Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1962

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 99 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Przewaga konkurencyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 99 next fast forward last
1
Content available remote Subsidiaries' dual embeddedness and innovation-related competitive advantage
100%
XX
Zagraniczne spółki zależne (filie zagraniczne) angażują się w dwa rodzaje współpracy: współpracę wewnętrzną (korporacyjną: z firmą matką oraz innymi filiami córkami) i współpracę zewnętrzną (międzyorganizacyjną). Opierając się na koncepcji "dualnego zakorzenienia", niniejszy artykuł proponuje model wyjaśniający rolę relacji wewnętrznych i zewnętrznych w budowaniu przewagi konkurencyjnej wynikającej z innowacji. W opracowaniu opisano wyniki analizy ścieżek, wykonanej przy wykorzystaniu danych z kwestionariusza Community Innovation Survey 2010-2012 na próbie przedsiębiorstw - członków grup kapitałowych z 10 państw UE, w większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wyniki pokazują pozytywny wpływ podwójnego zakorzenienia na innowacyjność filii zagranicznych, prowadzącego do budowania przewagi konkurencyjnej opartej zarówno na kosztach, jak również wyróżnianiu się. Wiedza pozyskiwana z zewnątrz jest mediatorem związku między relacjami wewnątrz korporacji a budowaną przewagą konkurencyjną. Relacje zewnętrzne i wewnętrzne nie wykluczają się nawzajem, wręcz przeciwnie - jeśli występują jednocześnie, wzmacnia to ich wpływ na innowacyjność. Integracja wewnętrzna odgrywa decydującą rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej wynikającej z innowacji nakierowanej na obniżanie kosztów, podczas gdy relacje zewnętrzne mają większy wpływ na przewagę konkurencyjną wynikającą z różnicowania. Kierownictwo przedsiębiorstw powinno więc promować oba typy relacji, uwzględniając ich odrębne role w procesie budowania przewagi konkurencyjnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The foreign subsidiaries of multinational enterprises are involved in two types of networks: an internal (corporate) network within the company including the headquarters and sister subsidiaries, and an external (inter-organizational) network of cooperating partners. Based on the concept of "dual embeddedness," this paper proposes a model explaining the role of internal and external relationships in developing innovation-related competitive advantages. A path analysis was conducted based on data from the Community Innovation Survey's 2010-2012 sample of enterprises - members of capital groups from 10 EU member states, mostly CEE (post-transition countries). The results show the positive influence of dual embeddedness on subsidiaries' innovation, leading to competitive advantages based on cost and on differentiation. A mediating role for external knowledge in the link of internal integration and competitive advantage is posited. External and internal relationships are not mutually exclusive; on the contrary, together they reinforce each other's impact on innovation performance. Internal integration plays a decisive role in building innovation-related competitive advantages based on cost, whereas external relationships have stronger influence on differentiation-based advantages. Therefore, the management of such firms should promote both types of relationships, considering their distinct roles in the process of building competitive advantages.(original abstract)
2
Content available remote Dynamizowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
100%
XX
W opracowaniu zasygnalizowano istotę przewagi konkurencyjnej i tymczasowość jej źródeł. Wskazano przy tym wyjątkową rolę właściwego doboru źródeł przewagi, zarówno własnych, jak i generowanych we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Zaproponowano ponadto ich systematyzację i strukturyzację, a także operacjonalizację za pomocą autorskiego narzędzia w postaci nawigatora dynamizacji przewagi konkurencyjnej. Funkcjonalność narzędzia zobrazowano na przykładzie przypadku wybranej firmy(abstrakt oryginalny)
EN
The study signals the essence of competitive advantage and temporality of its sources. It indicates the unique role of the proper selection of advantage sources, both own and generated in collaboration with external partners. Furthermore, their systematization and structuring is proposed, as well as operationalization as a navigator tool for more dynamic competitive advantage. The functionality of the tool is illustrated as a case study of the chosen company
