Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1881

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 95 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  popyt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 95 next fast forward last
PL
Niezrealizowane na czas zamówienia, przepełnione magazyny, spadająca jakość obsługi, niezadowoleni klienci. Czy można zapobiec występowaniu takich sytuacji? Jak skutecznie planować produkcję, zaopatrzenie, dystrybucję towarów? Czy można przewidzieć i odpowiednio szybko zareagować na pojawiające się zmiany popytu na rynku?
3
Content available remote Analiza stabilności modeli podaży i popytu
80%
PL
W pracy rozważa się uogólnienie tradycyjnego modelu Cobweba dla przypadku, gdy aktualny poziom podaży zależy od cen z wielu wcześniejszych okresów. Przeanalizowano procesy dojścia ceny do równowagi oraz jej stabilność.
EN
This study generalizes traditional Cobweb model to the case of many time lags in market supply function. Next the process of reaching equilibrium and its stability is discussed.
EN
Object present article is examining powers and of direction of influence of quality of products on demand. New thinking about quality in circumstances of market system shoulded to take into account fact, that quality of products has to be shaped according to needs of future user. This customer defines own required level of quality, which one is in a position to accept. Every deviation from formulated this way requirements drives to fall of demand, and this of oneself takings and of profit. From second side also producer can put into port on formation consumersdecision about purchase, using two variable instrumental, on which has influence. A search for find part of quality and prices in decision process of consumer and producer is one from basic circumstances of leadership rational policies of quality in firm - is this of principle aim of article.
6
80%
PL
W ostatnich latach zauważalnym trendem w zakresie budownictwa biurowego jest realizacja obiektów według standardów zrównoważonego budownictwa. Uzyskanie certyfikatu ekologicznego wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu różnych wymogów, w tym dotyczących jakości środowiska wewnętrznego, efektywności energetycznej, dostępności środków transportu i prawidłowego gospodarowania wodą oraz odpadami, a ponadto użycia naturalnych materiałów budowlanych. Celem niniejszego opracowania jest próba scharakteryzowania trójmiejskiego rynku powierzchni biurowej w budynkach zrównoważonych. Wykorzystując liczne opracowania opisujące segment rynku nieruchomości biurowych w Polsce oraz własne doświadczenia i badania empiryczne w tym zakresie, przeanalizowano zarówno stronę podażową, jak i popytową wyżej wskazanego obszaru, a także preferencje najemców nowoczesnych powierzchni biurowych.
7
80%
PL
Wraz z przejściem od gospodarki industrialnej do gospodarki postindustrialnej, większość z istniejących wcześniej barier gospodarczych straciło na znaczeniu. Dotyczy to w szczególności popytu, który może stać się narzędziem budowania ładu i urządzania świata, pod warunkiem rozbudowy różnych metod jego kształtowania. Ważna jest przy tym w szczególności kategoria popytu ciągnionego.
EN
The change from industrial to postindustrial economy abolished many barriers functioning before. This concerns in particular demand that can become a tool shaping the order of the world provided it will be appropriately shaped itself. Especially important in that is the category of demand pull.
PL
Na popyt w przemyśle hutniczym wpływa wiele czynników. Nie wszystkie można zidentyfikować i zmierzyć. W artykule przedstawiono wyniki analizy popytu dla wybranego przedsiębiorstwa w latach 2010–2014. Celem przedstawionego badania jest budowa ukrytego modelu łańcuchów Markowa, który odzwierciedli punkty zwrotne zapotrzebowania na wyroby hutnicze oraz umożliwi prognozę wielkości tego zapotrzebowania. Zbadano własności prognostyczne i stabilność modelu. Przeprowadzono symulację polegającą na wygenerowaniu dużej liczby szeregów dla zadanych parametrów modelu i sprawdzeniu ich własności. Najlepiej dopasowanym modelem okazał się trójstanowy model ukrytych łańcuchów Markowa. Za jego pomocą opisano stany potencjalnie kształtujące wielkość popytu. Uwzględnienie stanu przejściowego pozwoliło uchwycić sygnał nadchodzącej zmiany pomiędzy fazami wzrostu i spadku. Zaproponowany model ukrytych łańcuchów Markowa drugiego rzędu może być alternatywą dla tradycyjnych metod analizy szeregów czasowych. Wyznaczona prognoza informuje o kształtowaniu się trendu i stanowi wskazówkę co do punktów zwrotnych koniunktury.
11
Content available remote Wybrane metody prognozowania popytu na przykładach liczbowych
80%
PL
Celem artykułu było przedstawienie wybranych metod prognozowania popytu na przykładach liczbowych oraz zaproponowanie sprawdzenia trafności wyznaczonych prognoz. Szczególną uwagę zwrócono na metody wygładzenia szeregu czasowego.
EN
The purpose of this article is to present the chosen methods of demand forecasting on numerical examples and to check the accuracy of the forecast. The specific attention was put on the time series exponential smoothing models.
PL
Autor w artykule podjął się próby usystematyzowania pojęć dotyczących sterowania przepływami dóbr i usług, począwszy od źródeł ich pozyskania, poprzez kontrolę realizacji złożonych zamówień, a także organizację procesów magazynowych, zarządzanie dokumentami i informacją związaną z dostawami, magazynowaniem, aż po dostawę do finalnego odbiorcy towaru z uwzględnieniem ochrony środowiska. Rozwiązaniem problemu będzie próba syntetycznego opisania zjawisk, które zachodzą w łańcuchu logistycznym.
