Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1044

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 53 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Marketing research
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 53 next fast forward last
XX
Zwrócono uwagę na rosnące znaczenie badań marketingowych w Polsce w systemach terytorialnych, które wynikają z toczących się procesów koncentracji i internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
EN
In their paper, the authors point out to a growing importance of marketing research in Poland within territorial systems, which issues from on going processes of firm concentration and internationalisation, and accession of Poland to the European Union. Against this background, there are presented the key dilemmas of research in its spatial terms, supporting its analysis with the results of surveys performed by the Institute of Home Market and Consumption. The surveys covered the problems of enterprises and municipalities connected with information acquisition, allowing making marketing decisions concerning the definite geographical markets. (original abstract)
XX
W procesie podejmowania decyzji w marketingu międzynarodowym nie wystarczają wewnętrzne źródła informacji ani źródła wtórne zewnętrzne, które tworzyć powinny jedynie niezbędne tło badań realizowanych w trybie bezpośrednim. Badania marketingowe realizowane w otoczeniu międzynarodowym nie powinny być jednak uznane jedynie za proste rozszerzenie badań prowadzonych na rynku macierzystym. Jeśli chcemy dokonywać porównań rynków, niezbędne jest uwzględnienie wielu skomplikowanych kwestii metodycznych, spośród których istotne znaczenie ma problem ekwiwalencji obiektu badań i procesu badań bezpośrednich. (fragment tekstu)
EN
The article presents the following problems:- kinds of international research versus possibility of their results comparison,- methodological discipline of international marketing research,- cultural conditioning of equivalence in international research,- equivalence of a research object and of a process of direct research - selected problems,- problems of guaranteeing equivalence in international research carried out with the use of Internet. (original abstract)
XX
Badania marketingowe podlegają zmianom wraz ze zmianami w społeczeństwie, w którym są prowadzone. Zmieniają się także rezultaty tych badań, często bardziej na niekorzyść niż korzyść, w odniesieniu do kosztu ich przeprowadzenia. W artykule skupiono się na tym właśnie problemie. Zaproponowano w nim, w formie wstępnej i nierozwiniętej, podjęcie pewnych środków zaradczych dających się wykorzystać także w niewielkich podmiotach, czyli wykorzystanie w szerokim zakresie ,,niebadawczego" personelu organizacji do prowadzenia badań (na mniej wymagających etapach) oraz wykreowanie kultury poznawczej niezbędnej do takiego wykorzystania personelu. Na potrzeby artykułu i przeprowadzonego w nim wywodu posłużono się informacjami ze źródeł wtórnych i różnych obszarów wiedzy społecznej, co czyni opracowanie ściśle teoretyczne.(abstrakt autora)
EN
Marketing research undergoes changes along with social changes in the environment wherein it is conducted. The results of such research alter more for worse than for better in relation to the research cost. The paper focuses on this very problem. It has been proposed, in a very preliminary and not developed form, taking up certain measures against this situation, which may be also used in small business organizations: applying, in the widest possible scope, the ,,not-research'' personnel in the process of conducting a marketing research (during the least demanding stages), creating a cognitive culture necessary to fulfill the previous condition. The present analysis makes use of information from secondary sources from different kinds of social science, thus making the work strictly theoretical.(author's abstract)
XX
Celem referatu jest przedstawienie koncepcji metodologicznych skali USER (Use of Market Research) autorstwa Anil Menon i Jamesa B. Wilcoksa oraz propozycji jej adaptacji wraz z wybranymi wynikami badania pilotażowego na male; próbie menedżerów. (fragment tekstu)
EN
Proper management of information becomes a crucial thing for enterprise success in intensely competitive business environment. Measuring information and knowledge usage - both generated from undertaken research is important in such circumstances.The paper presents methodology and usage possibilities of USER - reliable and valid multidimensional scale measuring the types and extent of knowledge utilization based on the usage of market research - proposed by A. Menon and J. В Wilcox. Advantages of this scale were a main reason for the author to begin translation into Polish and adaptation procedure.The article contains selected results of the initial preliminary study on small sample of Polish managers using early form of adapted scale. The author also compares some results from original samples used by Menon and Wilcox with results of his own preliminary tests. Main limitations of preliminary tests are considered, as well as full text of scale items (in Polish). (original abstract)