XX
Aktywa są podstawowym źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Ujawnianie informacji o strategicznych aktywach, czynnikach wzmacniających tę grupę oraz możliwość racjonalnego zarządzania tymi aktywami sprzyja utrzymaniu i wzmocnieniu pozycji na rynku. Aktywa rynkowe są specyficzną grupą, ponieważ każdy potencjalny i aktualny klient postrzega przedsiębiorstwo przez pryzmat tej grupy aktywów, dlatego tak ważną kwestią jest zdefiniowanie, usystematyzowanie i ujawnianie (na poziomie jednostki oraz w jej otoczeniu) informacji o tych aktywach przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
Assets are the base source of permanent competitive advantage of a company. Disclosing information on strategic assets, factors influencing and strengthening them help managers to manage and make rational decisions. Market assets are a very important group because every potential and current client of a company perceives a company through them. Defining, classifying and disclosing information on these assets (on the company level and outside the company borders) is nowadays a primary research issue.(original abstract)
4
Content available remote Badanie znaczenia zasobów niematerialnych w strategii przedsiębiorstwa
80%
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań nad oryginalnością, użytecznością i ważnością zasobów niematerialnych w planowaniu strategicznym przedsiębiorstwa. Za literaturą przedmiotu przedstawiono liczne niespójności w teorii zasobów niematerialnych. Przyjęto własną koncepcję zarówno listy takich zasobów, jak i sposobu ich badań. Przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących oryginalności, użyteczności i ważności zasobów niematerialnych. Według autora jest to clou podstawy przewag konkurencyjnych współczesnych przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the article is to present the results of the research on the originality, usability, and importance of intangible resources in enterprise's strategic planning. In accordance with the literature, much inconsistency in the theory of intangible resources was presented. The own concept of both the list of such resources and the way of researching them was proposed. The results of empirical research concerning originality, usability, and importance of intangible resources were presented as well. According to the author, it is the clou of a base of contemporary enterprises' competitive advantages.(original abstract)
XX
Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczące wykorzystania CSR jako narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej przez największe przedsiębiorstwa Europy Środkowo- Wschodniej zarządzane przez zagranicznego inwestora strategicznego. Przyjęto, że zagraniczny inwestor strategiczny będzie traktował CSR w sposób bardziej systemowy: spójny z misją i wartościami kultury organizacyjnej oraz łączący poszczególne filie. Jako taka, społeczna odpowiedzialność może być lepiej wykorzystana w procesie budowania przewagi konkurencyjnej i unikalności organizacji. W badanych przedsiębiorstwach CSR jest traktowana strategicznie, ale nie jest wykorzystana do kształtowania unikalności organizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the results of the research of using CSR in building competitive advantage. The largest Central-Eastern European companies managed by the international strategic investor were researched. In the paper it is assumed that international strategic investor treats corporate social responsibility in more systematic way: as consistent with a mission, as well as corporate values, and connecting subsidiaries. As such, social responsibility can be better used in the process of building competitive advantage, as well as the uniqueness of the organization. In the surveyed companies CSR is perceived as an element of the strategy, but it is not used in the organizational uniqueness creation.(original abstract)
6
Content available remote Kreatywna destrukcja w dynamicznym formułowaniu strategii biznesowej
80%
XX
