Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 106

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Questionnaire
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
2
Content available remote Wpływ szerokości skali na miary dopasowania modelu ścieżkowego
100%
XX
W artykule autor przedstawia analizę wpływu szerokości skali na miary dopasowania modelu ścieżkowego. Do celów analitycznych zostało opracowane autorskie narzędzie pomiarowe, które wykorzystano do przeprowadzenia dwóch tur badawczych. W pierwszej turze dwie grupy respondentów dostały do wypełnienia dwa różne kwestionariusze, w których poruszany był ten sam problem badawczy, lecz możliwy zakres odpowiedzi był przedstawiony w dwóch szerokościach skali, tj. skali 5- i 10-stopniowej. Po okresie 1 tygodnia te same grupy respondentów zostały ponownie poproszone o ocenę danego zagadnienia tym razem z wykorzystaniem odmiennej skali. Uzyskane dane empiryczne zostały wykorzystane do opracowania modeli ścieżkowych przedstawiających proces budowania analizowanego zagadnienia. Dzięki zebranemu materiałowi empirycznemu możliwe było zbadanie wpływu szerokości skali na uzyskane w ramach prowadzonych analiz miary dopasowania modelu w perspektywie jego stabilności zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej.(abstrakt oryginalny)
EN
Research problem analysed in the paper concentrates on the impact of the choice of scale on the the goodness of fit of the Structural Equation Model. For that purpose the primary research tool were built and used for conducting two rounds of research. In the first round two groups of respondents were given two different questionaries dealing with the same research problem (same set of research questions) but using different, 5 or 10 point scales. After one week the same groups of respondents were asked again to assess the research problem by using different type of scale. Obtained empirical data were used to build the structural equation models (for 5 and 10 point scales) of the analysed research problem. Thanks to the collected empirical data it was possible to analyze the impact of the choice of scale on internal (AVE, Cronbach's Alfa, Composite Reliability) and external (R2) goodness of fit of the model.(original abstract)
XX
W związku z referendum akcesyjnym w sprawie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2003 roku oraz towarzyszącą mu kampanią pojawiły się wątpliwości dotyczące pożądanej postawy rządu w sprawie przyjęcia adekwatnej polityki komunikacyjnej. Czy organ władzy państwowej może i powinien pozostawać obiektywny, ograniczając się jedynie do informowania w myśl zasady edukowania społeczeństwa, czy też wspierać swoje działania integracyjne odpowiednią polityką informacyjną, w imię skuteczności swojej polityki i zapewnienia jej odpowiedniej legitymacji? Pod koniec ubiegłej dekady również w prasie przetoczyła się dyskusja, czy rząd powinien być tylko obiektywnym informatorem, czy też - skoro jego głównym celem jest realizacja polityki zagranicznej poprzednich ekip rządowych - powinien z całą determinacją przystąpić do przekonywania obywateli na rzecz swojej koncepcji europejskiej. Ekipy rządowe, które sprawowały w Polsce władzę w latach 1998-2003 (od momentu rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych do daty referendum) prowadziły bardzo różne działania komunikacyjne: od zorientowanej informacyjnie polityki rządu Jerzego Buzka, w postaci PIS (Program Informowania Społeczeństwa), po kampanię stricte promocyjną realizowaną przez ekipę Leszka Millera (pełnomocników rządu: Mirosława Wiatra i Lecha Nikolskiego). Doświadczenia innych krajów również prezentują się bardzo różnie i właściwie nie dają jednoznacznej odpowiedzi, jakie są standardy europejskie w tym obszarze. Na przykład w Austrii, przed jej akcesją w 1995 roku, prowadzono kampanię przedreferendalną o charakterze perswazyjnym, żeby nie powiedzieć propagandowym. Rząd "sprywatyzował" całą kampanię i wyłoniona agencja PR miała za zadanie przekonać Austriaków do głosowania na "tak" w referendum akcesyjnym. Komunikaty docierające do obywateli Austrii ograniczały się więc do argumentów pozytywnych wspierających ideę członkostwa w Unii Europejskiej. W efekcie w momencie referendum społeczeństwo tego kraju wykazało daleko idące poparcie dla członkostwa we Wspólnotach, po czym wraz z ustaniem kampanii zaobserwowano dynamiczny spadek tego wskaźnika (austriaccy politolodzy tłumaczą tym również fenomen popularności populistycznych partii i polityków prawicowych w pierwszych latach członkostwa Austrii w Unii Europejskiej). Wpływ kampanii informacyjnej miał więc swoje istotne znaczenie dla systemu partyjnego i - szerzej - politycznego tego kraju(fragment tekstu)