XX
Warunki ekonomiczne i kulturowe nie są głównymi wyznacznikami jakości i skuteczności badań marketingowych, międzynarodowych. W przypadku badań IRWiK duży wpływ na osiągnięte rezultaty miały zarówno współpraca z międzynarodową agencją badań marketingowych, jak i nasze dotychczasowe doświadczenia badawcze. Stwierdzamy ponadto, że badania własne realizowane samodzielnie nawet w bliskich, sąsiednich krajach byłyby obciążone ryzykiem niepełnego ich przeprowadzenia bądź pełnego zrealizowania, ale z różnymi błędami. Można też dodać, że byłyby one tylko na pozór oszczędnościowe. W naszym bowiem przypadku koszty realizacji badania przez tę agencję były niższe aniżeli w każdej innej rozważanej wersji wykonania tegoż badania. (fragment tekstu)
EN
The paper presents a description of the research based on various phases of its execution. This serves as a background to show advantages and disadvantages which affect the final result of the research or at least its timing and smooth execution. (original abstract)
XX
Prowadzenie badań rynkowych i marketingowych jest we współczesnej gospodarce ważnym źródłem wiedzy o otoczeniu1. Dla wielu przedsiębiorstw informacje pozyskane w efekcie tych badań stanowią podstawę, na której opiera się w nich proces podejmowania decyzji oraz stają się istotnym czynnikiem konkurencyjności2. Dlatego też w opracowaniu podjęto próbę określenia zakresu, w jakim przedsiębiorstwa wykorzystują to źródło wiedzy oraz próbę szerszej charakterystyki tego aspektu ich działalności. Rozważania oparto o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w sierpniu 2009 r. wśród firm zlokalizowanych w mieście Bydgoszczy lub na terenie powiatu bydgoskiego. (fragment tekstu)
EN
In the paper authors attempt to determine the extent to which polish companies use market and marketing research and to broader characterize this aspect of their activities. The considerations are based on results of surveys conducted in August 2009 among firms located in the city of Bydgoszcz, or in the district of Bydgoszcz. (fragment of text)
EN
Theoretical background: Analytical marketing is at the heart of scientific research because it plays an important role in building the competitiveness of enterprises and is an opportunity for them to grow. Purpose of the article: The aim of the article is to present the results of a bibliometric analysis of the developing area of analytical marketing. Research methods: For this purpose, specialist journals published between 1900 and 2021 were searched in the Web of Science database. The scientometric analyses carried out on their basis concern the number of publications, authorship and co-authorship, the number of citations, journals, thematic categories, institutions, countries and keywords. Over 200 publications cited 2,563 times were analyzed. Main findings: The concept of analytical marketing was taken into account by over 400 authors, with Maria Petrescu authoring the highest number of publications, and Michel Wedel being the most significant author due to the number of citations. An important role, due to the number of publications in this area, is played by institutions based in the USA (over 50%), including the University of Nevada, Las Vegas (UNLV) and the Nevada System of Higher Education (NSHE). What is more, the conducted research emphasizes the importance of marketing analytics and presents benefits that stem from using it.(original abstract)(original abstract)
EN
In case of local authorities 45 municipal offices were subject to research. In each country 15 offices participated in the research. (...) A size of self-government offices subject to research (expressed in a number of inhabitants) was different in particular countries. In Poland the strongest group subject to research (40%) was made up of municipalities inhabited by 10,000-49,000 people. In the Czech Republic the strongest group subject to research (53.3%) was made up of municipalities inhabited by 5,000-9,999 people. In Slovakia the strongest group subject to research (60%) was made up of municipalities inhabited by 2,000-4,999 people. A Polish municipality inhabited by over 200,000 people was the largest municipality subject to research (with reference to a number of inhabitants) in all three countries. Employment levels in self-government offices subject to research in particular countries were different (size of the offices in question) and in a majority of cases up to 100 people were employed in a particular office. In Slovakia in all self-government offices subject to research employment levels did not exceed the above limit and in Poland a similar employment level was given by 53.3% of respondents. However, in the Czech Republic the strongest group of self-government offices subject to research was made up of offices that employed from 101 to 250 people. It is worth paying some attention to the fact that in case of a majority of municipalities subject to research employment levels are correlated with a number of inhabitants. (fragment of text)