Artykuł jest poświęcony znalezieniu odpowiedzi na pytanie: jakie warunki powinny być spełnione, aby zatrudnieni w przedsiębiorstwie i współpracujący z nim byli gotowi rozpocząć proces twórczej destrukcji w celu podwyższenia konkurencyjności tego przedsiębiorstwa. Kluczowymi tezami artykułu są: 1) kapitał intelektualny winien być kreowany w większym stopniu przez kapitał ludzki i relacyjny niż organizacyjny, 2) organiczne przywództwo strategiczne powinno prowadzić do ujawniania się nadzwyczajnych talentów w toku podejmowania decyzji, 3) duchowość miejsca pracy powinna integrować pracowników przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to answer the question: what conditions must be met the employees and people cooperating within the company were willing to start a process of creative destruction in order to seek a market offer more attractive and competitive? The article advances a thesis that: 1) The intellectual capital should be created to a considerable degree by human capital and by relational capital not organizational one, and the latter should be shaped by the processes of socialization. 2) Organic strategic leadership should lead to the appearance of extraordinary talents in the course of making decisions. 3) The work place spirituality should integrate the staff.(original abstract)
7
Content available remote Przewaga konkurencyjna jako krytyczny zasób przedsiębiorstwa
80%
XX
Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie próby rozwiązania problemu racjonalnego wyboru obszarów zasobowych, na których możliwe jest ukształtowanie przewagi konkurencyjnej o charakterystyce pozwalającej osiągnąć cele strategiczne firmy. Uznano także, że równie ważnym zagadnieniem wymagającym analiz jest zarządzanie zbudowaną przewagą w długim okresie, uwzględniając przy tym relacje przewag ze strategią i innowacjami pozwalającymi transformować posiadane zasoby do stanu wymaganego przez tę strategię. (fragment tekstu)
EN
Competitive advantages are gained by managing resources, thus the advantage itself becomes a resource too. Rational management of this resource requires definition of its characteristics for which the author proposes to use classification of advantages based on criteria which can also be treated as a perspective from which the area and scale of undertaken innovations is to be viewed. Numerous investigations that have been carried out for many years have not proved a distinct link between preferences in the choice of resources and the environment condition or even with the applied strategies. Thus, there has been proposed a model enabling association of the choice of resources for creation of competitive advantages with the characteristics of these advantages and the possibilities involved in classification of the innovations. (original abstract)
XX
Postępująca globalizacja oraz dynamika otoczenia sprawiają, że konkurowanie z firmami działającymi na rynku jest coraz trudniejsze. Jedną z metod osiągania oraz utrzymywania przewagi konkurencyjnej jest stworzenie modelu biznesowego z wykorzystaniem do tego celu innowacji. Ważne jest zrozumienie koncepcji oraz jej kluczowych elementów, dlatego w pierwszej kolejności w artykule zaprezentowane zostały różne podejścia do definiowania pojęcia modelu biznesowego; wyjaśniono też jego istotę oraz znaczenie. Następnie przedstawiono przykładowy szablon modelu biznesowego - model Canvas wraz z charakterystyką jego wszystkich elementów oraz obszarów.(abstrakt oryginalny)
EN
Increasing globalization and the dynamics of the environment makes the competition from the companies operating in the market is more and more difficult. One of the methods of achieving and maintaining a competitive advantage is to create a business model, taking advantage of the innovation. It is important to understand the concept and its key elements, so in the first place was presented different approaches to make definition of the concept of the business model, pointing to its essence and meaning. You will then be presented to a sample template business model - a model Canvas, together with the characteristics of its all components and areas(original abstract)
XX
W XXI wieku ekologia staje się codziennością w biznesie. Większość firm na świecie, bez względu na wielkość, profil działalności i zasoby finansowe, podejmuje działania w zakresie ochrony środowiska. Prowadzenie produktów i technologii przyjaznych dla środowiska jest sposobem na wyróżnienie się wśród konkurentów i wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy. Zielony marketing stanowi dziś szansę nie tylko dla firm innowacyjnych i szybko reagujących na zmiany, ale stwarza możliwość pozyskania przewagi konkurencyjnej dla każdej organizacji. W artykule omówiono zagadnienia szeroko rozumianego zielonego marketingu w kontekście możliwości wykorzystania poszczególnych instrumentów marketingowych do budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw oferujących produkty proekologiczne.(abstrakt oryginalny)
EN