XX
Badania pokazują, że u ogółu społeczeństwa - czy to w rzeczywistości, czy tylko hipotetycznie - utrzymuje się piętnująca postawa wobec osób, które się jąkają. We wcześniejszych badaniach określano, jakie są postawy wobec jąkania wśród różnych grup respondentów: studentów, rodziców czy logopedów. Niniejszy artykuł opisuje badania, które miały na celu ustalenie różnic pomiędzy postawami wobec jąkania wśród studentów w Polsce i Wielkiej Brytanii. Wszyscy uczestnicy zostali poproszeni o jednorazowe wypełnienie kwestionariusza POSHA-S (Public Opinion Survey of Human Attributes-Stuttering). Kwestionariusz badał sześć obszarów związanych z postawami oraz wiedzą dotyczącą zaburzenia, jakim jest jąkanie: postawy wobec jąkania, poziom wiedzy o jąkaniu, znajomość z osobą (bądź osobami) jąkającą się, własna ocena umiejętności wypowiadania się, opinia uczestnika na temat ogólnego społecznego poziomu tolerancji wobec jąkania oraz poziomu wiedzy o tym zaburzeniu. Wyniki otrzymane w polskiej grupie badawczej wskazują, że udział w zajęciach związanych tematycznie z jąkaniem prowadzi do poprawy nastawienia wobec jąkania, jak i zwiększenia wiedzy o tym zaburzeniu oraz podniesienia ogólnego poziomu tolerancji. Wyniki porównawcze obu grup - polskiej i brytyjskiej - wskazały, że angielscy studenci manifestują bardziej pozytywne postawy wobec jąkania oraz posiadają większą wiedzę na temat tego zaburzenia. Z kolei polscy studenci wyżej oceniali swoją znajomość zaburzenia oraz otrzymywali wyższe wyniki w zakresie ogólnej tolerancji. W obu krajach przeczytanie tekstu na temat jąkania przed wypełnieniem kwestionariusza pozytywnie wpłynęło na postawy wobec zaburzenia. Znajomość z osobą jąkającą się okazała się współzależna z wyższymi wynikami w zakresie postaw, ogólnej tolerancji oraz oceny własnej wiedzy o jąkaniu. Z powyższych wyników badacze wywnioskowali, że postawy wobec jąkania mogą być zmienione przez kontakt z osobą jąkającą się - zarówno osobisty, jak i za pośrednictwem nagrania wideo. Badanie wykazało potrzebę dalszej, bardziej dogłębnej analizy postaw wobec różnych ludzkich cech, takich jak jąkanie. Upowszechnianie wyników badań w zakresie postaw wobec jąkania jest ważnym elementem w procesie podnoszenia świadomości na temat tego zaburzenia w społeczeństwie(abstrakt oryginalny)
EN
According to Bloodstein,1 it is nearly impossible to develop unambiguous definitions of stuttering and fluency. Stuttering is a disruption of fluency in speech, usually occurring at the initial sounds or words in a sentence, or at words/clause boundaries. Three main patterns of stuttering are typically reported, that is repetitions of sounds and syllables (usually three or more times), sound prolongations, and blocks followed by a burst of sounds. Often secondary behaviours such as tension in lips, jaws or cheeks or closing eyes or tapping with fingers (e.g. on a desk) are sometimes present. Males are more likely to stutter than females.2 Stuttering usually begins between the ages of two and four. Approximately 5% of all children go through a period of stuttering that lasts six months or more. Three-quarters of those will recover by late childhood, which means that for about 1% of children the problem becomes a long-term one.(fragment of text)
EN
