłania do przedsiębiorczości i współpracy zespołów interdyscyplinarnych, nastawionych na diagnozowanie problemów, generowanie pomysłów oraz testowanie najlepszych rozwiązań. Przedsiębiorczość to jednak nie tylko same pozytywy. O negatywnych aspektach działań przedsiębiorczych pisze D. Turek. Uwarunkowania „ciemnych stron” przedsiębiorczości przedstawia w perspektywie dwóch wymiarów: jednostkowego – organizacyjnego oraz zewnętrznego – wewnętrznego. Kolejny artykuł to tekst D. Jegorow, która dokonuje analizy negatywnych skutków wsparcia publicznego realizowanego w formie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Autorka zgłasza wiele zastrzeżeń do obowiązującego w tym obszarze modelu, uznaje bowiem, że celem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw stało się zdobywanie grantów, a nie rozwój. Część prezentującą wyniki badań empirycznych rozpoczyna artykuł A. Postuły i A. Brzozowskiej. Zawiera on analizę programów i metod nauczania wykorzystywanych na uniwersytetach, rozwijających przedsiębiorczość, oraz przedstawia wyniki badań na temat najistotniejszych elementów kompetencji określonej jako „przedsiębiorczość”, które należy doskonalić w edukacji akademickiej. Tematykę jakości procesów dydaktycznych realizowanych na uczelni wyższej rozwija L. Jabłonowska, która eksploruje temat kultury pracy edukacji biznesowej ze względu na wymiar jakości kształcenia w kontekście wyłaniających się trendów w edukacji jako konsekwencji zmian cywilizacyjnych i wymagań rynku pracy. M. Mularska‑Kucharek przedstawia społeczne determinanty postaw przedsiębiorczych, obejmujących zmienne społeczno‑demograficzne, oraz związane z socjalizacją, stanowiące istotne mechanizmy warunkujące przedsiębiorczość. Pokrewny temat, tj. problematykę zespołowości i indywidualizmu, zawiera arty‑ kuł B. Krawczyk‑Bryłki. Na motywie autonomii oraz oczekiwanym i faktycznym poziomie satysfakcji osób prowadzących działalność gospodarczą skupia się natomiast P. Ziemiański. Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przedstawia M. Flieger. Autor dokonuje oceny skuteczności oddziaływania tych instrumentów na przedsiębiorców lokalnych na przykładzie wielkopolskiej gminy Wronki. Zdajemy sobie sprawę, iż w artykułach nie przedstawiono wszystkich aspektów przedsiębiorczości. Tematyka ta jest rozległa, o czym świadczy liczba artykułów, które otrzymaliśmy od autorów. W związku z tym miło nam przekazać Państwu informację, iż kolejny numer także będzie w dużej mierze dotykał zagadnień przedsiębiorczości. Mamy nadzieję, że ten i kolejny numer kwartalnika znajdzie uznanie czytelników i będzie stanowić inspirację do dalszych dociekań naukowych na temat tak istotny dla praktyki gospodarczej naszego kraju, jakim jest rozwój przedsiębiorczości i postaw przedsiębiorczych. Życzę Państwu ciekawej i pożytecznej lektury Dr Dariusz Danilewicz
4
Content available The Concept of Well-being in Organisational Reality
100%
PL
The well-being concept refers to other similar concepts related to people’s physical, mental, emotional and intellectual well-being. In broader terms, in addition to internal dimensions, it must include external dimensions as well. In discussing the concept of wellbeing, it is worth using a holistic approach – implementing this approach in practice allows for achieving measurable organisational effects.
5
Content available Słowo wstępne
100%
PL
Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny tematyczny numer kwartalnika Edukacja Ekonomistów i Menedżerów – tym razem poświęcony tematyce przedsiębiorczości i rozwojowi postawy przedsiębiorczej. Pojęcie przedsiębiorczości, jak się wydaje, jest częściej utożsamiane w powszechnym rozumieniu z prowadzeniem działalności gospodarczej, jednak fundamentem opracowania artykułów do bieżącego numeru było spojrzenie szersze. Przedsiębiorczość wiąże się z cechą działań człowieka prowadzących do zapewnienia racjonalnej i efektywnej koordynacji oraz wykorzystania zasobów danego przedsięwzięcia i w naszym przekonaniu, w szerszym ujęciu, jest przymiotem postawy ludzkiej, którą trafnie określił m.in. guru zarządzania, P.F. Drucker. Autor ten stwierdził, że przedsiębiorczość to cecha postawy człowieka, która oznacza gotowość i zdolność do podejmowania oraz rozwiązywania w sposób twórczy i nowatorski nowych problemów, przy świadomości związanego z tym ryzyka, umiejętnego wykorzystania pojawiających się szans i okazji oraz elastyczngo przystosowania się do zmiany warunków. Tak więc jest to przymiot zarówno kierującego organizacją, będącego pracodawcą dla innych, jak i pracobiorców.
EN
On June 20, 2020, an open on-line seminar Work and Career in the Period of Economic Recovery was held, organised by the Institute of Human Capital (SGH Warsaw School of Economics), together with the Postgraduate Studies in Educational and Vocational Consulting, Development Management and Coaching (SGH), and the Postgraduate Studies in Human Capital Management (SGH).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.