In the twenty-first century the ecology becomes a widespread business concern. Most companies in the world, regardless of size, business profile and financial resources, take activity in terms of environmental protection. Keeping products and technologies environmentally friendly is a way to stand out among competitors and create company's positive image. Green marketing is a chance for innovative companies as well as for any other organization, creating the competitive advantage. The article discusses the issues broadly defined "green" marketing, in the context of using marketing instruments for building competitive advantage of companies offering environmentally friendly products.(original abstract)
XX
Osiąganie i utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa oznacza wybór sposobu radzenia sobie z konkurencją dzięki wykorzystaniu określonych narzędzi i mechanizmów konkurowania w krótkim oraz długim okresie. Przyjęta koncepcja konkurencyjności wynika z uwarunkowań dotyczących otoczenia oraz źródeł konkurencyjności tkwiących wewnątrz przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
EN
The paper was concerned witch review of business competition conceptions in context witch advantage competition sources. Theoretical reflections have completed by stocks and competences researches in chosen partnership. The main objective was to define its market position supported by offered competitive strategy. (original abstract)
XX
Ciągłe zmiany zachodzące w otoczeniu wymuszają na przedsiębiorstwach elastyczne podejście do wykorzystywanego modelu biznesu. Jego analiza jest skutecznym narzędziem wspomagającym podejmowanie strategicznych decyzji w przedsiębiorstwie. W artykule przedstawiono przegląd literaturowy różnych definicji, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji business model canvas, według której przeprowadzono egzemplifikację przedsiębiorstwa UK-POL Sp. z o.o.(abstrakt oryginalny)
EN
Continuous changes in the environment are forcing enterprises to use a flexible approach to their business model. The analysis is an effective tool for strategic decision-making. This paper presents an overview of various definitions of literature, with particular emphasis on the concept of business model canvas. There was conducted UK-POL Ltd. exemplification in accordance with this concept.(original abstract)
XX
Konkurencyjność jest materializacją konkurencji. Pozycja konkurencyjna, instrumenty konkurowania, przewaga konkurencyjna i potencjał konkurencyjności to elementy konkurencyjności tworzące jej łańcuch. Postrzegać należy ją wielopłaszczyznowo, poprzez zdolność absorpcyjną, adaptacyjną i innowacyjną, a nie tylko efektywność działania. Dotyczy to ujęcia makro, mezo i mikroekonomicznego. Wielopłaszczyznowość pojęciowa implikuje ocenę konkurencyjności, a teoretyczne jej miary są szerzej określone niż praktyczne możliwości ich zastosowania. Cel teoriopoznawczy, dla wiodącej w artykule tej warstwy rozważań, wyznacza ścieżkę wielopłaszczyznowego rozumienia konkurencyjności, przewagi konkurencyjnej i jej wzrostu oraz zmiany orientacji i strategii konkurencyjnej. W warstwie empiryczno-aplikacyjnej cel opisany jest przez wielowątkową i wielokryterialną ocenę konkurencyjności. Przywołane wnioski z wycinku badań empirycznych (mezostruktura gospodarki polskiej w latach 1990-2011) implikują tezę, że pomimo ograniczoności i kosztu pozyskania danych liczbowych, badania konkurencyjności populacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem metod ilościowych dostarczają obiektywnych ustaleń i ocen uogólniających, a nadmiernie stosowane obecnie badania jakościowe stanowić powinny tylko ich dopełnienie. (abstrakt oryginalny)
EN
Competitiveness is the materialization of competition. A competitive position, competitive instruments, a competitive advantage and competitive potential constitute the chain of competitiveness. It should be viewed as a multidimensional phenomenon from the perspective of its absorptive, adaptive and innovative ability - not only from the point of view of its effectiveness. It concerns a macro-, meso and microeconomic approach. The multidimensional character of the term in question implies an assessment of competitiveness, and its theoretical measures are broader than the scope of its practical applications. The theoretical and cognitive objective of the paper determines - in the context of presented considerations - a path for a multidimensional understanding of competitiveness, competitive advantage and its growth, as well as changes in orientation and competitive strategies. From the empirical perspective, the objective of the work is described by means of a multidimensional and multi-criteria assessment of competitiveness. The presented conclusions resulting from empirical research (the meso-structure of the Polish economy in 1990-2011) imply that despite the limitations and costs of collecting data, the research of the competitiveness of the population of companies with the use of quantitative methods results in unbiased judgments and generalized assessments, and the currently overestimated qualitative studies should only play a supplementary role. (original abstract)