Study aim: overtraining (OT) has a detrimental effect on sport performance, but it is not clear to what extent it influences physical fitness. The aim of this study was to examine the relationship between OT and physical fitness in football players. Material and methods: a sample of semi-professional male football players (n = 124) performed a series of anthropometric and physical fitness measurements, and completed the 54-item OT questionnaire of the French Society of Sports Medicine. Results: the OT score was significantly correlated with sit-and-reach test (SAR; rho = −0.20, p < 0.05), theoretical maximal velocity (v0; rho = −0.23, p < 0.05), theoretical maximal force (F0) of the force-velocity test (F-v test; rho = 0.25, p < 0.01) and mean power (Pmean) in W · kg−1 of the Wingate anaerobic test (WAnT; rho = −0.20, p < 0.05). The comparison between OT quartiles revealed that the first quartile scored higher than the third quartile in SAR and in v0 (p < 0.05). The fourth quartile scored higher in F0 than the first, second and third quartiles (p < 0.05). The magnitude of these differences among groups was medium. Conclusions: the negative correlations between OT and physical fitness and the highest scores in fitness for the first OT quartile indicate a negative effect of OT on physical fitness (anaerobic capacity, maximal velocity and flexibility) of football players. In addition, because there is very limited prior relevant research on football players’ OT, our data can be used as reference for future research.
EN
Wrong ideas of pupils about animals have been the focus on many research papers. This study concentrates on investigating of basic school pupils’ wrong ideas. The age of the pupils was from 10 to 16. The research tool included 30 open-ended and multiple choice questions, one question was pictorial. The total number of 719 questionnaires from 7 Slovakian basic schools was included in the analyses. The items were divided into five categories, namely: 1. Identification of birds; 2. Reproduction of birds; 3. Food of birds; 4. Birds senses; 5. Migration of birds. The study is focused on finding differences in results of pupils in different age groups. The large amount of wrong ideas was found in all age groups and categories.
XX
W artykule podjęto zagadnienie fandomów internetowych jako przyjaznej przestrzeni dla amatorów twórczości fanowskiej. Przedstawiono rys teoretyczny zjawiska fanizmu, założenia metodologiczne badań własnych oraz ich wyniki. Problem badawczy dotyczył odpowiedzi na pytanie: "Czy fandom internetowy realizowany w grupie Sherlock Polska jest przyjazną przestrzenią dla twórców?". Badania przeprowadzono w maju 2017 r. wśród fanów bohatera literackiego - Sherlocka Holmesa, zrzeszonych w serwisie społecznościowym Facebook za pomocą kwestionariusza internetowej ankiety (n = 370). (abstrakt oryginalny)
EN
This article discusses the issue of the Internet fandom as a friendly space for creators. The theoretical outline, methodology of research and its outcomes are presented and the research question 'Is the Internet fandom in the Polish Facebook group 'Sherlock Polska' a friendly space for creators?' is answered. The survey was conducted among Sherlock Holmes' fans using an online questionnaire (n = 370) (original abstract)
XX
W artykule opisano założenia i funkcje systemu EEQRA, wspierającego proces gromadzenia i analizy wyników badań kwestionariuszowych prowadzonych wśród użytkowników e przewodników w muzeach oceanograficznych, a także omówiono jego wykorzystanie przez trzy południowobałtyckie muzea oceanograficzne w ramach projektu międzynarodowego BalticMuseums 2.0 Plus. (abstrakt autora)
EN
The paper describes the goals and functions of the EEQRA (E-guide Evaluation Questionnaire Report Analysis) system for supporting the process of gathering and analyzing results of a questionnaire survey conducted among e-guide users in oceano-graphic museums, along with its usage by three South-Baltic oceanographic museums within the frames of the BalticMuseums 2.0. Plus international project.(original abstract)
10
Content available Financial Literacy in the Czech Republic
88%
EN
This paper analyses the need to deal with the issue of financial literacy and financial knowledge not only by adults, but also by youth and young adults. This paper is focused on research into the knowledge and understanding of the financial literacy of young people, mostly between the ages of 16 to 33 years, via a questionnaire. The survey, undertaken in the Czech Republic, is based on a sample of 329 students from high schools and 329 students from the University of South Bohemia in České Budějovice [658].