EN
Globalization and consolidation of markets causes that demand on more and more logistics solution grows. In wide assortment of logistics services one from more essential which has impact on financial result of company is efficient management of configuration events in logistic chain, called logistics supply chain management. Management of whole activity connected with transportation of goods from sources through control of realization of orders as well as organization of warehouse processes, documents management and information connected with deliveries, storing, to delivery to final customer regard of environment protection is very important for present logistics managers. Logistics chains penetrate all structural elements of enterprises, independently from character of them. Method of process approach in management can cause appreciation of financial indexes of enterprises.
PL
Celem badań było przedstawienie wybranych rozwiązań organizacyjno-technicznych w zakresie sterowania zapasami w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce. Badane firmy sklasyfikowano jako mikro i małe (0–49 pracowników), średnie (50–249 pracowników) oraz duże (powyżej 250 pracowników). Na podstawie badań stwierdzono istotne statystycznie zróżnicowanie w zakresie rozwiązań technicznych dotyczących ewidencji zapasów oraz metod ustalania struktury zapasów materiałów i wyrobów gotowych w zależności od wielkości przedsiębiorstw agrobiznesu.
EN
The paper presents results obtained from 489 agribusiness companies via questionnaire surveys. Researched companies were divided into three groups according to the scale of employment: micro and small companies (up to 49 workers), medium companies (from 50 to 249 workers) and large (more than 250 workers) enterprises. The analyses done show that methods of the stock management are depend on scale of the company.
Logistyka
|
2016
|
tom nr 6
31--32
PL
Jak wynika z ostatniego, opublikowanego w listopadzie b.r. raportu międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield dotyczącego rynku powierzchni magazynowych w Polsce w III kwartale 2016 roku, na koniec września b.r. łączne zasoby tychże powierzchni wynosiły 10,92 mln m2. Jednocześnie, zdaniem autorów raportu, aktywność najemców i deweloperów w tym sektorze utrzyma się nadal na wysokim poziomie.
17
Content available O pewnej interpretacji systemu Walrasa z zapasami
80%
PL
Nawiązując do artykułu Panek (2011) zaproponowano odmienną jak się wydaje bliższą rzeczywistości ekonomicznej, interpretację modelu Walrasa z zapasami.
EN
According to article Panek (2011), it has been proposed another interpretation of Walras’s model and stocks, as it seems to be closer to economic reality.
PL
Zarządzanie popytem na transport ma obecnie coraz większe znaczenie. Trend ten występuje również w odniesieniu do systemów logistycznych miast, przez które dostarczanych jest coraz więcej ładunków, a przewoźnicy pasażerscy przewożą coraz więcej osób. W kontekście znaczącego wzrostu znaczenia popytu na usługi transportowe celem głównym niniejszego artykułu jest ukazanie zarządzania popytem w kontekście transportu w systemach logistycznych miast. W publikacji została przybliżona idea transportu w systemach logistycznych miast na przykładzie wybranej literatury tematu, a także koncepcja zarządzania popytem na usługi transportowe. Artykuł zawiera również przegląd danych z lat 2015-2020 dotyczących liczby przewiezionych pasażerów i ładunków w poszczególnych gałęziach transportu, a także pomysł na sprostanie potrzebom transportowym poprzez odpowiednie działania podjęte w systemie logistycznym miasta.
19
Content available remote Jak zapanować nad dynamicznym popytem?
80%
PL
Master Productivity Management - wzrost produktywności firm zmagających się z dynamicznym popytem - to hasło konferencji, która odbyła się we Wrocławiu 22-23 listopada 2007 r. Organizator - firma MPM prodAction - zapoznała uczestników z autorskim programem zintegrowanego systemu planowania, wykorzystania zasobów i sterowania procesami, umożliwiającym zwiększanie produktywności przedsiębiorstw. Autorzy prezentowanego tekstu nie udzielają wprost odpowiedzi na tytułowe pytanie "jak zapanować nad dynamicznym popytem?", lecz dzielą się z czytelnikami swymi spostrzeżeniami na temat problemów związanych z planowaniem popytu i sposobami ich rozwiązywania, które zostały zaprezentowane na konferencji.
PL
Kruszywa naturalne są kopaliną występującą powszechnie, przy ciągłym popycie w czasie i na powierzchni kraju. Jednym z miejsc występowania zasobów kruszyw są doliny rzeczne. Równocześnie miejsca występowania zasobów są często miejscami rekreacji, wypoczynku i mogą być objęte planami zagospodarowania przestrzennego Dlatego też na obszarach tych istnieje konflikt interesów potencjalnych użytkowników. Odbiorcy kruszyw skupieni są głównie w większych skupiskach ludzkich i podstawową zasadą korzystania z możliwie bliskich złóż ze względu na koszty transportu kruszywa. Koszty te niejednokrotnie w sposób podstawowy decydują o kosztach jego zakupu. Autor przedstawia metodę określenia popytu na kruszywo w odniesieniu do większych aglomeracji miejskich na przykładzie Nowego Sącza.
EN
Natural aggregates are minerals occurring generally and continuously in time and on the surface of the country s area. Riner beds are one of the places where aggregate reserves occur. At the same time the places of the occurrence of reserves are frequently places for recreation, leisure and can be included in the plans of spatial site planning. Therefore on these areas there exists a conflict of interests of potential users. The recipients of aggregates are clustered mainly in bigger human groups and the basic principle o using the bed reserves that are situated relatively near them takes into account, above all, the costs transport of aggregates. Frequently these costs decide, as a rule, about the costs of purchase of aggrega e The author presents the method of determining the demand for aggregates in relation to bigger u agglomerations taking Nowy Sacz as an example.
first rewind previous Strona / 95 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.