13
Content available remote CSR i jego rola w generowaniu korzyści ekonomicznych - w świetle wyników badań
80%
XX
Dla współcześnie działającego przedsiębiorstwa koncepcja CSR (Corporate Social Responsibility) staje się dynamicznie rozwijającym się standardem. Przejawia się głównie w takich wydarzeniach, jak: kampanie społeczne, wolontariat pracowniczy, sponsoring wydarzeń kulturalnych, sprzedaż produktów połączona z przeznaczaniem części zysku na określony cel społeczny, tworzenie kodeksów etycznych czy ekoznakowanie produktów. Mimo szczytnego celu przyświecającego koncepcji CSR, często stosowana jest ona jedynie wówczas, gdy przynosi korzyści. Jej wdrożenie do praktyki gospodarczej nie ma nic wspólnego z altruizmem, lecz odzwierciedla sposób zarządzania przedsiębiorstwem, prowadzący do zrównoważonego sukcesu. Współczesne przedsiębiorstwa pomnażają swoje zyski i umacniają pozycję konkurencyjną wówczas, gdy zaspokajają potrzeby wszystkich interesariuszy, a to sprawia, że realizacja CSR jest sposobem generowania korzyści ekonomicznych. Celem artykułu jest próba wykazania percepcji CSR-u jako koncepcji pozwalającej na uzyskiwanie przez przedsiębiorstwa korzyści (ekonomicznych). Posłużono się modelami teoretycznymi CSR i wynikami badań ankietowych dotyczących ekonomicznych aspektów społecznej odpowiedzialności. Badania przeprowadzono w maju 2015 r. na próbie 40 przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego. Dobór obszaru był celowy, a kryterium doboru stanowiło zróżnicowanie społeczno-kulturowe. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że respondenci nie dostrzegają jednoznacznej korelacji między działaniami społecznie odpowiedzialnymi a efektami ekonomicznymi, twierdzą, iż jest to koncepcja przynosząca korzyści nie tylko przedsiębiorstwu, ale także społeczeństwu, znają CSR za źródło tworzenia wartości dla przedsiębiorstw i udziałowców.(abstrakt oryginalny)
EN
The concept of CSR (Corporate Social Responsibility) its a standard for currently operating companies. The idea of CSR is a new, dynamically developing concept, which manifests itself mainly in such events as: social campaigns, volunteering, sponsoring cultural events, selling product and earmarking part of the profit for a specific social purpose, the creation of codes of ethics or eco-labeling of products. Despite the noble purpose behind the concept of CSR, it is often used only when the companies can get benefits. Its implementation into economic practice has nothing to do with altruism, but reflects the way business is managed, leading to sustainable success. Today companies are multiplying their profits and strengthening the competitive position if they meet the needs of all stakeholders. It makes the implementation of CSR be a way of generating economic benefits. The aim of this article is an attempt to answer the question about the role of CSR in multiplying economic benefits of modern businesses? For the realization of this objective the theoretical models of CSR were used as well as the results of the survey on the economic aspects of social responsibility. The research was carried out on a sample of 40 companies in May 2015 in the Opolskie Voivodeship. On the basis of the study it can be concluded that the respondents: do not see a clear correlation between the social responsible activities and accounting, argue that the concept of CSR is profitable for all stakeholders, consider CSR as a source of value for companies and shareholders.(original abstract)
XX
Artykuł był próbą wskazania, że dla poprawy racjonalności działania przedsiębiorstw w konkurencyjnej gospodarce, wymagane jest poszukiwanie różnych form współpracy, które zapewnią poprawę efektywności oraz wpłyną na obniżenie kosztów własnych (kosztów transakcyjnych i w efekcie kosztów łańcucha dostaw). W części praktycznej artykułu, przedstawiono prosty przykład wykorzystania rachunku kosztów dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.