XX
Satysfakcja pacjenta, którego opinia jest jednym z elementów pozwalającym budować jakość jest badana różnymi sposobami. Omawiany pomiar zadowolenia z usług zdrowotnych został przeprowadzony za pomocą kwestionariusza SERVQU-AL. Analiza najsłabiej ocenianych elementów przez pryzmat płci, wieku, wykształcenia oraz częstotliwości wizyt u lekarza pozwoli wyciągnąć nowe wnioski co do sposobu prowadzenia przychodni. (abstrakt oryginalny)
EN
Satisfaction of the patient, whose opinion is one of the elements enabling to build quality, can be evaluated in various ways. The measurement of the level of contentment with health services analyzed herein, was carried out with the use of the SERVQAL questionnaire. Analyzing the elements characterized by the lowest score in terms of gender, age, education and the frequency of visits to the doctor allows of drawing new conclusions about the ways of running a clinic. (original abstract)
XX
Opracowanie zawiera opis i zestawienie wyników procedury walidacji Kwestionariusza Kultury Organizacyjnej Harrisona i Handy w warunkach polskich. Badania walidacyjne przeprowadzono na próbie N=320, natomiast normalizacyjne - na próbie N=1132. Artykuł zawiera podstawowe założenia dotyczące modelu kultury organizacyjnej i jej typów. Dalsze części obejmują rezultaty walidacji w zakresie trafności, rzetelności, mocy dyskryminacyjnej oraz wypracowania norm percentylowych. Uzyskane rezultaty posiadają zadowalające parametry psychometryczne względem sytuacji i warunków polskich organizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The publication contains description and results validation procedure of Harrison and Handy Organizational Culture Questionnaire to Polish conditions. Validation research were realized on sample N=320 while normalization on sample N=1133. First part of the article presents basic assumptions about organizational culture model and typology. Further parts of the publication contain a validation results, including accuracy, reliability, power of discrimination and normalization with creating percentile norms. The obtained results have appropriate psychometric parameters conditions of Polish organizations.(original abstract)
EN
This paper assesses the quality of life of women in Poland using a direct research method, namely a questionnaire carried out on a random sample of 503 people. The respondents were asked, first, to assess their own quality of life and, second, to evaluate specific factors such as wages, security, relationships with family, and forms of entertainment. We conclude that women in Poland highly and positively assess the majority of the analyzed components of quality of life. They pay the greatest attention to material issues as a result of Poland's postwar and postcommunist history. (original abstract)
XX
Kwestionariusz stanowi jeden z centralnych elementów procesu oceny 360 stopni. To w jego ramach definiowane są kryteria podlegające ocenie, na jego podstawie powstają raporty dla uczestników. Wokół niego tworzą się podstawowe założenia metodologiczne przeprowadzanego projektu. Dlatego tak istotne jest odpowiednie przygotowanie formularza. (abstrakt oryginalny)
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie psychologicznych aspektów rozumienia pojęcia wydajności i produktywności w kontekście codziennych problemów życia. Opinie przedstawione przez młodych ludzi na wydajność w codziennym życiu jest punktem wyjścia do przeprowadzenia badań.