XX
Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania studium przypadku w gromadzeniu wiedzy o zmianach zachowań nabywczych konsumentów. Metodologię studium przypadku, opartą na procedurze triangulacji danych i metod badawczych, zalicza się do nurtu interpretacyjnego, odmiennego od podejścia pozytywistycznego. W artykule przedstawiono podstawowe założenia podejścia interpretacyjnego oraz jego zastosowanie w badaniach zmian zachowań nabywczych konsumentów podlegających akulturacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the possibilities of using a case study to acquire knowledge about the changes in consumers' purchasing behaviour. A case study methodology based on the triangulation of data and research methods is classified into the research strand of an interpretative approach, which is different from a normative approach. The article describes basic guidelines of the interpretative approach and its application in the study of purchasing behavior changes in consumers acculturation.(original abstract)
XX
Niewiele jest szczegółowych dyscyplin naukowych, których wartość weryfikuje na co dzień praktyka gospodarcza. Do takich subdyscyplin nauk społeczno-ekonomicznych należy właśnie marketing. Status i znaczenie marketingu jest przedmiotem wielu dyskusji naukowych, o czym mogą świadczyć liczne publikacje, w których wskazuje się na postępującą dezaktualizację klasycznego marketingu. Niektórzy autorzy twierdzą wręcz, że "marketing jako funkcja zarządzania wydaje się być w odwrocie. Jednak marketing jako filozofia i orientacja zarządzania, przejawiana i praktykowana w całej firmie, jest coraz częściej postrzegana jako główny czynnik sukcesu organizacji. (fragment tekstu)
XX
Intensyfikacja zjawisk konkurencyjnych w czasach spowolnienia gospodarczego w drugiej dekadzie XXI wieku przyniosła zmianę perspektyw postrzegania i oceny jakości badań marketingowych. Celem artykułu jest analiza czynników wpływających na ocenę jakości usług badawczych na podstawie wyników badań prowadzonych w 2015 roku wśród menedżerów przedsiębiorstw korzystających z badań marketingowych. Wyniki badań wskazują, że kluczowymi determinantami są doświadczenie agencji badawczej w danej branży oraz umiejętność budowania relacjami z klientami. Oceny te w niewielkim stopniu różnicowane są przez cechy badanych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
Intensification of competitive phenomena in times of economic slowdown in the second decade of the twenty-first century has brought a change of outlook and perception of the quality assessment of marketing research. This article aims to analyse the factors affecting the assessment of the quality of research services based on the results of research conducted in 2015 among managers of enterprises using marketing research. The results indicate that the key determinants are research agency experience in the industry and ability to build relationships with customers. These assessments are slightly differentiated by features of the surveyed companies.(original abstract)
XX
Autor omawia w artykule kluczowe zagadnienia dotyczące badania zależności przyczynowo-skutkowych w kontekście modelu równań strukturalnych SEM wraz z jego praktyczną aplikacją w odniesieniu do czynników determinujących poziom skuteczności badań marketingowych w polskich przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article the author discusses key problems referring to exploration and research within cause and effect events in the context of model or structural equations describing factors that determine marketing research effectiveness in Polish companies. (original abstract)
13
Content available remote Renesans badań strumieni informacyjnych
80%
XX
Badania ilościowe problematyki społeczeństwa informacyjnego (SI) to obszar immanentnie złożony, wieloaspektowy i dynamiczny. Płynność granic badanej problematyki i jej ciągła zmienność były i są powodem istotnych problemów, począwszy od pierwszych badań aż do dnia dzisiejszego. Pomimo półwiecznej już historii trudno jest stwierdzić istotny postęp w zakresie metodyk czy nowych koncepcji badawczych. Badania współczesne są raczej kontynuacją prac pionierów (rysunek 1). Podstawowe trudności pozostają w większości nadal nierozwiązane. (abstrakt oryginalny)
EN
The Japanese concept of information-flow measurement was practically forgotten. In recent years can be observed a kind of renaissance of this approach. The paper reminds the foundation of the original concept and describes the main, modern researches derived from this approach. (original abstract)
XX
Przedstawiono niektóre wyniki własnych badań autorki, przeprowadzonych metodą ankietową w 436 przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności i formach organizacyjno-prawnych, a także wielkości - w 14 województwach. Ankieta ta dotyczyła prowadzenia przez przedsiębiorstwa badań marketingowych: ich częstotliwości, rodzajów, posiadania przez firmę strategii marketingowej, działów marketingowych.