EN
In this paper the cooperation of enterprises is being taken into consideration. Special significance in researched problem was dedicated to costs accounting and the creation of costs value in the chain of supply. The simple model of solution this problem is showed in article too. Effective and efficient performing of main task in enterprises demands the minimization of costs. It is connected with accurate planning of its value. One of the methods that can be used for it is target costing. It gives information about costs value and its structure and allows planning the technique of production in all organizations in chain of supply. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest identyfikacja cech różnicujących zdolności dynamiczne od zdolności operacyjnych. W pierwszej kolejności wyjaśniono, czym są zdolności organizacyjne. Następnie rozpoznano pakiet zdolności organizacyjnych, przyjmując za kryterium rolę zdolności w rozwoju organizacji. Zakładając, iż istniejące w literaturze definicje konstruktów - zdolność dynamiczna i zdolność operacyjna są wyrazem rozumienia przez badaczy tych konstruktów, dokonano przeglądu istniejących ich (konstruktów) konceptualizacji. Dzięki temu odsłonięto poglądy wybranych badaczy odnośnie znaczenia nadawanego przez nich tym konstruktom do celów badań. Ustalenia w zakresie wyróżników obu typów zdolności nie wyczerpały tematu wytyczania granicy między tymi zdolnościami. Wręcz przeciwnie, ujawniły, że granice między tymi zdolnościami są rozmyte i warto kontynuować badania nad ustaleniem tego, co konstytuuje te dwa typy zdolności organizacyjnych, i wytyczeniem cech odróżniających je od siebie.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research paper is the identification of the characteristics which differentiate dynamic capabilities from operational capabilities. First, it was explained what operational capabilities are. Next, the set of the operational capabilities was recognized with the use of the criteria of the role of capabilities in the development of the organization. Assuming that the specialist literature definitions of the constructs - dynamic capability and operational capability, are the expression of the constructs' understanding by the researchers, the existing (constructs) conceptualizations were reviewed. It helped to present the views of the selected researchers on the meaning given by them to these constructs for research purposes. The arrangements in the domain of characteristics in both types of capabilities did not exhausted all subjects of demarcation between these capabilities. On the contrary, they showed that the bounds between these capabilities are indistinct and it is worth continuing researches on finding out what constitutes these two types of organizational capabilities as well as marking their distinguishing features.(original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych koncepcji konkurencyjności na poziomie mikroekonomicznym oraz analiza głównych czynników mających istotny wpływ na konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych. Istotne jest rozpoznanie i zrozumienie, jak poszczególne uwarunkowania determinują konkurencyjność przedsiębiorstw, oraz zwrócenie szczególnej uwagi na takie aspekty związane z analizą konkurencyjności przedsiębiorstw, jak pozycja konkurencyjna, źródła i instrumenty budowania przewagi konkurencyjnej oraz wybrane metody pomiaru konkurencyjności. W artykule dokonano analizy piśmiennictwa w zakresie wskazanym powyżej. Z przedstawionych koncepcji wynika, iż współcześnie trudno jest mówić o jednolitym i powszechnie akceptowanym podejściu do zagadnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa, gdyż różnorodność koncepcji oraz klasyfikacji czynników determinujących konkurencyjność ukazuje złożoność i wielowymiarowość tego zagadnienia.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present some concepts of competitiveness at the microeconomic level and the analysis of the main factors, which have a significant impact on the competitiveness of modern enterprises. It is important to recognize and understand how different factors determine the competitiveness of enterprises.