EN
The aim of this article is to present the psychological aspects of understanding the notion of productivity and productivity in the context of everyday life problems. This article describes productivity as understood from the philosophical, economic as well as common perspectives. Opinions presented by young people on productivity in everyday life are a starting point. The research is exploratory and it reveals several interesting research issues to be further examined. The analysis of formal aspects and the content of opinions shows the common way productivity is perceived and emphasizes the difference between genders in this area. (original abstract)
16
Content available remote Perspektywy i narzędzia oceny sieciowych właściwości pracowników
75%
XX
W artykule omówiono wyniki analizy definiowania właściwości sieciowych pracowników oraz metod ich oceniania. W literaturze zidentyfikowano cztery badania poświęcone badaniu sieciowości w zarządzaniu, ujmujących w części lub całości właściwości pracujących. Autorzy badań definiowali, operacjonalizowali i badali sieciowość z różnych perspektyw. Wspólnym narzędziem był kwestionariusz, który podlegał ocenie rzetelności, choć nie zawsze trafności; najczęściej służył on samoocenie. Właściwości sieciowe pracowników ujmowano jako zachowania, kwalifikacje, cechy, zasoby i kompetencje. Kompetencje sieciowe pracowników wg Wolffa i Mosera są najbliższe przyjętej definicji kompetencji, natomiast metoda ich oceny nie jest typowa. Autorka formułuje zatem postulat stworzenia narzędzia do oceny kompetencji sieciowych pracowników, rozumiejąc te ostatnie jako działania służące nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji zawodowych - osobiście lub zdalnie - istotnych dla wykonywania aktualnej i przyszłej pracy(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of analysis regarding defining networking characteristics of employees and methods of their assessment. Scientific literature identifies four studies devoted to networking in management, in which a part or whole of them are dedicated to networking characteristics of employees. The authors of these studies defined, operationalized as well examined networking from different perspectives. Common methods were questionnaires, tested for reliability, but not always validity. Questionnaires or surveys were most often used for self-assessment of working people, employees. The properties of the employees networking were described as behaviors, qualifications, qualities, resources and competences. Network competence of employees pointed out by Wolff and Moser are closest to the definition of competence, though their method of assessment is not typical for competences' assessment. Hence, the author formulates a proposal to develop a tool for network competences' of employees understanding them as activities aimed at establishing and maintaining social relations, personally and remotely, which are important for actual and prospect work(original abstract)
XX
Badania marketingowe są tym obszarem działalności przedsiębiorstwa, który dostarcza niezbędnych informacji w sytuacji tzw. luki informacyjnej, czyli rozbieżności pomiędzy zapotrzebowaniem na informacje, a ich dostępnym i posiadanym w danej chwili zasobem. Pozyskanie niezbędnych danych jest możliwe dzięki odpowiednio skonstruowanemu narzędziu badawczemu, jakim w badaniach marketingowych jest kwestionariusz. Niniejsze opracowanie pokrótce przedstawia: istotę kwestionariusza, zasady opracowywania pytań kwestionariuszowych, rodzaje pytań kwestionariuszowych, w tym skale do pomiaru postaw oraz problematykę badań pilotażowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The marketing research is the area in running business, which supplies the essential information in the situation of an Information gap, that is a discrepancy between the demand for information and the knowbledge of how much resources there are and we have access to. The acquiring of essential data is possible because of the appriopriate tool of research, namely questionnaire. The issue of a questionnaire, the role of drawing up the questions of a questionnaire, type of questionnaire, scale of measurement of attitude and pilotage researching issues are presented in this study. (original abstract)
XX