EN
The paper presents the subject and range of marketing research in Polish companies. The basis for the analyses were the results of the opinion polls carried out all over Poland in 1995. The author evaluates the influence of such factors as the size of a company, its activity, the form of organization, on the directions and frequency of the marketing research. It has been stressed that the activity of companies in carrying out the marketing research depends directly on the marketing strategy of the company, its marketing services and staff qualifications. The verification of the thesis carried out in this paper enables to treat marketing research as an important determinant of marketing procedures of a company.(original abstract)
XX
Artykuł jest poświęcony ocenie trafności prób referencyjnych w badaniach marketingowych. Próby te są wykorzystywane w badaniach rozproszonej populacji, w której występują silne powiązania wewnętrzne i ustrukturalizowane sieci społeczne. W artykule przedstawiono charakterystykę prób referencyjnych i sterowanych przez respondenta, problemy związane z ich doborem, metody estymacji parametrów i oceny ich stabilności w sieci. W analizie empirycznej zastosowano dobór sieciowy ukrytej populacji osób niepełnosprawnych w badaniach satysfakcji z infrastruktury obsługi bankowej. Analiza próby sieciowej została przeprowadzona za pomocą biblioteki RDS programu R. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to the assessment of the accuracy of snowball and respondent-driven sampling (RDS) in marketing research of consumer satisfaction. RDS are used in the study of a dispersed population in which there are strong ties and structured social networks. The article presents the characteristics of snowball and RDS samples, problems related to their selection, methods of parameter estimation and assessment of their stability in the network. The empirical analysis were used on RDS sample of hidden population of disabled people in the satisfaction survey of banking service infrastructure. The analysis were done with the help of RDS library of R package. (original abstract)
EN
The world we're living is extremely diverse. Information is everywhere, but the problem is how to extract such information from so many sources. The expectations of participants in business (both supply and demand part) change from day to day. Therefore we observe changes in analytical tools supporting decision-making process as well. The main purpose of this paper is to present some data mining methods with their broad application in marketing research. We proposed method commonly used in practice. Some of them are related to the discovery of new, unobservable patterns and structures. Others, in turn, are associated with data management in the area of marketing. The data is diverse, comes from different sources and is heterogeneous. Decision-making based on so extensively presented information reąuires its preparation and ordering. Un- observable information is extremely important in the business world, where the main purpose is to work effectively, in order to generate long-term benefits(fragment of text)
XX
Celem niniejszego opracowania jest przegląd i analiza stanu badań w zakresie aplikacji liniowych funkcji dyskryminacyjnych w badaniach marketingowych. (fragment tekstu)
EN
Discriminant analysis is one of multivariate statistical data analysis methods used in marketing research. The aim of this paper is to present and analyse selected applications of discriminant analysis in marketing research. (original abstract)
18
Content available remote Reprezentatywność w badaniach marketingowych - potrzeba nowego spojrzenia
80%
XX
Przyjęte wśród badaczy marketingowych podziały na badania ilościowe, badania jakościowe, badania deskryptywne - badania eksplanacyjne - eksploracyjne nie zawsze sprawiają wrażenie właściwych z logicznego punktu widzenia, choć są niewątpliwie użyteczne w celach praktycznych. Wymienione typy można uzupełnić również o inne. Warta rozważenia wydaje się proponowana przez autorów typologia uwzględniająca dwa wymiary: stan wiedzy badacza dotyczący prowadzonego badania (badanie powtarzalne, badanie oryginalne) oraz łatwość dokonywania pomiarów (pomiar metryczny, pomiar niemetryczny). (fragment tekstu)
EN
Theoretical marketing and marketing research have already a hundred-year history. Because they are descended from economy, they have always been are dependent on it. One of the indications of this dependence is distinct dominance of statistical and representative orientation in sampling, particularly in questionnaire surveys. Such attitude, being the consequence of the orthodox scientism, does not prove to be an adequate approach nowadays when changes in the market are so fast. Under such conditions the advantage of random (probability) methods seems only apparent, creating and sustaining the illusion of mathematical precision. An heterodox attitude is needed accepting methodological pluralism in the matter of representativeness, aware of the limitation of probability sampling methods and of the equivalence of non-probability sampling where it is impossible to prove the superiority of the probability sampling methods techniques. It mainly concems the most popular ąuestionnaire surveys with numerous samples, where still valid seems the true of absolute superiority of representative methods as the only guarantor of representatives. (original abstract)
XX
Autor analizuje relacje i formy współpracy pomiędzy firmą badawczą a jej klientem, które rozwinęły się i utrwaliły w ostatnich kilkunastu latach. Omawia modele współpracy w podziale ze względu na jej zakres i modele współpracy ze względu na pozycję instytutu badawczego wobec zleceniodawcy.
EN
It is possible to make some generalisations and to characterise specified cooperation models by analysing relations and forms of cooperation which have consolidated and developed for over ten years. Cooperation models between a research company and a employer of research can be examined both from the range and cooperation subject point of view as well as from mutual position of either subject of this cooperation. (original abstract)
XX
Przedstawiono przesłanki nowych tendencji w badaniach marketingowych. Omówiono kierunki rozwoju badań marketingowych m.in. nowe technologie gromadzenia i przetwarzania danych marketingowych.
EN
New trends in marketing research result first of all from: growth and change of character of customer's expectations, changes of relations between an enterprise and a customer, changes in market's spatial structure. Lead directions of changes in marketing research consist in: growth of qualitative research importance, marketing research internationalization, emergence of new areas of applications in marketing research, change of the researcher's role in decision process, coming into being new profiles of research companies. (original abstract)
first rewind previous Strona / 53 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.