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono możliwości uzyskiwania informacji na temat przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na podstawie mnożnika C/Z. Wykorzystanie mnożnika C/Z sprowadza pomiar przewagi konkurencyjnej do analizy wielkości zrealizowanej i oczekiwanej stopu zwrotu z kapitału własnego. Różnica między tymi parametrami jest opisywana jako spread stóp zwrotu, a wartość dodana jest uzyskiwana, jeżeli spread stóp zwrotu jest dodatni. Osiągnięcie dodatniego spreadu stóp zwrotu oznacza, że przedsiębiorstwo osiąga ponadprzeciętne stopy zwrotu. Wielkość dodatniego spreadu stóp zwrotu jest finansową miarą przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Warunkiem uzyskania wartości dodanej przez przedsiębiorstwo jest osiągnięcie stopy zwrotu z kapitału własnego większej od oczekiwanej stopy zwrotu (tj. kosztu kapitału własnego). Inwestorzy przypisują największą wartość przedsiębiorstwom, które tworzą największą wartość dodaną.Teza artykułu brzmi: mnożnik C/Z zawiera informacje na temat wielkości różnicy między zrealizowaną i wymaganą stopą zwrotu. Artykuł przedstawia powiązania pomiędzy wyceną mnożnikiem C/Z a popularnym modelem Gordona, który do szacowania wartości udziałów wykorzystuje prognozowane wartości dywidendy. Liczba okresów osiągania przewagi konkurencyjnej zależy od etapu finansowego cyklu życia przedsiębiorstwa. Etap finansowego cyklu życia determinuje politykę dywidendy przedsiębiorstwa oraz dynamikę zmian dywidendy. (fragment tekstu)
EN
The P/E valuation model includes value drivers estimations. Positive rate of return spread (the difference between required and realized rate of return) is the measure of competitive advantage. Using normalized P/E ratio as a reference point allows to estimate abnormal rate of returns and competitive advantage period. (original abstract)
XX
W wyniku przeprowadzonej analizy sformułowano następujące wnioski: Hipoteza H1: grupy kapitałowe uzyskują przewagę konkurencyjną opierając się na zasobach zewnętrznych - nie znalazła potwierdzenia. Dane statystyczne wskazują, że grupy dążą do pewnej równowagi pomiędzy wyróżnionymi zasobami. W czynnikach składających się na zasoby zewnętrzne najwyższe oceny ekspertów dotyczą: marki firmy (średnia ocena, na czterostopniowej skali - 2,90), współ pracy z partnerami biznesowymi (2,33) oraz lojalności klientów (2,08). W przy padku zasobów wewnętrznych oceny kształtują się następująco: know-how (3,00), technologia (2,54), umiejętności i kompetencje pracowników (2,11). Z punktu widzenia uzyskiwania przewagi konkurencyjnej największe rezerwy tkwią w kształtowaniu lojalności klientów oraz podnoszeniu umiejętności i kompetencji pracowników. Hipoteza H2: grupy kapitałowe o przewadze akcjonariatu zagranicznego częściej niż grupy z przewagą akcjonariatu polskiego budują przewagę konkurencyjną poprzez zasoby zewnętrzne - znalazła swoje potwierdzenie na poziomie rozkładów procentowych. Przy wprowadzeniu zmiennej kontrolnej "wiek grupy" okazało się, że sygnalizowana w hipotezie zależność dotyczy jedynie grup powstałych w latach 2001-2008. Niewykluczone, że "stare" grupy większy nacisk kładą na utrzymaniu dotychczasowych klientów niż na pozyskiwaniu nowych. Kolejna zmienna kontrolna - charakter inwestorów - również pokazała większą aktywność grup kapitałowych, z przewagą akcjonariatu zagranicznego do wykorzystywania zasobów zewnętrznych. Interesujące jest, że 50% strategicznych inwestorów zagranicznych skłania się do zrównoważonego wykorzystywania zasobów; Hipoteza H3: wyspecjalizowane grupy kapitałowe tworzą przewagę konkurencyjną, koncentrując się na zasobach wewnętrznych - potwierdziła się w od niesieniu do grup powstałych przed 2001 rokiem oraz w przypadku inwestorów funduszowych. Natomiast wśród grup mających inwestorów strategicznych występuje 50% koncentrujących się na zasobach zewnętrznych i 50% na wewnętrznych. Grupy działające w różnych sektorach, o wskaźniku specjalizacji mniejszym niż 0,69, najbardziej różnicują swoje strategie. Zapewne w większym stopniu muszą uwzględniać specyfikę sektorów, w których lokują swoje produkty. Analiza objęła wszystkie grupy kapitałowe notowane na GPW, ale z punktu widzenia statystyki są to niewielkie liczebności. Kolejne grupy kapitałowe, wchodzące na nasz rynek, mogą stosunkowo szybko zmienić zarysowane zależności. Warto zatem kontynuować badania i analizować profile zasobowe tych podmiotów gospodarczych. W kontekście omawianej problematyki okazało się, że determinantami wpływającymi na profile zasobowe jest wiek grupy oraz charakter inwestorów. Należy zatem, w dalszych badaniach, uwzględniać także i te zmienne. (fragment tekstu)