Celem prezentowanego artykułu jest ukazanie użyteczności pomiaru satysfakcji z pracy w procesie zarządzania ludźmi oraz zaproponowanie narzędzia do pomiaru satysfakcji z pracy. Prowadzenie badań nad stworzeniem kwestionariusza do pomiaru satysfakcji z pracy wydaje się być uzasadnione. Brak bowiem obecnie narzędzia, które ujmowałoby satysfakcję z pracy zgodnie ze współczesną koncepcją dobrostanu, jako pozytywnego doświadczenia emocjonalnego w pracy oraz zadowolenia z pracy. Uzasadniając użyteczność pomiaru satysfakcji z pracy, odwołano się do wyników badań empirycznych wskazujących, iż wiąże się ona z zachowaniami pracowników: liczbą absencji, chęcią porzucenia pracy, motywacją i zaangażowaniem, zdrowiem oraz efektywnością pracy. Następnie przedstawiono wyniki badań własnych nad kwestionariuszem satysfakcji z pracy. Proponowany kwestionariusz okazał się być rzetelnym i trafnym narzędziem pomiarowym, dającym trzy wskaźniki satysfakcji z pracy: zadowolenie z pracy, częstotliwość doświadczeń negatywnych i częstotliwość doświadczeń pozytywnych w pracy. Trafność narzędzia potwierdzono, wykazując także związek jego wyników z chęcią opuszczenia organizacji przez pracownika.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to present the utility of job satisfaction measurement in the process of human resource management and to propose a tool to measure job satisfaction. Conducting a research on the job satisfaction measurement seems to be justified, as there is no tool that measures job satisfaction according to the modern concept of well-being, defined as positive emotional experiences at work and job contentment. In order to show that job satisfaction measures might be useful in management processes, the results of empirical studies have been presented. The studies proved that job satisfaction is related to absenteeism, intention to quit the job, motivation and commitment, mental and physical health and performance of employees. Then, the author's own research on job satisfaction questionnaire has been presented. Proposed questionnaire turned out to be a reliable and valid measurement tool that provides three indicators of job satisfaction: job contentment, frequency of positive emotional experiences, the frequency of negative emotional experiences.(original abstract)
EN
Aim: The main aim of the paper is validation of the OCAI questionnaire with the study providing the framework for estimating psychometric parameters (accuracy, reliability, discriminatory power) and devising standards which will allow for a correct and clear interpretation of scores, thus forming the basis for assessment of the possibilities of using the OCAI in Polish conditions. Research method: In the validation work, the Polish version of Cameron and Quinn's OCAI questionnaire was used. While selecting the validation sample, a targeted strategy was adopted, whereas in relation to the standardized sample it was partially targeted and incidental. The validity test was performed based on factor analysis and examining correlative relationships between the OCAI scales and the constructs which were to some extent related conceptually. Reliability was estimated using Cronbach's Alpha. Discriminatory power of the items of scales was calculated by correlating the items with the overall scale scores and by comparing variances of extreme quartile groups. The possibility of standardization was estimated through the K-S test. Findings: The validation study confirmed the conceptual correctness of the construct of Cameron and Quinn's Competing Values Framework. The structure of the OCAI questionnaire produced on the basis of the Polish research sample is consistent with the assumptions of its creators. The questionnaire has appropriate psychometric properties in terms of accuracy, reliability and discriminatory power. The distributions of the OCAI scale scores do not deviate significantly from the character of the normal distribution, and, depending on the potential user's preferences, it is possible to apply percentile standards or standard tens. Originality / value of the paper: The tests presented in the paper confirm methodological and conceptual validity of the OCAI tool which is among those tools which are quite frequently used in research on organizational culture. The potential user of this questionnaire can carry out research in the knowledge that the questionnaire has adequate psychometric properties and that it was verified in Polish conditions. The system of standards that was generated makes the scores largely more precise so one can indicate their exact level against a selected population of persons employed in Polish organizations, which in turn produces favorable conditions for drawing correct conclusions as to the relevant recommendations, including their correct formulation. It is also possible to compare the score scales with those produced by other tools with the same system of standards. Implications of the research: The psychometric verification of the OCAI questionnaire produces a range of possibilities for the research centered on the issues surrounding organizational culture because the research draws on the knowledge that it can be conducted employing a tool that was tested and proved useful also in Polish conditions. Members of the contemporary research community want increasingly more often to carry out studies using tools that have been objectively and quantitatively justified. In the long run, the OCAI can be employed to identify causal relationships between the phenomena of organizational culture and the factors that are interdependent with this culture, such as management styles or motivational psychological aspects. Limitations of the research: Although the validation study was conducted with differentiated samples, they did not fulfill the requirement of full representativeness for the entire Polish population, which means that the conclusions drawn by a potential user of the validated version of the OCAI should be marked by a cautious and balanced approach. The validation works on the questionnaire are still preliminary and they will require to be confirmed by further research. The percentile and ten standards generated are temporary and general in their nature. Moreover, the significance of differences has not been explored between the individual subgroups of the research sample and in the future what will be necessary is a statistical verification in the context of creating separate standards depending on such variables as type of work, level or industry within which organization functions. (original abstract)
20
Content available remote Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w aspekcie teorii wielofunkcyjności
75%
XX
Celem niniejszej publikacji jest ukazanie najważniejszych problemów i głównych zagadnień dotyczących teorii zrównoważonego rozwoju wsi w wymiarze przestrzennym, z punktu widzenia wielofunkcyjności. Przedstawiono uwarunkowania teoretyczne i użytkowe, metody oraz wyniki implementacji tej teorii. Przeanalizowano również niektóre zależności między koncepcją rozwoju obszarów wiejskich w podejściu wielofunkcyjnym a teorią ekorozwoju obszarów wiejskich. Przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących świadomości mieszkańców regionu konińskiego na temat zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Problem badawczy analizowano na podstawie oryginalnych źródeł informacji. Zostały one uzyskane w wyniku badań empirycznych przeprowadzonych w czerwcu 2018 r. Za pomocą kwestionariusza, metoda bezpośredniego wywiadu. W ankiecie uwzględniono mieszkańców regionu konińskiego. 110 respondentów zostało wybranych na podstawie zasad wyboru nielosowych kwot (płeć, wiek) i celowej selekcji (studenci, studenci, pracownicy). Interpretując wyniki badań wykorzystano metodę indukcyjno-dedukcyjną. Skalę zjawiska i znaczenie czynnika sprawczego, podane przez respondentów, określono jako procent. Biorąc pod uwagę fakt, że niektórzy komentujący znaczenie trwałych celów, rozwój nie znał tej koncepcji, nie mówiąc już o jej pomysłach, hierarchia wyznaczonych przez nie celów opierała się raczej na przypuszczeniach, a nie na konkretnych przekonaniach i wiedzy. W związku z tym uzyskane wyniki należy zaakceptować z tą rezerwacją. Znaczna część respondentów była w pełni świadoma kompleksowego rozumienia idei zrównoważonego rozwoju i łączyła ją z celami społeczno-ekonomiczno- -przyrodniczymi, jak wskazano, między innymi, podanymi przez korespondentów ma definicje i opinie na temat hierarchii celów dla zrównoważonego rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this publication is to present the most important problems and the main issues in the theory of sustainable development of rural areas in the spatial dimension, from the standpoint of multifunctionality. Theoretical and applied determinants and methods are presented, as well as the results of application of this theory. Some relationships between the concept of rural development under a multifunctional approach and the theory of eco-development of rural areas are also analyzed. The results of an empirical study concerning the awareness of people living in the Konin region on the sustainable development of rural areas are presented. The research problem was analyzed on the basis of original sources of information, obtained through empirical research carried out in June 2018 using a questionnaire-based personal interview method. The questionnaire was completed by residents of the Konin region. 110 respondents were selected based on the principles of selection of non-random quantities (gender, age) and purposeful selection (students, workers). The results were interpreted using an inductive-deductive method. The scale of the phenomenon and the importance of the causative factors, as given by the respondents, were determined as percentages. Because some of those commenting on the importance of sustainable goals in development were not aware of this concept, let alone its specific ideas, the hierarchy of goals determined by them was based rather on conjecture than on specific beliefs and knowledge. Therefore, the results obtained should be viewed with this reservation. A significant proportion of respondents had a comprehensive understanding of the idea of sustainable development, and combined with socio-economic and environmental objectives, this means that the replies given by respondents provide definitions and opinions on the hierarchy of goals for sustainable development.(original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.