EN
The article aims to show on the basis of empirical research the determinants of capital group resource profiles. It is assumed that they play a major role in the development of their competitive advantage. The following capital group resources are distinguished: external, such as the company brand, customers' loyalty or cooperation with business partners as well as internal: know-how, skills and competence of human resourcesand technologies. Two hypotheses were formulated claiming that capital groups with the majority of foreign capital focus more on external resources and those specialised seek their competitive advantage in the development of internal resources. The latter was confirmed by the statistical analysis. There is a significant impact of the time of appearance and the character of investors on the group resource profile.(short original abstract)
XX
Marketing terytorialny (marketing miejsca) to jeden z najszybciej rozwijających się w ostatnim okresie obszarów teorii i praktyki marketingowej. Obserwuje się duży wzrost aktywności władz lokalnych i samorządów w zakresie marketingu miejsca. Wiele gmin, miast i województw podejmuje intensywne działania na rzecz budowania strategii marki. Dla ich ukonkretnienia wykorzystuje się benchmerking jako metodę mierzenia i porównywania organizacji z liderami odnoszącymi sukces w działalności gospodarczej, umacnianiu wizerunku i prezentowaniu wartości jednostki osadniczej. Celem artykułu jest ukazanie wpływu marketingu terytorialnego na możliwości zaspokajania potrzeb grup docelowych oraz skuteczności wypełniania zadań samorządowych.(fragment tekstu)
EN
Territorial marketing and use of marketing practices in municipalities Będzino, Mielno and Sianów have been presented. The experience of the city of Koszalin indicated the importance of shaping and developing the city, raising the brand's image and reputation. Opportunity for the development of communities can be benchmarking. This method has been presented in part four of this article.(original abstract)
XX
Strategia Lizbońska wyznaczyła krajom Unii Europejskiej cel stania się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką opartą na wiedzy, zrównoważonym wzroście ekonomicznym, spójności społecznej i lepszych miejscach pracy. Narzędziem realizacji tego ostatniego filaru jest modernizacja organizacji pracy, a w szczególności rozpowszechnienie telepracy (ang. telework). Według badania Business 2010 [SAP] przeprowadzonego przez Economist Intelligence Unit (październik 2004 - styczeń 2005) na zamówienie koncernu informatycznego SAP przeprowadzonego wśród ponad 4000 menedżerów (w tym 130 z Polski) w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej w niedalekiej przyszłości ważniejszy będzie sposób prowadzenia biznesu od wprowadzania nowych produktów i usług. O ile telepracę można uznać za elastyczną formę prowadzenia biznesu o tyle można wysunąć hipotezę, że jej skuteczną implementację przy wsparciu narzędzi IT będzie można wykorzystać w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Według badania Business 2010 aż 20% europejskich respondentów uznało rolę IT za krytyczną w pracy grupowej, 14% w zarządzaniu miejscem zatrudnienia i 9% w zarządzaniu relacjami z pracownikami. Autorzy na potrzeby własnych badań przyjęli definicję wprowadzoną przez niemiecki instytut empirica GmbH, który miał znaczący udział w pracach podczas programów badawczych dotyczących telepracy. Empirica uznaje za telepracownika osobę, która pracuje: w miejscu zamieszkania lub siedziby klienta bądź w pobliżu miejsca zamieszkania, poza siedzibą pracodawcy (zleceniodawcy), przez co najmniej jeden dzień w tygodniu, stosuje techniki informatyczno-komunikacyjne oraz używa łącza telekomunikacyjnego do przekazywania wyników pracy pracodawcy (zleceniodawcy).(fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 99 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.